• No results found

Uppdrag att analysera behovet av lag- eller förordningsändringar med anledning av EU:s anslutning till Geneveakten inom Lissabonöverenskommelsen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att analysera behovet av lag- eller förordningsändringar med anledning av EU:s anslutning till Geneveakten inom Lissabonöverenskommelsen"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 8 2019-12-05 N2019/03098/JL Näringsdepartementet Livsmedelsverket 751 26 Uppsala

Uppdrag att analysera behovet av lag- eller förordningsändringar med anledning av EU:s anslutning till Genèveakten inom

Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att analysera behovet av lag- eller förordningsändringar med anledning av EU:s anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen. Fullständiga författningsförslag ska redovisas. En analys av konsekvenserna av förslagen ska utföras i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Utöver vad som framgår av förordningens krav på att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av förslagen för de berörda ska förslag utformas så att de ger så låga administrativa och andra kostnader som möjligt för företag. I det fall förslaget har ekonomiska konsekvenser för det

offentliga ska förslag på finansiering lämnas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 14 februari 2020. Uppdraget ska utföras inom ram.

Skäl för regeringens beslut

Inom EU finns ett antal förordningar som ger skydd för

ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för vin, spritdrycker, aromatiserade viner, andra jordbruksprodukter och livsmedel. Dessa

förordningar är direkt tillämpliga i nationell rätt. De kompletteras i nationell

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

rätt av bl.a. lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Lissabonöverenskommelsen är ett internationellt registreringssystem för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. Systemet administreras av WIPO, FN:s specialorgan för immaterialrätt. Genom Genèveakten, en revidering av Lissabonöverenskommelsen, skapades bl.a. en möjlighet för mellanstatliga organisationer att ansluta sig till systemet. EU har, genom ett rådsbeslut och Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den 23 oktober 2019 om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, anslutit sig till Genèveakten och därigenom Lissabonöverenskommelsen. Anslutnings-avtalet undertecknades av EU den 26 november 2019 och träder i kraft i februari 2020.

I den nya EU-förordningen finns ett antal artiklar som ger vissa möjligheter för medlemsstaterna att agera. Medlemsstaterna har bl.a. rätt att begära att Europeiska kommissionen registrerar en skyddad beteckning enligt Genèveakten, inleder ett upphävningsförfarande eller överklagar en registrering som skett för någon annan parts räkning. Förordningen innehåller inte några uttryckliga skyldigheter för medlemsstaterna. Medlemsstaterna åläggs dock att betala avgift för de registreringar av skyddade beteckningar som ska ske i enlighet med det nya systemet, om dessa har sitt ursprung i medlemsstaten. Medlemsstaterna får besluta att dessa avgifter ska betalas av en fysisk eller juridisk person.

Den nya förordningen medför att det finns ett behov av att överväga ändringar i de nationella bestämmelserna, bl.a. behöver en behörig myndighet utses. Livsmedelsverket ska också undersöka om möjligheten

(3)

att låta avgifter för registrering av skyddade beteckningar betalas av en fysisk eller juridisk person bör utnyttjas. Verket ska även bedöma om det därutöver kan finnas behov av ytterligare kompletterande bestämmelser.

På regeringens vägnar

Jennie Nilsson

Gustav af Wetterstedt

Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM

Finansdepartementet/BA, KO och SKA Utrikesdepartementet/HI Justitiedepartementet/L3 Näringsdepartementet/DL och RS Socialdepartementet/FS Skatteverket 3 (3)

References

Related documents

Lilla pinnen Lilla snigel Masken kryper i vårt land Masken Pellejöns.. Sida av

signalsekvens. SRP binder till signalpeptiden och ribosomen fäster vid ER. SRP binder till SRP-receptorn i membranet och för den växande polypeptiden genom ER: s

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

I denna marknadsrapport analyserar vi hushållens skuld- sättning i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA, för

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk genetik, diagnostik och mottagning Besöksadress Medicinaregatan 1 D, 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 00 00, direkt 031-3434206..

Ny plan 4 § Om det sedan den ekonomiska planen har upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet, får föreningen inte

På 1980-talet sammanställde planförfattare efter ett antal år eller månader en omfattande planhandling som sedan gick till samråd... En mindre krets deltog i det direkta utarbetandet

2 (4) Helsingborgs tingsrätt Justitiekanslern Kammarrätten i Göteborg Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Kustbevakningen Lantbrukarnas Riksförbund Linköpings tingsrätt