• No results found

Vaccination mot TBE Motion 2019/20:1254 av Heléne Björklund (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vaccination mot TBE Motion 2019/20:1254 av Heléne Björklund (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1320

Motion till riksdagen

2019/20:1254

av Heléne Björklund (S)

Vaccination mot TBE

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för staten att ge stöd till vaccinering mot TBE och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet fall av TBE ökar i Blekinge liksom i övriga Sverige. Fram till och med 2016 diagnostiserades 1–2 fall per år i Blekinge, men under 2017 hittades 9 fall och under 2018 hittades 4 fall. Alla var ovaccinerade och de flesta smittades inom redan kända riskområden i Blekinge som Aspö och Ryssberget.

År 2017 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning. Under 2017

anmäldes totalt 391 TBE-fall i Sverige, vilket är en ökning med 64 procent jämfört med året innan.

Förutom att det anmäldes ovanligt många fall under 2017 har TBE-incidensen visat en signifikant ökande trend som pågått under de tre senaste decennierna. Det beror sannolikt på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värd-djur, vegetationsperiodens längd och vädret. Varför incidensen var ovanligt hög under just 2017 är oklart. Troligt är att vädret, som under sommaren saknade en längre varm period och höga temperaturer, hade en inverkan.

Sjukdomen TBE är allvarlig och kan resultera i långvarig sjukskrivning. Kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är hög och risken finns att människor som vistas i TBE-områden avstår från att vaccinera sig på grund av ekonomiska skäl. Det är en jämlik-hetsfråga att Blekingefamiljer ska stimuleras ekonomiskt till att vaccinera sig.

(2)

2

Regeringen bör utreda om det finns möjlighet att ge ekonomiskt stöd så att fler kan vaccinera sig mot TBE.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhand- lingar och vid behandling

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta