Nu måste något hända!

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

16 Svensk Frötidning 1/21 odlingsteknik som ökar fröskörden, men det räcker inte för en stark odlingsekonomi. Det krävs också ett konkurrenskraftigt fröpris.

I stort sett oförändrade priser 2019

I tabell 1 och 2 redovisas slutligt grundpris för de vanligaste frögrö­ dorna 2019. Ett intervall för priset innebär att det finns flera sorter av arten och att de har olika pris. Ofta finns ett klart samband mellan avkastning och priset per kilo, d.v.s. en sort med hög avkastning är oftast den som har lägst kilopris. En över­ gripande jämförelse visar att det inte är några stora förändringar i fröpris 2019 jämfört med 2018, dock med viss variation mellan företagen.

Utländska fröföretags priser är angivna för sorter som de odlat i Sverige. Priserna är som vi ser högre än de svenska för samma fröslag. Det kan givetvis ifrågasättas hur det kan vara så här ­ allt är inte en valuta effekt. Men vi har ingen rele­ vant grund för att bedöma om det finns avkastningsskillnader mellan de svenska och danska företagens sorter. Det är dock viktigt att ha i minnet, speciellt när det gäller timotej och ängssvingel, att det totalt handlar om mindre arealer, kring 250 hektar. Ängssvingel och timotej är för övrigt inga stora frö­ odlingsgrödor i Danmark. Endast 260 hektar konventionell timotej och 120 hektar konventionell ängs­ svingel odlades i Danmark 2019.

Stor efterfrågan – svala priser

Marknaden för frö 2020 är enligt företagen god och prisnivån pekar just nu svagt uppåt för de flesta frö­ slagen. Undantaget är hundäxing där marknaden är välförsedd med frö. Den svenska fröarealen 2020 nådde nya höjder, men skördarna är inte på toppnivå. Ängssvingel är en bristvara med mycket stor efterfrågan både i Sverige och utomlands. Om vi inte får se ökade priser för 2020 års skörd kommer ett stort antal odlare att få svårt att hitta lönsamhet i jämförelse med spannmålsodlingen. Med stor sannolikhet kommer intresset för fröodling att svalna rejält.

Stor efterfrågan på ekofrö

Lantmännen Svenska FoderSkånefrö/ Forsbecks DLF Barenbrug Art, sorttyp Konventionellt frö, slutligt grundpris, SEK/kg

Rödklöver, medelsen, diploid 25:00 27:80 28:00 Rödklöver, medelsen, tetraploid 34:00 39:00–41:00 40:00

Rödklöver, sen, diploid 27:00 30:00

Rödklöver, sen, tetraploid 47:00 54:60 50:00

Alsikeklöver 26:50 Vitklöver 25:00–26:50 29:50–35:70 30:00 Timotej 11:50 12:50–13:60 14:00 16:63 Ängssvingel 12:00 13:70 14:50 19:16 Hundäxing 16:00 19:00 Eng. rajgräs 8:00–9:50 10:50–14:00 11:00 11:81–13:50 Rödsvingel 9:50–10:25 11:05–20:50 15:76–16:23 Ängsgröe 22:00–23:00 23:20–31:00 Rörsvingel 10:00–12:00 14:30 14:50 15:44–16:52

Lantmännen Skånefrö/ Svenska Foder Forsbecks Art, sorttyp Ekologiskt frö, slutligt grundpris, SEK/kg

Rödklöver, medelsen, diploid 37:00 39:00 40:00

Rödklöver, medelsen, tetraploid 47:00 48:00

Rödklöver, sen, diploid 43:00 43:00

Rödklöver, sen, tetraploid

Alsikeklöver 40:00 Vitklöver 53:00–54:00 53:40–66:00 54:00 Timotej 19:50 20:50–21:00 23:00 Ängssvingel 21:00 24:00 23:00 Hundäxing 20:50 Eng. rajgräs 14:50 17:00 18:00 Rödsvingel 21:00 Rörsvingel 19:50 23:60 23:00

För en jämförelse med 2018 års priser, se marknadsartikel i Svensk Frötidning 1/2020.

Tabell 2. Ekologiskt frö 2019. Slutligt grundpris, SEK/kg.

Tabell 1. Konventionellt frö, 2019. Slutligt grundpris, SEK/kg. Kurs 1,43 (gäller DLF och Barenbrug)

E

konomi och lönsamhet i fröodlingen är en het fråga idag. Allt fler odlare anser att lönsamheten i fröod­ lingen inte står sig vid en jämförelse med spannmål. Under 2020 har vi haft flera artiklar i Svensk Frötidning där lönsamheten i vallfröodlingen har belysts. Nedan redovisas svenska

och utländska företags priser för 2019 års skörd till svenska odlare.

Lönsamheten allt sämre

Inför 2019 fanns det stora förvänt­ ningar på att fröpriserna skulle öka. De lager av frö som tidigare kan ha varit en anledning till låga priser för vissa fröslag borde inför 2019 varit förbrukade.

Lönsamheten är idag pressad, framförallt i timotej och ängs­ svingel. Att odla vallfrö har flera fördelar exempelvis som avbrotts­ gröda i en spannmålsdominerad växtföljd, utspridd skördetidpunkt på gården etc. Samtidigt arbe­ tar vi kontinuerligt för att hitta

Nu måste något hända!

Prisnivån i vallfrö 2019 blev jämförbar med 2018 års priser. Marknaden för frö är god och prisnivån pekar svagt uppåt. Trots odlings­ utveckling är lönsamheten svag i fröodlingen och priset måste upp för att inte intresset för odlingsgrenen ska svalna rejält.

Text: Gunilla Larsson, SFO

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :