• No results found

Unga entreprenörer Motion 2019/20:961 av Helena Antoni (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Unga entreprenörer Motion 2019/20:961 av Helena Antoni (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1525

Motion till riksdagen

2019/20:961

av Helena Antoni (M)

Unga entreprenörer

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att omprioritera Tillväxtverkets resurser till ökade satsningar på Drivhuset och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för Drivhusets verksamhet att även omfatta studenterna på yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för Drivhuset att verka för att etableras på fler orter och tillkännager detta för

regeringen.

Motivering

Fler jobb börjar med fler som vill anställa. Sverige tillhör världstoppen vad gäller inno-vationsförmåga och starka statsfinanser. Det är viktigt att denna starka position inte bryts. Den lägger grunden för ett bra företagsklimat. Men Sverige måste bli ett ännu bättre land att starta, driva och bygga företag i. Vi behöver fler entreprenörer.

Unga som vill starta eget ska uppmuntras. På så sätt kan de skapa jobb både åt sig själva och åt andra. Jag anser att stödet till de som arbetar för att främja entreprenörskap i högskolan och yrkeshögskolan genom Drivhuset ska permanentas. Drivhuset finns idag etablerat på 13 orter i Sverige, en ort färre än förra året. I samband med att resur-serna till Drivhuset ökas borde de även få i uppdrag att verka för att de ska kunna eta-bleras på fler orter i Sverige. På så sätt främjas nyföretagandet bland Sveriges studenter. Jag anser att nyetableringar först och främst ska fokuseras på orter där yrkeshögskolor finns och att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna på dessa.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av datarådet Agneta Runmarker. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-03-23 (Det här är

Att ge Säkerhets- polisen direkt tillgång till Migrationsverkets register i nu aktuella avseenden medför att myndigheten kan söka och tillgodogöra sig personuppgifter i en klart

Med en bättre kunskap om hur löneskillnader på arbetsgivarnivå utvecklas över tid och hur de skiljer sig mellan olika typer av arbetsgivare skulle det vara möjligt att få

matchningsverksamheten är att Arbetsförmedlingen har kunskap om hur myndighetens arbetssätt bidrar till bättre matchning samt att styrningen främjar användandet av

Ärendet har föredragits av säkerhetschef Lennart Gustafsson, i den slutliga handläggningen av ärendet har även förvaltningsdirektör Anders Persson deltagit.. Mikael Sjöberg

Det handlar om otydligheter i vad som kan och bör göras för att motverka terrorism i det tidiga förebyggande arbetet.. Delvis oklar eller svårförenlig

Förslagen får anses bidra till att informationsutbytet vid samverkan mot terrorism mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen å ena sidan och socialtjänsten å andra