• No results found

Budapestkonventionen Motion 2019/20:2331 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Budapestkonventionen Motion 2019/20:2331 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1439

Motion till riksdagen

2019/20:2331

av Roza Güclü Hedin (S)

Budapestkonventionen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skyndsamt ratificera den s.k. Budapestkonventionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ännu inte ratificerat Europarådets it-brottskonvention, den s.k. Budapest-konventionen. Konventionen syftar i huvudsak till att harmonisera lagstiftning och förenkla internationellt samarbete gällande it-relaterad brottslighet. För brottsbekämp-ande myndigheter skulle detta innebära förenklingar i förfarbrottsbekämp-andet att få åtkomst till misstänkt övergreppsmaterial som lagras på molntjänster vars servrar är placerade i andra länder. Något som kan leda till att eventuell digital bevisning kan säkerställas i tid och därmed utredas vidare. Sverige signerade Budapestkonventionen vid dess tillkomst 2001 men har alltså, som ett av två länder i EU, ännu inte ratificerat den ännu. Det är av yttersta vikt att barn skyddas mot kränkningar, brott, våld eller andra övergrepp. Dessa sker numera ofta online. I Ecpats hotline-rapport från 2018 kan man läsa: ”Det blir allt-mer vanligt att lagra övergreppsmaterial i molntjänster. Utifrån ett brottsbekämpande perspektiv är detta problematiskt då svensk polis är förhindrad att genomsöka uppgifter som en misstänkt har lagrat i en molntjänst vars server är placerad utanför Sverige. I de fallen måste en åklagare begära rättshjälp från det land där servern är placerad. En sådan begäran innebär en process som ofta tar tid, vilket avsevärt försvårar och ibland omöjlig-gör polisens arbete att i tid säkra eventuella bevisuppgifter.”

Elektronisk bevisning krävs i omkring 85 procent av alla brottsutredningar, och i två tredjedelar av dessa undersökningar är det nödvändigt att inhämta bevis från leverantörer av onlinetjänster som är baserade i en annan jurisdiktion. För närvarande har de största

(2)

tjänsteleverantörerna säte i USA. Med anledning av detta vill jag att riksdagen tillkänna-ger för retillkänna-geringen att överväga möjligheterna att ratificera den så kallade Budapestkon-ventionen.

Roza Güclü Hedin (S)

References

Related documents

Pojkar och unga män kan både utsättas för eller utsätta andra närstående för hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara antingen offer eller förövare

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

För aA säkerställa aA aA e-vätskor endast används så som det är tänkt av endast vuxna användare säkerställer Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter §14 aA

En situation där kommunerna måste förhålla sig till både Boverket och den nya Byggkravsnämnden riskerar att skapa nya problem och det finns en risk att byggprocessen

Inom politiken för Gestaltad livsmiljö framgår att kulturvärden spelar en roll för en hållbar utveckling och bidrar till attraktiva miljöer i både städer och på landsbygden. De

Region Örebro län tillstyrker förslaget att hälso- och sjukvård samt tandvård ska vara ett särskilt prioriterat samhällsområde för genomförandet av funktionshinderpolitiken

Region Östergötland ser positivt på att kultur ska vara ett särskilt prioriterat samhällsområde och formuleringen av det övergripande målet; att personer med

Den potential för forskning, innovation och kunskapsproduktion som detta material skulle kunna utgöra om det blev digitalt tillgängligt för analys, och därtill kodat på samma

Den potential för forskning, innovation och kunskapsproduktion som detta material skulle kunna utgöra om det blev digitalt tillgängligt för analys, och därtill kodat på samma

I detta inspel (kapitel 5) beskrivs hur en förstärkning av anslagen och en utveckling av ägarens uppdrag till RISE skulle kunna stärka vår förmåga att stötta svensk

För att klara de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför och för att klara omställningen till nära vård behövs fler satsningar på. tvärvetenskaplig och

KPU för forskarutbildade bra och behöver om möjligt byggas ut, men mer behöver göras, inte minst mer resurser inom statsbidraget för karriärtjänster.. Huvudmännen måste också

Den mycket uppskattade funktionen ”ungdomspoliser” prioriteras heller inte i alla regioner och kommuner, en funktion som många gånger stärkt känslan av närhet och trygghet till

a) säkerställa att en karriär utanför akademin ger meriter till en anställning på våra lärosäten. Regeringen behöver uppmuntra universiteten och högskolorna att ta vara

• Regeringen riktar specifika forskningsmedel mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa* för att generera kunskap, säkra en hög kvalitet inom kvinnovården samt

Det måste vara möjligt för personer att återvända till högskolan senare i karriären för att forska eller undervisa.. Samverkan och rörlighet är viktigt både för att ställa

Behovet av att stärka samiska institutioners kapacitet för att kunna vara delaktig i arbetet bör också lyftas fram (jfr 11.3), liksom förslag om att stärka kunskapen om samiska

Detta skulle skapa förutsättningar för att öka antalet lokala energilager kostnaden för batterier, enligt t.ex.. Northwolt, ser ut att gå ner i pris inom

Utredningen föreslår att den nuvarande lagen om straff för terrorist- brott samt finansieringslagen och rekryteringslagen ersätts av en ny lag som samlat reglerar straffansvar

serna i denna punkt ska inte tillämpas om inkomsten som härrör från den andra staten förvärvas i samband med eller på grund av en aktiv affärsrörelse som bedrivs

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen Jonas Grönkvist.. Katrin