• No results found

Boverkets PBL Kompetens 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Boverkets PBL Kompetens 2017"

Copied!
36
0
0

Full text

(1)

Boverkets

PBL Kompetens 2017

(2)
(3)
(4)

Titel: Delrapport Boverkets PBL Kompetens 2017 Rapportnummer: 2018:2

Utgivare: Boverket, januari, 2018 Upplaga: 50 ex

Tryck: Boverket internt

ISBN tryck: 978-91-7563-522-4 ISBN pdf: 978-91-7563-523-1 Diarienummer: 3.4.1 4756/2016 Rapporten kan beställas från Boverket. Webbplats: www.boverket.se/publikationer E-post: publikationsservice@boverket.se Telefon: 0455-35 30 00

Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona Rapporten finns i pdf-format på Boverkets webbplats. Den kan också tas fram i alternativt format på begäran.

(5)

Förord

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra

kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (dnr N2016/07801/PBB). Kompetensinsatserna ska pågå under perioden 2017-2020.

Det övergripande målet med Boverkets PBL Kompetens är att insatserna ska bidra till att PBL tillämpas effektivt och enhetligt för att bidra till ökat bostadsbyggande i en hållbar samhällsutveckling.

Boverket ska varje år lämna delrapporter till Regeringskansliet

(Näringsdepartementet) om hur uppdraget fortskrider, vilka resultat som uppnåtts och eventuella förslag till förändringar i tidigare utarbetad plan och utarbetat program. Denna delrapport för 2017 är författad av uppdragsledare Maria Petersson och övriga medarbetare i kansliet för Boverkets PBL Kompetens.

Karlskrona januari 2018 Anders Sjelvgren generaldirektör

(6)

Innehåll

Sammanfattning ... 5

1) Organisation och kompetensförsörjning ... 6

2) PBL-utbildning för anställda i kommun och länsstyrelser m.fl. aktörer ... 8

Sammanhållna introduktionsutbildningar för tjänstemän och förtroendevalda ...8

Utbildningsinsatser för breddning, fördjupning, särskilda målgrupper 13 Aktuella frågor, nyheter i regler ... 17

3) Stärka PBL-nätverk ... 20

4) Vägledning i tillämpningen av PBL ... 21

5) Kommunikation och information ... 24

6) Utveckling digital arena och långsiktig förvaltning ... 27

(7)

Sammanfattning

Under 2017 har Boverket organiserat uppdraget PBL Kompetens genom att etablera ett särskilt kansli, forma arbetsgrupper för

kompetensuppdraget samt organisera referensgrupper och kvalitetsutvecklingsmöten.

Aktiviteterna har fördelats mellan en särskild satsning på att ta fram vägledning i PBL-tillämpning för publicering på PBL Kunskapsbanken och utbildningsaktiviteter där fokus har varit att utveckla sammanhållna introduktionsutbildningar för handläggare av PBL-ärenden. Därutöver har målgruppsorienterade utbildningar för privata aktörer, t.ex. arkitekter tagits fram.

En särskild aktivitet har varit att inleda utveckling av en s.k. digital PBL-arena där information om PBL enkelt ska kunna nås av användare med helt olika behov, situation, kompetens och förutsättningar. Denna e-tjänst ska också garantera att kompetensinsatserna kommer att förvaltas och bli en del av ordinarie verksamhet efter uppdragstidens slut 2020.

(8)

1) Organisation och

kompetensförsörjning

Under uppdragets första år har det varit centralt att knyta kompetens och resurser till uppdraget och att etablera dialog med samverkansparter och målgrupper - för att kunna genomföra aktiviteter med önskat resultat.

Boverket har under 2017 inrättat ett kansli med tio personer som i olika roller ansvarar för planering och utformning av aktiviteterna.

Uppdragskansliet omfattar uppdragsledare, utbildningsansvarig, kommunikationsansvarig, jurister, experter/projektledare och administratör. I kansliet ingår tre personer som har sin huvudsakliga anställning på länsstyrelse respektive Sveriges Kommuner och Landsting. Samverkan med utpekade organisationer har för strategiska frågor

hanterats på ledningsnivå i den etablerade myndighetssamverkan som finns med representation från Boverket, Länsstyrelsen, Sveriges

Kommuner och Landsting samt Lantmäteriet. Under året har fyra möten hållits.

Ett forum med representanter för målgrupperna har inrättats i syfte att föra dialog om inriktning på aktiviteter och samsyn kring gemensamma intressen. Under första halvåret 2017 genomfördes ett möte med

(9)

för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Lantmäteriet. Inför halvårsmöte hösten 2017 utvecklades gruppen till att omfatta fler representanter för målgrupperna inklusive privata sektorn. Detta gav värdefulla diskussioner och ett fördjupat engagemang för detta forum, samt ökat intresse för att medverka till utformning av

kompetensinsatserna.

Boverket har också etablerat en intern uppdragsgrupp med avdelnings-chefer och samtliga enhetsavdelnings-chefer. Syftet är att uppdraget ska integreras i den ordinarie verksamheten och att etablera gemensamt intresse för uppdraget. Under andra halvåret 2017 har den interna uppdragsgruppen och kansliet haft möten varannan vecka för prioritering av aktiviteter och allokering av interna resurser.

Sist men inte minst har uppdraget inrättat arbetsgrupper med både intern och extern kompetens för att kunna genomföra ändamålsenliga aktiviteter med god kvalitet. Dels har experter från kommuner och länsstyrelser aktivt deltagit i arbetet, dels har Boverket anlitat konsulter med stor kompetens inom respektive område. Boverkets egna experter deltar i olika utsträckning men har generellt uppdraget att kvalitetssäkra aktiviteterna. Boverket har också tagit stöd av referensgrupper bland målgrupperna som t.ex. SKL:s nätverk för samhällsbyggnadschefer respektive bygglovschefer, styrelsen för FSBS (Föreningen Sveriges bygglovsgranskare och byggnadsnämndssekreterare) samt styrelsen för FSB (Föreningen Sveriges byggnadsinspektörer). Boverkets byggråd har varit referensgrupp för aktiviteter riktade mot privata sektorn, kansliet har deltagit vid två möten under året. Boverkets insynsråd har fått

information om och diskuterat uppdragets aktiviteter vid ett möte under året.

För att stärka förståelsen för och öka kompetensen inom digitalt lärande har vi inlett samarbete med forskare från Uppsala universitet, enheten för pedagogisk utveckling. Förutsättningar för önskad effekt av e-learning och distansutbildning skiljer sig väsentligt från traditionell klassrums-utbildning och det är avgörande att de digitala PBL-klassrums-utbildningarna utformas på ett sätt som baseras på kunskaper om pedagogiska förutsättningar.

(10)

2) PBL-utbildning för anställda i

kommun och länsstyrelser m.fl.

aktörer

Under 2017 har Boverket följt planen för utbildningsinsatser som presenterades till regeringen i februari 2017. Vi har utvecklat kurser, genomfört pilotutbildningar och inlett arbetet med att digitalisera kurser för en bred och lättillgänglig spridning.

Sammanhållna introduktionsutbildningar för

tjänstemän och förtroendevalda

I uppdraget anges att Boverket fortsatt ska tillhandahålla sammanhållen introduktionsutbildning för nyanställda tjänstemän på kommuner och länsstyrelser. Därutöver anges att Boverket i samverkan med SKL ska genomföra kompetensinsatser för förtroendevalda efter valet 2018. Introduktionsutbildningar Ny på jobbet som...

Bakgrund

Under regeringsuppdraget för kompetensinsatser i PBL 2014-2016 tog Boverket fram en introduktionsutbildning riktad till samtliga

yrkeskategorier som är involverade i PBL-processen, Att arbeta med

PBL. Denna utbildning ger en generell förståelse för PBL-systemet som

helhet, lagen PBL, roller och ansvar samt intressen och krav i PBL. Däremot omfattar den inte hur man i olika roller löser sina uppgifter och detta behov ska istället täckas av en serie utbildningar ”Ny på jobbet som detaljplanehandläggare”, ”Ny på jobbet som bygglovhandläggare” osv.

Vilken typ av utbildning?

Introduktionsutbildningarna riktar sig till tjänstemän som är nya i rollen som PBL-handläggare men som har utbildning och/eller erfarenhet som ger adekvat bakgrund för yrkesrollen. Innehållet är utvalt utifrån

lärandemål med starkt fokus på förståelse för rollen, uppgiften och vikten av att göra bedömningar och ta beslut med utgångspunkt i regler.

Utbildningen kommer i färdigt format att vara ett digitalt tillgängligt kurspaket i form av föreläsningar, webbutbildningsmoduler,

webbseminarier med mera. Steg ett har varit att utveckla en kursplan och lektioner och genomföra fysiska pilotutbildningar för att senare forma digitala utbildningspaket, dvs. sammanhållna kurser med en serie lektioner.

(11)

Ny på jobbet som detaljplanehandläggare

Två pilotkurser genomfördes under september och oktober 2017, i Uppsala och i Karlstad för ca 25 personer per tillfälle. Utbildningen i Karlstad filmades i sin helhet och kursen publiceras på Boverkets webbplats som en interrimslösning innan det digitala kurspaketet färdigställts.

Utvärderingsfråga till deltagarnas chefer (kurser DP sep-okt 2017)

Vilken nytta innebär kursen för dina medarbetare?

 Att få helhetsbild, att höra från andra att man jobbar på samma sätt, att man får följa hela processen.  Att ha en grund - en förståelse för yrket. Det är mer själva helheten som är det allra viktigaste.

Helhetsbilden.

 Egentligen kan man säga att "bli säkrare i sin yrkesroll" är en ganska bra sammanfattning.

 Nyttan är att de snabbare kommer in i rollen som självständiga planhandläggare och planarkitekter.  Vi behöver ju bättre driv i detaljplanearbetet. För det har gått lite sådär, vi har ju inte haft så mycket

arbete med det tidigare. Sedan vi anställt [medarbetaren] som vi fått det. Hjälper honom väl.  Jag upplevde att de fick en bra överblick, en helhet. Inget djup. Och det är naturligtvis väldigt viktigt,

men viktigt med kompletterande fördjupningar, ex handläggare på Lst/kommun separat. En fördjupning i de delarna.

Kursavsnitt Ny på jobbet som detaljplanehandläggare Block 1: processen

 Detaljplaneinstrumentet

 Rollen som detaljplanehandläggare – och andra roller

 Hur startar man detaljplanearbetet och vad är väsentligt i tidiga skeden  Hur tas planhandlingarna fram och vad har de för roll?

 Samråd

 Vad händer efter samrådet?

 Granskning, antagande och laga kraft Block 2: reglering i detaljplan

 Utgångspunkter för planbestämmelser  Användningsbestämmelser

 Egenskapsbestämmelser  Administrativa bestämmelser  Planering i svåra lägen

(12)

Ny på jobbet som lovhandläggare

Ett pilotutbildningstillfälle för nya lovhandläggare genomfördes i

Stockholm i oktober 2017 med ca 25 deltagare. Även denna kurs spelades in för att kunna tillgängliggöras snabbt – inte minst för att denna kurs hade väldigt stor efterfrågan och platserna tog slut direkt.

Utvärderingsfråga till deltagarnas chefer (18-19 okt 2017)

Kursavsnitt Ny på jobbet som lovhandläggare

- Introduktion till rollen som lovhandläggare

- Innan ansökan kommer in

- Ansökan kommer in

- Den första granskningen

- Återkoppling till sökande

- Slutlig prövning när ansökan komplett

- Beslut

- Expediering av beslut

- Vad händer efter beviljat lov?

- Sammanfattning & avslutning

Hur värdefullt är det för dig/din organisation att just Boverket erbjuder

kompetensutveckling för era medarbetare? Ge gärna exempel på varför.

- Alldeles utmärkt att det är Boverket som gör det. I en liten kommun så känns det dumt att vi ibland får uppfinna hjulet själva när det faktiskt finns en central myndighet som kan stå för den här typen av kompetensutveckling som skapar likabehandling i hela landet... Det är en av Boverkets ytterliga roller att ta, tycker jag.

- Boverket är den rådgivande myndigheten som vi har att vända oss till, och då är det bra att få kunskap direkt från dom, där de kan ge ingångarna till kunskapsbankerna och hemsidan om vad det finns för relevant material att ta hand om. Tidigare har det varit privata aktörer som gett kurser, svårt som chef att veta vilken nivå kursen håller då man inte gått de själv, och om de e relevanta. Att Boverket håller kursen ger större trygghet i att det ska vara en trygg nivå. Jätteviktigt att Boverket även har med sig personer som jobbar konkret med frågorna, att det är en mix. Så de kan komplettera teorin.

- Jag tycker det är en kvalitetsstämpel att Boverket håller i det. Då är man säker på att de får korrekt information och får lära sig rätt saker. Jag är ifrågasättande ibland till vissa utbildare som tolkar utifrån sitt eget sätt att se saken. Värdet att Boverket håller dessa i framtiden också är att det blir en samsyn i landet över sätt att arbeta, oavsett kommun man jobbar i.

- Väldigt viktigt, annars får vi förlita oss mkt på privata utbildningar som säljer utbildningar. Kan också vara bra, men man har stort förtroende för Boverket. Så det känns bättre.

(13)

Ny på jobbet som byggnadsinspektör

Den tredje målgruppen för introduktionsutbildningar har varit

byggnadsinspektörer och en pilotutbildning genomfördes i Stockholm i november 2017.

(14)

Utvärdering efter avslutad introduktionskurs för byggnadsinspektörer. Utvärdering och fortsatt utveckling av introduktionskurser Utvärdering av pilotkurserna har gjorts dels på plats under kursen, dels genom telefonintervjuer med deltagarna och deras chefer.

Pilotutbildningarna har generellt blivit mycket väl mottagna och 92 % av samtliga deltagare svarar att de fått värdefulla kunskaper som de kommer att ha nytta av i sitt arbete, 8 % i viss mån.

Det deltagarna önskar mer av är exemplifieringar i praktikfall och ärenden och det är också tydligt att inslaget av diskussion med kollegor och kursledare är oerhört viktigt och givande. Det ger att den fortsatta utvecklingen av digitala kursformat endast tillgodoser en del av behovet som de fysiska pilotutbildningarna möter och den del av

färdighetsträningen som bygger på dialog och diskussion behöver mötas med aktiviteter som rör uppdraget att stärka PBL-nätverk.

(15)

Under 2018 inleds arbetet med ytterligare två introduktionskurser för tjänstemän:

 Ny på jobbet som PBL-administratör och

 Ny på jobbet som strategisk planerare. Arbetet med en introduktionskurs i

 PBL för förtroendevalda i kommuner

har påbörjats i en arbetsgrupp med SKL och Boverket. Kursformatet planeras vara korta, digitala kursavsnitt lämpade för nämndmöten och kompletterade med exempel och handledning för diskussion ledd av tjänstemän.

Likaså har utformning av kursen

 PBL för länsjurister

inletts och minst två fysiska kurser kommer att genomföras under 2018. Dessutom produceras en serie digitala lektioner, t.ex. webbseminarier, som underlag för regionala kurstillfällen.

Arbetet med sammanhållna introduktionsutbildningar kommer att pågå under hela uppdragets tid. Dels löpande utveckling och förbättringar samt att introduktionskurser steg 2 kan bli aktuella för någon eller alla

målgrupperna.

Utbildningsinsatser för breddning, fördjupning,

särskilda målgrupper

Under 2017 har satsningen på fördjupningar och särskilda frågor i första hand utgått från önskemål och förfrågningar från olika målgrupper. Boverket har också satsat på att sprida de webbutbildningar som färdigställdes 2014-2016, se vidare under avsnitt Kommunikation och

information. Nedan följer en kort beskrivning av några delprojekt.

Att arbeta i bostadsprojekt

I oktober anordnade Boverket ett dialogseminarium för olika aktörer involverade i bostadsprojekt. Ca 30 deltagare från kommunernas plankontor, exploateringskontor, lantmäteri, miljö- och teknisk förvaltning samt representanter för fastighetsägare, byggherrar, kommunala bostadsbolag och Länsstyrelsen. Mötet syftade till ökad insikt och förståelse för ansvar och roller för en effektivare tillämpning i

(16)

Ca 30 deltagare från kommunernas plankontor, exploateringskontor, lantmäteri, miljö- och teknisk förvaltning samt representanter för fastighetsägare, byggherrar, kommunala bostadsbolag och Länsstyrelsen deltog i dialogseminariet Att arbeta i bostadsprojekt.

Erfarna föreläsare gav inspel om ramar och regler vilket utgjorde grund för diskussion mellan aktörer i deras olika roller. Bakgrunden till aktiviteten var att regeringen i uppdragsbeskrivningen hänvisade till Planprocessutredningens betänkande med en rekommendation om gemensamma utbildningstillfällen för aktörer med olika roller i samhällsbyggnadsprocessen – som ett medel för att underlätta och påskynda planprocesserna. Utredaren, Thomas Kalbro, har fått uppdraget att tillsammans med SKL leda utformningen av dessa seminarier. Under 2018 genomförs fler seminarietillfällen och planen är att spela in ett material som kan utgöra bas för regionala eller lokala dialogseminarier.

PBL för arkitekter

I samarbete med Sveriges Arkitekter genomförde Boverket en pilotkurs om PBL för ett 25-tal privatpraktiserande arkitekter i november 2017 i Stockholm. Bland deltagarna fanns både husarkitekter och

landskapsarkitekter. Syftet var att sprida kunskap om PBL, PBF och BBR för att tillämpningen ska bli mer enhetlig och effektiv. Utbildningen har utvärderats och resultaten kommer att tas tillvara i det fortsatta arbetet med att ta fram en webbutbildning som riktar sig till denna målgrupp. Utvärderingarna var överlag positiva och både deltagarna och Sveriges Arkitekter underströk särskilt att behovet av PBL-utbildning är mycket stort för målgruppen.

PBL för leverantörer kök och bad

I samarbete med Trä- och möbelföretagen (TMF) höll Boverket en pilotkurs om PBL, PBF och BBR i maj 2017 i Vedum. Ett trettiotal projektörer, säljare med flera deltog. Syftet var att sprida kunskap om regelsystemet och många frågor diskuterades, främst vad gäller

Kommunen

Staten

Byggherren

Bygg-projektet

(17)

tillämpningen av kraven i BBR och hur dessa ska tolkas. Resultatet var bland annat en bättre förståelse för skillnaden mellan funktionskrav och allmänna råd. Erfarenheterna från pilotkursen kommer att tas tillvara i det fortsatta arbetet med en webbutbildning om PBL, PBF och BBR som riktar sig mot kök- och badbranschen och som ska kunna användas i branschföreningarnas eller företagsinterna utbildningar.

Definition av en- och tvåbostadshus och tomter (film)

Ett exempel på en kort och lättillgänglig utbildningsinsats är den filmade föreläsning (15 min) där en jurist från Boverket reder ut begrepp som är avgörande t.ex. vid prövning av bygglovsbefriade åtgärder: Definition av

en- och tvåbostadshus och tomter. Föreläsningen genomfördes

ursprungligen på byggnadsinspektörsföreningens årliga utbildningsdagar där den fick varmt gensvar, vilket motiverade till att göra innehållet allmänt tillgängligt.

Utbildning BTH, Blekinge Tekniska högskola

Under februari 2017 hölls två föreläsningar om detaljplanering för studenter i årskurs tre på kandidatprogrammet för Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola. Föreläsningarna hölls inom kursen Detaljplanering och översiktlig planering och fokuserade framför allt på reglering med detaljplan. Föreläsningarna tog också upp plan- och bygglagstiftningen och planeringssystemet, kort om Boverket och vår vägledning, planering i svåra lägen, genomförandeavtal, planprocessen, ändring av detaljplan samt uppföljning av tillämpningen av PBL. Föreläsningarna kompletterades med diskussioner och övningar. Boverket deltog också med handledning under två tillfällen där studenterna kunde diskutera och få hjälp med en övningsuppgift som bestod i att ta fram egna detaljplaner.

Syftet med föreläsningarna och handledningen var att öka studenternas förståelse för hur de ska kunna göra juridiskt hållbara detaljplaner med fungerande planbestämmelser, vilka olika möjligheter till reglering i detaljplanerna som 4 kap PBL ger möjlighet till samt vad olika

regleringar kan få för konsekvenser och vad kommunerna har för ansvar för bl.a. genomförande och underhåll. Syftet var även att öka förståelsen för detaljplanesystemet som helhet. Omkring 45 studenter deltog i föreläsningarna och vid handledningstillfällena.

Detaljplanekonferens - Planbestämmelser som verktyg – hur blir visionen verklighet?

I oktober 2017 hölls tillsammans med SKL en detaljplanekonferens med fokus på planbestämmelser. Konferensen handlade om hur

(18)

var vägledning till kommunerna i hur de kan använda detaljplan och planbestämmelser för att förverkliga stadsbyggnadsidéer, politisk vilja och praktiska lösningar, hur de kan skapa juridiskt hållbara detaljplaner med fungerande planbestämmelser men också vad som hör hemma i detaljplanen och vad som inte gör det. Nätverkande och diskussioner av aktuella frågor i kommunerna var också en viktig del i konferensen. I programmet varvades föreläsningar med diskussioner och övningar. Totalt deltog drygt 85 kommunala handläggare och chefer som arbetar med att upprätta detaljplaner.

Kartläggning PBL-kunskaper i akademiska utbildningar

Uppdraget omfattar inte skolväsendet med de akademiska utbildningarna, men vi ser att en ytterligare vinst av vårt arbete skulle kunna vara att man i akademiska utbildningar med koppling till PBL kan dra nytta av

Boverkets material. Därför kartlägger vi inom uppdraget vilken kunskap/kompetens i PBL som nyutbildade arkitekter, jurister, fysiska planerare, samhällsvetare m.fl. har fått under sin utbildning och vi avser att redovisa vad som saknas i de olika utbildningarna, utifrån en vision om att en nyutexaminerad direkt ska kunna arbeta i olika roller inom PBL-området.

Utvärdering och kommande aktiviteter, fördjupning, särskilda målgrupper etc.

Erfarenheten från kontakter med olika aktörer i branschen och från pilotutbildningar är att behovet av PBL-utbildning och vägledning inom privata sektorn är omfattande, dels om hur systemet fungerar och hänger ihop, dels att man behöver svar på ”sina” konkreta frågor. De

pilotutbildningar som genomförts för t.ex. privatpraktiserande arkitekter har gett underlag för utveckling av innehåll som är bättre anpassat till denna målgrupps frågor och behov och under 2018 ska nya pilotkurser genomföras med målet att färdigställa en anpassad digital webbutbildning i PBL för arkitekter. Under 2018 planeras även dialogseminarier med flera olika aktörer om (till att börja med) bygglov och byggprocesserna för att identifiera innehåll för lämpliga och flexibla utbildningar. Vi kommer också att inleda dialog med privata utbildningsföretag som arrangerar utbildningar för byggsektorn om möjligheterna för Boverket att tillhandahålla kvalitetssäkrat material och innehåll för

(19)

Andra exempel på aktiviteter som kommer att lanseras tidigt 2018 är:

Bygg rätt snabbt!

Film med syfte att tydliggöra lagens möjligheter samt ge exempel, inspiration och vägledning kring placering och utformning av tillfälliga bostäder. Filmen publiceras på PBL play och på Boverkets Youtube-kanal för att därefter bäddas in på Boverkets webbplats, i första hand PBL kunskapsbanken.

I filmen visas bland annat exempel på Pop-Up Houses i Huddinge. Bostäderna är byggda i Sverige med containrar som utgångspunkt. Produktionen av lägenheterna sker med en uttalad miljöprofil på Ingarö utanför Stockholm. När det tidsbegränsade bygglovet går ut är planen att renovera upp modulerna interiört och sedan använda dem för ett nytt framtida bygglov.

Över gränsen

Film i samarbete med Lantmäteriet. Syftet är att medvetandegöra problembilden med grundkartan tidigt i planprocessen, visa på vikten av att upprätta en dialog med utförare, mellan planarkitekt och upprättaren av grundkartan. Om den grundkarta som används när kommunen gör detaljplanen inte har tillräckligt bra kvalitet, stämmer de verkliga fastighetsgränserna inte överens med de som fanns i grundkartan som planeraren utgick ifrån. Detta innebär en rad konsekvenser för de inblandade. För kommunen kan det innebära att detaljplanen överklagas, att den måste ändras, infrastruktur får planeras om, bygglovsprocessen försvåras och en ny plan måste tas fram. Samhällsbyggnadsprocessen kan vinna mycket tid på att detta görs rätt från början, brister i grundkartan kan leda till förseningar på flera år efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Aktuella frågor, nyheter i regler

Utbildning om nyheter i regler samt aktuella frågor och problemområden har sedan flera år hanterats genom webbseminarier som är fritt

tillgängliga via Boverkets webbplats även efter sändning. Fem

webbseminarier har under 2017 genomförts inom kompetenssatsningen. Knappt 3 000 personer har tittat på dessa webbseminarier som

kännetecknas av nyheter och förmedling av kvalitetssäkrad information, med exempel från praktisk tillämpning av PBL. Genomförandet präglas av en variation av föreläsningar av sakfrågeexperter och jurister, reportage från kommuner och andra myndigheter, organisationer m.fl. som redovisar exempel på tillämpning och. i den mån det är relevant,

(20)

innehåller diskussionspaneler och frågor som deltagarna (tittarna) skickat in under sändning via chattfunktion.

Webbseminarium Gammalt och nytt om tidsbegränsade bygglov

I samband med ikraftträdandet av nya regler för tidsbegränsade bygglov för bostadshus genomfördes ett webbseminarium den 23 maj. Seminariet omfattade en genomgång av befintliga regler såväl som ändringarna. 364 tittare under perioden maj- december, 70 tittare har sett hela sändningen som varade i 1 timme och 30 minuter.

Webbseminarium Regeländringar 1 juli

Den 28 juni sändes ett webbseminarium om lagändringar samt ändrade regler i Boverkets byggregler.

1379 tittare under perioden juli-december, 350 tittare har sett hela sändningen som varade i 1 timme och 20 minuter.

Webbseminarium Gestaltning och PBL

Den 25 oktober presenterades bland annat framgångsfaktorer med stöd i PBL för att arbeta med arkitektur och gestaltning i syfte att skapa goda och hållbara livsmiljöer. 620 tittare under perioden oktober - december, 140 tittare har sett hela sändningen som varade i 1 timme och 20 minuter.

Webbseminarium Byggfrågor i fokus

Den 26 oktober arrangerade Boverket ett webbseminarium om olika frågor för byggnadsnämnden som rör bygg- och tillsynsskedet. 335 tittare under perioden oktober-december 2017, 60 tittare har sett hela

sändningen som varade i 1 timme och 10 minuter.

Webbseminarium klimatpåverkan och anpassning i översiktsplanering

Den 30 november genomfördes ett seminarium om hur kommuner kan jobba inom den fysiska planeringen för att åstadkomma en positiv eller neutral klimatpåverkan samt vara förberedd på ett förändrat klimat genom att klimatanpassa vid planering och byggande. 240 tittare under perioden november- december 2017, 80 tittare har sett hela sändningen som varade 1 timme och 15 minuter.

Utvärdering och kommande utbildningar i aktuella frågor och regeländringar

Formatet webbseminarier är etablerat och uppskattat bland målgrupperna i offentlig sektor. Det är också relativt sett korta ledtider att genomföra produktionen så att aktuella frågor kan hanteras. Målet är att 6-8

seminarier per år ska genomföras inom ramen för regeringsuppdraget och att målgruppen utökas så att vi även når den privata sektorn bättre. Under 2018 planeras webbseminarier bl.a. inom nedanstående teman:

(21)

 Digitalisering av detaljplaner

 Planbestämmelser (egenskapsbestämmelser)

 Aktuell översiktsplanering

 Lov- och anmälningspliktigt

 PBL kapitel 8: Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser

(22)

3) Stärka PBL-nätverk

Uppgiften att vidareutveckla och stärka PBL-nätverk har under 2017 inneburit medverkan i olika regionala aktiviteter samt en nationell konferens.

PBL- kompetensdagar

Årets PBL Kompetensdagar arrangerades den 14- 15 december på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen lockade 300 deltagare och hade som mål att öka deras kunskap om lag- och regeländringar samt information om aktuella frågor för att stödja enhetlig och effektiv tillämpning av lagen. Ministermedverkan, Mark- och

miljööverdomstolens medverkan samt 32 kunskapsdialoger, så kallade ”tysta föreläsningar” gjorde denna konferens till ett ovanligt bra nätverksmöte med PBL i fokus. Konferensen får ett gott betyg i

deltagarnas utvärdering och en PBL-slinga med Quizfrågor genomfördes baserad på utbildningen ”Att arbeta med PBL”.

Nätverksmöte Kosta, workshop om Buller i PBL

Seminariet organiserades i samverkan med Miljö- och byggsamverkan Kronoberg/Blekinge och vände sig till byggnadsinspektörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, kommunala planerare med flera. Deltagarna i seminariet fick hemuppgiften att genomföra webbutbildningar om buller i Plan-och bygglagen, och syftet var att deltagarna skulle kunna diskutera aktuella frågor om buller och lärdomar av utbildningarna med experter och jurister från Boverket. 40 personer deltog och diskussionerna kom att omfatta många PBL-frågor som var angelägna för deltagarna – inte enbart buller.

Workshop för nya handläggare Västra Götaland

I samverkan med Byggsamverkan Västra Götaland organiserade Boverket i augusti en heldagsworkshop för nya handläggare från både plan- och byggenheter i kommunerna. Syftet var att använda

introduktionsutbildningen Att arbeta med PBL som utgångspunkt för dialog mellan olika kategorier av handläggare och mellan de olika kommunerna. Från Boverket deltog jurister och sakkunniga experter.

(23)

4) Vägledning i tillämpningen av

PBL

PBL kunskapsbanken är Boverkets webbaserade handbok med

vägledning till PBL. Den vänder sig till användare som dagligen arbetar med PBL i kommuner, länsstyrelser, regionala organ samt till branschen. Handboken är gratis och alltid tillgänglig.

PBL kunskapsbankens olika delar:

Om PBL – i detta avsnitt beskrivs bland annat innehållet i PBL och definitioner av betydelse för tillämpningen av lagen. Här finns även Lag & rätt samt bevakning av rättsfall. Rättsfallen är utvalda och kommenterade av Boverkets jurister.

Planering – information om region-, översikts- och detaljplanering.

Lov & byggprocessen – information om bland annat vad som kräver bygglov och processen som följer efter att ett lov har beviljats. Här finns även ett avsnitt om roller & ansvar samt byggnadsnämndens tillsyn. Detta avsnitt är det mest besökta enligt PBL kunskapsbanks besöksstatistik 2017.

Regler om byggande – vägledning till Boverkets föreskrifter, t.ex. Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets

konstruktionsregler EKS.

Inom ramen för Boverkets PBL Kompetens ska Boverket utveckla ytterligare vägledning om hur PBL-systemet bör tillämpas, t.ex. i fråga om hur en kommun vid detaljplaneläggning kan möjliggöra bra bostäder till låga kostnader. Enligt uppdraget ska Boverket även komplettera och fördjupa den vägledning som Boverket redan tillhandahåller inom ramen för PBL kunskapsbanken. Detta ska vid behov ske efter samverkan med andra relevanta myndigheter. Syftet är att säkerställa att PBL

kunskapsbanken ger svar på alla vanligt förekommande frågeställningar om hur PBL-systemet bör tillämpas.

Under 2017 har flera större avsnitt publicerats på PBL Kunskapsbanken. Vissa avsnitt har tagits fram via PBL kompetens, vissa via andra

regeringsuppdrag och vissa på grund av att Boverket sett någon målgrupps särskilda behov. Nedan följer en sammanställning av

(24)

vägledningar som publicerats inom ramen för Boverkets PBL kompetensinsatser under året.

Vägledning till BBR och EKS

Drygt hundra webbtexter med vägledning till Boverkets byggregler samt konstruktionsregler publicerades i april 2017. Dessa riktades bland annat till den för uppdraget nya målgruppen, branschen. kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/ https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-konstruktionsregler/

Planbestämmelser för användning av kvartersmark Mycket efterfrågad vägledning till Boverkets allmänna råd om planbestämmelser publicerades i juni 2017.

https://www.boverket.se/sv/PBL- kunskapsbanen/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-kvartersmark/

Lagändringar i PBL och PBF ikraftträdande 1 januari och 1 juli 2017

En utförlig text om vilka nyheter som trädde i kraft den 1 januari respektive 1 juli.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/andringar-i-pbl-och-pbf-ikrafttradande-1-juli-2017/

Bygglov för anläggningar

Vägledning dels om de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli samt om övriga bygglov för anläggningar som det tidigare inte funnits vägledning i PBL kunskapsbanken om.

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/lov--anmalningsplikt/bygglov-for-anlaggningar/

Antal användare ökar

Antalet besökare har ökat stadigt under de 6 år PBL kunskapsbanken varit i drift. Ökningen 2017 beror troligen till stor del på att flera stora avsnitt lanserats under 2017 och att samtliga lanseringar under året har marknadsförts i nyhetsbrevet för Boverkets PBL Kompetens, med nyhet på PBL kunskapsbankens startsida samt i RSS flöde. Antalet besökare på startsidan ökar inte i samma takt vilket bekräftar beteendemönstret att de flesta besökarna hittar till sidorna via en sökmotor, t.ex. Google, istället för att först passera PBL kunskapsbankens startsida.

(25)

Antal besök på

PBL kunskapsbanken 2017 2016 2015 Startsidan 79 187 81 008 80 973 Alla sidor 786 982 553 491 408 558 Källa: Adobe Analytics

Planerade aktiviteter 2018

Arbete pågår med att utöka PBL kunskapsbanken med texter inom ett flertal områden, särskilt kan nämnas:

 Vägledningstexter om egenskapsbestämmelser för kvartersmark och allmän plats. Detta är en mycket efterfrågad vägledning till Boverkets allmänna råd om planbestämmelser som kommer att publiceras under 2018,

 Bygglov för byggnader,

 Bygglovsbefriade åtgärder,

 Aktuell översiktplanering,

 Vilka krav som gäller vid återbostadisering,

Vad som gäller för byggprodukter samt

(26)

5) Kommunikation och information

Kommunikationsinsatser är en avgörande del för att uppdraget ska få genomslag och att kännedom av och intresse för kompetensinsatserna ska spridas till alla målgrupper. Under 2017 har omfattande

informationskampanjer om befintliga webbutbildningar och vägledning på PBL Kunskapsbanken genomförts.

Boverkets webbplats

Sidorna om Boverkets PBL Kompetens har haft cirka 17 000 besök under året på webbplatsen. Man kan bland annat hitta information om

webbutbildningar, webbseminarier och PBL-nätverk. Dessutom kan besökaren prenumerera på nyhetsbrev, läsa reportage och se kortare, filmade inslag vilka fungerar som smakprov på webbutbildningarna.

PBL-akademin

En särskild utbildningsportal med namnet PBL-akademin har under 2017 utvecklats för att samla Boverkets webbutbildningar. Här finns i

dagsläget ca 20 webbutbildningar om PBL. Dessutom innehåller PBL Play korta utbildningsfilmer som är situations- och ämnesanpassade. Alla som genomför webbutbildningarna kan nu få ett intyg, vilket ska bidra till att höja status på utbildningsmaterialets status men även kunna fungera som bevis på att man har tillägnat sig kompetens inom PBL. Antalet registrerade användare i PBL Akademin är 1 751 personer, en ökning med 751 personer sedan 2016. Antalet besök för öppna kurser utan registrering: 30 187.

PBL Nano

PBL Nano är benämningen på korta informationspaket som sänds till prenumeranter via mail varannan vecka. Den korta och intresseväckande informationen syftar till att skapa en brygga till fördjupad information på PBL Kunskapsbanken och webutbildningar/webseminarier.

Informationen får ta maximalt fem minuter för användaren att ta del av och till respektive tips fogas länkar till annan information som publiceras av Boverket. Det lättillgängliga formatet uppmuntrar till

kompetensutveckling i vardagen och nyfikenhet på PBL utan att

(27)

De som står för innehållet i PBL Nano är, från vänster i bild, Johan Larsson, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting och Jonas Ledelius, Länsjurist Länsstyrelsen Västra Götaland.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet PBL Kompetens ger prenumeranterna information om Boverkets olika typer av vägledning för tillämpningen av PBL. Elva nyhetsbrev har getts ut under året med en periodicitet av en gång i månaden. Antal prenumeranter är 2987 och i snitt öppnar mer än 50 procent nyhetsbrevet vid varje utgivning.

I samband med publiceringen av vägledningen om BBR och EKS publicerades även filmade kampanjer på Boverkets Facebook samt i Sveriges Arkitekters nyhetsbrev.

Sociala medier

Boverket använder flera sociala medier för att kommunicera med målgrupperna och visa vad vi gör. För Boverkets PBL Kompetens har Facebook använts varje fredag med ett intresseväckande inlägg om webbutbildningar och de webbseminarier som genomförts. Antal personer som har nåtts för varje vecka varierar mellan 500 och 2000.

Marknadsföringskampanj med filmade frågor och svar i samband med publicering av vägledning till BBR.

(28)

Bloggar

Flera blogginlägg om PBL Kompetens har publicerats på Boverkets bloggyta, bland annat om den helt nya webbutbildningen Brandskydd i

PBL som innehåller flera moduler om hur byggnadstekniskt brandskydd

hanteras i olika delar av PBL-processen.

Tryckt information

Får jag bygga? Broschyr i PDF-version och tryck med uppdatering efter

lagändringarna 1 juli 2017. Publicerad på Boverkets webbplats är denna PDF den femte mest nedladdade publikationen. Tryck av 10 000 ex som beställs av landets kommuner, framförallt byggnadsnämnderna. Boverket tar ofta del av vittnesmål om att denna publikation är till stor nytta för kommuner i kontakten med exempelvis ovana byggherrar.

(29)

6) Utveckling digital arena och

långsiktig förvaltning

I uppdraget med PBL Kompetens avser Boverket ta fram en digital arena. Visionen är att den som har frågor om PBL med en enkel knapptryckning på den egna enheten skall få tillgång till och göra aktiva val i den

information som Boverkets PBL Kompetens levererar. Bilden är entydig vad gäller kompetenssituationen och behoven i landet. Inom samma målgrupp är kompetensprofilerna ytterst diversifierade. Arbetsgivare i kommuner, länsstyrelser och i näringslivet har att hantera medarbetare med mycket olika förutsättningar med ansvar för att utföra samma typ av uppgifter.

Detta innebär oftast att varje individ behöver sitt speciella

kompetensbehov tillgodosett. Arbetsgivaren behöver därför ett flexibelt system för att hantera den varierande skara medarbetare

vars sammansättning ständigt förändras. Det är nödvändigt

att tillhandhålla lättillgängliga hjälpmedel som tillgodoser de behov som de ansvariga för tillämpningen (kommuner, länsstyrelser, lantmäteri, branschen) ger uttryck för.

Den digitala arenan som nu utvecklas ska stödja PBL-utövaren i en vardagssituation med utgångspunkt i dagsproblemet och den egna

(30)

hjälpmedel för den enskilda organisationen/ myndigheten eller företaget att tillhandahålla stöd för individer och grupper för kompetensutveckling över tid. Tillgängligheten till relevant information för utövaren kommer att öka betydligt. Ett utrymme för befintliga och kommande nätverk inom PBL-området kommer att finnas i den digitala lösningen. Möjligheten att följa upp kompetensinsatserna och tillämpningen relaterat till dessa kommer arenan att ha stöd för.

Kombinationen av lättillgänglig information levererad till rätt mottagare i den givna vardagssituationen svarar mot förekommande och förväntade kompetensbehov. Den digitala arenan kan tillgodose dessa behov och behöver därför en långsiktig lösning för att tillämpningen av PBL ska ges ett hållbart och stabilt stöd över tid.

Förstudien är påbörjad under hösten och kommer att redovisas våren 2018.

(31)

7) Utvärdering – lärande uppföljning

Utvärdering och uppföljning av PBL Kompetens

Boverket har inlett arbete med att löpande följa upp och utvärdera aktiviteter och arbetsprocess inom PBL Kompetens. Utvärderingen bedrivs som en lärande utvärdering och kommer att pågå under hela den kvarvarande perioden för regeringsuppdraget.

Lärande utvärdering är en metod som har utvecklats och använts frekvent och framgångsrikt för att utvärdera program och projekt finansierade av de europeiska regional- och socialfonderna, som nu används i allt fler sammanhang där samhällsutvecklande insatser ska följas upp. Engelskans begrepp ”on-going evaluation” beskriver bättre än det svenska ”lärande utvärdering” att metoden handlar om ett pågående utvärderingsarbete, där utvärderaren har täta kontakter med den verksamhet som utvärderas. Följeforskning är ett annat begrepp som används för samma sak och som kanske allra bäst antyder att utvärderare och utvärderade följs åt under processens gång. Själva kärnan i den lärande utvärderingen är det löpande arbetet, där värdering och bedömning sker kontinuerligt istället för en bedömning som genomförs i efterhand eller vid ett par enstaka nedslag i processen. Utvärderingen har dubbla syften då den både har en

granskande funktion och ska bidra till lärande och utveckling. Arbetet kommer att bedömas utifrån hur väl det bidrar till de

övergripande effektmål som formulerats i regeringsuppdraget. För att möjliggöra en tätare uppföljning och för att tydligare visa arbetets framdrift har utvärderarna tagit initiativ till att arbeta fram en mer detaljerad målstruktur, där mätbara aktivitetsmål, delmål och resultatmål formuleras av kansliet för PBL Kompetens.

Uppföljning av pilotutbildningar

Som en första delleverans har utvärderingen följt upp resultatet av pilotutbildningarna "Ny på jobbet…" som genomförts på flera orter under hösten 2017. Ett urval av kursdeltagare och deras chefer har intervjuats per telefon efter genomgånget kurstillfälle. Det huvudsakliga syftet var dels att inhämta intervjupersonernas uppfattning om utbildningens innehåll och kunskapsnivå och dels att inhämta idéer och tips inför en framtida digitalisering av utbildningen.

För att kort summera utvärderingen visar rapporten att deltagarna och deras chefer genomgående är mycket nöjda med utbildningarna och att innehållet gett praktisk nytta och varit användbart för deltagarna i sitt

(32)

dagliga yrkesutövande. De tillfrågade cheferna har också stort förtroende för Boverket som kunskapsförmedlare. Det som efterfrågas ytterligare är mer tid till praktiska övningar och exempel på tillämpning av PBL i specifika situationer. Vidare finns det sammantaget en positiv attityd till digitala utbildningsformat hos deltagarna och deras chefer, även om det uttrycks en oro för att deltagarna ska missa interaktion och nätverkande i digitala utbildningsformat. Detta kommer att beaktas och bemötas i utvecklingen av digitala utbildningskoncept. Utvärderingen visar också att deltagarna anser att jämn kvalitet, jämn nivå och tydligt markerade tematiska områden bör prioriteras framåt, samt att heterogena grupper elever bidrar till ökat kunskapsutbyte, diskussion och lärdomar på ett positivt sätt.

(33)
(34)
(35)
(36)

References

Related documents

Jag tycker att offentlighets- och sekretesslagen ska ses över för att underlätta för myndigheter att utbyta information där trygghet och värnande om skattemedel ska stå mer i

uppvisande av ätovilja hos barnet. I intervjuerna framgår att pedagogerna anser att den bakgrund och den personliga erfarenhet som de har med sig påverkar deras handlande

Borgholm Energi har skickat över ett förslag på återvinnings- och avfallstaxa för 2022 till kommunen för beredning och beslut.. Avfallstaxans funktion är att finansiera

Miljö- och byggnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden

PBL (2010:900) 4 kap 16 § - Komplementbyggnader utan boningsrum ska placeras minst tre meter från tomtgräns eller byggas samman med komplementbyggnad på grannfastigheten..

driva gruppens arbete framåt och ta ansvar för att gruppen fungerar som en helhet t ex genom att alla får erfarenhet av de olika roller som finns i gruppen (t ex ordförande

9.4 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd.

Albert som är 75 år har länge haft en muskelsjukdom. Han ramlade hemma för två månader sedan och fick då en spricka i bäckenet. Han går nu med rollator i sin servicelägenhet

Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader inte underhålls och sköts på ett sätt så att risk

1959-02-19 25-KIS/R75 25-P89/111 25-KIS-M1319 25-KIS-AV192 Staket Refug Transformator Traktnamn Fastighetsbeteckning.

Du får även tips och verktyg för hur du kan jobba med analys och uppföljning för att undvika att göra fel som andra redan har gjort. Du får

Markreservaten (PBL 4:6) tillhandahåller PBLs enda möjlighet till blandning av allmänt

• Bygglov för telekommunikationstorn och teknikbod på mark som enligt detaljplan inte ska bebyggas.. • Vid en prövning enligt undantagsreglerna om avvikelse från en detaljplan

Syftet med undersökningen var att undersöka hur handledning inom PBL på gymnasiet fungerar och vi menar att enligt vår undersökning fungerar handledning i praktiken ganska bra,

Av studien (resultatet och analysen) går det göra bedömningen att mer forskning behöver göras för att få en helhetsbild av naturmiljöns och utomhuspedagogiken roll som stöd för

De förändringar som studeras är: tidsfrist vid beslut om bygglov, bedömning av bygglov, beslut om bygglov ska kunna vinna laga kraft, kontrollansvarig, tekniskt samråd, kontrollplan,

Infrastrukturförvaltare ska samarbeta med varandra för att på ett effektivt sätt kunna tillhandahålla och tilldela infrastrukturkapacitet på mer än ett järnvägsnät.

Handledaren skall se till att gruppen följer arbetsgången, att alla får en chans att delta i diskussionen, och att gruppen inte kommer för långt utanför ämnet. Tillfälliga

Att göra armhävningar är en väldigt bra styrketräning. Men jag är långt ifrån att kunna ha så stor del av tyngden från min kropp på handleden. Därför börjar vi med den

Florentz var inte själv organist, men hans tidiga kontakt med Messiaens och Alains musik skapade en nära relation och en nyfikenhet för instrumentets möjligheter..

Om inte, hade detta eventuellt varit ett möjligt forskningsområde, där individers preferenser att fördela resurser till individer man inte kommer träffa och där man inte tar del

I fallbeskrivning 2, som skildrade en partnervåldsincident där brottsoffret blev slagen efter att denne hotat gärningspersonen, fanns en signifikant skillnad på

medarbetare för att skapa förtroende och motivation och detta styrks i respondenternas åsikter i att ledaren ska vara engagerad på arbetsplatsen, utföra samma arbete och visa genuint