• No results found

Minska väntetider för patologiska provsvar Motion 2019/20:3291 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Minska väntetider för patologiska provsvar Motion 2019/20:3291 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2019/20:3291

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Minska väntetider för patologiska provsvar

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att fler utbildas till patologer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt it-stöd där läkare och annan vårdpersonal kan följa väntetider för patologiska provsvar och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regioner bör inrätta samverkansavtal mellan andra regioner gällande patologiska provsvar och

tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För en effektiv sjukvård med god kvalité är patologi en mycket väsentlig process för att ge diagnos och underlag för beslut om behandling. Underlaget kan vara den faktor som bidrar med information så att behandling ges i rimlig tid och undviker ett fortsatt lidande för patienten.

Antalet prov som ska analyseras kommer att fördubblas fram till 2030. Det är inte bara antalet remisser som ökar utan fler vävnadsprover tas på fler ställen där varje prov ska prepareras och analyseras. Dessutom görs idag fler tester på varje prov. Det är en utmaning att få flödet att fungera så att inga köer uppstår under processen.

Patologer är specialistläkare som utför obduktioner men som framförallt analyserar prover från kroppsdelar och tumörer. Det har länge varit och är än idag stor brist på patologer och detta har blivit en av de stora flaskhalsarna i cancervården. Många

patologer kommer dessutom snart att gå i pension. Det är viktigt att få fler att utbilda sig till patolog och därför behövs fler utbildningsplatser.

Ur patientens perspektiv är tiden mellan provtagning och när patient delges information om svar och beslut om fortsatt behandling en väntan med ibland stor oro. Att få vänta uppemot tre månader på ett cancerprov är under inga omständigheter acceptabelt.

(2)

2 Det är nödvändigt att följa upp väntetider ur såväl ett lednings-/planeringsperspektiv som ur det enskilda patientperspektivet. Inom ett laboratorium genomförs flera olika arbetsmoment som utförs av olika yrkeskategorier, från biomedicinsk analytiker i laboratoriet till diagnostiserande patolog/cytolog och de administrativa resursernas uppgifter. Att samspelet fungerar är viktigt för ett effektivt flöde.

När en läkare tagit prover och ska skicka dessa för analys ska läkaren kunna använda sig av ett nationellt IT-stöd i realtid som ger en helhetsbild av väntetider och tillgänglighet över hela landet. Läkaren kan då på ett enkelt sätt välja vart provsvaren ska skickas för att på så sätt få ned väntetiderna. För att detta ska fungera måste regioner ha samverkansavtal med andra regioner.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Region Jönköpings län instämmer i utredningens bedömning att regelverk för personalförsörjning behöver ses över för att få nationell samsyn samt ett nationellt system

• För att underlätta beredskapsplaneringen och för att tydliggöra för allmänheten vad den kan förvänta sig av hälso- och sjukvården, även då den är utsatt för

Daniel Samuelson

Grums kommun har utsetts som remissinstans för delgivande av synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet gällande God och nära vård - En reform för ett hållbart

Det är ett gott initiativ att sänka avgifterna för anstånd med skatteinbetalningar, men reglerna blir onödigt krångliga och dyra för företagen, Att göra de första 6

från sin ordinarie arbetsplats. i) Ersättningar för utgifter för resa, kost och logi för arbetstagare som är borta från hemmet av yrkesmässiga skäl. Led i är enbart

Myndigheten ska också främja öppen och datadriven innovation samt tillgängliggörande av öppna data och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.. Hack

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse

Sveriges Allmännytta tillstyrker förslaget att energideklarationer ska kunna upprättas av oberoende experter som är anställda hos fastighetsägaren om detta framgår av

Egenbyggare som låter utföra arbetena för löpande räkning kan inte krävas teckna försäkringen men vilka avtal byggherren i verkligheten har är svårt att granska..

Peab Sverige AB är positiva till förslaget om ökad flexibilitet i byggreglerna avseende bostäders lämplighet.. Det kommer att ge möjlighet till ett

Utnyttja instituten till vad de är bäst på: avancerad tillämpad och tvärvetenskaplig forskning, kunskapsöversikter, samverkan, syntes, kunskapsöversikter i bryggan mellan forskning,

Enligt utredningens förslag blir minimistraffet för det grova brottet två år och för det synnerligen grova brottet fyra år vilket kommer att medföra att straffbestämmelserna

Det har i Ds 2019:14 inte redovisats något som utgör tillräckliga skäl för en sådan höjning, och för de påstådda behoven av större utrymme för att ny- ansera bedömningen av

En uppdatering om samarbetet inom säkerhet och försvar föredrogs senast av försvarsministern för EU-nämnden den 14 juni 2019 med anledning av utrikesrådets möte i utrikes-

EU har en viktig roll att fylla som en partner till Afghanistan i arbetet för hållbar fred och utveckling i landet och för att värna mänskliga rättigheter och demokrati... 2 (4)