• No results found

Samverkan mellan Almi och Nyföretagarcentrum Motion 2018/19:1733 av Mats Green (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Samverkan mellan Almi och Nyföretagarcentrum Motion 2018/19:1733 av Mats Green (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1888

Motion till riksdagen

2018/19:1733

av Mats Green (M)

Samverkan mellan Almi och

Nyföretagarcentrum

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Nyföretagarcentrum Sverige bör prioriteras med ytterligare informations- och rådgivningsinsatser för start av eget företag så att den nationella och lokala strukturen kan aktiveras och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Almi Företagspartner AB:s kompletterande roll samt att samverkansuppdrag vad gäller andra aktörer bör förstärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I världens främsta entreprenörsstudie GEM (Global Entrepreneurship Monitor) mäts ett lands entreprenörsnivå. Sveriges placeringar har förbättrats under 2000-talet. Men Sverige är inte i topp. 50 procent av svenska folket uppger samtidigt i undersökningar att man kan tänka sig att starta eget företag – men endast 0,6 procent gör det i verklig-heten. Nyföretagandet är viktigt för Sveriges ekonomiska utveckling. Många av de storföretag som idag finns startades under förra seklet. För högre tillväxt behövs fler nya företag i landet.

Den statliga/regionala aktören Almi Företagspartner AB har som uppgift att verka för fler och växande företag. De statliga insatserna bör, vilket är tydliggjort i direktiven till Almi, vara kompletterande.

Almis strategi 2018 tyder på att Almi fjärmar sig från den kompletterande roll och samverkan med andra aktörer som fastslagits av riksdag och regering. Avtal om samverkan med landets största rådgivarorganisation – Nyföretagarcentrum Sverige – har av Almi nyligen sagts upp. För nyföretagandet får detta konsekvenser.

För samhället är Nyföretagarcentrums insatser av stort värde. En lokal struktur finns där lokalt näringsliv, organisationer och kommuner är aktiverade. Verksamheten är

(2)

2 rikstäckande och lokalt verksam i 211 kommuner. Varje år startas 7 000–10 000 nya företag genom Nyföretagarcentrums rådgivningsinsatser.

81 procent av de som ges rådgivning vid Nyföretagarcentrum är aktiva efter år 3. Med ett kompletterande mentorprogram ökas detta till 89 procent. Över hälften av de som ges rådgivning är kvinnor. Nära hälften av de som ges rådgivning är under 35 år. Var tredje som ges rådgivning är dessutom född utanför Sverige. 94 procent av de som givits stöttning av Nyföretagarcentrum kan rekommendera insatserna till andra. Varje start av ett nytt företag ger nära 1 års arbete i genomsnitt. Redan efter år 3 har detta ökat till i genomsnitt 1,6. Skatteintäkterna som Nyföretagarcentrums nystartade företag genererar årligen uppgår till 3–4 miljarder kronor.

Om likformade och evidensbaserade insatser ska kunna göras även fortsättningsvis krävs en fortsatt nära samverkan mellan Almi Företagspartner AB (moderbolaget) och Nyföretagarcentrum Sverige. Detta bör ges regeringen tillkänna.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta