• No results found

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19"

Copied!
3
6
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-10-14 S2020/07620 (delvis) I:14 Socialdepartementet Länsstyrelserna Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19

Regeringens beslut

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd som har utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 efterlevs. Länsstyrelserna ska identifiera särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning t.ex. kollektivtrafik, köpcentrum och serveringsställen och följa dessa särskilt noggrant. Länsstyrelserna ska vid behov vidta lämpliga åtgärder. Läns-styrelserna ska även bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas. Länsstyrelserna ska utveckla uppföljningen, föreslå och tillämpa enhetliga kriterier som ska användas i rapporteringen.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälso-myndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden.

Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Skåne län. Uppdraget redovisas löpnade till Regeringskansliet. Inledningsvis används samma redovisning som för tidigare uppdrag inom samma område (S2020/05271 och

S2020/06223) därefter används enhetliga kriterier. Förslaget med enhetliga kriterier ska redovisas senast den 1 december 2020 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och ska därefter tillämpas i den löpande redovis-ningen. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Uppdraget avslutas den 1 juni 2021.

(2)

2 (3)

Ärendet

Covid-19-pandemin pågår fortfarande. I Sverige förbättrades det epidemio-logiska läget under sommaren med allt färre personer som smittats av, och allvarligt insjuknat i, det virus som orsakar sjukdomen covid-19. I ett

inledande skede av hösten har det dock rapporterats om att utvecklingen går åt fel håll med ökad smittspridning och då framför allt inom vissa regioner. Det är därmed av stor vikt att de rekommendationer, råd och riktlinjer som har utfärdats från myndigheterna följs. Dessa rekommendationer, råd och riktlinjer syftar till att minska smittspridningen och skydda personer med risk för allvarligt insjuknande i covid-19. På så sätt kan bl.a. konsekvenserna för samhället och belastningen på hälso- och sjukvården runtom i landet minskas.

Regeringen beslutade den 11 juni 2020 om uppdrag till länsstyrelserna att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Vidare innefattade uppdraget att länsstyrelserna skulle bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas (S2020/05271). Uppdraget avslutas den 15 oktober 2020.

Därtill beslutade regeringen den 30 juli 2020 om uppdrag till länsstyrelserna att sprida information och kommunicera med allmänheten, kommuner och andra berörda aktörer om vikten av efterlevnad av myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd, i enlighet med ovan nämnda uppdrag så att de kan vidta lämpliga åtgärder i de fall länsstyrelserna identifierar brister (S2020/06223). I uppdraget ingick även att samla goda exempel på åtgärder som kommuner och berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning och kommunicera samt föreslå dessa exempel på åtgärder till kommuner och andra berörda aktörer. Även detta uppdrag avslutas den 15 oktober 2020.

(3)

3 (3) Mot bakgrund av ovanstående får länsstyrelserna i uppdrag att fortsätta följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd som har utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 efterlevs. På regeringens vägnar Lena Hallengren Jenni Lundh Kopia till Statsrådsberedningen, SAM Justitiedepartementet, RK KH, SSK Finansdepartementet, BA, SFÖ Infrastrukturdepartementet, TM Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Sveriges Kommuner och Regioner

References

Related documents

Boverket har under år 2020 haft regeringens uppdrag att utveckla vägledning om hur plan- och bygglagen kan tillämpas för att bidra till en.. 34

När en fastighetsägare eller annan företagare (exempelvis en hyresvärd, hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare) övergår från att använda en lokal i sin momspliktiga

Andelen förnybar energi ska enligt EU:s direktiv med bindande mål till år 2020 om för- nybar energi beräknas som kvoten mellan förnybar energi och slutlig energianvändning.

Kvinnor som besöker verksamheter för mödrahälsovård, barnahälsovård, alkohol- och drogmissbruk samt mental hälsa får information om orsaken till varför de får

Kunskap om mäns våldsutsatthet kommer främst från kvantitativa studier som fnner att män blir utsatta för särskilt psykologiskt våld och kontrollerande beteende, följt av fysiskt

I denna Genväg till forskning presenteras kunskapsläget om barn som utsätts för och bevitt- nar våld i sin familj och hur man inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) kan upptäcka

Det finns således aspekter inte bara i strukturen med regler, organisation etcetera, utan också i idrotts- och sam- hällskulturens etablerade normer och värden, som kan

De studier som utvär- derat individuell övervakad träning jämfört med hemträning (44,39,33), vilka alla hade medelhögt bevisvärde, konkluderade att den

Lärandemål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna  Beskriva hjärtats anatomiska uppbyggnad.  Beskriva hjärtats retledningssystem och dess koppling till autonoma

Lkm bundet till målreceptor BLOD Fria lkm molekyler Bundet till vävnadsproteiner EFFEKT Lkm molekyler bundna till plasmaproteiner. Endast fria molekyler kan diffundera över

I den här övningen får eleverna göra samma sak fast istället för på stranden får eleverna leta efter skräp i skogen?. Material: Ta med soppåsar att lägga

• Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill gå på en enskild väg för att komma till skogen?.. 4 Koppling

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

Patofysiologi: Minskad CO => sympatikus- och-RAAS-aktivering => ökad hjärtkontraktilitet, kärlkonstriktion och vätske-och saltretention för att upprätthålla blodtrycket

Pro- grammen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universi- tet och högskolor, företag med flera att utveckla sam- arbete

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

Verktyget utvecklades inom ramen för MKB Svante för att säkerställa hög effektivitet och möjlighet till att följa upp samtliga leveranser till bygget.. Endast de transporter som

7 § första stycket punkt 2 kan kommunen be- stämma den yttre ram (byggrätten) som byggherren har att hålla sig inom, vilket indirekt avgör om det ska byggas en- eller

Genom VindGIS kan man i kartform få information om förutsättningar för vindkraft med hänsyn till olika intressen som riksintressen för vindbruk och andra ändamål,

The overall Human Variome Project data collection architecture (Fig. 1) provides for the transfer of data from node to gene/ disease specific database to central databases (and

Ny plan 4 § Om det sedan den ekonomiska planen har upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet, får föreningen inte

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal