Monsanto är även ett rapsförädlingsföretag

Download (0)

Full text

(1)

SVENSKFRÖTIDNING NR3 MAJ2004

12

Av Hans Thorell, Plantev

Hela historien kring den rapsföräd-ling Monsanto bedriver idag startar redan någon gång i slutet av 1970-taletmen då i Frankrike och med det franska företaget Semences Cargill som beslutat att satsa på rapsförädling. Under den mycket skicklige förädlaren Jean-Pierre Despeghel startade Semences Cargill ett förädlingsarbete i den lilla orten Boissy strax utanför Orleans, cirka 6 mil söder om Paris och samtidigt inleddes ett inten-sivt samarbete med Deutsch Saatveredelung (DSV) i Tyskland. Genpolen bestod av framgångsrika franska höstrapssorter som Jet Neuf och Darmor, samt korsnings-material från DSV. Korsningar utfördes på två platser, i Boissy och hos DSV. Material utväxlades mellan Semences Cargill och DSV och selektionen utfördes på flera platser. Från första stund satsades enbart på dubbellågt material, dvs sorter med lågt innehåll av eruka-syra och glukosinolater.

Sjukdomsresistens ledstjärnan

Resistens mot sjukdomar stod högt på prioriteringslistan. Två typer av sorter utkristalliserade sig ganska snart, nämligen

kontinenta-la och maritima typer. De maritima var i huvudsak anpassade för England och västra Frankrike, medan de kontinentala typerna var för övriga Europa.

Det kontinentala sortmaterialet har i allmänhet god vinterhärdighet och resistens mot Phoma (torrröta).

Det maritima materialet känne-tecknas av god stjälkstyrka, är kort-växta och har god resistens mot Cylindrosporium (Ljus bladfläck), men något sämre vinterhärdighet.

Sortprovning i Sverige

Semences Cargill provade sina sorter i alla rapsodlande områden i Europa. För Nordens del låg det viktigaste provcentrat på Lolland i Danmark, där det fortfarande ligger.

Omkring 1990 började man prova rapssorter i Sverige. Cargill valde då att inte prova sitt materi-al hos de etablerade växtföräd-lingsfirmorna W Weibull AB eller Svalöf AB. Man satsade istället på Plantev, som därigenom fick en stadig bas för sin verksamhet

De första sorter som blev aktuel-la för Sverige var Idol, Maxol och något senare Bristol.

Dessa tre sorter var klart över-lägsna de dåvarande marknadssor-terna Ceres och Libraska, framför-allt på grund av högre avkastning,

bättre stjälkstyrka och en god Phoma resistens. I början på 90-talet hade vi några år med kraftiga angrepp av Phoma varför just den goda resistensen i sortmaterialet var extra värdefull. Samma sorter marknadsfördes också i Danmark.

Idol registrerades i Sverige december 1992 och blev klar till försäljning hösten 1993. Den blev omgående marknadens största sort. Idol visade sig dock vara mycket känslig för ljus bladfläck, en sjukdom som drabbade odling-arna kraftigt säsongen 93/94. Idol ersattes då snabbt av Express från NPZ i Tyskland. Express hade helt enkelt bättre resistensegenskaper. Bristol som introducerades något år senare kunde inte heller kon-kurrera med Express.

Capitol den stora rapssorten

I samband med provningarna i Sverige konfronterades Cargill med vår vanligaste rapssjukdom, nämligen Verticillium spp (vissne-sjuka). På förvånansvärt kort tid lyckades man få fram toleranta sor-ter. Den första sorten med tolerans i nivå med Express, var Capitol som med sin höga avkastning och goda vinterhärdighet blev den dominerande rapssorten i Sverige under många år.

Monsanto är även ett

rapsförädlingsföretag

Företaget Monsanto förknippas för de flesta av oss inte med

rapsförädling utan snarare med kemiska bekämpningsmedel

som Roundup. Idag är Monsanto ett av världens största

för-ädlingsföretag med även rapsförädling på programmet.

Artikelförfattaren Hans Thorell, Plantev (till höger) visar sina sorter för Bodil Jonsson, SW. Foto: Svensk Raps AB

(2)

SVENSKFRÖTIDNING NR3 MAJ2004 13

På grund av det mycket olika sjukdomstrycket i Sverige respek-tive Danmark, kom man efter Capitol att introducera helt andra sorter i Danmark. Capitol ersattes där snabbt av Contact, en tidig högavkastande stjälkstyv sort, men som inte klarade vintern och sjuk-domstrycket i Sverige. Det samma gällde sorten Canberra.

Sorter för både söder och norr

Ersättare till Capitol i södra Sverige blev Cadillac, en högavkastande stjälkstyv sort med motståndskraft mot Verticillium. För norra Göta-land introducerades Carolus, som ger hög skörd, har bra vinterhär-dighet och hög oljehalt.

Samtidigt med dessa sortprov-ningar skedde stora förändringar på ett högre plan. Det amerikan-ska förtaget Monsanto köpte Cargills förädlingsprogram i början

på 2000-talet. Namnet Cargill för-svinner och ersätts av Monsanto Dekalb.

Ny högavkastande linjesort

I år 2004 kommer Monsanto att i Sverige marknadsföra den nya lin-jesorten Carousel, som gett myck-et hög skörd i hela landmyck-et, helt i nivå med hybridsorterna. Vinter-härdigheten tycks räcka till hela landet och Carousel har dokumen-terat bra motståndskraft, speciellt mot Verticillium spp. Detta har bl.a. påvisats av Bundessortenamt i Tyskland.

Hybridförädling

Beträffande hybrider har Monsanto ännu inte lyckats finna någon rik-tigt bra hybrid.

Monsanto arbetar med INRA-Ogu systemet, som är enklare än NPZ-systemet, men har en

ten-dens att ge hybrider med höga glukosinolatvärden. Endast en hybrid med detta system finns på marknaden nämligen Ryder från Danisco Seed.

Monsantos förädlare Jean-Pierre Despeghel menar att hybriderna ännu inte är färdigutvecklade bl.a. är skördeindexet för lågt, dvs för-hållandet mellan frö och strå är för dåligt. Dessutom blir linjesorterna hela tiden bättre och bättre. Trots detta satsar Monsanto på hybrider, inte minst på grund av de kom-mersiella fördelar som finns. ■

Carousel, en högavkastande linjesort är Monsantos senaste tillskott på den svenska utsädesmarknaden. Foto: Svensk Raps AB

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :