• No results found

Projekt Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna : korta meddelanden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Projekt Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna : korta meddelanden"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Projekt Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna : korta

meddelanden

Tollin, Clas

Fornvännen 2006(101):1, s. 32-33 : ill.

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2006_032

Ingår i: samla.raa.se

(2)

Sedan hösten 2001 pågår ett projekt för att skapa en nationalutgåva av de äldre svenska geo-metriska kartorna. Syftet är att göra de äldsta storskaliga svenska kartorna (1630–1655) och tillhörande textinformation tillgängliga för forskning och vetenskaplig bearbetning. En vik-tig följd blir att slitage och skador på originalak-terna kan hållas nere. Projektet inriktas främst på kartor inom Sveriges gränser före 1645. Pro-jektet finansieras av Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

De flesta kartorna finns på Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle. Därutöver finns ett par tusen kartor i Lantmäteriets regionala arkiv, Riks-arkivet, KrigsRiks-arkivet, landsarkiven och enskilda arkiv. Totalt rör det sig om cirka 17 000 akter.

Metodik

Projektet har etablerat en metod och systematik för att göra detta material tillgängligt för använ-dare inom skilda discipliner. Arbetet består av fyra huvudmoment:

1. Inskanning av originalakter. Materialet lagras både digitalt och i form av en pappers-kopia i skala 1:1 på arkivpapper. Materialet förvaras i projektets lokaler på Riksarkivet. 2. Tolkning och renskrivning av Notarum

Explicatiosamt all text på kartbilden. Texten lagras i fritextfiler som kontinuerligt läggs ut på nätet.

3. Upprättande av en relationsdatabas med statistiska uppgifter från NEoch kartbilden. 4. Uppbyggnad av ett historiskt GISdär ett 20-tal tematiska objekt, som gårdar, kvar-nar, kyrkor, humlegårdar etc. identifieras och får koordinater i rikets nät.

De statistiska uppgifterna i databasen knyts geo-grafiskt till koordinater i rikets nät vilket öpp-nar för regionala och nationella sammanställ-ningar och analyser. Därutöver görs

beskriv-ningar av varje jordebok eller kartsamling. En samlad skrift om projektet och dess bakgrund, framskridande och avslutning sammanställs under projektets gång, som beräknas löpa till och med 2009. Kontinuerligt samarbete sker med Ortnamnsarkivet, SOFI. Det innebär att ortnamnsarkivet granskar och registrerar alla be-byggelsenamn, naturnamn, ägonamn samt per-sonnamn som framkommer vid texttolkningen.

Arbetsläge

Hösten 2005 hade cirka 5 500 akter från cirka 40 kartsamlingar skannats, 3 500 kartor i skala 1:1 hade skrivits ut och texten från lika många akter tolkats och renskrivits. Huvuddelen av dessa hade registrerats i en sökbar databas.

Forskning

Vartefter materialet växer blir det mer intres-sant för forskningen. Detta gäller för en rad olika ämnesinriktningar. För närvarande har projektet en doktorandtjänst finansierad av Vitterhetsakademien. Forskningen är inriktad mot betydelsen av komplementära nyttigheter i det tidiga 1600-talets agrarsamhälle och använ-der kartorna som huvudsaklig källa.

Delar av materialet har använts för studier av kvarnar och kvarnlägen i södra Västergöt-land. Andra delar har använts som underlag för inventering av äldre humlekloner i Småland, Västergötland och Uppland. Kartorna har också utnyttjats för rekonstruktion av äldre rågångar kring småländska medeltida gods.

Materialet har en stor potential för identi-fiering av ödegårdar, medeltida bytomter och äldre bebyggelselägen. Någon systematisk forsk-ning med denna inriktforsk-ning har dock hittills inte kommit till stånd. Andra områden som kunde beforskas är historisk markanvändning, skogs-och vegetationshistorik, färdleder skogs-och kommu-nikationsleder, kamerala förhållanden m.m.

Tillgänglighet

Originalhandlingarna kommer från flera olika arkiv, en del statliga andra enskilda. Detta 32 Korta meddelanden

Fornvännen 101 (2006)

Projekt Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna

(3)

innebär att det upphovsrättsliga läget varierar. Grundregeln är att den på Riksarkivet skannade digitala kopian tillhör Riksarkivet.

Genom separata överenskommelser med berörda arkiv kan de skannade kartorna med tillhörande bearbetad information få användas

fritt för personligt bruk i universitetsanknuten forskning. Detta gäller även vetenskaplig pub-licering t.ex. som illustrationer i avhandlingar och liknande. Projektets personal kan framställa digitala kopior för detta ändamål till själv-kostnadspris. De genom projektet renskrivna och tolkade texterna som tillhör akterna finns tillgängliga för alla på Riksarkivets webbsajt (www.ra.se/ra/geometriska). Därutöver finns det digitala materialet och en papperskopia i skala 1:1 tillgängliga i Riksarkivets lokaler i Stock-holm.

De digitala kartbilderna får däremot inte reproduceras eller spridas vidare utan tillstånd från Riksarkivet (kontaktperson Kurt Eriksson) och ursprunglig arkivhållare. De får heller inte användas för kommersiell verksamhet utan särskilt avtal. Den som vill ha pappersutskrifter för personligt bruk och liknande hänvisas till de arkiv där originalhandlingarna förvaras, eller i förekommande fall till Riksarkivets fotoenhet vilka kan bistå med reproducering enligt egna gällande priser.

Projektet är inhyst i Riksarkivets lokaler på Fyrverkarbacken i Stockholm. Adressen är Pro-jekt äldre geometriska kartor, Riksarkivet, Box 12 541, SE- 102 29 Stockholm. Kontakta oss gärna. Clas Tollin projektledare Tel. 08 – 737 63 27 clas.tollin@riksarkivet.ra.se Mats Höglund bitr. projektledare Tel. 08 – 737 64 35 mats.hoglund@riksarkivet.ra.se Olof Karsvall forskningsassistent Tel. 08 – 737 64 23 olof.karsvall@riksarkivet.ra.se 33 Korta meddelanden Fornvännen 101 (2006)

References

Related documents

En lönsamhet på solcellsparker kan resultera i ett ökat intresse för investerare med vinstmaximering som primärt investeringsincitament och på så vis bidra till fler

När det gäller vad som är projektets resultat säger en representant för projektledningen att det i huvudsak är tre olika delar; (i) olika samverkansvinster,

eftersom den svenska välfärdspolitiken sedan andra världskriget strävat efter att medborgarna ska vara ekonomiskt oberoende och självständiga individer och det finns inte

Förvaring för ett pergamentbrev där sigillen vilar i individuellt anpassade urfasningar så att de ligger skyddade och stadigt... Förvaring av klichéer, minnesmynt

De lämningar som bedömts höra till ett äldre odlingslandskap än det som återges på de äldsta kartorna är ett större områ- de med fossil åkermark RAÄ Ljungby 145, två

främja villkor för ökad kunskap, främja fysisk och psykisk hälsa samt främja självständighet besvarades av de projektansvariga och svarade för studiens första

Namn på projekt/det som stödet avser Antal personer som deltagit totalt Beskriv målgruppen som deltagit. Antal aktivitetstillfällen/beskriv projektet ni sökt

Sedan den senares "Svenska Fornsånger" utkommo, har imellertid föga eller intet gjorts för att ytterligare rikta våra äldre folkvisors skatt; endast