• No results found

Uppdrag att bidra med eventuellt överskott av skyddsutrustning m.m. till andra stater inom EU, EES/EEA och Schweiz under utbrottet av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att bidra med eventuellt överskott av skyddsutrustning m.m. till andra stater inom EU, EES/EEA och Schweiz under utbrottet av covid-19"

Copied!
4
3
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-07-09 S2020/05931/FS (delvis) I:1 Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att bidra med eventuellt överskott av skyddsutrustning m.m. till andra stater inom EU, EES/EEA och Schweiz under utbrottet av covid-19

Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att, inom ramen för uppdraget rörande inköp av bl.a. skyddsutrustning i samband med utbrottet av covid-19 (S2020/01594/FS), löpande göra bedömningar av det kort- och lång-siktiga nationella behovet av skyddsutrustning och annat material som behövs vid intensivvård, omsorg eller annan vård till följd av spridningen av covid-19. Vidare ska Socialstyrelsen bedöma om det för vissa produkter eller produktkategorier finns lagerhållning eller planerade leveranser som över-stiger de behov som kan förväntas uppstå i Sverige. Vid ett eventuellt iden-tifierat nationellt överskott får Socialstyrelsen undersöka behovet av skydds-utrustning och annat material hos stater inom Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES/EEA) samt Schweiz. Regeringen bemyndigar Socialstyrelsen att till och med den 31 december 2021, efter att det nationella behovet säkerställts och efter samråd med Regeringskansliet (Socialdepartementet), förhandla överenskommelse om försäljning av skyddsutrustning och annat material med en stat inom EU, EES/EEA samt Schweiz under förutsättning att det genomförs med full kostnadstäckning och inte medför några extra kostnader för staten. Regeringen bemyndigar Socialstyrelsen att till och med den 31 december 2021, efter att det nationella behovet säkerställts och efter samråd med Regeringskansliet (Socialdepartementet), ingå överenskommelse med Norge om försäljning av eventuellt nationellt överskott av ansiktsmasker, under

(2)

2 (4) förutsättning att det genomförs med full kostnadstäckning och inte medför några extra kostnader för staten.

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Social-departementet) och redovisas löpande. Uppdraget ska genomföras så länge det krävs med hänsyn till spridningen av covid-19. Uppdraget ska även redovisas som en del av den rapport som myndigheten senast

den 31 december 2020 ska lämna med anledning av uppdraget om att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skydds-utrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

Utbrottet av covid-19 har inneburit en belastning för hälso- och sjukvården runtom i landet med bl.a. ett stort behov av skyddsutrustning m.m. som behövs vid intensivvård eller annan vård till följd av spridningen av covid-19. Regeringen gav därför den 16 mars 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att säker-ställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19. Enligt uppdraget ska Socialstyrelsen även på natio-nell nivå svara för fördelningen och, vid behov, omfördelning mellan huvud-männen samt, så långt det är möjligt, ta initiativ till att skyndsamt få igång en produktion av material inom Sverige. I uppdraget ingår bl.a. att genomföra eller, om möjligt, samordna inköp av skyddsutrustning och annat sjukvårds-material utifrån de behov som identifierats av regioner och kommuner. Regeringen gav även den 25 mars 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att, vid behov, ta initiativ till att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i intensivvården eller annan vård till följd av spridningen av covid-19 samt att på nationell nivå svara för fördelningen av denna utrustning mellan huvudmännen. Enligt uppdraget ska Socialstyrelsen bl.a. kontinuerligt inventera behoven av och tillgången till sådan medicin-teknisk utrustning m.m. som behövs i intensivvården eller annan vård till följd av spridningen av covid-19.

I april 2020 uppdagades det att svensk hälso- och sjukvård riskerade att få en bristsituation beträffande narkosläkemedlet Propofol till följd av den omfattande smittspridningen av covid-19 och av ett stort antal patienter vårdades inom intensivvården. I den situationen erbjöds Sverige att få köpa

(3)

3 (4) Propofol från Norge. Detta var en solidarisk handling som var betydelsefull för både de patienter som vårdades i Sverige och svensk hälso- och sjukvård. Det är därför viktigt för Sverige att kunna återgälda Norge, eller hjälpa andra stater inom i EU, EES/EEA och Schweiz, under förutsättningen att det nationella behovet av skyddsutrustning m.m. som behövs i intensivvården, omsorg eller annan vård till följd av spridningen av covid-19 är säkerställt. Mot denna bakgrund får Socialstyrelsen i uppdrag att, inom ramen för sitt inköpsuppdrag med anledning av spridningen av covid-19, löpande göra bedömningar av den nationella tillgången på skyddsutrustning m.m. som behövs vid intensivvård, omsorg eller annan vård till följd av spridningen av covid-19. Vid ett eventuellt identifierat nationellt överskott får

Social-styrelsen undersöka behovet av skyddsutrustning och annat material hos stater inom EU, EES/EEA samt Schweiz. Uppdraget innebär vidare att Socialstyrelsen bemyndigas att med dessa stater förhandla om försäljning av eventuellt nationellt överskott av skyddsutrustning och annat material. Socialstyrelsen bemyndigas även att ingå en överenskommelse med Norge om försäljning av eventuellt nationellt överskott av ansiktsmasker. Syftet med uppdraget är att Sverige ska kunna agera solidariskt med och bistå andra stater inom EU, EES/EEA och Schweiz och tillsammans bekämpa pande-min samtidigt som det svenska behovet av utrustningen säkerställs. På regeringens vägnar

Ardalan Shekarabi

(4)

4 (4) Kopia till

Statsrådsberedningen SAM och EU Justitiedepartementet SSK

Utrikesdepartementet EU Finansdepartementet BA Näringsdepartementet MK

References

Related documents

Det finns således aspekter inte bara i strukturen med regler, organisation etcetera, utan också i idrotts- och sam- hällskulturens etablerade normer och värden, som kan

I den här övningen får eleverna göra samma sak fast istället för på stranden får eleverna leta efter skräp i skogen?. Material: Ta med soppåsar att lägga

• Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill gå på en enskild väg för att komma till skogen?.. 4 Koppling

Minskad absorption av kolesterol i tarmen leder förstås till minskat intag av nytt kolesterol, men är också användbart för att "dra ut" kolesterol från levern i form

Pro- grammen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universi- tet och högskolor, företag med flera att utveckla sam- arbete

Uppsiktsansvaret innebär att Boverket ska skaffa sig överblick över hur kommunerna och länsstyrelserna arbetar med och tar sitt ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn

Om nya metoder eller upphandlingsmodeller övervägs kan med fördel bostadsföretaget inbjuda representanter från konsulter och entreprenörer som man tidigare anlitat för att få

The overall Human Variome Project data collection architecture (Fig. 1) provides for the transfer of data from node to gene/ disease specific database to central databases (and

Ny plan 4 § Om det sedan den ekonomiska planen har upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet, får föreningen inte

För synpunkter bifogas förslag till ändring i förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade.. biljettintäkter under utbrottet

Vilken skyddsutrustning skall användas till vilket arbetsområde, rutiner för förvaring och skötsel av utrustning samt vad som ska bytas ut och när måste bli tydligt för alla

Det svenska civilsamhället är inte bara beroende av den svenska demokratin med alla dess friheter och rättigheter.. Utan i lika hög grad gäller det omvända: den svenska

17. Enligt artikel 107.3 b i EUF-fördraget får kommissionen förklara stöd förenligt med den inre marknaden ”för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi”. I

[r]

Ett sätt för människor att hantera denna stressiga situation kan vara genom att handla en större mängd livsmedel (Bacon & Corr,.. 8 2020) för att sedan kunna isolera sig

5 § Tillfälligt tillstånd som meddelats av Arbetsmiljöverket med giltighetstid till och med den 31 december 2020, för tillverkning, import och distribution av

Ersättningen ska beräknas utifrån minskningen av den regionala kollektivtrafikmyndighetens biljettintäkter under perioden den 1 januari 2021-30 juni 2021 jämförd med motsvarande

För att undvika att förordningen får helt orimliga konsekvenser behöver förordningen förtydligas så att beslut och händelser som ligger utanför de

Måttet fångar inte de anpassningar av trafiken som görs på både kort och lång sikt i form av förstärkningar och omfördelning av trafik till stråk med högre risk för

Trafikverket har fått tillfälle att lämna remissyttrande över Infrastrukturdepartementets förslag till ändring i förordningen (2020:713) om ersättning till

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria...

Avslutningsvis är det av största vikt att kostnader inte ska vara ett hinder för att på kunna ge bästa möjliga förutsättningar för att minska spridningen av covid-19.

- Partiklar och damm från giftiga fasta och/eller flytande aerosoler, t.ex. krom och