• No results found

Möjlighet att fritt välja vård i Norden Motion 2020/21:2850 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Möjlighet att fritt välja vård i Norden Motion 2020/21:2850 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1405

Motion till riksdagen

2020/21:2850

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda

M)

Möjlighet att fritt välja vård i Norden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över patienters möjligheter att själva få välja vård i Norden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rapporten Tillväxt från norr togs fram av en expertgrupp utsedd av Norges, Finlands och Sveriges dåvarande statsministrar. Gruppens arbete leddes av dåvarande landshöv-ding Magdalena Andersson. Rapporten omfattar bland annat intressanta förslag om framtidens hälso- och sjukvård i norra delarna av Norden.

För att det ska vara attraktivt och upplevas som säkert att bo, leva och verka i dessa regioner i Norden är tillgång till god medicinsk vård en viktig och i vissa fall avgörande faktor.

I områden som är glest befolkade och där avstånden är långa är det därför viktigt att med ny teknik utveckla hälso- och sjukvård på distans. Det behövs både som ett medel och som ett redskap för att människor i glesbygd och på landsbygden ska kunna känna sig trygga så att det går att bo och verka i hela Sverige. Det senaste årets problematik med bristande tillgång till barnbördshus i Sollefteå är ett exempel på hur stora avstånd uppställer problem som måste lösas för invånarnas skull.

(2)

2

I rapporten föreslås bland annat nya lösningar baserade på telemedicin och e-hälsa, en arbetsfördelning mellan centralsjukhusen i norr och frihet för patienter att välja närmaste sjukhus, oavsett eventuella nationsgränser. Det är ett intressant komplement till lagen om valfrihet och patientlagen.

Regeringen bör därför stärka det nordiska samarbetet och öka tillgängligheten för patienter genom att stärka patienternas möjlighet att fritt välja vård i Norden, oavsett nationsgränser. Därtill bör regeringen agera för att stimulera och förstärka det nordiska samarbetet kring vården.

References

Related documents

Eftersom sakinnehållet i avsnittet i övrigt stämmer med BBR bör det dock sakna betydelse för förslagen till författnings- ändringar och slutsatser i promemorian.. I detta ärende

Försvarets materielverk befarar att promemorians förslag på ändringar inte är tillräckliga för att vända den negativa utvecklingen där kriminella miljöer får tillgång

Försvarsmakten tillstyrker därför promemorians förslag om en bestämmelse om undantag för Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut

Förvaltningsrätten har, utifrån de intressen som domstolen har att beakta, inga synpunkter på förslagen i den remitterade promemorian. Detta yttrande har beslutats av

Räddningstjänsten Skåne Nordväst anser att man även bör se över tillsynsverktyget så att det blir lättare att vid tillsyn kunna kontrollera att rätt person hanterar den

Kalmar kommun anser dock inte att lämplighetsprövning av de fysiska perso- ner som har ett betydande inflytande över den juridiska personen, är nödvän- dig i samband

- Avsnitt 4.3.2, Fortsatt giltighetstid vid en ansökan om nytt tillstånd: Enligt vapenlagen gäller det tidigare tillståndet till dess att beslut i fråga om det nya tillståndet

Vi är positiva till förslaget om utökade möjligheter att återkalla tillstånd i de fall då förutsättningarna för tillståndet inte längre föreligger eller om det finns