• No results found

Ljusföroreningar Motion 2020/21:317 av Rickard Nordin (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ljusföroreningar Motion 2020/21:317 av Rickard Nordin (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:317

av Rickard Nordin (C)

Ljusföroreningar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för minskade effekter av ljusföroreningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ljusföroreningar är ett växande problem; alltmer lyses upp med artificiellt ljus, vilket kan skapa problem för människors och djurs hälsa. Många nattlevande djur blir störda av det artificiella ljuset, och människor får sin sömnrytm störd. Till det är det allt färre människor som har möjlighet att uppleva stjärnhimlen. Mörka himlar riskerar att snart vara borta, vilket försvårar för både naturupplevelser och astronomer.

Men det behöver inte vara så; belysning kan skärmas av, effekten kan dras ned, be-lysning måste inte vara på hela natten. Ny teknik skulle kunna släcka ned eller minska belysningen för bil-, cykel- och gångväg när det inte finns någon trafik. Det skulle spara både elektricitet och ekonomi och lindra effekterna på djurlivet. Självklart kommer män-niskors säkerhet och trygghet i första hand, men det finns fortfarande många insatser som med enkla medel kan uppnå mycket utan att äventyra vare sig säkerhet eller trygghet.

Det finns ett antal olika instanser som på olika sätt skulle kunna användas för att på ett enkelt sätt minska ljusföroreningar. Kommuner kan arbeta tydligare med det i detalj-planer, och trafikkontor kan välja bättre tekniska lösningar där lampor inte behöver vara tända hela tiden utan kan vara styrda av mänsklig närvaro. Det kan också vara möjligt att ha tydligare krav på avskärmning och riktning av armaturer av olika slag.

Det är viktigt att skapa en medvetenhet om problematiken och där kan riksdag och regering agera föregångare, inte minst i olika typer av offentliga upphandlingar genom att överhuvudtaget reflektera över frågan.

(2)

References

Related documents

En väl konstruerad belysningsplan kan även användas för att reglera påverkan från andra ljuskällor än belysning, något som är mycket svårt att hantera inom ramen för

Vår studie visar att det både finns likheter och skillnader i hur lärare formulerar sina tankar kring elevers olika sätt att lära, hur lärare anser att de gör

Genom att utföra fallstudier på förskolor i olika delar av landet över längre tid kan studien breddas och ge en mer nyanserad bild av huruvida pedagogers

13 När det kommer till kommunernas reaktioner på införandet komponentavskrivning kan man genom att studera vilka befogenheter en kommun har och RKR:s rapporter identifiera tecken

Smith (2000) understryker att ett intressant läsmaterial och en förstående och mer erfaren läsare som vägledare är de grundvillkor som alla behöver för att lära sig läsa. Det

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att undervisa om folkmordet seyfo 1915 samt att överväga att skriva in detta i läroplanen och tillkännager detta

Stöd får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att erbjuda kommunen att hyra fem procent av lägenheterna i projektet, dock minst en lägenhet, eller motsvarande antal lägenheter

Trygghet och studiero är en viktig förutsättning för att elever som är blinda eller har en synnedsättning ska kunna ta del av3. undervisningen i grund- och gymnasieskolan på

Promemoria – Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero.. Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Den sammantagna konsekvensen för eleverna i Umeå kommun som läser samiska är att likvärdigheten brister utifrån kursplan i relation till timantal samt att krav på lärares

Mot denna bakgrund är det viktigt att en lagändring av detta slag fortsatt kompletteras med insatser som syftar till att uppmärksamma och vid behov ge stöd till de personer (oftast

Ett förslag om skärpt lagstiftning kring erkännande av utländska månggiften bör även åtföljas av en beskrivning av exempelvis vad det kan innebära för barn om fler

En förändring av dagens regelverk är önskvärd då nuvarande lagstiftning kan medföra otydlighet angående bland annat försörjningsplikt vid bedömning av rätt till bistånd, samt

TRIS anser heller inte att undantag ska kunna göras från erkännandeförbudet gällande barn- eller tvångsäktenskap, även om synnerliga skäl föreligger.. En rättsstat som

Med hänsyn till de kommunikationskanaler och den service som Malmö stad idag tillhandahåller för mottagande av synpunkter och medborgardialog gör servicenämnden bedömningen att

Där kan man fylla i uppgifter så som länktitel och man kan även välja om länken ska öppnas i ett nytt fönster.. Här väljer man då ”Media” och sedan klickar man på

Flera av informanterna berättar även att de utsatts för bristande kunskap, både av elever och lärare, när de gått i en klass som inte anpassar sig efter personer

Denna uppsats undersöker hur det går till när organisationer tar fram sina strategier för sociala medier och hur dessa växer sig in i, och anpassas efter organisationen i fråga..

Vidare var syftet att undersöka hur pedagoger kan arbeta för att barn ska få verktyg för att kunna göra ett medvetet och meningsfullt förlåt, för att barn inte bara ska säga

Som tidigare har nämnts menar Nikolajeva att kvinnor förväntas vara vackra vilket vi även kan finna hos de manliga karaktärer som främst beskrivs ha kvinnliga