• No results found

"Det är mest om Norden, för det var ju där allt hände" : Elevers identitetsskapande i den svenska skolans historieundervisning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Det är mest om Norden, för det var ju där allt hände" : Elevers identitetsskapande i den svenska skolans historieundervisning"

Copied!
43
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

”Det är mest om Norden, för det var

ju där allt hände”

Elevers identitetsskapande i den svenska skolans

historieundervisning

Sara Evaldsson

Jens Jörnborn

Examensarbete II 15 hp Handledare

Joakim Öberg

Grundlärarprogrammet inriktning åk 4–6 Examinator

(2)
(3)
(4)

1

1 Inledning

(5)

2

2 Syfte och frågeställningar

3 Bakgrund

(6)

3

3.2 Historiedidaktik, historiebruk och historiekultur

(7)
(8)

5

3.3 Historiemedvetande

(9)
(10)

7

3.4 Kursplanens och läroböckers interkulturella perspektiv

(11)

8

(12)

9

3.5 Identitet

(13)

10

(14)

11

(15)

12

4 Metod

(16)

13

(17)

14

4.2 Tolkning av material

(18)

15

(19)

16

5 Resultat

5.1 Undervisning

(20)

17

(21)

18

(22)
(23)

20

5.2 Historiemedvetande

(24)
(25)

22

5.3 Samhörighet och identitet

(26)
(27)

24

(28)
(29)

26

6 Diskussion

(30)
(31)

28

6.2 Resultatdiskussion

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

33

7 Referenser

(37)
(38)
(39)
(40)

37

Bilaga 1: Intervjuguide

(41)
(42)

39

Bilaga 2: Brev till elever och vårdnadshavare

(43)

40

Bilaga 3: Brev till lärare och rektor

References

Related documents

Especially the study on portal frame bridges and bridges with large over-sail show a significant contribution from soil-structure interaction.. Part of these findings have

Intressant nog framhåller hon även att det är vanligare att KÄRLEK metaforiceras som en extern BEHÅLLARE än att känslorna skulle finnas inuti människan, där Kövecses

Samtlige deltagere i samtlige test viste en signifikant (p<0,05) øgning i den relative HHb koncentration ved brug af silversplints sammenlignet med den relative koncentration

FNs hög- kommissarie för mänskliga rättig- heter i Colombia får svenskt stöd, bland annat för att övervaka situa- tionen för de mänskliga rättighe- terna samt för rådgivning

Detta påverkade ledarskapet på ett sådant vis att rektorerna inte kunde ta hänsyn till de önskemål som kunde finnas bland personalen, på grund av bristande ekonomiska

In this thesis we aim to investigate to what extent the overlapping factors are being implemented within web agencies that work with e-commerce websites in Sweden today, and

The following eleven issues have been identified as important in relation to the radical change process in Higgledy: the development of the QASS system, which equals to

Om samhället blivit allt mer girigt, självupptaget och gränslöst, finns då någon plats för det som gör oss till människor – bristen, lidandet, längtan och begäret.. Det