• No results found

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att göra en fördjupad studie om islamofobiska hatbrott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att göra en fördjupad studie om islamofobiska hatbrott"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2019-10-17 A2019/01891/MRB II 4 Arbetsmarknadsdepartementet Brottsförebyggande rådet Tegnérgatan 23 111 93 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att göra en fördjupad studie om islamofobiska hatbrott

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Brå ska i studien belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi. I

genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter. Brå ska i genomförandet tillämpa ett

jämställdhetsperspektiv.

En redovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2021. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Brå får för genomförandet av uppdraget disponera högst 300 000 kronor 2019 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.

Bakgrund

I Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (Ku2016/02629/DISK), som

(2)

2 (3)

beslutades den 24 november 2016, anger regeringen att det är viktigt att både arbeta brett mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och samtidigt ha särskilt fokus på olika former av rasism och liknande former av fientlighet, t.ex. islamofobi.

Regeringen använder begreppet islamofobi i betydelsen ideologier,

uppfattningar eller värderingar som ger uttryck för fientlighet mot muslimer eller mot personer som uppfattas ha en muslimsk bakgrund. Med begreppet hatbrott avses brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning,

könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet (se 16 kap. 8 och 9 §§ samt 29 kap. 2 § 7 brottsbalken).

Skälen för regeringens beslut

Diskrimineringsombudsmannen publicerade 2013 en rapport om forskning om utsatthet hos förmodade muslimer och islamofobi i Sverige. Av denna framgår att islamofobi tar sig uttryck i exempelvis hot, våld, glåpord, mediala påhopp, sämre möjligheter att få anställning och trakasserier i skolan. Av Säkerhetspolisens årsbok för 2018 framgår att en främlingsfientlig och radikalnationalistisk idéströmning ökat i samhället, främst via internet. Det bidrar till en bild av en växande bred radikalnationalism som inkluderar radikala och våldsbejakande grupper. Enligt regeringens uppfattning sprider dessa idéströmningar och rasistiska organisationer exempelvis islamofobiska budskap.

Här krävs ett aktivt arbete från hela samhället för att stärka tryggheten för utsatta grupper. Hatbrotten ska förebyggas och bekämpas. Brottsoffren ska uppleva att brotten och offrens utsatthet tas på stort allvar. Mot denna bakgrund bör Brå få i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott.

Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 750 000 kronor och ska finansieras från anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

(3)

3 (3) På regeringens vägnar Åsa Lindhagen Andrés Zanzi Kopia till Justitiedepartementet/KRIM Justitiedepartementet/PO Kulturdepartementet/CSM Kammarkollegiet

References

Related documents

Utvecklingen har varit mer stabil för inrikes födda och uppgick 2017 till 17 procent (kvinnor) respektive 14 procent (män).. Andelen europeiskt födda med tidsbegränsade

I enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag överlämnar Centrala studiestödsnämnden budgetunderlag 2021–2023 för utgiftsområde 13

Utskottet föreslår att riksdagen anvisar anslagen för 2019 och bemyndigar regeringen att ingå ekonomiska åtaganden inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och

The main research question was: what differences and similarities can be found in the issues of translanguaging, family language policy, heritage language transmission, linguistic

Student questionnaires (Appendix A), writing samples, and conversations revealed that all students voiced challenges and struggled as writers. Data from the questionnaire, essay,

I följande avsnitt presenteras vår tolkning av vad intervjuade elever och lärare berättar om förhållningssätt till nyanländas tidigare utbildning, kunskaper och lärande,

Utredningen tillstyrker därför Övergödningsutredningens förslag om ett generellt undantag från strandskyddet för våtmarker och dammar som har anlagts med huvudsakligt syfte

Till detta behövs tydlig vägledning till kommunerna för bedömning i enskilda fall av anläggningar i utpekade områden så att undantag grundas på samma sätt i olika kommuner.. 6 (7)

fritidsodling som särskilt uppdrag, såsom tidigare gjorts för sportfisket, och att de därmed blir ansvariga för att samla in relevant statistik till nytta för Sveriges fem

Yttrande över Remiss - Förslag gällande användning och överlåtelse av växtskyddsmedel, miljösanktionsavgifter på växtskyddsmedelsområdet samt utbildning för hantering av

handläggningen har ocksåföredragandeverksamhetsanalytiker Peter Vikström

Detta ska dock inte gälla, enligt förslaget, om tjänsten har överlåtits till en närstående, om tjänsten har införskaffats av en juridisk person och an- vänds på dennes

Kvinnor tar ut föräldraledighet i högre utsträckning än män och detta mönster återspeglas även bland asylsökande och nyanlända Det är därmed angeläget för kvinnors

ombyggnad i följande tre förordningar, Förordning om (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande”, ”Förordningen (2004:105) om

FOJAB tillstyrker förslaget om nya föreskrifter för bostäders lämplighet för att därigenom möjliggöra mer differentierade lägenheter för

I den slutliga handläggningen har biträdande generaldirektör Anders Lundquist och verksamhetsutvecklare Magnus Linnér som föredragande, deltagit.. 1.1.1

Universitetet betonar därför den betydelse de certifierade sakkunniga fyller för bevarande av

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att förslaget innebär att om kategoriboende tas bort kan det medföra att personer med begränsat ekonomiskt utrymme, och som marknaden har

Malmö stad anser att det förutom utrymme för sömn och vila är angeläget att bibehålla krav på avskiljbart utrymme för matlagning samt med möjlighet till utblick i bostäder

För sakområde brand anser SFV att möjlighet till fristående certifierad sakkunnig eller liknande funktion bör finnas kvar.. En utmaning inom brandområdet är att den totala

Statskontoret kan inte bedöma om det behövs en särskild myndighet för att tolka reglerna och utveckla en enhetlig praxis, eller om det finns andra sätt att uppnå syftet.. Men

Därtill är mäns arbetsinkomster generellt sett högre än kvinnors (se diagram 3.3). Skillnaderna i arbetsinkomster mellan inrikes födda och utomeuropeiskt födda har minskat, men