• No results found

Ålandsöverenskommelsen 100 år Motion 2020/21:163 av Per Lodenius (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ålandsöverenskommelsen 100 år Motion 2020/21:163 av Per Lodenius (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:163

av Per Lodenius (C)

Ålandsöverenskommelsen 100 år

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i enlighet med motionens intentioner uppmärksamma att det 2021 är 100 år sedan Ålandsöverenskommelsen skrevs under och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Åland är ett självstyrt och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Självstyrelsen ger ålän-ningarna rätt att stifta lagar om sina inre angelägenheter. 1921 beslöt Nationernas Förbund (NF) att Finland fick suveränitet över Ålandsöarna men måste förbinda sig att garantera Ålands befolkning dess svenska språk, kultur, lokala sedvänjor och ett självstyrelsesystem som Finland tidigare erbjudit Åland. Beslutet kompletterades med ett avtal mellan Finland och Sverige om hur garantierna skulle förverkligas. Samtidigt beslöt NF att Åland skulle vara en demilitariserad zon. Detta kom att kallas Ålandsöverenskommelsen.

Åland och Sverige har alltid haft ett stort utbyte av varandra. Kulturellt via till exem-pel media, men också när det gäller utbildning och handel står Sverige och Åland varan-dra mycket nära. Det är ett omfattande utbyte på alla nivåer som äger rum över Ålands hav. Ett utbyte som under 2020 drabbats hårt av coronapandemin och stängda gränser mellan Sverige och Finland.

Ålandsöverenskommelsen tillkom som en garanti för att Sverige och Finland till-sammans ska verka för att de överenskomna förpliktelserna uppfylls. För detta finns ett protokoll daterat den 27 juni 1921 där Sveriges och Finlands representanter medverkat bestyrkt av en medlem från Nationernas förbunds råd.

År 2021 är det 100 år sedan denna överenskommelse, som fortfarande gäller, skrevs under. Det är ett märkesår som självklart kommer att uppmärksammas på Åland men som även bör uppmärksammas i Sverige. Sveriges regering liksom Sveriges riksdag bör

(2)

på bästa sätt uppmärksamma detta också i Sverige. Gärna i nära kontakt och samarbete med Ålands lagting och regering.

Per Lodenius (C)

References

Related documents

För de som blir arbetslösa och under ramtiden har haft en period med förebyggande sjukpenning kommer denna period att bli överhoppningsbar då det får anses som att den enskilde

SKR vill i detta yttrande tydliggöra att samtidigt som förbundet ställer sig bakom ett förslag om en förmån för arbetstagare som konstateras tillhöra en riskgrupp, är det

rimlig lösning för de som ingår i en riskgrupp skyndsamt kommer på plats är mycket viktigt för den stora grupp av tjänstemän som tillhör en riskgrupp och i sitt arbete

I definitionen av ekonomibyggnad tas in att som en sådan byggnad räknas även ridhus som inte har anknytning till jord- eller skogsbruk. Förslaget behandlas i

Rättschefen Magnus Medin (ärende 10) 1 (2) Föredragande: statsrådet Johansson Ärende: 1. Utnämning av rådman i Eskilstuna tingsrätt

I ett fortsatt arbete med utredningen föreslås en analys av möjligheterna till andra former av statlig servicesamverkan samt av möjligheter och hinder för servicesamverkan mellan

Tillvä xtverket instä mmer i ätt det ä r viktigt med lökäl stätlig nä rvärö i helä ländet fö r ätt hä llä ihöp sämhä llet öch fö r ätt upprä tthä llä legitimitet