• No results found

Ökad patientsäkerhet vid ambulanstransporter Motion 2020/21:2844 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ökad patientsäkerhet vid ambulanstransporter Motion 2020/21:2844 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1428

Motion till riksdagen

2020/21:2844

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda

M)

Ökad patientsäkerhet vid

ambulanstransporter

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra det enklare för ambulanspersonal att vid behov gå in och läsa i en patientjournal för att öka vårdkvaliteten och säkerheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Dessa fakta är hämtade från en rapport från Flisa (Föreningen för ledningsansvariga i svensk ambulanssjukvård). I Sverige utförs varje år runt miljonen ambulansuppdrag med patient (2016). Patienter och närstående har krav på hög tillgänglighet liksom på ett kvalificerat och säkert omhändertagande. Detta medför stora utmaningar för ambulans-sjukvården som inte bara måste hantera en svensk sjukvård i förändring utan även ta hänsyn till en allt äldre befolkning. Till detta tillkommer förändrade krav och för-väntningar från en allt större del av befolkningen. Det märks i synnerhet från ungdomar och unga vuxna.

Ambulanssjukvårdens uppdrag är på många sätt unikt eftersom det omfattar

bedömning och vård av akut sjuka och skadade patienter i alla åldrar och med alla typer av sjukdomstillstånd och skador. Ambulanssjukvården hanterar även prehospitala förlossningar.

God och säker vård är en viktig och nödvändig del av ambulanssjukvården och måste integreras i ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer och rutiner.

(2)

I dagsläget har vi olika patientjournalsystem i nästan varje region. När ambulans-personal åker ut på ett larm och hämtar en patient som inte kan uppge sin sjukdoms-historia så kan ambulanspersonalen idag inte gå in och läsa i regionens patientjournal då den omges av brandväggar som skyddar sekretessen. Att se över möjligheterna att göra det enklare för ambulanspersonal som vid tillfällen där det behövs gå in och läsa i en patientjournal skulle öka vårdkvaliteten och säkerheten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Ann-Britt Åsebol (M)

References

Related documents

Stiftelsen Svenska Filminstitutet Sveriges Biografägareförbund Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a Sveriges Förenade Filmstudios Sveriges kommuner och regioner Sveriges

Nordicom vid Göteborgs universitet har beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade promemoria från Kulturdepartementet. Nordicom delar Kulturdepartementets bedömning att

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen

Till exempel en situation där det förekommer eller finns risk för att kontakt mellan parterna leder till att någon av föräldrarna eller barnet utsätts för hot om eller faktiskt

Datum för tidigare behandling i riksdagen: I den skriftliga annoteringen som skickades till EUN den 15 juni 2020 inför rådets godkännande, genom skriftligt förfarande,

56 Säffle kommun 57 Säkerhetspolisen 58 Säters kommun 59 Timrå kommun 60 Totalförsvarets forskningsinstitut 61 Trafikverket 62 Tranås kommun 63 Trelleborgs kommun 64

Bodens kommun ser gärna att översynen av kontrollen även hade omfattat transportkedjan dvs även transportreglerna (ADR) för att säkerställa att kraven och skyddet över de

Eftersom sakinnehållet i avsnittet i övrigt stämmer med BBR bör det dock sakna betydelse för förslagen till författnings- ändringar och slutsatser i promemorian.. I detta ärende

Försvarets materielverk befarar att promemorians förslag på ändringar inte är tillräckliga för att vända den negativa utvecklingen där kriminella miljöer får tillgång

Försvarsmakten tillstyrker därför promemorians förslag om en bestämmelse om undantag för Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut

Förvaltningsrätten har, utifrån de intressen som domstolen har att beakta, inga synpunkter på förslagen i den remitterade promemorian. Detta yttrande har beslutats av

Räddningstjänsten Skåne Nordväst anser att man även bör se över tillsynsverktyget så att det blir lättare att vid tillsyn kunna kontrollera att rätt person hanterar den

Mot bakgrund av utvecklingen där explosiva varor i ökande utsträckning används i kriminella sammanhang ställer sig Jönköpings kommun positiv till förändringar i lagstiftningen

Kalmar kommun anser dock inte att lämplighetsprövning av de fysiska perso- ner som har ett betydande inflytande över den juridiska personen, är nödvän- dig i samband

- Avsnitt 4.3.2, Fortsatt giltighetstid vid en ansökan om nytt tillstånd: Enligt vapenlagen gäller det tidigare tillståndet till dess att beslut i fråga om det nya tillståndet

Vi är positiva till förslaget om utökade möjligheter att återkalla tillstånd i de fall då förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger eller om det finns

I syfte att öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling föreslås i promemorian.. författningsändringar i bland annat

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Annelie Sjöberg efter utredning och förslag från utredaren Sofie Hellström.. I

FINSAM i Malmö tillstyrker förslaget om att i lag tydliggöra att socialtjänstens krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd

Utifrån uppsatta energi- och klimatpolitiska mål är det angeläget att öka biogasproduktionen där slamrötningen är en viktig del för att ersätta fossila drivmedel

Förslagsalternativ (2) ser vi kan leda till ökade incitament för uppströmsarbete och återföring av fosfor och andra näringsämnen till jordbruket, då det kommer finnas tydligare

1 Överklagande av Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut om förhandsbesked för nybyggnad på fastigheten Älvkarleö Bruk 4:55, Älvkarleby