• No results found

Ersättning till de yrkesfiskare som drabbas av förbudet mot kommersiellt torskfiske i Östersjön Motion 2019/20:2786 av Roland Utbult (KD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ersättning till de yrkesfiskare som drabbas av förbudet mot kommersiellt torskfiske i Östersjön Motion 2019/20:2786 av Roland Utbult (KD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion KD

Motion till riksdagen

2019/20:2786

av Roland Utbult (KD)

Ersättning till de yrkesfiskare som drabbas

av förbudet mot kommersiellt torskfiske i

Östersjön

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över frågan om ersättning till de yrkesfiskare som drabbas av förbudet mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många olika orsaker ligger bakom det faktum att torskbestånden i Östersjön har, och under en längre tid har haft, allvarliga problem. En viktig anledning är dåliga

syreförhållanden till följd av klimatförändringar och övergödning. En annan viktig orsak är en ökad naturlig dödlighet och en tredje är en minskad reproduktion. En fjärde anledning är bristfällig tillgång på föda och en femte är avsaknaden av en fungerande viltförvaltning av säl, främst gråsäl. Sälen har härutöver spridit parasiter, synnerligen negativa för torsken. Det yrkesfiske som har bedrivits har skett i enlighet med av fiskeripolitiken fastställda regler och har således varit ett lagligt fiske.

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön har EU-kommissionen beslutat att förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i södra och östra Östersjön (ICES område 24, 25 och 26) under perioden den 24 juli–den 31 december 2019

(kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1248 av den 22 juli 2019 om åtgärder för att minska ett allvarligt hot mot bevarandet av det östra beståndet av torsk [Gadus morhoa] i Östersjön). Beslutet har sin grund i den rådgivning från

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) som publicerades den 29 maj 2019. Det lagliga yrkesfiske som har bedrivits efter torsk i Östersjön är inte orsak till torskens allvarliga problem. Trots detta är det nu det lagliga yrkesfisket och de regelefterlevande yrkesfiskarna som får betala för alla problem som finns. Genom kommissionens beslut slås torskfisket mer eller mindre ut fullständigt.

(2)

2 Det är inte anständigt att en regelefterlevande yrkeskategori berövas sin möjlighet till försörjning. Om ingen ersättning utgår till de drabbade yrkesfiskarna kommer många konkurser och tragedier att följa; yrkesfisket efter torsk i Östersjön kommer att falla samman fullständigt. Ersättning måste därför utgå, så att de berörda drabbade inte fullständigt förgörs. Ersättning måste utgå så att de berörda yrkesfiskarna ges en möjlighet att överleva, något annat är inte anständigt. Enligt uppgift finns ej nyttjade viltskadesanslag, om så är bör dessa omgående omfördelas så att de kommer de nu drabbade yrkesfiskarna till del. Detta bör ses över.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

konsultationerna ska ses som ett sätt att ge samerna rätt att delta i och ha inflytande över beslut i frågor som berör dem, men där samerna inte ensamt har

Men för att avgöra om ett ärende är av särskild betydelse för samerna (vilket ju enligt 6 § ger samiska företrädare möjlighet att begära konsultation) måste de känna

Regeringen kan därför inte styra Svenska skeppshypotek genom till exempel bolagsordning och ägarinstruktioner (som för statligt ägda aktiebolag) eller myndighetsinstruktion

Uttryckt på ett annat sätt innebär det att avdraget för negativt räntenetto inte ska minska i förhållande till det utökade underskottsavdraget till den del

Regeringen ska se till att adekvata förberedelser finns för att dra nytta av, samt bidra med, internationellt stöd för beredskap för och åtgärder vid en nukleär eller

Uppsala kommun ställer sig övervägande positiv till förslagen i Agenda 2030- delegationens slutbetänkande och instämmer till stor del i de bedömningar som lämnas avseende

utveckling i linje med Agenda 2030 samt även fortsättningsvis verka för att utformningen av EU:s ramprogram för forskning och innovation på.. motsvarande sätt stödjer

Kommunernas kompetens i hållbarhetsfrågor är för låg eller är inte tillräckligt aktuell sär- skilt gällande påverkan från verksamheter som inte har en bakgrund till miljö