• No results found

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-10-14 S2020/07620 (delvis) I:14 Socialdepartementet Länsstyrelserna Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

Regeringens beslut

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd som har utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 efterlevs. Länsstyrelserna ska identifiera särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning t.ex. kollektivtrafik, köpcentrum och serveringsställen och följa dessa särskilt noggrant. Länsstyrelserna ska vid behov vidta lämpliga åtgärder. Läns-styrelserna ska även bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas. Länsstyrelserna ska utveckla uppföljningen, föreslå och tillämpa enhetliga kriterier som ska användas i rapporteringen.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälso-myndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden.

Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Skåne län. Uppdraget redovisas löpnade till Regeringskansliet. Inledningsvis används samma redovisning som för tidigare uppdrag inom samma område (S2020/05271 och

S2020/06223) därefter används enhetliga kriterier. Förslaget med enhetliga kriterier ska redovisas senast den 1 december 2020 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och ska därefter tillämpas i den löpande redovis-ningen. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Uppdraget avslutas den 1 juni 2021.

(2)

2 (3)

Ärendet

Covid-19-pandemin pågår fortfarande. I Sverige förbättrades det epidemio-logiska läget under sommaren med allt färre personer som smittats av, och allvarligt insjuknat i, det virus som orsakar sjukdomen covid-19. I ett

inledande skede av hösten har det dock rapporterats om att utvecklingen går åt fel håll med ökad smittspridning och då framför allt inom vissa regioner. Det är därmed av stor vikt att de rekommendationer, råd och riktlinjer som har utfärdats från myndigheterna följs. Dessa rekommendationer, råd och riktlinjer syftar till att minska smittspridningen och skydda personer med risk för allvarligt insjuknande i covid-19. På så sätt kan bl.a. konsekvenserna för samhället och belastningen på hälso- och sjukvården runtom i landet minskas.

Regeringen beslutade den 11 juni 2020 om uppdrag till länsstyrelserna att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Vidare innefattade uppdraget att länsstyrelserna skulle bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas (S2020/05271). Uppdraget avslutas den 15 oktober 2020.

Därtill beslutade regeringen den 30 juli 2020 om uppdrag till länsstyrelserna att sprida information och kommunicera med allmänheten, kommuner och andra berörda aktörer om vikten av efterlevnad av myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd, i enlighet med ovan nämnda uppdrag så att de kan vidta lämpliga åtgärder i de fall länsstyrelserna identifierar brister (S2020/06223). I uppdraget ingick även att samla goda exempel på åtgärder som kommuner och berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning och kommunicera samt föreslå dessa exempel på åtgärder till kommuner och andra berörda aktörer. Även detta uppdrag avslutas den 15 oktober 2020.

(3)

3 (3) Mot bakgrund av ovanstående får länsstyrelserna i uppdrag att fortsätta följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd som har utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 efterlevs. På regeringens vägnar Lena Hallengren Jenni Lundh Kopia till Statsrådsberedningen, SAM Justitiedepartementet, RK KH, SSK Finansdepartementet, BA, SFÖ Infrastrukturdepartementet, TM Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Sveriges Kommuner och Regioner

References

Related documents

Lärandemål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna  Beskriva hjärtats anatomiska uppbyggnad.  Beskriva hjärtats retledningssystem och dess koppling till autonoma

Lkm bundet till målreceptor BLOD Fria lkm molekyler Bundet till vävnadsproteiner EFFEKT Lkm molekyler bundna till plasmaproteiner. Endast fria molekyler kan diffundera över

I den här övningen får eleverna göra samma sak fast istället för på stranden får eleverna leta efter skräp i skogen?. Material: Ta med soppåsar att lägga

• Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill gå på en enskild väg för att komma till skogen?.. 4 Koppling

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

Patofysiologi: Minskad CO => sympatikus- och-RAAS-aktivering => ökad hjärtkontraktilitet, kärlkonstriktion och vätske-och saltretention för att upprätthålla blodtrycket

Pro- grammen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universi- tet och högskolor, företag med flera att utveckla sam- arbete