• No results found

I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot Motion 2019/20:2648 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot Motion 2019/20:2648 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1357

Motion till riksdagen

2019/20:2648

av Ann-Sofie Alm (M)

I händelse av krig blir det lätt att spara

pengarna på kontot

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheterna att införa ett säkert och tryggt nationellt betalningssystem, oberoende av el och internet, bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i en allt mer sårbar värld, och utvecklingen, så som digitaliseringens riktning är utpekad, gör den alltmer sårbar. Reser man ute i Europa märker man snabbt hur svårt det är att klara sig utan kontanter. Turister i Sverige vittnar om motsatsen, hur svårt det är att klara sig utan betalkort. Vi har fokuserat och målinriktat rört oss bort från kontanthanter-ingen och visst är det smidigt att ha banken i telefonen och pengarna säkert undanstopp-ade på ett elektroniskt kort. Men ett kontantlöst samhälle är så sårbart att det för nation-ens säkerhet är farligt. Alla minns vi ÖB:s ord att Sverige kan hålla försvar mot fienden på en mindre geografisk yta under 7 dagar. Det handlade om ett väpnat angrepp. Finland svarade rappt att de kan hålla ryssen borta i 7 minuter. Det handlar om den beräknade tiden under vilken Finlands totala elförsörjning skulle slås ut i en riktad attack.

Det är säkerligen inte helt missvisande att tidsangivelsen stämmer även för det sven-ska elnätet. Och det är inte heller otänkbart att steg två, för en illasinnad fiende, skulle vara att slå ut internet.

Elförsörjningen i landet är kritisk, liksom internet, och avsaknaden av dem båda sätter hela vårt snabba, smarta och digitalt utformade betalningssystem i kollaps. Och med ett betalningssystem som inte fungerar får samhället snabbt mycket svårt att fun-gera civiliserat. Det här ställer många frågor som vi behöver ha svar på.

Idag har bankerna ensam kontroll över betalningssystemen. Är det tryggt och säkert med hänsyn till andra länders viljeinriktade köpkraft i en orolig omvärld?

(2)

2 I händelse av kris eller ofred, hur kan medborgare använda sina digitala pengar? Behövs kontanter? Hur ska dessa kontanter i så fall distribueras ut över hela landet, och vem har ansvaret för säkerheten?

Regeringen behöver därför, med anledning av det som anförs i motionen, se över möjligheterna att ta ansvaret för ett tryggt och säkert nationellt betalningssystem med lösningar som fungerar även i händelse av ofred eller andra katastrofer.

References

Related documents

En uppräkning av kompensationsnivån för förändring i antal barn och unga föreslås också vilket stärker resurserna både i kommuner med ökande och i kommuner med minskande

Den demografiska ökningen och konsekvens för efterfrågad välfärd kommer att ställa stora krav på modellen för kostnadsutjämningen framöver.. Med bakgrund av detta är

This paper describes existing situation of landfilling of waste in Latvia, including historical overview of waste disposal in Latvia, institutional set-up, existing waste

This paper describes a treatment system for landfill leachate using a constructed wetland as a tool for; water volume re­ duction, leachate recycling, bioremoval of

Strand- skydd om 50 meter respektive utvidgat strandskydd om 100 meter ska endast gälla för av kommunerna utpekade sjöar och vattendrag och detta utvidgade strandskydd ska

Sverige anser att definitioner och kriterier för skyddade områden ska tas fram i en process med deltagande från medlemsstaterna (eng. participatory process) och att

Regeringen beslutade den 14 november 2019 kommittédirektiv om en översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. Uppdraget skulle enligt

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av remisskoordinator

Tillgång till god och nära vård är en angelägen fråga för personer med funktionsnedsättning och personer med kronisk sjukdom som inte sällan på grund av komplexa och

Myndigheten för vård- och omsorganalys avstyrker förslaget att regleringen av individuell plan i HSL och socialtjänstlagen (SoL) ska harmonieras med regleringen i lagen om

Inled- ningsvis bör påpekas att den här typen av konsekvenser framför allt har relevans för uppdragets andra del, då utredningen ska analysera vilka ytterligare statliga

att delta i rehabiliteringen på grund av sjukdom genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan för att han eller hon ska få behålla rehabiliteringsersättningen

Frågan rymmer förvisso en rad rättsliga aspekter, men den är huvudsakligen av etisk och politisk karaktär, och involverar bland annat rätten till liv och tillblivelsens

Utredningen föreslår att samtycke från make inte längre ska kunna läggas till grund för faderskap efter givarinsemination i egen regi eller vid en utländsk klinik som inte

Kommersiellt surrogatmoderskap är inte förenligt med de förbud som finns mot handel med kvinnor och barn och det är internationellt vedertaget att människokroppen och dess delar

Hovrätten noterar i detta sammanhang att ett införande av vägransgrunden inte bedöms ha någon inverkan på antalet surrogatarrangemang i utlandet (se s. 645) och att antalet fall

högskoleprovet kan användandet av förfalskade utbildningsdokument i UHR:s antagningsverksamhet leda till att någon får en plats på en högre utbildning som denne inte är

Umeå universitet bifaller utredningens förslag om tillägg i högskoleförordningen för att tydliggöra hanteringen av beslut om återkallande av antagning till följd av att

ESV konstaterar att ett enklare och mer överskådligt premiepensionssystem där staten tar ett större ansvar är bra för såväl den allmänna förståelsen för.. pensionssystemet

Utredningen ska också ta fram ett förslag till regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepensionen samt en lag som reglerar en ny myndighet som ska ha till uppgift

När det nya fondtorget är etablerat och det redan finns upphandlade fonder i en viss kategori och en ny upphandling genomförs, anser FI däremot att det är rimligt att den