Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att göra en fördjupad studie om islamofobiska hatbrott

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2019-10-17 A2019/01891/MRB II 4 Arbetsmarknadsdepartementet Brottsförebyggande rådet Tegnérgatan 23 111 93 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att göra en fördjupad studie om islamofobiska hatbrott

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Brå ska i studien belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi. I

genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter. Brå ska i genomförandet tillämpa ett

jämställdhetsperspektiv.

En redovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2021. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Brå får för genomförandet av uppdraget disponera högst 300 000 kronor 2019 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 2 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.

Bakgrund

I Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (Ku2016/02629/DISK), som

(2)

2 (3)

beslutades den 24 november 2016, anger regeringen att det är viktigt att både arbeta brett mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och samtidigt ha särskilt fokus på olika former av rasism och liknande former av fientlighet, t.ex. islamofobi.

Regeringen använder begreppet islamofobi i betydelsen ideologier,

uppfattningar eller värderingar som ger uttryck för fientlighet mot muslimer eller mot personer som uppfattas ha en muslimsk bakgrund. Med begreppet hatbrott avses brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning,

könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet (se 16 kap. 8 och 9 §§ samt 29 kap. 2 § 7 brottsbalken).

Skälen för regeringens beslut

Diskrimineringsombudsmannen publicerade 2013 en rapport om forskning om utsatthet hos förmodade muslimer och islamofobi i Sverige. Av denna framgår att islamofobi tar sig uttryck i exempelvis hot, våld, glåpord, mediala påhopp, sämre möjligheter att få anställning och trakasserier i skolan. Av Säkerhetspolisens årsbok för 2018 framgår att en främlingsfientlig och radikalnationalistisk idéströmning ökat i samhället, främst via internet. Det bidrar till en bild av en växande bred radikalnationalism som inkluderar radikala och våldsbejakande grupper. Enligt regeringens uppfattning sprider dessa idéströmningar och rasistiska organisationer exempelvis islamofobiska budskap.

Här krävs ett aktivt arbete från hela samhället för att stärka tryggheten för utsatta grupper. Hatbrotten ska förebyggas och bekämpas. Brottsoffren ska uppleva att brotten och offrens utsatthet tas på stort allvar. Mot denna bakgrund bör Brå få i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott.

Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 750 000 kronor och ska finansieras från anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

(3)

3 (3) På regeringens vägnar Åsa Lindhagen Andrés Zanzi Kopia till Justitiedepartementet/KRIM Justitiedepartementet/PO Kulturdepartementet/CSM Kammarkollegiet

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :