• No results found

Inriktning för det fortsatta arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Inriktning för det fortsatta arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

2019-12-09 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se

Inriktning för det fortsatta arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att på ett bättre sätt ge stöd till arbetslösa och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Arbetsmarknadspolitiken ska fortsatt vara statlig och nationellt

sammanhållen, men Arbetsförmedlingens roll förändras. Matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av fristående aktörer, inklusive ideella aktörer. Delar av Arbetsförmedlingens nuvarande verksamhet kommer att fortsätta att bedrivas av Arbetsförmedlingen.

Tidsplanen för reformeringen förtydligas och justeras. Reformen skjuts fram ett år. Det ger mer tid för att kvalitetssäkra reformen. Reformeringen ska ske ordnat och etapp för etapp. Vissa regelförändringar kan behöva finnas på plats 2021. Det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande under slutet av 2022. Det ska finnas förutsättningar för kontinuerlig utveckling och förbättring vid behov.

Tidigare lärdomar samt goda erfarenheter från arbetet med fristående aktörer ska tas tillvara. Möjligheter för utvärdering och kontroll ska säkerställas. En arbetsgrupp med representanter för riksdagspartierna ska att ges möjlighet att följa arbetet.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen ska inte vila på LOV. Det är den eller de upphandlingsformer som är mest ändamålsenlig för respektive tjänst som ska användas, utifrån bl.a. de arbetssökandes behov, möjligheterna att åstadkomma en effektivare matchning, tjänstens syfte samt regionala och lokala förutsättningar.

Kvalitet och kontroll ska vara styrande. En gedigen kontrollfunktion för reformen ska finnas på plats i god tid innan implementering. Skarpa kvalitetskriterier ska garantera att de fristående aktörerna levererar goda resultat och tjänster av hög kvalitet i syfte att ge stöd till alla arbetssökande. Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt. Det ska finnas en mångfald av aktörer men det ska inte vara fler aktörer än att det går att säkerställa kontroll av kvalitet och resultat. Utformningen bör skapa möjligheter till medverkan för lokala eller regionala aktörer med kännedom om

(2)

2 (2) arbetsmarknaden på lokal och regional nivå, liksom mindre aktörer med särskild kompetens. Det ska finnas robusta kontroll- och

uppföljningssystem. Oseriösa aktörer ska kunna utestängas. Fristående aktörer ska inte kunna selektera bort arbetssökande utifrån förväntad lönsamhet.

Samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer ska säkerställas. Kommuner är viktiga aktörer på det arbetsmarknadspolitiska området och deras insatser ska tas tillvara. Regeringen kommer att följa och analysera eventuella effekter av reformen för kommunernas verksamheter och kostnader.

Det ska säkerställas att Arbetsförmedlingen har närvaro och en fungerande verksamhet i hela landet, både under genomförandeperioden och på lång sikt. Reformen ska genomföras på ett ansvarsfullt och ordnat sätt.

References

Related documents

Hospicen bör inte ligga i eller för nära sjukhuset men dock tillräckligt nära för att lätt kunna nås

I syftesdelen av denna uppsats skrev jag att jag ville försöka hitta mönster för att kunna säga vilka val spelare gör när han står inför val såsom de i min undersökning..

Av elevernas kommentarer till sin datoranvändning framgår att vissa elever verkar ha fasta rutiner, till exempel använder dessa datorn regelbundet för att träna glosor (3S/3C),

Syftet med detta arbete är att öka min förståelse för kompositören Erich Wolfgang Korngold och hur hans musikaliska bakgrund ledde fram till komponerandet av violinkonserten i D-dur,

utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska

Lkm bundet till målreceptor BLOD Fria lkm molekyler Bundet till vävnadsproteiner EFFEKT Lkm molekyler bundna till plasmaproteiner. Endast fria molekyler kan diffundera över

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Magnus Sjöström samt enhetschef Maj

Även om Unizon delar utredningens bedömning att socialnämnden ska verka för att barn som placeras utanför hemmet ska ges möjlighet till kontakt med sina föräldrar och syskon i

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för rättssäkra, effektiva och hållbara upphandlingar till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling samt att ge

Utredningen om producentansvar för textil lämnade i december 2020 över förslaget SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil till regeringen.. Utredningens uppdrag har varit

Även om det finns en klar risk att aktörer som vid enstaka tillfällen säljer små mängder textil till Sverige inte kommer att ta sitt producentansvar står dessa för en så liten

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Norr Mälarstrand 6 Telefon 08-692 29 50 Fax 08-654 62 77 www.barnombudsmannen.se REMISSVAR 2021-02-17 Dnr: BO2020-0323

Vilket även skulle minska den totala ledtiden eftersom leverantör 8 är sedan tidigare känd av fallföretaget att vara en av de leverantörer som bidrar till långa

Undersökningen visar att alla betalningsmodeller har tillräckliga ekonomiska incitament för de privata aktörerna skall etablera sig på marknaderna eftersom det finns

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

I en tidigare studie förklarar Magnusson och Pramling Samuelsson (2019) att när förskollärare utgår från barns intressen så blir det lättare för dem att se vart barnen befinner

Our aim is to analyze how foreign investors approach entering markets in transition and whether this process reflects in known international theories.. MAIN PROBLEM Do

Resultaten visade att det inte fanns några generella effekter av betyg- sättning på elevers prestationer ett år senare men det fanns differentierande effekter: betygsatta elever

Det finns en stark tilltro till sambedömningens förmåga att bidra till ökad likvärdighet i lärarnas bedömning och betygsättning, inte minst genom att lärarna bedömer

Kharkiv is the second largest city in Ukraine with population of about 1,35 million (200 I), Urban water supply is done mostly from surface water sources (85%of total

Lubricating oil is one of the most important products from petrol industry, by its value, several uses, technical requirements, and developments in its

Tomas Englund Jag tror på ämnet pedagogik även i framtiden.. INDEX

Det finns en hel del som talar för att många centrala förhållanden i skolan verkligen kommer att förändras under åren framöver:... INSTALLATIONSFÖRELÄSNING