• No results found

Äganderätt och miljöundantag Motion 2019/20:2556 av Mats Green (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Äganderätt och miljöundantag Motion 2019/20:2556 av Mats Green (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1911

Motion till riksdagen

2019/20:2556

av Mats Green (M)

Äganderätt och miljöundantag

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den försvagade svenska äganderätten genom översyn och förtydligande av ”miljöundantaget” i 2 kap. 15 § regeringsformen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten är grunden i demokratin, och grunden för äganderätten i sin tur är möjligheten att äga och bruka mark och fastigheter. Idag ifrågasätts såväl som prejas den privata äganderätten direkt, indirekt och kontinuerligt från både politiskt håll och från offentlig förvaltning. Detta är ytterst ett hot mot demokratin och rättssamhället.

En huvudprincip i den svenska demokratin och äganderätten är, som det uttrycks i regeringsformen, att ”den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten”. Domstolspraxis visar dock på en oroande utveckling där myndigheter i allt högre utsträckning medvetet och genomgående väljer att tolka inskränkningar som att de sker av miljöskyddsskäl – vilket allt som oftast i verkligheten leder till utebliven ersättning vid intrång. Det bör i sammanhanget påpekas att en ökning av expropriations- och intrångsersättning m.m. inte är samma sak som en automatisk förstärkning av

äganderätten, men icke desto mindre en konsekvens av en försvagad svensk äganderätt. Under 2017 avkunnades domar om bombmurklor och lavskrikor som förvisso var ett steg i rätt riktning utifrån ovanstående perspektiv men fortfarande kvarstår

grund-problemet och grundfrågan. Följaktligen bör regeringsformen förtydligas och förstärkas i denna del att tillämpningen av ”miljöskyddskäl” endast ska ske mycket restriktivt och

(2)

2 att markägaren erhåller ersättning i betydligt högre utsträckning än i dagsläget vid intrång föranledda av rutinmässiga ”miljöskyddskäl”.

References

Related documents

Både rätten till intrång på privatägd mark och Skogsstyrelsens möjligheter att stoppa markägarens försäljning av avverkningsrätten på grund av art- och habitatdirektivet

− ÖK instämmer att en strategi för införande av välfärdsteknik behöver tas fram och förankras i flera led från politiker till tjänstemän, eftersom beslutsvägarna i en

Hänvisningar görs bland annat till bestämmelserna om när en vara ska anses avlämnad och när ett digitalt innehåll eller en digital tjänst ska anses

Det är, enligt promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen

Helsingborgs stad välkomnar förslaget att medge undantag från det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.. Helsingborgs

Yttrande 2020-08-24 fran Hedemora kommun gallande remisspromemorian“ Andringar i det tillfalliga f6rbudet mot att halla allmanna sammankomster och offentliga

Sollefteå kommun ber därför regeringen att utarbeta ett förslag där såväl motionsidrotten som naturturismen också kan undantas på samma villkor, att deltagarna kan hålla

Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig

− analysera hur kraven i direktivet vad gäller tjänster som tillhandahålls i samband med sådana luft-, buss-, järnvägs- och vattentransporttjänster för passagerare som

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har fått möjligheten att svara på remissen gällande dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer, dnr

a) Landstinget stöder utredningens förslag att kommersiellt surrogatmoderskap inte ska vara tillåtet. b) Landstinget stödjer även förslaget att altruistiskt surrogatmoderskap inte

 FöredragningsPM regionstyrelsen 2016-06-07, yttrande över remissen Olika vägar till föräldraskap.  Bilaga yttrande över remissen Olika vägar till föräldraskap

RÖ anser att konsekvenser för en donator av ägg eller spermier eller där man gett upphov till embryon är mycket summariskt genomgånget i utredningen.. Frågan kring

Jönköpings kommun har av Miljödepartementet beretts tillfälle att senast den 19 februari 2020 yttra sig över förslag till ändring i industriutsläppsförord- ningen (2013:250)

Vi noterar att det saknas egentligt underlag i DS:et för bedömningen att den nya uppgiften skulle rymmas inom befintliga anslag, för Kommerskollegium eller för någon annan

Denna myndighet bör få i uppgift att väcka talan om förbud eller åläggande enligt förordningens bestäm- melser. Eftersom förordningen inrymmer frågor av

En ökad mängd allmänt tillgänglig information om myndigheters upphandlingar enligt de nationella reglerna har positiva effekter, vilket belyses väl i promemorian..

Remiss-Promemoria Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledningen av regleringen om upphandlingsstatistik. Aslö g Odmärk här värit

LO har inga invändningar mot att förmånsvärdet för fri kost kopplas till prisbasbeloppet, när SCB inte längre bistår med att ta fram ett. genomsnittspris för

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

JM vill inledningsvis framföra att bolaget delar utredningens syn att regelverket behöver reformeras, så att bättre förutsättningar ges för en mer ändamålsenlig byggprocess, ökad

Kemikalieinspektionen stödjer övergripande utredningens förslag för att uppnå tydligare och förenklade byggregler. detta ärende har generaldirektören Per