• No results found

Delprov E 2016/2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Delprov E 2016/2017"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Elevens namn och klass/grupp

Matematik

6

Årskurs

Ämnesprov, läsår 2016/2017

Delprov E

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m. 2020-06-30.

(2)

Hjälpmedel: miniräknare, linjal

Äp6Ma 2016/2017 Delprov E 2

Uppgift 37. Mönster med kvadrater

(4/5/5)

Mönster I

a) Rita figur 4 i mönstret.

b) Hur stor area har figurerna 2, 3 och 4? Fyll i tabellen. Figurens nummer 1 2 3 4 Areans storlek (cm2) 1

c) Du ska bestämma två areor i mönstret. Hur stor area har figur 7?

Hur stor area har figur 13?

Visa hur du löser uppgiften.

d) Du vet bara figurens nummer. Hur kan du då bestämma arean av en figur i mönstret? Beskriv med ord eller formel.

e) Vilket nummer har den figur som har arean 400 cm2 ?

(3)

Hjälpmedel: miniräknare, linjal Äp6Ma 2016/2017 Delprov E 3 Mönster II Figurens nummer 1 2 3 4 5 Areans storlek i areaenheter (a.e.) 16 36 64 Sidans längd i längdenheter (l.e.) a) Fyll i tabellen.

b) Förklara hur du kom fram till areans storlek i figur 1 och figur 5.

c) Vilket nummer har figuren med arean 256 a.e.?

(4)

© Sk

olver

References

Related documents

I make this claim after having conducted an independent enquiry for the Swedish government of residence permits based on practical impediments to enforcing expulsion orders, and

Beräkningsmodellen som används i uppgiften kan ibland ha flera möjliga svar med olika metoder beroende på vilket syfte som uppgiften har. Om syftet med uppgiften skrivs fram

The effect of guided web-based cognitive behavioral therapy on patients with depressive symptoms and heart failure- A pilot randomized controlled trial.. Johan Lundgren,

Redan idag produceras biogas från avfall som räcker till årsför- brukningen för 12 000 bilar.. Hushållens ansträngningar att sortera ut matavfall har alltså

Naturskyddsföreningen/TopTenSverige och Energikontor Sydost berätta om energi; var den tar vägen, hur du kan slippa betala för energi du inte använder, hur du sparar energi, inte

Därför har Hörselskadades Riksförbund (HRF) nu tagit fram en gratisapp för iPhone/iPad och Android som gör det enkelt att ta reda på om det finns tecken på

Anledningen till detta kan vara att personen, på grund av långvarig sjukdom, funkt- ionshinder, hög ålder eller missbruk, inte klarar sin vardag på egen hand.. Vilket stöd kan

Show your workings. At school there is a group planning the market. How does this affect the mean? Circle and explain your answer.. The pupils in year 6 have collected money