• No results found

Avskaffa Systembolaget Motion 2019/20:2843 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avskaffa Systembolaget Motion 2019/20:2843 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen"

Copied!
2
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M2095

Motion till riksdagen

2019/20:2843

av Boriana Åberg (M)

Avskaffa Systembolaget

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa Systembolagets monopol och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Systembolaget grundades 1955 för att begränsa alkoholens negativa inverkningar på samhället. Alkoholen orsakar beroende och leder till sjukdomar, familjevåld och olyckor, och kostnaden för samhället beräknas vara mellan 49 och 66 miljarder årligen, enligt Missbruksutredningen från 2011. Då, för över 60 år sedan, kan

Systembolagsmonopolet möjligen ha varit motiverat, och under ett antal årtionden kan Systembolaget ha tjänat sina syften. Men omvärlden har förändrats, och även Sverige ser i dag helt annorlunda ut. Frågan är om Systembolagets existens i dag

överhuvudtaget påverkar alkoholkonsumtionen i Sverige. Rollen för ett statligt monopol för försäljning av alkohol som skademinimerande förutsätter:

1. Att medborgarna inte förstår sitt eget bästa och inte kan kontrollera sin egen

konsumtion. Faktum är att under de senaste tio åren har alkoholkonsumtionen sjunkit med sju procent, enligt uppgift från Centralförbundet för alkohol- och

narkotikaupplysning.

2. Att det inte finns några andra kanaler än Systembolaget för införsel och distribution av alkohol. Så är inte fallet. Privatinförsel från andra EU-länder är i dag omfattande. Och tillgängligheten på den svarta marknaden är stor. Nästan överallt i landet kan en minderårig få tag på sprit bara genom att ringa ett mobilnummer när som helst på dygnet, till billigare priser än Systembolaget.

3. Att en försäljning av alkohol i vanliga butiker inte skulle gå att reglera, vilket det självklart gör. Precis som för exempelvis tobak och folköl så går det att ha åldersgränser och eventuella andra begränsningar för till vem, och under vilka omständigheter i övrigt, alkohol får säljas.

Diskussionen om nedläggningen av Systembolaget har funnits länge och ett annat argument emot, förutom skademinimeringen, har varit Systembolagets höga servicenivå och kvalitet på produkterna. Det argumentet är kraftigt överdrivet, särskilt när det gäller

(2)

viner. Systembolagets utformning, med i princip samma sortiment i hela landet, gör att det krävs så stora volymer att Systembolagets inköpare oftast är hänvisade till industri-viner med oklart innehåll och tveksam kvalitet. Möjligheten för små producenter av kvalitetsprodukter att få med sina produkter i sortimentet är högst begränsad. För många små lokala svenska producenter är det helt omöjligt, då Systembolaget är mycket stel-benta och rigida i sin syn på hur deras leverantörer skall hanteras.

Att upprätthålla ett statligt monopol är helt felaktigt och strider mot grundläggande principer i en fungerande marknadsekonomi. I de fall det trots detta skall ske måste det finnas synnerligen goda skäl för att göra detta. Avseende Systembolaget må sådana skäl ha funnits när det infördes, men som redogjorts för ovan är dessa skäl inte relevanta längre. Sålunda bör Systembolagets monopol avskaffas.

Boriana Åberg (M)

References

Related documents

Naturvårdsverket och IVL har fått i uppdrag av regeringen (miljödepartementet) att utreda och kartlägga utsläppen av partiklar mindre än 2,5 mikrometer (PM2,5) samt

Miljö- och byggenheten har förslag att även utanför tätbebyggt område vid byten av äldre vedpanna inte ska bytas mot en annan äldre vedpanna enl.. gällande PBL om de inte uppfyller

Remissvaret har beslutats av biträdande chefsjuristen Annica Runsten.. Verksjuristen Fredrik Sjöberg har

Regeringen beslutade den 26 april 2018 kommittédirektiv om hur ämnes- betyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och om andra justeringar i betygssystemet, bl.a.. om,

Region Jämtland Härjedalen Region Jönköpings län Region Kalmar län Region Kronoberg Region Norrbotten Region Skåne Region Stockholm Region Sörmland Region Uppsala

Självklart måste hälso- och sjukvårdens huvudsyfte vara att träffa patienter men det måste också finnas utrymme och resurser för att samverka så väl inom det egna teamet som

Utredningen lägger mycket fokus på läkare och sjuksköterskor och här vill Apotekarsocieteten lyfta vikten av andra viktiga professioner i vårdkedjan för en patientcentrerad

utredningens fortsatta arbete, är det viktigt att konsekvenserna för arbetsmiljön synliggörs och bedöms så att lämpliga förebyggande åtgärder kan vidtas.. De

Arjeplogs kommun tillstyrker att begreppet hemsjukvård kan ersättas med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet för att tydliggöra att den vård som utförs i hemmet inte är

Barnombudsmannen ställer sig positiv till att patientcentreringen och patienters rätt till en individuell plan stärks inom hälso- och sjukvården då det kan bidra till

I den remitterade promemorian föreslår Skatteverket en ändring av vägtrafikskattelagen 2006:227 som innebär att karenstiden vid avställning sänks från nuvarande 15 dagar till

Konstfack ifrågasätter inte rimligheten att införa en preskriptionstid för återkallande av antagning, men den bör inte sammanlänkas med utfärdandet av examen.. Konstfack har

Konsthögskolan har inga synpunkter på remissen Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen.

Det är naturligtvis bra att det skapas erfarenheter av gemensamma lösningar av den typ som är aktuell i Härnösand och Skellefteå kommun förutsätter att dessa erfarenheter

En eventuell omlokalisering av delar av Socialstyrelsens legitimationsverksamhet skulle med största sannolikhet leda till en nedgång av tillgänglig personal för handläggning

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. Kommunen är fundersam gällande nyttan med att

Förslaget kommer inte att på- verka kommunens upphandlingsarbete nämnvärt, eftersom kommunen i hög utsträck- ning redan i nuläget tillämpar ett arbetssätt att lämna så

Förslagen kommer att på ett positivt sätt kunna utveckla i synnerhet svenska regioners konkurrenskraft, och olika befintliga eller framväxande branschkluster med tydlig

Tillvä xtverket gö r bedö mningen ätt fö rslägen stä rker svenskt nä ringslivs mö jligheter ätt drivä förskning öch utveckling söm ä r en fö rutsä ttning fö r