• No results found

Verksamhetsberättelse SFMG 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Verksamhetsberättelse SFMG 2014"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Verksamhetsberättelse 2014

Sid 1 (2)

Stockholm 2015-01-05

Verksamhetsberättelse 2014

• Styrelsen har under året utgjorts av: Erik Iwarsson, Stockholm, ordförande

Cecilia Gunnarsson, Linköping, vice ordförande

Peter Gustavsson, Stockholm, facklig och vetenskaplig sekreterare Agne Liedén, Stockholm, skattmästare

Hans Ehrencrona, Lund, ledamot/redaktör Charlotta Ingvoldstad, Uppsala, ledamot

• Ämnesmötet anordnades på Quality Airport Hotel Arlanda, Arlandastad den 30-31/1 2014. I anslutning till detta hölls också Föreningens årsmöte.

• Utbildningsmomentet i samband med ämnesmötet hölls på Quality Airport Hotel Arlanda med temat Skelettdysplasier samt information från Orphanet. I samband med ämnesmötet anordnade även Sveriges sjukhusgenetiker (SSG) ett användarmöte kring NGS där Agilent var ansvariga för utbildningsmomentet.

• En utbildningsgrupp inom SFMG har bildats med representanter från alla avdelningar för Klinisk genetik i landet. En styrgrupp har utsetts som består av Samuel Gebre-Medhin (Lund), Malin Berggren (Göteborg) och Charlotta Ingvoldstad (Stockholm). • En grupp bestående av Samuel Gebre-Medhin, Elisabeth Syk Lundberg och Lovisa

Lovmar som utsetts från SFMG har under våren 2014 arbetat med ett uppdrag från Socialstyrelsen att ta fram kursämnen för ST i Klinisk genetik. Arbetsgruppens sammanställning har på remiss från Socialstyrelsen granskats av SFMGs styrelse och besvarats.

• Föreningen har i samband med årets Medicinska Riksstämma i Stockholm deltagit vid ett symposium - "Nya möjligheter till fosterdiagnostik, hur enkelt kan/bör det bli?” Arrangör: Svenska Läkaresällskapets sektioner för obstetrik och gynekologi och Svensk Förening för Medicinsk Genetik. Medverkande från SFMG: Erik Iwarsson.

(2)

Verksamhetsberättelse 2014

Sid 2 (2)

• SFMGs delegat Ulf Kristoffersson har deltagit vid internationellt möte inom The European Union for Medical Specialists, UEMS, samt vid Läkarförbundets möte för UEMS.

• Efter nominering av SFMG har SciLifeLabs Clinical Sequencing Facility i Uppsala godkänts som Human Variome Project (HVP) interim country node för Sverige • Examination av sjukhusgenetiker:

- Camilla Friberg, Göteborg, examinerades och godkändes av Anna Collin och Fredrik Mertens, Lund.

- Emma Mårtensson, Lund, examinerades och godkändes av Johanna Lundin och Gisela Barbany, Stockholm.

References

Related documents

Take the Airport Coaches (Flygbussarna) to Centralstation/T-centralen (The Central Railway Station) in Stockholm, the trip takes approximately 20 minutes and costs about SEK 80

11 § PBL om detaljplanen innebär att ett riksintresse inte tillgodoses eller att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller risken för

Då vi i vår studie använt oss av samma tillvägagångssätt i testsituationen för alla individer, kan vi inte peka på vad det är som gör att våra individer, över grupperna,

Estland är ett land med lägre allergifrekvens än Sverige och det är visat att generellt sett finns det högre bakteriehalter i husdamm från estniska hem jämfört med svenska.. Det

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköping Universitet S-601 74 Norrköping, Sverige Norrköping 2012 Simulerad verklighet i gymnasieskolans fysik En designstudie om

Mot denna bakgrund bör Forum för levande historia få i uppdrag att genomföra insatser för att stödja olika yrkesgrupper att stärka sin verksamhet genom arbete mot rasism och

(Uppsala Studies in Education, 105) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis Fakultetsopponent: Per-Erik Ellström, Linköpings universitet. Christina Hellblom-Thibblin – Kategorisering

Otto Granberg, Stockholm Birgitta Qvarsell, Stockholm Jan-Eric Gustafsson, Göteborg Jerry Rosenqvist, Malmö Maria Gustavsson, Linköping Allan Svensson, Göteborg Biörn