• No results found

Antalet doktorsexamina har ökat fyra gånger sedan 1973

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Antalet doktorsexamina har ökat fyra gånger sedan 1973"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

STATISTISK ANALYS 1(4)

Avdelning Datum/löpnummer 2016-03-15 / Nr 5

Analysavdelningen

Handläggare Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå. Analyserna innefattar även utvecklingen inom personalområdet och högskolans ekonomi. Ingrid Pettersson

08-563 087 62

Ingrid.pettersson@uka.se

Antalet doktorsexamina har ökat fyra gånger sedan 1973

Nu publicerar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för första gången tidsserier över nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå uppdelade på forsknings-ämnesområden för perioden 1973-2014. Under denna period har antalet avlagda doktorsexamina ökat inom alla ämnesområden. Inom medicin och hälsovetenskap har antalet doktorsexamina ökat mest, men relativt sett har den största ökningen skett inom teknik.

UKÄ har nu tillsammans med SCB förlängt tidigare tidsserier över nybörjare,

doktorander och examina på forskarnivå uppdelade på forskningsämnesområden. I denna analys redovisas för första gången uppgifterna för åren 1973-1998 uppdelade på

forskningsämnesområde (ämnesområde) enligt ”Standard för svensk indelning av forskningsämnen”. Detta gör det möjligt att studera utvecklingen av forskarutbildningen ämnesuppdelat för perioden 1973-2014.

Forskarutbildningen har vuxit kraftigt i omfattning sedan 1973. Både antalet nybörjare och antalet doktorander har ökat betydligt. Nybörjarna var 1973 runt 2 000 och 2014 var de 3 200.1 Samtidigt har antalet doktorander ökat från 11 200 år 1973 till 19 300 år 2014.2

Men framför allt har antalet doktorsexamina ökat kraftigt under perioden 1973–2014, från 700 till 2 800. Det beror dels på att det är fler doktorandnybörjare, dels på att det är 1Uppdateringar av Högskoleregistret har skett sedan tidigare uttag vilket innebär att uppgifterna är något högre än tidigare publicerade uppgifter.

2Dock skedde en omläggning av forskarutbildningsstatistiken 1985 som medförde att antalet aktiva doktorander blev färre jämfört med året innan.

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Figur 1. Antal nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå

Doktorander Nybörjare Doktorsexamina Licentiatexamina

POSTADRESS Box 7703 SE-103 95 Stockholm BESÖKSADRESS Löjtnantsgatan 21 Stockholm TELEFON +46 8 563 085 00 FAX +46 8 563 085 50 ORGANISATIONSNR 202100-6495 KONTAKT registrator@uka.se www.uka.se

(2)

2(4)

Datum Reg.nr

2016-03-15 52-5-16

fler av dem som studerar som avlägger doktorsexamen i slutet än i början av perioden. Ökningen har skett främst sedan mitten av 1990-talet och fram till och med 2008. Även antalet licentiatexamina ligger på en högre nivå 2014 än 1973, men antalet har varierat stort under perioden och en orsak är ändrade regler för forskarexamina under 1970-talet3.

Doktorandnybörjare uppdelade på ämnesområden

Under åren 1973-2014 har antalet doktorandnybörjare ökat inom alla ämnesområden utom inom humaniora där nybörjarantalet har minskat främst i slutet av perioden. Den största ökningen av antalet nybörjare har skett inom medicin och hälsovetenskap samt teknik.

Från 1973 ökade först antalet nybörjare fram till 1998 då forskarutbildningsreformen infördes och därmed kravet på att doktoranderna ska ha finansiering under utbildningen när de antas. Det var en förklaring till att antalet nybörjare minskade några år. Därefter ökade antalet åter fram till 2003 för att sedan minska kraftigt till och med 2005 och sedan kvarstå på den nivån några år. Från och med 2008 har antalet nybörjare ökat fram till 2012. År 2013 minskade antalet kraftigt inom alla ämnesområden och de största minskningarna relativt sett skedde inom humaniora och samhällsvetenskap. Inom flera ämnesområden fortsatte nybörjarantalet att minska 2014, men inom teknik skedde en liten ökning av nybörjarna.

Doktorsexamina uppdelade på ämnesområden

3 Den nya doktorsexamen som infördes 1969 ersatte både den gamla licentiatexamen och doktorsgraden. En möjlighet att studera till en mellanexamen som benämns licentiatexamen tillkom under 1970-talet vilket speglas i ökat antal licentiatexamina från början av 1980-talet. De ändrade reglerna för forskarexamina ledde även till att antalet doktorsexamina (i början av 1970-talet ingår antalet doktorsgrader i antalet doktorsexamina) ökade i början av perioden då ovanligt många doktorsgrader avlades. Se Doktorander och examina på forskarnivå, Statistiska meddelanden, UKÄ och SCB UF 21 SM 1501.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Figur 2. Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde

Medicin och hälsovetenskap Naturvetenskap Teknik Samhällsvetenskap Humaniora Lantbruksvetenskap

(3)

3(4)

Datum Reg.nr

2016-03-15 52-5-16

År 1973 avlades 710 doktorsexamina i Sverige och flest avlades inom naturvetenskap samt inom medicin och hälsovetenskap med 200 respektive 190 examina. Inom teknik och humaniora avlades 1973 runt 100 doktorsexamina och inom samhällsvetenskap 90. Antalet doktorsexamina inom lantbruksvetenskap var 1973 cirka 30.

Sedan 1973 har antalet doktorsexamina ökat kraftigt från 710 till 2 850 år 2014. Över perioden 1973-2014 har antalet doktorsexamina varierat både inom och mellan ämnesområdena. Under nästan hela perioden har flest doktorsexamina avlagts inom ämnesområdet medicin och hälsovetenskap och näst flest examina inom naturvetenskap. Teknik och samhällsvetenskap är de ämnesområden som storleksmässigt följer därefter. Inom humaniora ökade antalet doktorsexamina fram till början på 00-talet för att därefter minska till 2014. Antalet doktorsexamina inom lantbruksvetenskap har legat på en lägre nivå under perioden.

I denna analys redovisas enbart utvecklingen av doktorsexamina per ämnesområde. Utvecklingen av licentiatexamen ingår inte eftersom antalet licentiatexamen har varierat stort under perioden som bland annat en följd av ändrade regler för forskarexamina.

Under perioden 1973-2014 har alltså antalet doktorsexamina ökat kraftigt och i absoluta tal är ökningen störst inom medicin och hälsovetenskap med 760 examina. Inom teknik och naturvetenskap har antalet ökat med 480 respektive 460 medan ökningen inom samhällsvetenskap har varit 350 examina. Under perioden har ökningen av

doktorsexamina inom humaniora och lantbruksvetenskap varit betydligt lägre med ökningar om 50 respektive 30 examina.

Relativt sett har dock den största ökningen av antalet doktorsexamina skett inom teknik, där de blivit sex gånger fler under perioden. Antalet examina har även ökat kraftigt inom medicin och hälsovetenskap samt samhällsvetenskap med fem gånger respektive nästan fem gånger. Inom naturvetenskap har antalet doktorsexamina blivit mer än tre gånger fler. 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014

Figur 3. Doktorsexamina per forskningsämnesområde

Medicin och hälsovetenskap Naturvetenskap Teknik Samhällsvetenskap Humaniora Lantbruksvetenskap

(4)

4(4)

Datum Reg.nr

2016-03-15 52-5-16

Antalet avlagda doktorsexamina påverkas bland annat av inflödet av nybörjare några år tidigare. Att antalet doktorandnybörjarna blev fler under perioden 2008–2010 är till exempel en förklaring till att antalet doktorsexamina ökade mellan 2013 och 2014. Studerar man antalet nybörjare de två senaste åren så minskade antalet inom alla ämnesområden mellan 2012 och 2013. Även mellan 2013 och 2014 var det en fortsatt liten minskning inom medicin och hälsovetenskap samt naturvetenskap. Det kan innebära att antalet doktorsexamina kan bli något färre i slutet av 10-talet och minskningen kan komma att synas inom alla ämnesområden.

Tabeller som visar antalet doktorandnybörjare, doktorander och forskarexamina fördelade efter forskningsämnesområde och kön för perioden 1973-2014 finns på scb.se

Figure

Figur 1. Antal nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå
Figur 2. Doktorandnybörjare per forskningsämnesområde
Figur 3. Doktorsexamina per forskningsämnesområde

References

Related documents

Försäkringskassans beslutsstöd behöver bli tydliga, så att vi får en liktydig bedömning av alla sjukintyg oavsett handläggare, och tillkännager detta för

Resultatet visar ingen signifikant skillnad mellan de tre olika grupperna vad gäller effekten av aromterapin, dock sjunker graden av illamående i alla tre grupperna efter både två

land, var i Sverige fbrut tagen i ett ex. En ny lokal uppticktes 4.5 i Sk, Hjarsis, IngarP, dar fjirilen sedan togs i antal fram till 12.5. Dessutom ett ex. Fjarilarna skakades ner

Eftersom referenstidpunkten för 2010 års undersökning låg på sommaren till skillnad från på hösten i 2004 års undersökning, så kan det vara så att hästar som var på

[r]

Antalet matcher är till antalet detsamma som antalet sätt vi kan bilda ett oordnat par med spelare från två olika länder.. I det första valet väljer vi den ena spelaren, fritt bland

Data för anmälda brott, miljöinspektörer, miljöcertifierade företag och bruttoregionalprodukt (BRP) mellan åren 2000 och 2010 har samlats in från svenska myndigheter, uppdelat

har beställt ett omfattande vagnförhalningssystem till godsbangården i Muttenz nära Basel. ASEAs första order på elektriskt framdrivnings- maskineri för ett oljeborrning~fartyg

Antalet sålda bostäder under året uppgick till ny rekordnivå och var delvis hänförligt till under 2003 färdigställda bostäder.. Den höga nivån av produktionsstarter jämfört

Hoylu rapporterar i sitt bokslut årliga återkommande intäkter som uppgår till 26,7 miljoner kronor i slutet av året, vilket motsvarar en ökning på 78 procent från

6 a §18 Har make, utan tillbörlig hänsyn till andra makens giftorätt, genom gåva av annan egendom än i 4 § sägs väsentligen minskat sina tillgångar och kan

Undersökningen visar också att det som orsakar mest stress i trafiken är att bakomvarande bil kör för nära, att medbilister inte använder blinkers, aggressivt

Migrationsverket kartlägger den nyanländes bakgrund under asyltiden, tar fram nationell prognos för nyanlända, ansvarar för bosättning av kvotflyktingar och vissa nyanlända, som

Från år 1980 och framåt såg prisutvecklingen ut på liknande sätt både för fisk, livsmedel totalt sett och inflationen, en ökning skedde fram till början av 1990-talet,

Privata aktörer stod 2003 för cirka 13 procent av den totala sysselsätt- ningen inom sektorn för vård och omsorg.. Med avseende på de redovisade aktörerna i tabellen ovan så är

 I början av juli erhöll West flera order från OpenSolution, Payzone och Visma Retail om totalt drygt 6,0 Mkr på den nya generationens mobila kortterminaler

Tabellen nedan illustrerar bedömt resursbehov inom cancervården i Blekinge för att göra det möjligt att leva upp till krav och förväntningar, inte minst från RCC, men också för

For coryneum blight control, spray trees with 4 teaspoons of Captan 50WP or 5 teaspoons of Ziram (76% wettable powder) per gallon of water.. Use fixed copper in accordance with

Periodens honnörsord “var känsla och fantasi istället för förnuft och kunskap” (s. Barnet sågs som någon som var nära förbunden med naturen och det naturliga men även

På förskolan är alla barn i olika utvecklingsfaser, vilket gör att det blir lättare för de handikappade barnen att gå integrerat när de inte måste vara i någon

Förskollärare A och Förskollärare C talar om hur de planerar undervisning med hjälp av lek och även hur de tar tillvara på barnens egeninitierade lekar när det kommer till

Medan några hävdade att det var lärarnas jobb att ”plocka fram korrekt fakta i informationsdjungeln åt eleverna” påtalade andra att ”lärarens allra största utmaning

30108 Cell- och molekylärbiologi Cell and Molecular Biology 30109 Mikrobiologi inom det medicinska området Microbiology in the medical area 30110 Immunologi inom det medicinska