Myndigheten för yrkeshögskolans uppgifter och utbildningsformer, information till dig som studie- och yrkesvägledare - Myndigheten för yrkeshögskolan

Full text

(1)

Myndigheten för yrkeshögskolans

uppgifter och utbildningsformer

Information till dig som studie- och yrkesvägledare

(2)

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, genomförs i nära samarbete med arbetslivet och finns i hela Sverige. De flesta utbildningarna på minst 2 år innehåller minst 25 procent praktik, så kallad LIA, lärande i arbete.

Utbildningsområden

16 olika utbildningsområden såsom exempelvis • Hotell, restaurang och turism

• Ekonomi, administration och försäljning • Teknik och tillverkning

Utbildningarnas längd

Varierar, men de flesta är mellan 1 och 3 år.

Ansökan

Sker till utbildningsanordnaren direkt.

Studerandeavgift och studiemedel

De flesta utbildningarna är avgiftsfria. Samtliga utbild-ningar berättigar till studiemedel från CSN.

Behörighetskrav

Gymnasieexamen eller motsvarande. I vissa fall kan det även krävas särskilda förkunskapskrav.

Examen

Yrkeshögskoleexamen (efter minst ett år), SeQF-nivå 5 Kvalificerad yrkeshögskoleexamen (efter minst två år), SeQF-nivå 6

yrkeshogskolan.se

MYH bidrar till att kompetensförsörja samhället genom att göra det möjligt för arbetsliv och individer att utveckla sin kompetens och synliggöra sina kvalifikationer.

Ansvarig för flera utbildningsformer

Vi ansvarar för flera olika utbildningsformer som är aktuella inom utbildning och rekrytering såsom yrkes-högskolan, konst- och kulturutbildningar och vissa tolkutbildningar inom folkbildningen.

För dessa utbildningar utövar vi tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom vårt an-svarsområde. Vi granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat. Vi är också tillsynsmyndighet gällande statligt stöd för utbildningar med endast tillsyn, eftergymnasiala utbild-ningar som bedrivs av utbildningsanordnare.

Fler uppgifter

Vi har även fler uppgifter och ansvarsområden såsom:

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF

Myndigheten är den nationella samordningspunkten för SeQF. SeQF bygger på EQF (European Qualifications Framework) som är en gemensam europeisk referens-ram som ska göra det enklare att jämföra EU-medborg- arnas olika kvalifikationer, både från studier och från arbetslivet. Syftet är att öka mobiliteten inom Europa och att stimulera och synliggöra olika typer av lärande.

Europass-tillägg

Europass är en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Vi ansvarar för Europass-tillägg för studerande med examen från yrkeshögskolan, så att de kan söka jobb och utbildning i Europa.

Mer information

Myndighetens webbplats: myh.se Specifik information till dig som vägledare: myh.se/For-dig-som-ar-vagledare

Uppgifter och verksamhetsområden

Utbildningar med endast tillsyn

Utbildningar med endast tillsyn är eftergymnasiala utbildningar inom många ämnesområden. De har studerandeavgifter och berättigar inte till studiestöd från CSN. Längden på utbildningarna varierar och de omfattar minst 200 timmar lärar- eller handledarledd tid. myh.se/Verksamhetsomraden/Utbildningar -med-endast-tillsyn

(3)

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbild-ningsform. De flesta utbildningarna finns i Stockholm och i Göteborg, men flera finns även i övriga Sverige.

Utbildningsområden

• Konsthantverk

• Design, formgivning och mode • Konst

• Musik och scenkonst

• Medieproduktion och skrivande

Utbildningarnas längd

Varierar, men de flesta är mellan 1 och 3 år. Det finns också kortare utbildningar t.ex. sommarkurser.

Ansökan

Sker till utbildningsanordnaren direkt.

Studerandeavgift och studiemedel

De flesta utbildningarna tar ut en studerandeavgift. För många utbildningar finns möjlighet att ta ett merkostnadslån genom CSN.

De flesta utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

Behörighetskrav

Formellt behörighetskrav är avslutad gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, men du kan också vara behörig om du på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Många utbildningar har även krav på särskilda förkunskaper.

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis efter avslutad utbildning konstkulturutbildning.se

Tolkutbildningarna är eftergymnasiala och finns i hela Sverige. Här utbildas professionella tolkar för samhällets behov.

Utbildningarnas inriktningar och längd

Kontakttolk: 1 år, halvfart, bunden studieform

och distans

Kontakttolk: Kurser för yrkesverksamma tolkar Teckenspråks- och dövblindtolk: 3-4 år, helfart,

praktik ingår

Teckenspråks- och dövblindtolk: Kurser för

yrkesverksamma tolkar

Skrivtolk: 1 år, helfart, praktik ingår Ansökan

Sker med antagningsprov på utbildningsanordnarens webbplats.

Studerandeavgift och studiemedel

För vissa av utbildningarna tas en studerandeavgift ut. Vissa av dem berättigar till studiemedel från CSN.

Behörighetskrav

Kontakttolk: Gymnasiekompetens samt goda kun-

skaper och färdigheter i svenska samt i det andra tolkspråket. Ett första urval görs utifrån utbildnings- bakgrund och tolkspråk. Ett andra urval görs utifrån resultat i ett förkunskapstest och de sökandes kun-skaper i tolkspråket

Teckenspråks- och dövblindtolk:

Gymnasie-kompetens eller motsvarande med mycket goda kunskaper i svenska. Antagningen skiljer sig mellan folkhögskolorna.

Skrivtolk: Grundläggande behörighet för högskole-

studier och mycket goda kunskaper i svenska och samhällskunskap.

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis eller kursbevis efter avslutad utbildning blitolk.nu

(4)

myh.se/For-dig-som-ar-vagledare

Information till dig som studie- och yrkesvägledare

ISBN-NR: 978-91-87073-92-2. Dnr: myh 2016/3

Myndigheten för yrkeshögskolan

Box 145, 721 05 Västerås Tel: 010-209 01 00 info@myh.se | myh.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :