Vi måste söka efter könets förändrade betydelse

Full text

(1)

H A N N E H A A V I N D

Vi måste söka efter

könets förändrade betydelse

De personliga villkoren för kvinnor och män

förändras i takt med samhället. Alla deltar vi i löpande

förhandlingar om vad det innebär att vara kvinna eller man.'

Hanne Haavind diskuterar hur det är möjligt för en forskare att förstå

hur kvinnor för sig själva och andra förändrar innebörden av att

de är kvinnor. Hur sker den förändringen för olika kvinnor på

olika sätt under olika villkor och med olika intentioner'?

H u r s k a m a n b e s k r i v a o c h f ö r s t å p e r s o n l i g a f ö r ä n d r i n g a r h o s o l i k a k v i n n o r i e t t s a m h ä l l e d ä r v i l l k o r e n f ö r a t t v a r a k v i n n a s a m t i d i g t h å l l e r p å a t t o m v a n d l a s ? D e n n a a r t i k e l ä r e t t f ö r s ö k a t t svara p å d e n f r å g a n . J a g k o m m e r a t t p r e s e n t e r a a n a l y s r a m a r s o m j a g a n v ä n d e r i syfte a t t f å n g a u p p d e n n a d u b b e l s i d i g a f ö r ä n d r i n g i k v i n n o l i -v e t s o m ä r k a r a k t ä r i s t i s k f ö r -v å r k u l t u r o c h -v å r tid. G e n o m a r t i k e l n v i l l j a g g e i n s y n i m i t t social-p s y k o l o g i s k a a r b e t s s ä t t f ö r a t t s k a social-p a d i s k u s s i o n o c h f ö r s ö k a k l a r a u t v a d e t t f e m i n i s t i s k t p e r s -p e k t i v b e t y d e r f ö r f ö r s t å e l s e n av k ö n s i d e n t i t e t . A n a l y s m a t e r i a l e t b e s t å r av k v i n n o r s b e r ä t t e l -s e r o m -s i n a liv. V a r j e e n -s k i l d u n d e r -s ö k n i n g ä r f o k u s e r a d p å e t t urval av k v i n n o r ,1 s o m h a r valts u t f ö r a t t d e r e p r e s e n t e r a r vissa livsvillkor o c h t y p e r av p e r s o n l i g a e r f a r e n h e t e r . F ö r a t t f ö r s t å u t v e c k l i n g e n av k ö n s i d e n t i t e t ä r d e t n ö d v ä n -d i g t a t t s a m m a n s t ä l l a k u n s k a p e r s o m g ä l l e r o l i k a g r u p p e r av k v i n n o r i n o m s a m m a k u l t u r , o c h g ä r n a o c k s å tvärs ö v e r k u l t u r e r . D e t s o m ä r g e m e n s a m t ä r d ä r f ö r i n t e i n n e h å l l e t i d e t kvinn o r kvinn a b e r ä t t a r , u t a kvinn a t t d e b e r ä t t a r o m h ä kvinn d e l -s e r i -sitt liv -så -s o m d e f r a m -s t å r f ö r d e m -själva o c h så s o m d e själva t o l k a r d e m . E n i n t e r v j u b i d r a r till a t t o r g a n i s e r a f r a m s t ä l l n i n g e n , så att d e n b l i r k r o n o l o g i s k s o m e n l i v s h i s t o r i a e l l e r m e r e p i s o d i s k o m s p e c i e l l a t y p e r av e r f a r e n h e t e r .2 B e r ä t t e l s e n s i n n e b ö r d ä r a t t m o t t a g a r e n ska k u n n a f ö r s t å v a d b e r ä t t a r e n g ö r o c h d ä r m e d o c k s å v e m b e r ä t t a r e n ä r .3 A v s i k t e n m e d a n a l y s e n ä r a t t ö v e r s ä t t a d e n p e r s o n l i g a i n n e b ö r d e n till p s y k o l o g i s k b e t y d e l -se. P s y k o l o g i s k f ö r s t å e l s e b y g g e r p å , m e n ä r i n t e i d e n t i s k m e d , s j ä l v f ö r s t å e l s e . S o m p s y k o l o -giskt f e n o m e n ä r s j ä l v f ö r s t å e l s e n f ö r ä n d e r l i g o c h relativ. F ö r ä n d e r l i g d ä r f ö r a t t d e n s o m f ö r s t å r s a m t i d i g t o c k s å s k a p a r sig själv g e n o m sitt t a l a n d e . R e l a t i v d ä r f ö r att d e n s o m t a l a r o c k s å i n g å r i o c h t a l a r u t i f r å n sitt s o c i a l a s a m m a n h a n g . D e n p s y k o l o g i s k a f ö r s t å e l s e n t r a n s -f o r m e r a r s e r i e r av h i s t o r i e r o c h a g g r e g e r a r i n n e h å l l e t p å e t t sätt s o m b a l a n s e r a r d e g e m e n -s a m m a d r a g e n m e d v a r i a t i o n e n . P r i n c i p e r n a f ö r s å d a n a t r a n s f o r m a t i o n e r ä r m o d e l l e r o c h b e g r e p p f ö r a t t f ö r s t å u t v e c k l i n g e n av i d e n t i t e t . D e t f ö r u t s ä t t s a t t alla h a r e n s j ä l v u p p f a t t n i n g s o m ä r b å d e r e f l e k t e r a d o c h e n g a g e r a d , o c h s o m i n n e b ä r a t t d e b å d e ä r u n i k a o c h o l i k a alla a n d r a , o c h s a m t i d i g t ä r i g e n k ä n n b a r a s o m kvin-n o r . B e r ä t t e l s e r n a ä r e t t n ö d v ä n d i g t h j ä l p m e d e l f ö r a t t u t v e c k l a d e n t e o r e t i s k a f ö r s t å e l s e n . M i n a e g n a f ö r e s t ä l l n i n g a r o m a n d r a s e r f a r e n h e t e r t e x h u r d e t ä r a t t v a r a k v i n n l i g s t u d e n t , f u n g e -r a s o m k v i n n l i g l e d a -r e , leva m e d e n m a n s o m j a g ä r r ä d d k a n m i s s h a n d l a m i g - m å s t e s t ä n d i g t k o n f r o n t e r a s m e d u t s a g o r f r å n d e m s o m h a r s å d a n a e r f a r e n h e t e r . N ä r j a g s ö k e r e f t e r d e i n r e s a m m a n h a n g e n i d e r a s f r a m s t ä l l n i n g a r , så f ö r s ö k e r j a g i n t e f o r m u l e r a g e n e r e l l a l a g a r o m h u r k v i n n o r ä r . D e b e g r e p p o c h m o d e l l e r s o m j a g vill u t v e c k l a s i k t a r i n t e m o t a t t f ö r u t s e v a d k v i n n o r k o m m e r a t t g ö r a till s k i l l n a d f r å n v a d m ä n k u n d e h a g j o r t , u t a n d e ska g ö r a d e t m ö j l i g t a t t f ö r s t å v a r i a t i o n o c h f ö r ä n d r i n g i h u r k v i n n o l i v e t levs. D e n p s y k o l o g i s k a r e d o g ö r e l s e n s o m b y g g e r p å a n a l y s e n av h i s t o r i e r n a ä r e n g e n e r a l i s e r i n g i så m å t t o s o m d e n k l a r g ö r d e m ö j l i g h e t e r till s a m b a n d m e l l a n s a m h ä l l e l i g a villkor o c h p e r s o n l i g f ö r ä n d r i n g s o m h i s t o r i e r -n a d o k u m e -n t e r a r . K r i t e r i e t f ö r o m e -n s e r i e g e n o m f ö r d a a n a l y s e r h a r b i d r a g i t till a t t f ö r b ä t -t r a d e n p s y k o l o g i s k a f ö r s -t å e l s e n , ska ses i

(2)

rela-t i o n rela-till e x i s rela-t e r a n d e b e g r e p p o c h m o d e l l e r i n o m p s y k o l o g i n f ö r att f ö r s t å m o t s v a r a n d e f e n o -m e n .4 E n f ö r b ä t t r a d f ö r s t å e l s e s t å r i n t e b a r a i m o t s a t s till d e t i d i g a r e , u t a n d e n s k a i d e a l t sett o m f a t t a d e t i d i g a r e s o m f ö r s ö k att f ö r s t å , o c h f ö l j a k t l i g e n k o m m e r s p e c i f i c e r a n d e t av b r i s t e r n a e l l e r b e g r ä n s n i n g a r n a h o s f ö r s ö k e n o c h d o -k u m e n t a t i o n e n av v a d s o m u p p n å s , a t t v a r a två s i d o r av s a m m a sak. S k a m a n svara p å f r å g o r o m h u r p e r s o n l i g a f ö r ä n d r i n g a r o c h s a m h ä l l s f ö r ä n d r i n g a r ä r s a m -m a n k o p p l a d e f ö r k v i n n o r , t j ä n a r d e t i n g e t till a t t s ö k a e f t e r f e m i n i t e t e n s p s y k o l o g i s k a e s s e n s s o m k v a l i t e t e r e l l e r e g e n s k a p e r s o m g ö r alla k v i n n o r lika v a r a n d r a - o c h a n n o r l u n d a ä n m ä n . A t t s ö k a e f t e r d e n p s y k o l o g i s k a i n n e b ö r -d e n i f e m i n i t e t m e -d h j ä l p av s å -d a n a p r i n c i p e r ä r i n t e särskilt o v a n l i g t , m e n d e t k a n i n t e g e svar p å v å r f r å g a . Vi vill v e t a h u r k v i n n o r f ö r ä n d r a r i n n e b ö r d e n av att d e ä r k v i n n o r f ö r sig själv o c h a n d r a , o c h vi vill o c k s å ta r e d a p å h u r d e t t a s k e r p å o l i k a sätt f ö r k v i n n o r u n d e r o l i k a villkor o c h m e d o l i k a i n t e n t i o n e r . S a m t i d i g t vill vi se d e n e n s k i l d a s f ö r ä n d r i n g i f ö r h å l l a n d e till h u r d e s o c i a l a f ö r u t s ä t t n i n g a r n a o c h d e k u l t u r e l l a sym-b o l s y s t e m e n i s a m h ä l l e t ä r s t a d d a i f ö r ä n d r i n g , s p e c i e l l t n ä r d e t g ä l l e r d e i n n e b ö r d e r s o m d i r e k t e l l e r i n d i r e k t k a n k n y t a s till k ö n . Vi k a n e m e l l e r t i d i n t e h e l l e r a n s l u t a oss till d e m s o m s e r b e t y d e l s e n av k ö n b a r a s o m ytliga f e n o m e n , s o m g a m l a m i s s f ö r s t å n d o c h v a n o r s o m d e t ä r f r i t t f r a m f ö r v a r o c h e n a t t a v t a l a sig b o r t i f r å n . "Själv t ä n k e r jag i n t e p å att d e t ä r n å g o t s p e c i e l l t att jag ä r k v i n n a " , s ä g e r d e n n y a n s t ä l l d a b a n k d i r e k t ö r e n , o c h o r d e n " k o m i h å g a t t d e t ä r j a g själv s o m b e s t ä m m e r vilket slags k v i n n a jag vill v a r a " l ä g g s i m u n n e n p å f o t o m o d e l l e n s o m g ö r r e k l a m f ö r h å r s c h a m p o . S o m y t t r a n d e n i e n h i s t o r i a 0111 v e m d e n t a l a n -d e ä r o c h vill v a r a , ä r -d e t i n t r e s s a n t att r e g i s t r e r a a t t u p p l e v e l s e n av att s k a p a sig själv u t a n att på-v e r k a s apå-v n o r m e r e l l e r s t e r e o t y p e r f ö r h u r kpå-vin- kvinn o r ska v a r a , dekvinn v ä r d e r a s h ö g t . D e kvinn p s y k o l o g i -s k a i n n e b ö r d e n i -s å d a n a u t -s a g o r vi-sar e t t av l i e r a m ö j l i g a sätt p å vilka k v i n n o r k a n b e a r b e t a d e n k u l t u r e l l a i n n e b ö r d e n i k ö n f ö r d e m själva g e n o m f ö r s ö k e t a t t få d e n n a i n n e b ö r d b e k r ä f -t a d av a n d r a . Ö n s k a n o m a-t-t k ö n i n -t e ska s p e l a n å g o n roll, e l l e r ö n s k a n o m att b e s t ä m m a h e l t själv v i l k e n i n n e b ö r d k ö n ska h a , ä r två o l i k a s t r a t e g i e r s o m k v i n n o r k a n a n v ä n d a u n d e r vissa b e t i n g e l s e r o c h f ö r vissa s y f t e n . D e n p s y k o l o g i ska f ö r s t å e l s e n m å s t e r e d a u t o c h k o p p l a s a m -m a n b e t i n g e l s e r n a o c h s y f t e n a . M i n f r å g a ä r alltså e n m e t o d f r å g a ; vilka t i l l v ä g a g å n g s s ä t t b i d r a r till a t t e t a b l e r a d e s s a s a m m a n k o p p l i n g a r s o m p s y k o l o g i s k f ö r s t å e l s e ?

Skillnader mellan könen

en kulturell betydelsestruktur

N ä r e n k v i n n a r e a g e r a r m e d b e k r ä f t e l s e e l l e r a v v i s a n d e av d e t h o n u p p l e v e r , b y g g e r h o n u p p r e f l e k t e r a d e f ö r e s t ä l l n i n g a r o m v e m h o n ä r , o c h v e m h o n vill o c h k a n v a r a . D e t ä r s å d a n a r e f l e k t e r a d e f ö r e s t ä l l n i n g a r s o m h e l a t i d e n ut-g ö r ut-g r u n d e n f ö r n y a r e a k t i o n e r i f o r m av av-v i s a n d e o c h b e k r ä f t e l s e f r å n e n själav-v o c h f r å n a n d r a . O m d e t finns n å g o n t i n g s o m s k i l j e r k v i n n o r s r e f l e k t i o n e r ö v e r e g n a o c h a n d r a s r e a k t i o n e r f r å n d e r e f l e k t i o n e r m ä n k a n h a så ä r d e t t a givet i u t g å n g s p u n k t e n : r e f l e k t i o n e r n a s k e r i f ö r h å l l a n d e till d e n o m s t ä n d i g h e t e n att j a g ä r k v i n n a i m o t s a t s till m a n . D e n n a skiljelin-j e m e l l a n k ö n e n f ö l skiljelin-j e r i n t e av att d e t s k u l l e v a r a vissa e g e n s k a p e r s o m b i n d e r s a m m a n d e t k v i n n -liga k ö n e t till s k i l l n a d f r å n d e t m a n l i g a k ö n e t . T v ä r t o m ä r d e t d e n n a d i s t i n k t i o n s o m g ö r att m a n k a n f r å g a 0111 n å g r a e g e n s k a p e r ä r k ö n s -s p e c i f i k a . S k i l j e l i n j e n m e l l a n k ö n e n ä r e n kul-t u r e l l b e kul-t y d e l s e s kul-t r u k kul-t u r s o m alla m ä n n i s k o r k a n v ä r d e r a s e f t e r . S o m svar p å f r å g a n o m h u r -d a n h o n är, k o m m e r v a r j e e n s k i l -d k v i n n a a t t k u n n a ställas till a n s v a r f ö r v a d h o n h a r s o m m o t s v a r a r d e n e n a s i d a n i d e n n a d i s t i n k t i o n .

Alla m ä n n i s k o r t a r f ö r givet att u t g å n g s p u n k -t e n f ö r d e n n a d i s -t i n k -t i o n ä r -två slags k r o p p a r . D e p s y k o l o g i s k a f ö r e s t ä l l n i n g a r n a o m v a d s o m ä r k v i n n l i g t o c h v a d s o m ä r m a n l i g t , f r a m s t å r s o m e n f ö l j d av att d e s s a två k r o p p a r ä r o l i k a , m e n lika f u l l t ä r f ö r b u n d n a m e d v a r a n d r a p å e t t sätt s o m g ö r att d e n e n a s o r t e n ses i l j u s e t av d e n a n d r a . E f t e r s o m k v i n n o r o c h m ä n u p p l e -v e r sig s o m o l i k a o c h s a m t i d i g t s a m m a n b u n d n a p å sätt s o m d e h a r svårt att b e s k r i v a , l i g g e r d e t n ä r a till att b e t r a k t a d e n n a k ö n s s k i l l n a d s o m o m d e n t y d d e p å e t t " n å g o t " . D e t t a n å g o t ä r in-n e i k r o p p e in-n o c h m e r ä in-n b a r a k r o p p e in-n . D e t f å r e n m a n l i g o c h e n k v i n n l i g sida, o c h u t r u s t a s m e d m o t s a t t a k r a f t e r o c h e g e n s k a p e r . K v i n n o r o c h m ä n , f l i c k o r o c h p o j k a r , p l a c e r a s p å v a r sin s i d a av d e n n a m o t s ä t t n i n g n ä r d e s k a p a r sig själva g e n o m r e f l e k t i o n ö v e r v e m d e ä r o c h k a n v a r a . F ö r m å g a n till r e f l e k t i o n , s o m j u l i g g e r till g r u n d f ö r f o r m a n d e t av självet o c h finns h o s m ä n n i s k o r av b ä g g e k ö n e n , a n v ä n d s till att ska-p a d e två k ö n e n s o m o l i k a . I d e n t i t e t k o m m e r i

(3)

två u t g å v o r , s o m k v i n n a r e s p e k t i v e m a n . I k u l t u r e n ä r d e t e n s j ä l v k l a r h e t att d e t finns " n å g o t " f e m i n i n t o c h " n å g o t " m a s k u l i n t s o m ä r p l a c e r a t i k r o p p e n , o c h s o m ä r m e r ä n d e n k v i n n l i g h e t e l l e r m a n l i g h e t k r o p p e n k a n visa u p p . D e t t a h a r o c k s å tagits s o m e n självklar ut-g å n ut-g s p u n k t i p s y k o l o ut-g i s k a m o d e l l e r f ö r utveck-l i n g e n av k ö n s i d e n t i t e t . K o n v e n t i o n e utveck-l utveck-l t psyko-logiskt t ä n k a n d e b a s e r a r sig p å e t t k ö n s n e u t r a l t b e g r e p p o m i d e n t i t e t , s o m t u d e l a d e k r o p p a r o c h vissa t u d e l a d e psykiska f u n k t i o n e r s o m b o r i k r o p p a r n a , p r ä g l a r i två u t g å v o r . U t i f r å n ett s å d a n t sätt att t ä n k a ä r p s y k o l o g i n s u p p g i f t att skilja m e l l a n d e s i d o r h o s k v i n n o r s o c h m ä n s b e t e e n d e s o m p r ä g l a s av s a m h ä l l e l i g a krav o c h f ö r v ä n t n i n g a r p å d e två k ö n e n , o c h d e s i d o r s o m styrs av k ö n e n s i n n e b o e n d e o l i k h e t e r o c h f ö l j a k t l i g e n b i d r a r till d e r a s i d e n t i t e t . D e t ä r d e n n a f ö r e s t ä l l n i n g o m två s o r t e r s " n å g o t " s o m i f r å g a s ä t t s av f e m i n i s t i s k t e o r i o m i d e n t i t e t s u t v e c k l i n g ( B u t l e r 1 9 9 0 a ) . P s y k o l o g i n h a r f ö r -sökt a t t b e s t ä m m a d e t s ä r e g n a h o s k v i n n o r i p s y k o l o g i s k b e m ä r k e l s e , m e d a n f e m i n i s t i s k p s y k o l o g i ä r e t t u p p r o r å k v i n n o r s v ä g n a r m o t att d e f i n i e r a s p å d e t t a sätt. D e t ä r d ä r f ö r f e m i -nistisk p s y k o l o g i s ä t t e r f r å g e t e c k e n i n f ö r h u r f ö r e s t ä l l n i n g a r n a o m i d e n t i t e t h a r byggts u p p i k u l t u r e n o c h i p s y k o l o g i n . U t i f r å n g ä n g s e k o n v e n t i o n e r f ö r h u r m a n s t u d e r a r i d e n t i t e t s u t v e c k l i n g , ska e m p i r i sam-las in s o m e t t h j ä l p m e d e l f ö r att skriva två all-m ä n g i l t i g a h i s t o r i e r , d e n o all-m p o j k a r n a s väg till m a n o c h d e n o m f l i c k o r n a s väg till k v i n n a ( N i e l s e n & R u d b e r g 1 9 8 9 ) . Ett f e m i n i s t i s k t p e r s p e k t i v p å k ö n s i d e n t i t e t s t u d e r a r i n t e b a r a v a d s o m k a r a k t e r i s e r a r k v i n n o r s utvecklings-h i s t o r i e r , u t a n d e t s t u d e r a r d e tillvägagångssätt s o m a n v ä n d s f ö r att s a m m a n s t ä l l a d e m till g e n e r e l l k u n s k a p ( S m i t h 1 9 9 1 ) . A m b i t i o n e n ä r i n t e b a r a a t t s k a p a ny o c h a n n o r l u n d a k u n s k a p o m k v i n n o r , u t a n o c k s å a t t u t s ä t t a b e g r e p p e n f ö r i d e n t i t e t o c h u t v e c k l i n g f ö r kritisk g r a n s k -n i -n g . K v i -n -n o r -n a b e r ä t t a r s i -n a h i s t o r i e r f ö r att visa v e m d e ä r , o c h f e m i n i s t i s k a p s y k o l o g e r a n a l y s e r a r h i s t o r i e r n a p å sätt s o m lyfter f r a m o c h avslöjar s å d a n t s o m vanligtvis tas f ö r givet i d e p r o c e d u r e r s o m a n v ä n d s f ö r a t t u t v e c k l a m o d e l l e r o c h d e f i n i e r a b e g r e p p s o m k ö n s n e u -t r a l a ( H a a v i n d 1 9 8 8 ) . E n p s y k o l o g i s o m u t f o r s k a r e t t b r e t t o c h va-r i e va-r a t s p e k t va-r u m av k v i n n o va-r s h i s t o va-r i e va-r o m sina e r f a r e n h e t e r , b i d r a r d ä r f ö r till e n d u b b e l s i d i g f ö r ä n d r i n g i n o m sin d i s c i p l i n ; b ä t t r e f ö r s t å e l s e av v a r i a t i o n o c h f ö r ä n d r i n g i k v i n n o r s liv o c h b ä t t r e b e g r e p p o c h m o d e l l e r f ö r att f ö r s t å va-r i a t i o n o c h f ö va-r ä n d va-r i n g ( S m i t h 1 9 8 9 ) . D e h i s t o r i e r s o m b e r ä t t a s k a n i n t e a n a l y s e r a s u t i f r å n fasta k r i t e r i e r f ö r v a d s o m ä r k v i n n l i g i d e n t i t e t , o c h i n t e h e l l e r e f t e r fasta k r i t e r i e r f ö r i vilken o r d n i n g s f ö l j d f ö r ä n d r i n g a r n a ska ske f ö r a t t d e t ska i n n e b ä r a p e r s o n l i g u t v e c k l i n g . D e t k v i n n l i g a självet h a r i n t e n å g o n speciell k ä r n b e t y d e l s e s o m b i n d e r s a m m a n alla kvin-n o r i e kvin-n u p p l e v e l s e av l i k h e t m e d k v i kvin-n kvin-n o r o c h o l i k h e t m e d m ä n . D e t r e f l e k t e r a d e självet ä r svaret p å f r å g a n o m v e m j a g ä r , o c h o m h u r j a g h ä n g e r i h o p ä v e n n ä r j a g u p p t r ä d e r o l i k a o c h v a r i e r a n d e e f t e r o m s t ä n d i g h e t e r n a . U p p l e v e l -s e n av a t t j a g h a r e n k ä r n a p e k a r i n t e p å n å g o n speciell i n n e b ö r d s o m k a n f o r m u l e r a s m e d h ä n v i s n i n g till k ö n , i n t e f ö r k v i n n o r , o c h i n t e h e l l e r j u s t f ö r m i g . A a n d r a s i d a n i n n e b ä r d e n n a ö p p n a o c h fly-t a n d e i n s fly-t ä l l n i n g fly-till vilka b e fly-t y d e l s e r disfly-tinkfly-tio- distinktio-n e distinktio-n m e l l a distinktio-n k ö distinktio-n e distinktio-n k a distinktio-n a distinktio-n t a o c h var d e s s a bety-d e l s e r b e f i n n e r sig, i n t e n å g o n total relativise-r i n g . D e t finns s t u d i e relativise-r av k v i n n o relativise-r s b e relativise-r ä t t e l s e relativise-r s o m i l l u s t r e r a r att d e t k a n f i n n a s vissa i n n e b ö r -d e r s o m visar sig vara viktiga f ö r k v i n n o r s o m h a r n å g o t g e m e n s a m t . O c h p å s a m m a sätt finns d e t s t u d i e r s o m visar att f ö r k v i n n o r s o m d e l a r vissa villkor e l l e r e r f a r e n h e t e r , så finns d e t i n t e n å g o t h e l t o b e g r ä n s a t a n t a l b e t y d e l s e r s o m d e t står var o c h e n fritt att k r ä v a b e k r ä f t e l s e f ö r f r å n a n d r a .

Löpande förhandlingar

i det sociala samspelet

F ö r a t t f ö r s t å f ö r ä n d r i n g a r o c h v a r i a t i o n e r i v a d d e t k a n b e t y d a a t t v a r a k v i n n a , ä r d e t p r a k t i s k t att s t u d e r a k ö n s o m e t t b e t y d e l s e i n n e h å l l s o m ä r f ö r e m å l f ö r l ö p a n d e f ö r h a n d l i n g a r i d e t sociala s a m s p e l e t . E f t e r s o m i n d e l n i n g e n i två slags k ö n a n s e s gälla f ö r alla s o m g r u n d l ä g g a n -d e f ö r f r å g a n o m v e m m a n ä r o c h k a n vara, ut-r u s t a s alla m e d e n p o t e n t i e l l f e m i n i n i t e t o c h m a s k u l i n i t e t s o m d e ä r f ö r p l i k t i g a d e att fylla m e d e t t e l l e r a n n a t , o c h s o m d e i sin t u r k o m -m e r a t t v ä r d e r a s e f t e r . Alla -m å s t e d ä r f ö r p å e t t e l l e r a n n a t sätt d e l t a i s å d a n a f ö r h a n d l i n g a r o m o m f a t t a n d e l i k h e t o c h j ä m b ö r d i g h e t m e l l a n k v i n n o r o c h m ä n . D ä r f ö r k o m m e r d e att h ä v d a att e n analys s o m k a n b i d r a till f ö r b ä t t r i n g av k v i n n o r s s i t u a t i o n , m å s t e k n y t a n å g o t positivt a n n o r l u n d a till k v i n n o r n a s o m k v i n n l i g h e t .

D e t ä r e t t o f t a u t t a l a t i d e a l a t t d e m o d e l l e r o c h b e g r e p p s o m a n v ä n d s f ö r att a n a l y s e r a d e n

(4)

Anita Wohlén: Budbärare. Akrylpå duk. Tillhör Västerbottens läns landsting. Foto: Anders Eliasson.

(5)

p s y k o l o g i s k a r e l e v a n s e n av d e t m ä n n i s k o r b e -r ä t t a -r , ska v a -r a n e u t -r a l a m e d a v s e e n d e p å k ö n . N e u t r a l i t e t ä r k ä n n e t e c k n a n d e f ö r m o d e r n e m p i r i s k s a m h ä l l s v e t e n s k a p , o c h s k a s ä k e r s t ä l la o b e r o e n d e m e l l a n f o r s k a r e n o c h d e t u t f o r s k a d e f e n o m e n e t o c h s k a p a ö p p e n h e t f ö r o v ä n -t a d e r e s u l -t a -t ( K e l l e r 1 9 8 5 ) . U -t i f r å n d e -t -t a i d e a l ö v e r l å t e r m a n till e m p i r i n a t t b e r ä t t a o m d e t f i n n s n å g r a s k i l l n a d e r m e l l a n k v i n n o r o c h m ä n . D e n f ö r e s k r i v n a a n a l y t i s k a m e t o d e n b e s t å r av två steg; f ö r s t d e f i n i e r a r m a n d e t f e n o m e n s o m ska u t f o r s k a s p å e t t så a b s t r a k t sätt a t t d e t o m f a t -t a r b ä g g e k ö n e n , o c h s e d a n j ä m f ö r m a n kvin-n o r o c h m ä kvin-n g e kvin-n o m a t t g r u p p e r av k v i kvin-n kvin-n o r o c h m ä n b e s k r i v s o c h j ä m f ö r s i f ö r h å l l a n d e till d e t t a a b s t r a k t a b e g r e p p . D e n n a t v å l e d a d e k o n v e n t i o n u p p f a t t a r j a g s o m f ö r r ä d i s k o c h v i l s e l e d a n d e . D e t t a k a n sä-k e r t u p p f a t t a s s o m p a r a d o x a l t av s o m l i g a . Ut-r u s t a d m e d d e n n a a n a l y t i s k a k o n v e n t i o n h a Ut-r d e n m o d e r n a e m p i r i s k t g r u n d a d e p s y k o l o g i n o g i l t i g f ö r k l a r a t e n r a d o g r u n d a d e f ö r e s t ä l l n i n g -a r i k u l t u r e n - m e n o c k s å i v e t e n s k -a p e r s o m filosofi, b i o l o g i o c h p s y k o l o g i - o m k v i n n o r s s ä r a r t i f r å g a o m e g e n s k a p e r o c h f ö r m å g o r s o m i sin t u r f ö r k l a r a d e d e r a s u n d e r l ä g s e n h e t . Re-s u l t a t e n h a r a n v ä n t Re-s f ö r att d o k u m e n t e r a a t t k v i n n o r p s y k o l o g i s k t sett h a r f ö r m å g o r o c h f ö r -u t s ä t t n i n g a r a t t k l a r a e n m ä n g d -u p p g i f t e r s o m d e i k u l t u r e n h a r u t e s t ä n g t s f r å n . V a r f ö r i n t e f o r t s ä t t a l ä n g s e n så l o v a n d e väg? D ä r f ö r a t t d e t g å n g p å g å n g h a r visats att d e a b s t r a k t a b e g r e p p e n i n t e ä r k ö n s n e u t r a l a i sin a n v ä n d n i n g ( H a a v i n d 1 9 8 8 ) . P r e m i s s e n att k ö n s d e l a d e s y m b o l s y s t e m h a r u t r o t a t s u r d e t v e t e n s k a p l i g a t ä n k a n d e t ä r i n t e h å l l b a r ( H a a -v i n d 1 9 8 9 ) . D e p s y k o l o g i s k a b e g r e p p e n f ö r m ä n n i s k o r s i n d i v i d u a l i t e t o c h u t v e c k l i n g favo-r i s e favo-r a favo-r d e n typ av o b e favo-r o e n d e o c h m a k t s o m e f t e r s t r ä v a s av m ä n s o m u t t r y c k f ö r m a s k u l i n i t e t , o c h e t t b e r o e n d e av k v i n n o r s u n d e r o r d -n i -n g ä r d e -n o u t t a l a d e f ö r u t s ä t t -n i -n g e -n f ö r d e -n -n a f o r m av a u t o n o m i ( H a a v i n d 1 9 8 8 ) . S a m h ä l l s v e t e n s k a p l i g a d e f i n i t i o n e r av a r b e t e , o m s o r g , s a m hällsklass, rättvisa o c h p o l i t i k — f ö r a t t b a r a n ä m n a n å g r a ä r u t f o r m a d e p å sätt s o m h a r i n b y g g -d a b e t y -d e l s e r av k ö n ( A c k e r 1988; D a h l 1985; L e i r a 1989; P a t e m a n 1988; W s e r n e s s 1 9 8 2 ) . D e t g ä l l e r o c k s å f ö r m e r p s y k o l o g i s k a b e g r e p p s o m m o r a l u t v e c k l i n g o c h p e r s o n l i g h e t ( B u t l e r 1990, F e r g u s o n 1989; G i l l i g a n 1 9 8 3 ) . D e t k v i n n o r g ö r o c h d e t k v i n n o r s ä g e r , f a l l e r p å sätt o c h vis u t a n f ö r o c h b l i r svårt a t t f ö r s t å , a n n a t ä n s o m o r s a -kat av n å g o t h o s k v i n n o r ( J a g g a r 1 9 8 9 ) . M ä n b l i r a l l m ä n n a o c h k v i n n o r b l i r s p e c i f i k a . D e t r ö r sig alltså o m e n n e u t r a l i t e t s i l l u s i o n . U t r u s t a d m e d d e n n a i l l u s i o n h a m n a r f o r s k a -r e n i n ä s t a o m g å n g i k ö n s s k i l l n a d s f ä l l a n . F ö -r n ä r k v i n n o r j ä m f ö r s m e d m ä n - e l l e r m ä n m e d k v i n n o r - så p l a c e r a s d e a u t o m a t i s k t in i sitt s o c i a l a s a m m a n h a n g s o m o m d e s t o d s i d a vid sida. S a m h ä l l e t f r a m s t ä l l s s o m n å g o t k v i n n o r o c h m ä n m ö t e r s k u l d r a vid s k u l d r a s o m o m d e v a r o c h e n i sin u t v e c k l i n g h a d e g e m e n s a m m a i n t r e s s e n o c h f ö r ö v r i g t u t v e c k l a d e sig o b e r o e n -d e av v a r a n -d r a . I v e r k l i g h e t e n m ö t e r k v i n n o r o c h m ä n v a r a n d r a n ä r d e m ö t e r s a m h ä l l e t , o c h a l l a s o c i a l a a r e n o r ä r a r r a n g e r a d e så a t t kvin-n o r kvin-n a o c h m ä kvin-n kvin-n e kvin-n h a r o l i k a i kvin-n t r e s s e kvin-n av var-a n d r var-a s u t v e c k l i n g . N ä r m var-a n b var-a r var-a j ä m f ö r kvin-n o r kvin-n a m e d m ä kvin-n kvin-n e kvin-n , b l i r d e t o m ö j l i g t a t t ta s t ä l l n i n g till o m d e s s a i n t r e s s e n ä r m o t s t r i d a n d e , så a t t k v i n n o r r e l a t i v t sett b l i r u n d e r o r d n a -d e m ä n , e l l e r o m -d e p a s s a r i h o p s o m h a n -d i h a n d s k e d ä r f ö r a t t k v i n n o r ä r a n n o r l u n d a ä n m ä n . N ä r u t g å n g s p u n k t e n ska v a r a n e u t r a l , o c h j ä m f ö r e l s e r m e l l a n k v i n n o r o c h m ä n ä r d e n e n d a v e t e n s k a p l i g t a c c e p t e r a d e m e t o d e n f ö r a t t a n a l y s e r a b e t y d e l s e n av k ö n , så b l i r d e t tolk-n i tolk-n g e tolk-n av i tolk-n tolk-n e h å l l e t i s å d a tolk-n a s k i l l tolk-n a d e r s o m visar v i l k e n i n n e b ö r d k ö n k a n h a . D ä r s å d a n a s k i l l n a d e r i n t e k a n d o k u m e n t e r a s , b l i r k o n k l u -s i o n e n a t t k ö n i n t e h a r n å g o n b e t y d e l -s e . Bety-d e l s e n av k ö n k n y t s till p e r s o n e r o c h k a n varie-r a f varie-r å n s t o varie-r till l i t e n e l l e varie-r i n g e n alls. O c k s å d e t t a t i l l s k r i v a n d e av e g e n s k a p e r b l i r e n f ä l l a f ö r d e n t e o r e t i s k a f ö r s t å e l s e n , f ö r d e b e t y d e l s e r s o m k ö n k a n a n t a b e g r ä n s a s av m e t o d e n p å sätt s o m i n t e ä r s y n l i g g j o r d a , o c h d ä r f ö r i n t e h e l l e r värd e r a värd e . B e t y värd e l s e n av k ö n likställs m e värd e g e n -s k a p e r -s o m f ö r e k o m m e r o f t a r e b l a n d p e r -s o n e r av d e t e n a k ö n e t , n ä r m a n h a r k o r r i g e r a t f ö r alla a n d r a s k i l l n a d e r m e l l a n g r u p p e r n a . H ä r ä r d e t i n t e tal o m a t t u t f o r s k a k ö n s o m e t t k u l t u -rellt s y s t e m av i n n e b ö r d e r . D e t f ö r u t s ä t t s r ä t t o c h slätt att f e m i n i n i t e t ä r e n a b s t r a k t e s s e n s s o m i sin k o n k r e t a f o r m d y k e r u p p o f t a r e s o m e g e n s k a p e r h o s k v i n n o r , m e d a n m o t s a t s e n till d e n n a e s s e n s o f t a r e d y k e r u p p h o s m ä n . K ö n h a r blivit e t t " n å g o t " s o m i v e r k l i g b e m ä r k e l s e h a r sitt s ä t e i p e r s o n e r . M a n k o m m e r i n t e u r d e n n a f ä l l a o m m a n f ö r -s ö k e r e r -s ä t t a d e n e g a t i v a e -s -s e n -s e r -s o m k u l t u r o c h v e t e n s k a p h a r p l a c e r a t h o s k v i n n o r , m e d m e r positiva e s s e n s e r . D e t ä r b e g r i p l i g t a t t f o r s k -n i -n g s o m p e k a r p å p o s i t i v a e g e -n s k a p e r h o s k v i n n o r v ä c k e r b e g e i s t r i n g h o s k v i n n o r s o m

(6)

g ö r u p p r o r m o t k u l t u r e l l n e d v ä r d e r i n g . K ö n e t finns e m e l l e r t i d i n t e s o m e n t u d e l a d e s s e n s h o s m ä n n i s k o r n a , u t a n s o m i n n e b ö r d e r f ö r d e m o c h m e l l a n d e m . Vill vi f ö r s t å v a r f ö r d e t ä r så att k v i n n o r i n t e b a r a h a r k ö n , u t a n s k a p a r sig till b e k ö n a d e i n d i v i d e r , så m å s t e vi a n a l y s e r a h u r d e i n g å r i o c h b e a r b e t a r m a k t e n o c h splittringe n så s o m d splittringe m ö t splittringe r d splittringe n i s i n a s a m h ä l l splittringe l i g a s a m -m a n h a n g . N ä r d e t f ö r s t a s t e g e t i d e t a n a l y t i s k a t i l l v ä g a g å n g s s ä t t e t ä r k ö n s s p e c i f i k t , så k a n näs-ta steg bli att s t u d e r a d e n m å n g f a l d av s å d a n a i n n e b ö r d e r s o m k a n f r a m s t ä l l a s m e l l a n m ä n n i -s k o r i d e r a -s h a n d l i n g a r . Ett e x e m p e l k a n i l l u s t r e r a vilken s k i l l n a d d e t g ö r o m d e n a n a l y t i s k a k o n v e n t i o n e n ä r k ö n s -s p e c i f i k e l l e r k ö n -s n e u t r a l n ä r m a n -s ö k e r e f t e r d e n p s y k o l o g i s k a i n n e b ö r d e n i v a d k v i n n o r b e r ä t t a r . D e n a m e r i k a n s k a p s y k o l o g e n C a r o l Gilligan blev k ä n d l å n g t u t a n f ö r p s y k o l o g k r e t -sar f ö r s i n a s t u d i e r av m o r a l i s k a d i l e m m a n i k v i n n o l i v e t ( 1 9 8 3 ) . H o n d o k u m e n t e r a d e h u r psykologiska m o d e l l e r f ö r m o r a l u t v e c k l i n g n e d -v ä r d e r a d e o c h u t e s l ö t d e n m o r a l i s k a f ö r s t å e l s e s o m h o n f a n n n ä r h o n b a d f l i c k o r o c h k v i n n o r k o m m e n t e r a o c h b e d ö m a h i s t o r i e r o m p e r s o -n e r s o m s t o d i -n f ö r m o r a l i s k a d i l e m m a -n . D e -n typ av m o r a l i s k l ö s n i n g s o m r a n g o r d n a d e s s o m m e s t u t v e c k l a d i m o d e l l e n , var d e n s o m d e f i -n i e r a d e r ä t t i g h e t e r f ö r o b e r o e -n d e i -n d i v i d e r o c h gav e t t p r i n c i p i e l l t f ö r s v a r f ö r f r i h e t s o m i n t e d r a b b a r a n d r a s o m e n b e g r ä n s n i n g . Kvinn o r Kvinn a o c h f l i c k o r Kvinn a k u Kvinn d e i d e a k t u e l l a d i l e m -m a n a avvisa s å d a n a l ö s n i n g a r s o -m o l ä -m p l i g a . D e f r a m h ä v d e d e s p e c i f i k a m ö j l i g h e t e r s o m d e såg i just d e n n a h i s t o r i a f ö r att ä n d r a a n d r a s f ö r -ståelse o c h d ä r m e d f ö r h å l l a n d e t m e l l a n d e m s o m var i n v o l v e r a d e . D e n f r å g a s o m k v i n n o r n a s t ä l l d e sig var i n t e o m d e t var fel e l l e r r ä t t a t t stjäla e n m e d i c i n s o m k u n d e r ä d d a e n a n n a n s liv, u t a n h u r m a n k a n f å e n a p o t e k a r e a t t f ö r s t å att h a n m å s t e v a r a villig a t t s l ä p p a i f r å n sig d e n n ö d v ä n d i g a m e d i c i n e n . F ö r s ö k e n a t t ö k a a n -d r a s a n s v a r var i n r i k t a -d e m o t a t t finna e n g e m e n s a m b a l a n s e r i n g av a n s v a r e t f ö r sig själv o c h a n d r a .

T y v ä r r h a r G i l l i g a n s r e s u l t a t f ö r s t o c h f r ä m s t t o l k a t s s o m att d e visar att k v i n n o r h a r a n d r a e g e n s k a p e r o c h i n t r e s s e n ä n m ä n - n å g o t s o m i n t e h a r b e k r ä f t a t s i s e n a r e u n d e r s ö k n i n g a r ( S k o e 1 9 9 1 ) . A n e n g å n g likställs b e t y d e l s e n av k ö n m e d e n e v e n t u e l l s k i l l n a d vid e n j ä m f ö r e l -se. D e t s t o r a i n t r e s s e s o m G i l l i g a n s f o r s k n i n g h a r m ö t t , f ö r u t s ä t t e r o r e f l e k t e r a t att v e t e n s k a p lig b e v i s k r a f t ä r d e t s a m m a s o m e m p i r i s k d o k u -m e n t a t i o n av a l l -m ä n g i l t i g a s k i l l n a d e r -m e l l a n k v i n n o r o c h m ä n . D e t G i l l i g a n f a n n g e n o m att lyssna p å k v i n n o r , o c h aktivt s ö k a e f t e r "en a n n a n röst", var att d e t p s y k o l o g i s k a m o r a l b e g r e p p e t var k ö n s d e l a t u p p d e l a t o c h h i e r a r -kiskt så a t t f r i h e t b l e v a v g r ä n s a t f r å n a n s v a r . D e t t a ä r e t t b e g r e p p s o m t j ä n a r till att u n d e r -k ä n n a e r f a r e n h e t e r f r å n d e n typ av p o s i t i o n s o m k v i n n o r o f t a i n n e h a r . I o c h m e d att d e t relativa o c h m å n g f a c e t t e r a d e i m o r a l i s k t t ä n k a n d e h a d e p å p e k a t s g e n o m G i l l i g a n s i n t e r v j u e r m e d k v i n n o r , ä r d e t u n d e r vissa b e t i n g e l -ser f u l l t m ö j l i g t att finna a n s v a r s m o r a l o c k s å h o s m ä n s o m b e r ä t t a r o m sig själva ( S k o e 1991; L o t t 1 9 9 0 ) . M e t o d e n b e s t å r i a t t ta sin u t g å n g s -p u n k t i k v i n n o r s e r f a r e n h e t e r o c h g e d e m gil-t i g h e gil-t f ö r u gil-t v e c k l i n g e n av f ö r s gil-t å e l s e m o d e l l e r o c h b e g r e p p ( S m i t h 1987; H a a v i n d 1 9 8 7 b ) .

Analytisk modell för studiet

av kön som makt och splittring

D å j a g b a d s m å b a r n s m ö d r a r b e r ä t t a o m r u t i n e r o c h e p i s o d e r u r sitt vardagsliv ( H a a v i n d 1982; 1 9 8 4 b ; 1 9 8 7 b ) , var syftet a t t f ö r s t å h u r d e s o m k v i n n o r gick i h o p m e d m ä n i p a r f ö r att b e k r ä f -ta v a r a n d r a s o m k v i n n a r e s p e k t i v e m a n p å e t t sätt s o m b å d e å t e r s k a p a d e h o n o m i d e n d o m i n e r a n d e p o s i t i o n e n o c h h e n n e i d e n u n d e r -o r d n a d e . D e t j a g såg var h u r m a k t f ö r h å l l a n d e t f ö r v a n d l a d e s till e t t f ö r h å l l a n d e s o m var d e f i n i e r a t av e n m a n s o c h e n k v i n n a s a n s t r ä n g n i n g -a r f ö r -att e n -a s o m v -a d s o m ä r k ä r l e k , loj-alitet o c h p r a k t i s k a h ä n s y n s t a g a n d e n i d e r a s liv. E n k l a f ö r e s t ä l l n i n g a r o m a t t a r b e t s d e l n i n g e n m e l l a n k v i n n o r o c h m ä n h a r s k a p a t s av e n o m v ä r l d s o m i n t e ä r i n r ä t t a d u t i f r å n a t t k v i n n o r h a r av-l ö n a t a r b e t e , i f r å g a s a t t e s g e n o m a t t visa h u r h e n n e s i n t e n t i o n e r g e n t e m o t h o n o m o c h h a n s g e n t e m o t h e n n e s t o d i e t t d y n a m i s k t f ö r -h å l l a n d e till v a r a n d r a , d ä r -h o n fick a n s v a r f ö r a n d r a o c h i n r ä t t a d e s i n a p r e f e r e n s e r e f t e r h a n s ( A n d e n a e s & H a a v i n d 1990; H a a v i n d 1 9 8 4 ) . Syftet m e d u n d e r s ö k n i n g e n av s m å b a r n s -m ö d r a r n a var o c k s å att f ö r s t å h u r i n t e b a r a d e s m å b a r n e n , u t a n o c k s å k v i n n o r n a f ö r ä n d r a d e sig s o m e n f ö l j d av s a m s p e l e t i f ö r h å l l a n d e t m e l -lan m o r o c h b a r n . D å k o m e n k l a f ö r e s t ä l l n i n g a r o m a t t k v a l i t e t e n p å b a r n s o m s o r g k a n v ä r d e r a s e f t e r i vilken g r a d b a r n e n s b e h o v tillfredsställs, a t t bli i f r å g a s a t t a . D e t s k e d d e g e n o m a t t j a g f ö r s ö k t e lyssna till o c h f ö r s t å m ö d r a r n a s f ö r e s t ä l l -n i -n g a r o m u t v e c k l i -n g . J a g såg h u r d e r a s

förstå-21

(7)

e l s e av v e m b a r n e t ä r , u t t r y c k s g e n o m e n a v v ä g d o c h e r f a r e n h e t s b a s e r a d f ö r d e l n i n g av e g n a f ö r -v ä n t n i n g a r o m å e n a s i d a n b a r n e t s m o t i -v a t i o n a t t bli s t ö r r e , o c h å a n d r a s i d a n d e r a s e g e t a n -svar f ö r a t t t i l l r ä t t a l ä g g a f ö r ä n d r i n g a r n a . N ä r j a g a v s t o d f r å n att v ä r d e r a m ö d r a r n a e f t e r e n a b s t r a k t " k a p a c i t e t att g e s i n a b a r n d e t s o m f o r s k a r n a m e n a r att d e b e h ö v e r " , k u n d e j a g f ö r -stå d e m s o m u t f o r s k a r e o c h s k a p a r e av s o c i a l a v e r k l i g h e t e r f ö r sig o c h s i n a b a r n . M ö d r a r n a s s o c i a l a p r a x i s b l e v f ö r s t å d d u t i f r å n d e n b e t y d e l se d e n h a d e f ö r att u p p r ä t t a s o c i a l a s a m m a n h a n g b å d e f ö r d e m själva o c h f ö r a n d r a . S a m t i -d i g t blev -d e t ty-dligt a t t -d e t ä r e t t k ä n n e t e c k e n h o s d e s s a s a m m a n h a n g a t t d e avskiljs o c h n e d -v ä r d e r a s i f ö r h å l l a n d e till a n n a n -v e r k s a m h e t ( H a a v i n d 1 9 8 7 b ) . D e s s a a n a l y s e r av k v i n n o r n a s f ö r h å l l a n d e till s i n a ä k t a m ä n o c h till s i n a b a r n gav e n b i l d av v a d m o d e r n a k v i n n o r h a r ställts i n f ö r , v a d d e f ö r s ö k t e s k a p a o c h h u r d e f ö r s t å t t sig själva. A n a l y s e r n a u t g j o r d e e m e l l e r t i d o c k s å e n u t m a -n i -n g av d e e t a b l e r a d e k o -n v e -n t i o -n e r -n a f ö r a t t f ö r s t å s a m s p e l e t m e l l a n m a k a r o c h f ö r h å l l a n -d e t m e l l a n m o r o c h b a r n . D e t p å v i s a -d e s v a r f ö r d e t ä r t e n d e n t i ö s t att j ä m s t ä l l a k v i n n o r s posit i o n i ä k posit e n s k a p e posit m e d m ä n s . P e r s o n e r n a s h a n d -l i n g a r b -l i r b e g r i p -l i g a f ö r s t n ä r m a n f ö r u t s ä t t e r a t t d e står a n s i k t e m o t a n s i k t e m e d v a r a n d r a s o m k v i n n a r e s p e k t i v e m a n . D e t p å v i s a d e o c k s å v a r f ö r d e t ä r b e g r ä n s a n d e a t t v ä r d e r a f ö r h å l l a n -d e t m e l l a n m o r o c h b a r n e f t e r h u r m o -d e r n till-f r e d s s t ä l l e r d e b e h o v s o m till-f o r s k a r e n p l a c e r a r i n i b a r n e t s o m e n u t g å v a av d e n a b s t r a k t a k a t e g o -rin b a r n . B a r n s u t v e c k l i n g b l i r b e g r i p l i g f ö r s t n ä r m a n f ö r u t s ä t t e r att d e n s o m l e v e r m e d b a r n e t o c k s å k o n t i n u e r l i g t u t f o r s k a r f ö r b i n d e l s e r -n a m e l l a -n b a r -n e t o c h o m g i v -n i -n g a r -n a , o c h s o m e n f ö l j d av d e t t a i n t e b a r a f ö r ä n d r a r b a r n e t , u t a n s a m t i d i g t sig själv ( H a a v i n d 1 9 8 7 a ) . E n h i s t o r i a m e d e t t k v i n n l i g t b e r ä t t a n d e s u b j e k t ä r e n v e r s i o n av h u r d e n k u l t u r e l l a b e t y d e l -s e n av k ö n b l i r k o n -s t i t u e r a n d e f ö r v a d e t t re-flekterat själv är. N ä r f o r s k a r e n a n a l y s e r a r m å n g a h i s t o r i e r , o c h alltså b e t r a k t a r k ö n s o m b e a r b e t n i n g av m a k t o c h s p l i t t r i n g , g å r d e t a t t k l a r l ä g g a h u r v a r i a t i o n e r o c h f ö r ä n d r i n g a r i s j ä l v f ö r s t å e l s e f ö l j e r s a m m a u n d e r l i g g a n d e m ö n s t e r e l l e r k o d . N ä r i d e n t i t e t s s k a p a n d e t s ut-m a n i n g e l l e r u p p g i f t k o ut-m ut-m e r i två u t g å v o r e f t e r k ö n , b e r o r d e t p å d e n k u l t u r e l l a k o n s t r u k -t i o n e n av i d e n -t i -t e -t s o m k ö n s d e l a d . P s y k o l o g i s k i d e n t i t e t i n n e b ä r u p p l e v e l s e r av e n h e t o c h s a m m a n h a n g h o s d e n e n s k i l d a p e r -s o n e n , p å e t t -sätt -s o m g ö r d e n n a olik alla a n d r a , m e n s a m t i d i g t b e g r i p l i g f ö r a n d r a . H u r k a n vi d e l a o c h b e k r ä f t a u p p f a t t n i n g a r o m a t t vi ä r s a m m a n h ä n g a n d e o c h h e l a i v å r t v a r i e r a n d e h a n d l a n d e o c h v å r a s k i f t a n d e u t t r y c k s s ä t t ? U t g å r vi f r å n att k ö n s o m s p l i t t r i n g o c h m a k t o c k s å ä r v e r k s a m t i d e f i n i t i o n e n a v v e t e n s k a p l i -g a b e -g r e p p , f å r f o r s k a r e i n t e f ö r u t s ä t t a att d e ä r o b j e k t i v a i f ö r h å l l a n d e till k v i n n o r , u t a n s ö k a e f t e r k v i n n o r s s u b j e k t i v i t e t . D e t k r ä v e r e t t aktivt s ö k a n d e e f t e r r ö s t e n i alla d e h i s t o r i e r k v i n n o r b e r ä t t a r . D å f r å g a s d e t i n t e e f t e r h u r d a n h o n ä r o c h v a d d e t k a n b e r o p å , u t a n v a d h o n s t å r e l l e r h a r stått i n f ö r , o c h v a d h o n f ö r s ö k e r e l l e r f ö r s ö k t e a t t å s t a d k o m m a . D å k o m m e r r e f l e k t e r a -d e o c h s y s t e m a t i s k a f ö r s ö k att skriva k v i n n o r s h i s t o r i e r o m s i n a liv i n t e b a r a a t t a g g r e g e r a k u n s k a p o m k v i n n o r , u t a n s a m t i d i g t t j ä n a till a t t avslöja k a r a k t e r i s t i k a h o s d e ä m n e s m ä s s i g a k o n v e n t i o n e r n a ( S m i t h 1987; 1 9 8 9 ) . A r b e t e t b l i r e t t l e d i d e n v e t e n s k a p l i g a s j ä l v k o r r e k t i o -n e -n . D e n n a r e k o m m e n d a t i o n o m a t t k v i n n o r s hist o r i e r ska skrivas in i d e n p s y k o l o g i s k a f ö r s hist å e l -s e n g e n o m p r o c e d u r e r -s o m t a r r e f l e k t e r a d - ställ-n i ställ-n g till h u r b e t y d e l s e ställ-n av k ö ställ-n f r a m s t å r s o m s p l i t t r i n g o c h h a n t e r a s s o m e t t m a k t f ö r h å l l a n d e , h a r i n t e k o m m i t f r a m g e n o m a t t d e n t a l a n -d e i -d e h i s t o r i e r j a g h a r a r b e t a t m e -d , själv h a r f ö r k l a r a t s i n a h a n d l i n g a r m e d h ä n v i s n i n g till sig själv s o m e n f ö r t r y c k t p e r s o n . "Att k ä n n a sig f ö r t r y c k t " ä r e t t m ö j l i g t , m e n l å n g t i f r å n d e t e n d a , s ä t t e t a t t p l a c e r a in sig själv i sitt s o c i a l a s a m m a n h a n g . B e t y d e l s e n av k ö n ä r j u s å d a n a t t d e t ä r m e r n ä r a l i g g a n d e i m å n g a s a m m a n h a n g "att k ä n n a sig s o m k v i n n a " . A n a l y s e n t a r s i k t e p å att f ö r s t å h u r m i n a u p p -f a t t n i n g a r o m v e m jag ä r o c h v a d s o m ä r m ö j l i g t o c h ö n s k v ä r t f ö r m i g , s k a p a s m e d h j ä l p av e n k ö n s d e l a d k o d . D e t t a ä r e n a n a l y t i s k f r å g a , o c h d e t ä r i n t e d e n f r å g a n s o m h a r ställts till kvin-n o r kvin-n a s o m h a r b e r ä t t a t h i s t o r i e r u r sitt liv. D e a n a l y t i s k a f r å g o r n a ä r r e d s k a p f ö r a t t se m å n g a h i s t o r i e r i s a m m a n h a n g , o c h finna d e t y p i s k a f ö r b i n d e l s e r n a m e l l a n h a n d l i n g s s ä t t o c h själv-u p p f a t t n i n g a r h o s k v i n n o r s o m b e f i n n e r sig i l i k a r t a d e s o c i a l a s a m m a n h a n g e l l e r s o m p å a n d r a sätt h a r v i k t i g a g e m e n s a m m a e r f a r e n h e -t e r . B e -t y d e l s e n av k ö n k a n v a r a , m e n b e h ö v e r i n t e alls v a r a , t e m a f ö r s a m t a l e n m e d d e n e n -s k i l d a k v i n n a n . S o m j a g -s k r e v i n l e d n i n g -s v i -s , o m b e d s h o n a t t b e r ä t t a o m s i n a e r f a r e n h e t e r så s o m h o n g e r d e m i n n e b ö r d f ö r sig själv, o c h så att d e n s o m f r å g a r k a n f ö r s t å v e m h o n är.

(8)

For-23

s k a r e n ä r e n s o m g ä r n a vill d e l a h e n n e s u p p l e

-velse av vad h o n ställdes i n f ö r o c h vad h o n f ö r s ö k t e å s t a d k o m m a . M e n h u r ska m a n h i t t a v ä g e n o c h s a m b a n d e t f r å n d e n e n s k i l d a s s a m h ä l l e l i g a i n p l a c e r i n g o c h till v e m d e n e n s k i l d a är? S o m H a r r i e t B j e r r u m N i e l s e n h a r p å p e k a t , h a r m a n f ö r l o r a t p s y k o l o g i n s krav p å k u n s k a p o m m a n b a r a f ö r -s ö k e r att f ö r -s t å p e r -s o n e r -s o m e t t r e -s u l t a t av d e o m s t ä n d i g h e t e r d e u t s ä t t s f ö r ( 1 9 8 6 ) . Vissa k a n s k e k a n t r o att p o ä n g e n m e d att f ö r u t s ä t t a att k v i n n o r ä r f ö r t r y c k t a , ä r att d e k a n f ö r s t å s s o m att d e b l i r d e t a n d r a s o m h a r m a k t ö v e r d e m , g ö r d e m till. S a m h ä l l s f o r s k a r n a s k u n s k a p e r o m s a m h ä l l e l i g a o c h k u l t u r e l l a f ö r h å l l a n -d e n , o c h -d e r a s systematiska s ö k a n -d e e f t e r o c h h ä n s y n s t a g a n d e till h u r d e blir r e l e v a n t a f ö r g r u p p e r av k v i n n o r , ä r e m e l l e r t i d b a r a d e t f ö r s t a f o k u s av f y r a i e n analytisk m o d e l l f ö r att f ö r s t å v a r i a t i o n o c h g e m e n s a m m a d r a g i h u r k v i n n o r utvecklas. D e t finns e n t ä n k t r ö r e l s e f r a m o c h t i l l b a k a m e l l a n f y r a steg e l l e r fyra a s p e k t e r av h i s t o r i e r -n a :

- De sociala och kulturella villkoren så som de upplevs och förstås av berättaren som relevanta för henne.

- De aktuella relationerna till andra män och till andra kvinnor, med tonvikt på hur man själv och andra är involverade.

- Egna specifika intentioner och därpå följande handlingsmönster i riktning mot utnyttjande, mot-arbetande, undvikande, prestationer, resignation i förhållande till andra.

- Möjligheter och begränsningar för att framstå som kvinna för sig själv och andra på sätt som är giltiga

uttryck för vem man är och som vinner andras bekräftelse.

D e f r å g o r s o m ställs till k v i n n o r n a , e l l e r rät-t a r e sagrät-t d e rät-t u rät-t r y m m e f ö r arät-trät-t b e r ä rät-t rät-t a s o m byggs u p p g e n o m s a m t a l e n , b ö r k u n n a o m f a t t a alla d e s s a fyra a s p e k t e r , i n t e e n b a r t s o m å t s k i l d a as-p e k t e r , u t a n s o m s a m m a n v ä v d a as-p å d e t sätt d e ä r d e t f ö r d e n s o m b e r ä t t a r . V a r j e s t e g i a n a l y s e n f ö r u t s ä t t e r att b e t y d e l s e n av k ö n finns s o m m a k t o c h u p p d e l n i n g . D e k u l t u r e l l a v i l l k o r e n i n n e h å l l e r e n k o d o m k ö n f ö r u p p s p l i t t r i n g i s a m h ä l l e l i g a institutio-n e r o c h a r b e t s u p p g i f t e r , m e d värdetillskriv-n i värdetillskriv-n g e l l e r k o värdetillskriv-n t r o l l till d e värdetillskriv-n m a s k u l i värdetillskriv-n a s i d a värdetillskriv-n . I d e a k t u e l l a r e l a t i o n e r n a m ö t e r k v i n n o r n a m ä n o c h k v i n n o r , o c h d e k a n t i l l s a m m a n s eller var f ö r sig f u l l f ö l j a e l l e r m o t a r b e t a b e t y d e l s e n av m a s k u l i n i t e t s o m d o m i n a n s o c h f e m i n i n i t e t s o m u n d e r o r d n i n g . E g n a o c h a n d r a s i n t e n t i o -n e r o c h a -n s v a r k o m m e r a t t tolkas i -n o m e -n s å d a n r a m , p å så sätt att k v i n n o r s o c h m ä n s v ä g a r till b e k r ä f t e l s e s o m p e r s o n e r b l i r b e r o e n -d e av v a r a n -d r a p å sätt s o m b å -d e f ö r u t s ä t t e r o c h u t n y t t j a r o l i k h e t o c h m a k t . L i k h e t s o m d e t s o m s k a p a r g r u n d e n f ö r ö m s e s i d i g h e t , k a n u p p n å s p å vissa villkor. D e t ä r e m e l l e r t i d d e s s a villkor f ö r ö m s e s i d i g b e k r ä f t e l s e s o m ä r o l i k a f ö r kvin-n o r o c h m ä kvin-n . D y n a m i k e n i a n a l y s a r b e t e t ligger i f ö r h å l l a n -d e t m e l l a n å e n a s i -d a n -d e f r å g o r vi h a r ställt till k v i n n o r f ö r att f å h ö r a d e r a s h i s t o r i e r , o c h å a n d r a s i d a n d e f r å g o r vi ställer till h i s t o r i e r n a f ö r att u t v e c k l a b e g r e p p o c h m o d e l l e r o m b e -t y d e l s e n av k ö n . D e n p s y k o l o g i s k a r e l e v a n s e n h o s d e t s o m olika k v i n n o r b e r ä t t a r o m h ä n d e l ser d e h a r d e l t a g i t i, o m sitt f ö r h å l l a n d e till a n -d r a o c h o m v a -d -d e g e r b e t y -d e l s e i sitt e g e t liv p å v ä g e n f r a m till d e n p o s i t i o n o c h d e tillstånd d e n u ser sig i, lyfts f r a m m e d h j ä l p av a n a l y t i s k a f r å g o r . D e t ä r j u s t d e analytiska f r å g o r n a s o m ä r o p r e c i s a i f ö r v ä g , m e n s o m slipas till g e n o m systematisk g e n o m g å n g av k v i n n o r n a s b e r ä t -telser, p å e t t s å d a n t sätt a t t s v a r e n p å d e analytiska f r å g o r n a blir b ä t t r e b e g r e p p o c h m o d e l l e r f ö r att f ö r s t å k v i n n o r s u t v e c k l i n g s m ö j l i g h e -t e r i e-t-t s a m h ä l l e i f ö r ä n d r i n g . F r å g o r n a f å r d ä r m e d sitt g i l t i g h e t s o m r å d e u t v i d g a t . Syftet ä r att d e ska a n v ä n d a s till a t t a n a l y s e r a s t ä n d i g t n y a o c h a n n o r l u n d a h i s t o r i e r .

I d e t s o m f ö l j e r ska j a g tala litet o m h u r j a g h a r f u n n i t d e t a n v ä n d b a r t att s p e c i f i c e r a d e a n a l y t i s k a f r å g o r n a f ö r vart o c h e t t av d e fyra f o k u s s o m a n a l y s e n b ö r o m f a t t a .

Sociala och kulturella villkor

N ä r m a n står i n f ö r e n ny b e r ä t t e l s e , så ä r d e n i n t e b a r a ny d ä r f ö r att d e n h a r e t t faktiskt i n n e h å l l o c h ä r s k a p a d av e n a n n a n s o m ett l e d i d e n n e s s u b j e k t i v a sätt att h a n d s k a s m e d tillva-r o n . D e n ä tillva-r o c k s å ny n ä tillva-r d e n ställetillva-r f o tillva-r s k a tillva-r e n i n f ö r e n ny typ av s a m h ä l l e l i g a villkor e l l e r e n ny typ av b e t y d e l s e f u l l a e r f a r e n h e t e r s o m ge-n o m a ge-n a l y s e ge-n k a ge-n f ö r s t å s i s a m b a ge-n d m e d a ge-n d r a villkor o c h e r f a r e n h e t e r s o m h a r a n a l y s e r a t s t i d i g a r e . S o m s a m h ä l l s f o r s k a r e vet vi r e d a n m y c k e t o m h u r s a m h ä l l s f ö r h å l l a n d e n a är k ö n s d e l a d e . Vi k ä n n e r till h u v u d d r a g e n i a r b e t s -d e l n i n g o c h m a k t f ö r h å l l a n -d e n i -d e t s t o r a

(9)

sy-s t e n i e t , m e n sy-s ö k e r i b e r ä t t e l sy-s e r n a e f t e r b å d e v a r i a t i o n o c h g e m e n s a m m a d r a g i d e sociala villkor d e n e n s k i l d a står i n f ö r ( H i r d m a n 1988, P a t e m a n 1988). I a n a l y s e n k a n m a n u t n y t t j a d e t f ö r s p r å n g e t a t t m a n r e d a n k ä n n e r till f ö r b i n -d e l s e l i n j e r n a m e l l a n s a m h ä l l e l i g a villkor o c h i n d i v i d u e l l s u b j e k t i v i t e t h o s a n d r a g r u p p e r av k v i n n o r m e d e r f a r e n h e t e r s o m b å d e ä r a n n o r -l u n d a o c h -l i k a r t a d e . Ä v e n o m d e s a m h ä -l -l e -l i g a v i l l k o r e n l å n g t i f r å n ä r lika f ö r alla k v i n n o r , m ö t e r v a r j e g r u p p e l l e r k a t e g o r i villkor s o m b ä r b u d s k a p o m d e r a s k ö n , m e d h ä n v i s n i n g till d e t s p e c i f i k a i d e r a s s i t u a t i o n s o m e n u t g å v a av d e t alla k v i n n o r ställs i n f ö r i d a g e n s s a m h ä l l e . D e t b e t y d e r att vi i n t e h a r f ö r s t å t t särskilt m y c k e t o m vi s ä g e r att k v i n n o r s o m a r b e t a r i p r i m ä r n ä -r i n g a -r leve-r i f ö -r h i s t o -r i e n , att k v i n n o -r i välfä-rds- välfärds-s t a t e n välfärds-s o m välfärds-s o r g välfärds-s y r k e n b ä r f e m i n i n a t r a d i t i o n e r m e d sig, m e d a n k v i n n l i g a l e d a r e ä r u t a n f ö r o c h o v a n f ö r d e t k ö n s d e l a d e m a k t s y s t e m e t . Istället f ö r att se till g r a d e r av m o d e r n i s e r i n g , o c h k ö n s -d e l a -d a r b e t s -d e l n i n g s o m m i n -d r e m o -d e r n , b ö r vi s ö k a e f t e r f ö r ä n d r a d e b e t y d e l s e r av k ö n . K v i n n o r k o m m e r u n d e r alla d e s s a o l i k a villkor lika fullt att bli t v u n g n a a t t f ö r h å l l a sig till h u r d e m ö t e r k ö n s o m o r g a n i s e r a n d e p r i n c i p i v ä r l d e n r u n t d e m . H ä n v i s n i n g a r n a till k ö n finns i n t e b a r a r u n t o m k r i n g d e m , d e s k a p a s av d e m själva g e n o m d e v e r k s a m h e t e r d e i n g å r i. Kvin-n o r Kvin-n a b e k r ä f t a r att d e f ö r s t å r h u r d e h a r placerats in i d e t sociala s y s t e m e t , o c h var j u s t d e b e -finner sig i e g e n s k a p av k v i n n o r ( L i n d g r e n 1982; 1 9 9 0 ) . D e t g å r att g ö r a e n g a n s k a g e n e r e l l beskriv-n i beskriv-n g av s a m h ä l l s f ö r ä beskriv-n d r i beskriv-n g a r beskriv-n a , o c h d ä r e f t e r a n a l y s e r a p å vilka sätt d e m a n i f e s t e r a r sig f ö r d e n k a t e g o r i k v i n n o r s o m s t u d e r a s ( H a a v i n d 1985). F ö r ä n d r i n g a r n a k a n beskrivas s o m e n r ö r e l s e :

-från Ht samhälle där könssegregering var ett uttryck

för den samhälleliga ordningen, till ett samhälle där integrering av könen på alla samhällslivets områden är ett uttalat ideal.

- från en kultur där mansdominans och kvinnors

underordning legitimerades av synen på derasförmå-gor och egenskaper, till mansdominans som illegitimt och orättvist mellan grupper av män och kvin nor. F ö r ä n d r i n g a r s o m k a n k a r a k t ä r i s e r a s g e n o m d e n n a r ö r e l s e h a r skett o c h p å g å r f o r t f a r a n d e . B e s k r i v n i n g e n p e k a r i n t e p å n å g o t s o m r e d a n f i n n s e l l e r n ö d v ä n d i g t v i s fullföljs. I vissa sam-m a n h a n g k a n s å d a n a r ö r e l s e r n ä t t o c h j ä sam-m n t

r e g i s t r e r a s . D e t t a ä r därf ö r i n g e t p å s t å e n d e o m att all m a n s d o m i n a n s h a r blivit illegitim, eller o m a t t d e t i n t e f i n n s m o t s t å n d m o t i n t e g r e r i n g m e l l a n k v i n n o r o c h m ä n . D e t ä r relativa r ö r e l -ser t e c k n a d e m e d g r o v a p e n s e l d r a g . Beskrivn i Beskrivn g e Beskrivn av r ö r e l s e r Beskrivn a ska a Beskrivn v ä Beskrivn d a s s o m e t t r e d -s k a p f ö r att v ä r d e r a h u r f ö r ä n d r i n g e n n å r olika k v i n n o r p å olika sätt.

D e t k a n vara r e l e v a n t att f r å g a e f t e r vilka m ö j l i g h e t e r o c h b e g r ä n s n i n g a r s o m finns i b e r ä t t e l s e n s s t r u k t u r o c h f ö r l o p p f ö r att d e n b e r ä t t -a n d e sk-a k u n n -a (eller i n t e k u n n -a ) j ä m f ö r -a sig m e d m ä n — o c h i så fall vilka m ä n . D e t t a b ö r m a n i p r i n c i p f r å g a o m f ö r v a r j e e n s k i l d h ä n d e l -se s o m blir b e r ä t t a d , m e n särskilt f ö r h ä n d e l s e r d ä r p e r s o n e n b e r ä t t a r o m e g e t o b e h a g d ä r f ö r att e r f a r e n h e t e r n a r u b b a r d e n f ö r s t å e l s e av o m -g i v n i n -g e n s o m p e r s o n e n dittills h a r b a s e r a t si-g p å .

Ett e x e m p e l k a n belysa d e t t a . I Birte F o l g e r 0 J o h a n n e s s e n s i n t e r v j u e r m e d k v i n n l i g a l e d a r e , f ö r e k o m d e t i f l e r a av i n t e r v j u e r n a e n h ä n d e l s e d ä r b e r ä t t a r e n s b e t e e n d e p å ett ö v e r r a s k a n d e o c h o b e h a g l i g t sätt f ö r k l a r a d e s av a n d r a i o r g a -n i s a t i o -n e -n m e d h ä -n v i s -n i -n g till att h o -n var kvi-n- kvinn a . D e t b e t y d d e att h e kvinn kvinn e s avsikter e l l e r f ö r m å -g o r blev i f r å -g a s a t t a ( J o h a n n e s s e n 1 9 8 7 ) . N ä r a n a l y s e n av b e r ä t t e l s e r n a i n t e f o k u s e r a r p å h u r d e k u l t u r e l l a o c h s a m h ä l l e l i g a v i l l k o r e n ä r köns-d e l a köns-d e , k o m m e r u n köns-d e r s ö k n i n g a r av k v i n n l i g a l e d a r e lätt att h a n d l a o m h u r u v i d a k v i n n o r ä r lika b r a l e d a r e s o m m ä n , eller d e h a n d l a r o m h u r u v i d a k v i n n l i g a l e d a r e står f ö r e n s ä r p r ä g -lad o c h a n n o r l u n d a ledarstil. I b ä g g e f a l l e n b a s e r a s a n a l y s e n p å att o r g a n i s a t i o n e r o c h l e d a r -f u n k t i o n e r ä r k ö n s n e u t r a l a o m s t ä n d i g h e t e r , o c h att e n u n d e r s ö k n i n g k o m m e r att kasta ljus ö v e r s k i l l n a d e r m e l l a n k v i n n o r o c h m ä n , o c h f r a m f ö r allt f ö r k l a r a h u r d a n a k v i n n o r "är". I d e n n a u n d e r s ö k n i n g a n v ä n d e s i n t e r v j u e r n a till att f ö r s t å h u r d e o m s t ä n d i g h e t e r s o m k v i n n l i g a l e d a r e m ö t t e , gav e n b ä t t r e f ö r s t å e l s e f ö r h u r o r -g a n i s a t i o n e r n a var k ö n s p r ä -g a d e . D e t s o m -gav l e d a r e l e g i t i m i t e t i n f ö r a n d r a i e n o r g a n i s a -t i o n s h i e r a r k i , v a r l i e r o i s e r a n d e f ö r e s -t ä l l n i n g a r o m m a s k u l i n i t e t s o m n ö d v ä n d i g o c h ö n s k v ä r d f ö r m a k t i h e l a o r g a n i s a t i o n e n . K v i n n o r s o m ska vara l e d a r e f å r d ä r f ö r a u t o m a t i s k t d e t Jo-h a n n e s s e n k a l l a r ett t r o v ä r d i g Jo-h e t s p r o b l e m ( 1 9 8 6 ) . L ö s n i n g e n p å d e t t a k a n v a r i e r a f ö r d e e n s k i l d a k v i n n l i g a l e d a r n a . De flesta k o m m e r , n ä r d e ställs i n f ö r d e s s a villkor, att a n s t r ä n g a sig f ö r att i n t e skilja ut sig f r å n m ä n , o c h d ä r f ö r g e n o m sitt sätt att v a r a f r a m h ä v a l e d a r s k a p s o m

(10)

e n n e u t r a l f u n k t i o n . F ö r vissa k o m m e r d e t att v a r a m ö j l i g t a t t f r a m h ä v a att d e h a r n å g o t spe-ciellt att b i d r a m e d , ä v e n o m d e i n t e så lätt k a n d e f i n i e r a v a d d e t t a ä r . D e k o m m e r i s t ö r r e u t s t r ä c k n i n g a t t f r a m h ä v a l e d a r s k a p s o m n å g o t p e r s o n l i g t o c h o d e f i n i e r b a r t s o m d e t r o r a t t k v i n n o r o f t a h a r . I m p l i c i t a n o r m e r g e r r a m a r -n a f ö r d e f ö r h a -n d l i -n g a r k v i -n -n o r k a -n f ö r a i posi-t i o n e n s o m l e d a r e . O m m a n i n posi-t e f ö r s posi-t å r d e n e n s k i l d a k v i n n a n s u p p f a t t n i n g a r av h u r d a n h o n ä r o c h vill v a r a i l j u s e t av a t t h o n a r b e t a r f ö r att s t ä r k a sin t r o v ä r d i g h e t o c h t r y g g a sin p o s i t i o n , så k o m m e r d e t a t t v e r k a i r r a t i o n e l l t a t t e n kvin-n a h ä kvin-n v i s a r till att k v i kvin-n kvin-n o r i kvin-n t e s k i l j e r sig f r å kvin-n m ä n , m e d a n e n a n n a n j u s t f r a m h ä v e r a t t h o n h a r n å g o t s o m m ä n s a k n a r . V e t e n s k a p l i g t ä r d e t e n å t e r v ä n d s g r ä n d a t t f ö r s ö k a f i n n a o m d e n e n a e l l e r d e n a n d r a a l l m ä n t sett h a r r ä t t . D e t ä r m e r m e n i n g s f u l l t a t t s t u d e r a h u r d e t k ö n s s p e c i -f i k a i l e d a r s k a p e t ä r givet i u t g å n g s p u n k t e n , o c h s e d a n h u r d e n n a u t g å n g s p u n k t u p p t a s o c h b e a r b e t a s o l i k a av k v i n n o r n ä r d e s k a p a r sig s o m l e d a r e . P å d e t t a sätt s k a p a s l i k h e t e r o c h o l i k h e t e r s o m s o c i a l a f e n o m e n i f ö r h a n d l i n g -a r n -a o m h u r k v i n n o r o c h m ä n ä r o c h k -a n v -a r -a .

Aktuella relationer

S a m h ä l l e l i g a villkor f r a m s t ä l l s o f t a s o m n å g o t f a s t l a g t o c h o p e r s o n l i g t s o m f ö r ä n d e r l i g a p e r -s o n e r -ställ-s i n f ö r . Alla m ö t e r e m e l l e r t i d d e s a m h ä l l e l i g a v i l l k o r e n g e n o m a n d r a p e r s o n e r s o m h a n d l a r g e n t e m o t d e m . D e t ä r d ä r f ö r viktigt a t t a n a l y s e n o m f a t t a r d e a k t u e l l a r e l a t i o n e r n a s o m d e b e s k r i v s o c h k a r a k t ä r i s e r a s g e -n o m h ä -n d e l s e r d ä r b ä g g e p a r t e r p å v e r k a r var-a n d r var-a . N ä r r e l a t i o n e r m e l l a n k v i n n o r o c h m ä n s k a a n a l y s e r a s , ä r e t t g o t t r å d att s ö k a e f t e r d e n k v i n n l i g a u n d e r o r d n i n g e n s o m n å g o n t i n g re-lativt o c h s o m n å g o t s o m o m v a n d l a s till frivilligt o c h ö n s k a t ( H a a v i n d 1 9 8 2 ) . F ö r a t t f å e n f ö r -s t å e l -s e f ö r h u r m a k t h a n t e r a -s i f ö r h å l l a n d e n m e l l a n två p e r s o n e r , ä r d e t h e l t o t i l l r ä c k l i g t a t t v ä r d e r a " v e m s o m g e r sig" o c h v e m s o m "får i g e n o m sitt" i e n e n s t a k a e p i s o d . A l l t f ö r o f t a vär-d e r a s r e l a t i o n e r m e l l a n k v i n n o r o c h m ä n e f t e r e t t slags "lika m o t l i k a " - p r i n c i p . M a n s ä g e r att d e n e n a g å n g e n f å r h a n b e s t ä m m a så o c h så, m e d a n d e t e n a n n a n g å n g ä r h o n s o m b e s t ä m -m e r n å g o t a n n a t , u t a n a t t a n a l y s e n i n n e h å l l e r n å g o n v ä r d e r i n g av vilka k o n s e k v e n s e r d e s s a b e s l u t f å r f ö r b å d a . N ä r m a n ska a n a l y s e r a m a k t t e x i ä k t e n s k a p s f ö r h å l l a n d e n , så b e h ö v e r m a n e t t m a t e r i a l s o m b e s t å r av e n s e r i e l i k n a n d e epis o d e r f r å n m å n g a p a r , e l l e r e n epis e r i e o l i k a e p i epis o -d e r f r å n s a m m a p a r . D å f ö r s t b l i r -d e t m ö j l i g t a t t se i n n e b ö r d e r n a i d e r a s b e s l u t s o m d e a g g r e g e -r a s till s a m h ä l l e l i g a k o n s e k v e n s e -r . E t t p a r s ä g e r t e x a t t h o n b e g r ä n s a d e sin k a r r i ä r d å d e fick b a r n d ä r f ö r a t t h a n h a d e k o m m i t l ä n g r e i u p p b y g g a n d e t av sin o c h t j ä n a d e m e r ä n h o n . F l e r a p a r h a r b a s e r a t sin e n i g h e t p å s a m m a g r u n d , o c h f ö r d e m ä r d e t e n s l u m p att d e t ä r h a n s o m s a t s a r sig h e l t p å a r b e t e t . N ä r h o n ä r m e s t h e m m a , så ä r d e t i n t e f ö r a t t h a n ville d e t , u t a n f ö r a t t h o n ä r d e n s o m h a r m e s t lust till d e t . V a r j e p a r m e n a r att d e t k ö n s p r ä g l a -d e i b e s l u t e t ä r e n oavsiktlig k o n s e k v e n s av n å g o t a n n a t s o m d e h a r lagt t o n v i k t e n p å . N ä r d e t e m e l l e r t i d d y k e r u p p e t t p a r d ä r h o n h a r k o m m i t l ä n g r e i sin k a r r i ä r o c h t j ä n a r b ä t t r e ä n h a n , så visar d e t sig att b a r n e t i d e r a s liv lika f u l l t l e d e r till att d e t ä r h o n s o m m i n s k a r sin yrkes-insats. D å ä r a r g u m e n t e t att d e t i l l s a m m a n s ska se till a t t h a n o c k s å k a n f å b y g g a u p p sin posi-t i o n g e n posi-t e m o posi-t a r b e posi-t s l i v e posi-t , e f posi-t e r s o m h e n n e s r e d a n ä r så b r a ( H v i s t e n d a h l 1 9 8 7 ) .

N ä r m a n a n a l y s e r a r h u r d o m i n a n s o c h u n d e r -o r d n i n g h a n t e r a s i e t t p a r f ö r h å l l a n d e , f å r m a n i n t e f ö r v ä x l a v e m s o m h a r d e n s t a r k a s t e k ä n -slan av att bli b e s t ä m d ö v e r , m e d e n f ö r s t å e l s e av v e m s o m i p a r e t s h i s t o r i a h a r i n r ä t t a t sig e f t e r d e n a n d r a p å e t t sätt s o m f å r k o n s e k v e n s e r f ö r v a d m a n själv k a n g ö r a . E n m a n k a n t e x b e r ä t -ta a t t d e t b l i r k o n f l i k t e r m e d h u s t r u n d ä r f ö r a t t h a n s t ä n d i g t m å s t e b ö j a sig f ö r h e n n e s ö n s k -n i -n g a r . H a -n k a -n d r a f r a m e -n s e r i e av e p i s o d e r s o m i l l u s t r e r a r h e n n e s d o m i n a n s . H a n b e r att h o n ska ta h ä n s y n till att h a n vill h a lika s t o r f r i h e t s o m h o n a t t g ö r a s o m h a n vill. M e n o m m a n s e r p å d e r a s g e m e n s a m m a h i s t o r i a , så f i n n s d ä r e t t m ö n s t e r av att h e n n e s k r a v p å h o n o m m o t i v e r a s m e d a t t d e t i l l s a m m a n s ska k l a r a av a t t e t a b l e r a e t t f a m i l j e l i v m e d b a r n . H a n s k r a v p å h e n n e ä r istället att h o n ska g o d t a a t t h a n vill g ö r a m e r s o m i n t e b i d r a r till f a m i l j e -livet. Att h o n r e d a n h a r i n r ä t t a t m å n g a av s i n a p r e f e r e n s e r e f t e r h a n s , s e r i n g e n av d e m s o m e t t u t t r y c k f ö r u n d e r o r d n i n g . F ö r v a r k e n h ö n e l l e r h a n u p p l e v e r a t t h o n h a r f o g a t sig, e f t e r s o m d e s s a b e s l u t b a s e r a r sig p å h e n n e s u p p l e -velse av a n s v a r f ö r a n d r a , o c h h a r e t t m å l s o m h o n s e r s o m g e m e n s a m t . T v ä r t o m ä r d e t så att just d e t att h o n h a r i n r ä t t a t sig p å d e t s ä t t e t , t a r h a n till i n t ä k t f ö r a t t h o n h a r f å t t d e t s o m h o n vill. Själva u p p l e v e l s e n av a t t f o g a sig b l i r k ö n s -p r ä g l a d , -p å s a m m a sätt s o m d e r a s v i l j o r o c h

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :