• No results found

Uppdrag till Vetenskapsrådet att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Vetenskapsrådet att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut II:17 2019-12-11 U2019/04241/F Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag till Vetenskapsrådet att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Regeringens beslut

Regeringen förlänger Vetenskapsrådets uppdrag (U2016/00120/AI) att bidra till att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen, KOM(2009) 248, till att även omfatta 2020. Vetenskapsrådet ska i denna del senast den 31 januari 2021 lämna en slutredovisning till regeringen

(Utbildningsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår.

Skälen för regeringens beslut

Uppdraget förlängs med ett år i syfte att bidra med kontinuitet i väntan på att processen med att omarbeta kommissionens handlingsplan för

(2)

2 (2) Regeringen bedömer det som lämpligt att avvakta denna process innan regeringen tar ställning till förnyade långsiktiga regeringsuppdrag.

På regeringens vägnar Matilda Ernkrans Karin Schmekel Kopia till Statsrådsberedningen, SAM, EU Socialdepartementet, SAM Finansdepartementet, BA Miljödepartementet, KE Näringsdepartementet, EIN, LB Tillväxtverket

References

Related documents

Qvse in reflexione inferiore funt abfolute op- poiita eamqve tollimt, qva abfoluta patefadla, in fpeculatione fervantur qvidem et fubiiftunt, i ed. aliam qvandam inter fe

Hela eller del av bidraget kan återkrävas av Sametinget om väsentliga förändringar i projektet genomförs utan samråd med Sametingets kulturnämnd, om bidraget används till

4/3 Marknadsundersökning Marko, Desirée 12/3 Studiebesök Betong

Det finns också vissa resor eller transporter som skulle kunna modelleras i antingen Sampers eller Samgods, som till exempel korta godstransporter. I och med att dessa transporter

[r]

Specialutbildningar och handledning till medarbetarna för att möta brukare med t ex utåtagerande beteende, missbruksproblem etc saknas det ekonomiska resurser för. För tillfället

Det utökade ordförandemötet samt arbetsgruppen inom Funktionsrätt tror även att denna form med föreningar istället för person underlättar för föreningarna att samverka..

[r]

Denna studie ämnar att skapa en holistisk grund för bedömning av kvalitet och acceptans hos informationssystem och åstadkommer detta genom att omfatta ett organisatoriskt,

Under rgg6 har värdet på FKF:s bolags- engagemang ökat med 75 mkr genom att den verksamhet som tidigare bedrevs av Kommunernas Pensionsanstalt HB har överlåtits till

Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S), Christoffer Öqvist (M), ekonomi- och

kommunens främsta intäktskäliii-skatteintäkter och generella stiltsbidrag gör. I la hell 2 frmngflr att kommunen har en bra följsam hel mellan utvecklingen av

På regeringens vägnar MATILDA ERNKRANS.

På regeringens vägnar MATILDA ERNKRANS. Lars Hedengran

På regeringens vägnar MATILDA ERNKRANS.

På regeringens vägnar MATILDA ERNKRANS.

• SFMGs arbetsgrupp för NGS-baserad diagnostik vid ärftliga tillstånd har under året arbetat fram dokument rörande hantering av oväntade genetiska fynd, mall för

Den ger även rekommendationer för val av material, konstruktioner och system för god – och sund – inomhusmiljö.. Rapporten ”Kriterier för sunda byggnader och material” ingår

Andelen hela byggvaror i studien är ca 7 vikt­ procent vilket indikerar att det finns en rela­ tivt stor möjlighet till återbruk. Observera dock att byggservice, till

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan de- taljplan för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelse- miljöns egenskaper. De kan också användas

Inspektionen för vård och omsorg Integritetsskyddsmyndigheten Jokkmokks kommun Justitiekanslern Jämställdhetsmyndigheten Kalmar kommun Kammarrätten i Göteborg Kammarrätten

Enligt andra stycket får socialnämnden också, om det finns anledning till det, besluta att vårdnadshavare ska lämna sådana prov som anges i första stycket för kontroll

14 Uppdrag till Socialstyrelsen att beskriva och analysera vissa hälsodata för jämförelser kopplade till utbrottet av covid-19 S2020/–/FS (delvis)..