• No results found

Försäkringskassans arbete Motion 2020/21:843 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Försäkringskassans arbete Motion 2020/21:843 av Roza Güclü Hedin (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1377

Motion till riksdagen

2020/21:843

av Roza Güclü Hedin (S)

Försäkringskassans arbete

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvalitetssäkra Försäkringskassans arbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

”Jag tänker försöka vända detta till ngt bra … istället för att ge upp … det är inte jag.” Detta är ett citat ur en mailkonversation jag haft med en kvinna som upplevt det mesta när det kommer till felbehandling, att hennes sköldkörtelproblematik lett till följdsjuk-domar som utmattning, reumatiska bekymmer m.m. Att ständigt kämpa för sin rätt gente-mot sjukvården, som bollar henne fram och tillbaka, Försäkringskassans medarbetare som bedömer olika och som anser att läkarintygen är för tunna trots väldokumenterad sjuk-domshistorik och bekräftad arbetsförmågenedsättning. Avslag på sjukpenning i väntan på nya läkarintyg som är omöjliga att presentera då läkaren remitterat till i detta fall Sköndal för ny utredning och där väntetiden som från början var 1 år nu är uppe i 2 år. Onödigt lidande för den drabbade som väntar men också merarbete för de som handlägger och vårdar.

Denna historia är inte unik. Det finns många kvinnor och män som upplever att det system vi har byggt upp för att säkra god vård och hälsa inte håller.

Det bör ske ett omfattande arbete och omtag som rör kvalitetssäkringen inom hand-läggningen på Försäkringskassan och dess samverkande organ. Här kommer några för-slag.

Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många människor, hushåll och samhället i stort. En del av socialförsäkringen är att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom i form av sjukpenning.

Regeringens utgångspunkt bör vara att alla som kan jobba också ska jobba. Detta innebär att vi måste bygga ett samhälle och arbetsliv som är hållbart. En del i att skapa ett tryggt samhälle handlar om att välfärdssamhället fångar upp personer som har behov

(2)

2 av det. Det bör därför ske ett omfattande arbete och omtag som rör kvalitetssäkringen inom handläggningen på Försäkringskassan och dess samverkande organ.

Det finns många personer som upplever att det system vi byggt upp för att säkra god vård och hälsa inte håller. Regeringen bör se över hur Försäkringskassan kan bli mer digital och använda inspelade samtal med klienter. Detta för att undvika att ord ställs mot varandra och för att minimera missförstånd. Samverkan och samarbete med sjuk-vården kan ske mer effektivt genom tekniken. Ansvaret ska inte ligga på den sjuka utan med dennes samtycke kan Försäkringskassan begära in kompletteringar som kan skick-as digitalt. Regeringen bör se över möjligheten att tillsätta en granskningsgrupp som ser över ärendena för att främja likvärdig hantering och rättssäkra beslut vilket också under-lättar för rättssamhället i stort. Slutligen, när man söker skadestånd från Försäkrings-kassan ska den inte själv göra bedömningen utan en oberoende avdelning. En reform av hanteringen av sjukpenningen skulle samtidigt främja arbetsmiljön och underlätta för medarbetare på Försäkringskassan att fatta rättssäkra beslut.

References

Related documents

Många av de förslag som läggs fram i Naturvårdsverkets rapport skulle, om de genomförs, öka kommunens möjlighet att tillsätta effektiva åtgärder för förbättrad

SKR menar att det är angeläget att kommunerna får större mandat av vita åtgärder samt relevant stöd och vägledning vid framtagande av åtgärdsprogram för att klara en

Pojkar och unga män kan både utsättas för eller utsätta andra närstående för hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara antingen offer eller förövare

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

2 en viss statlig miniminivå i kollektivtrafikens standard, inte bara vad gäller turtäthet och tillgänglighet rent fysiskt utan också vad gäller tillgänglighet i form

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker utredningens förslag om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.. MFD välkomnar att utredningen har tagit särskild

IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt. arbetsmarknadseffekter

Behovet av en fungerande samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är väsentligt för att individen skall veta av vem den kan förvänta/kräva få erforderligt stöd

Utredningen föreslår vidare att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning

Företagshälsovården har en viktig betydelse för en välfungerande rehabiliteringsprocess och våra synpunkter på hur den kan förstärkas framgår av vårt yttrande över SOU

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med hänvisning till att de yrkade att en punkt-sats skulle läggas till yttrandet, se

För fjärrundervisning utgör digitalisering och tillgång till digitala teknologier, som framgår i denna studie, en viktig förutsättning för att hantera de pedagogiska behov

De tycks antingen se det som ett medvetet regelbrott eller i något enstaka fall som en inbjudan till lek (Kane & Petrie, 2014). Sammanfattningsvis kretsar legitimeringen

[r]

Nämnden har inga invändningar mot eller synpunkter på de föreslagna ändringarna och kompletteringarna av i betänkandet anförda lagar. De bör komma till stånd och

Finansministrarna väntas också få en uppdatering om arbetet med redan överenskomna åtgärder på EU-nivå för att svara mot covid-19-krisen, inklusive kommissionens förslag om

Expert- gruppen bör ha i uppgift ska stödja Vetenskapsrådet och Vinnova i arbetet med att samordna nationella insatser för ESS och MAX IV och bidra till att stärka

Utifrån behovet är den föreslagna möjligheten att genomföra säkerhetskontroll ett viktigt komplement i arbetet med att begränsa säkerhetsriskerna i samband med

Utredningens förslag om ett nytt statsbidrag, administrerat av MYH, för stöd (med högst 50 %) till kostnaderna för utveckling av modeller för bransch- validering av yrkeskompetens

På sikt bedömer valideringsdelegationen att det är en myndighet eller organisation med ett sektorsövergripande ansvar för att främja och koordinera insatser