• No results found

Begreppen modellering och problemlösning i skolan och i yrkeslivet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Begreppen modellering och problemlösning i skolan och i yrkeslivet"

Copied!
11
0
0

Full text

(1)

Modul. Undervisa matematik på yrkesprogrammen Del 5: Modellering och Problemlösning

Begreppen modellering och problemlösning i skolan och i

yrkeslivet

Peter Frejd och Anna L. V. Lundberg, Linköpings Universitet

’Vad har vi för nytta av det här?’ är en fråga som vi som lärare i matematik ibland kan få av våra elever. Det finns många argument vi kan ge våra elever t.ex. att matematik är viktigt för vidare studier, att matematik används i andra ämnen och att matematik är ett vetenskapligt språk. Ett annat av huvudargumenten som flitigt har diskuterats i de tidigare delarna i denna modul och anges i kursplanerna är att kunskaper i matematik är användbara utanför skolan, dvs. i vardags-, samhälls- och inte minst yrkeslivet. Två huvudmoment inom skolmatemati-ken som tydligt kopplar samman matematik i och utanför skolan är matematisk modellering och problemlösning, vilket även avspeglas i gymnasieskolans ämnesplan för matematik där de lyfts fram som centrala förmågor. Denna text kommer att behandla olika perspektiv på begreppen matematisk modellering och problemlösning i och utanför skolan med syftet att skapa en diskussion bland lärare kring innebörden av begreppen. För att uppnå syftet besk-rivs olika, tillsynes motsägelsefulla beskrivningar, ämnade som underlag för invändningar och diskussioner. En medvetenhet om innebörden av olika perspektiv om modellering och problemlösning ger lärare didaktiska möjligheter och förutsättningar att vara tydlig när man beskriver och presenterar innebörden av begreppen för eleverna. Detta är önskvärt för alla som ska undervisa om modellering och problemlösning.

Matematisk modellering och problemlösning

Det finns många argument för att inkludera matematisk modellering och problemlösning i ämnesplanen. Niss och Blum (1991) skriver att användningen av modellering och problem-lösning av verkliga problem i undervisningen hjälper elever att utveckla sin kreativitet, sina attityder, sitt självförtroende och det ger en ökad motivation att lära sig matematik. Det ger också elever en månfacetterad bild av matematiken och förbereder eleverna att kritiskt granska situationer där matematik tillämpas (eller kan tillämpas) (Niss & Blum, 1991). Begreppen matematisk modellering och problemlösning har en varierande innebörd både inom och utanför skolan, vilket gör det meningsfullt att diskutera och använda dem i undervisningssammanhang. Forskningslitteraturen i matematikdidaktik har under många år diskuterat möjliga karakteriseringar av dessa begrepp. Detta exemplifieras i citaten nedan, alla citat som är översatta finns i originaltext efter referenslistan.

”Problem” och ”problemlösning” har haft flera och ofta motstridiga betydelser under årens lopp- ett faktum som gör det svårt att tolka litteraturen (Schoenfeld, 1992, s. 337) Det finns lika många definitioner av matematisk modellering som det finns författare som skriver om dem (Blum, 1993, s. 3)

(2)

Denna mångfald av beskrivningar av begreppen är naturlig med tanke på hur olika de soci-ala och kulturella förhållandena inom skola, forskning och yrkeslivet är. Lärare, forskare och yrkesarbetare arbetar inom olika institutioner, var och en med sina traditioner och sina syften med att använda modellering och problemlösning. Ett exempel på definitioner finns i ämnesplanen för matematik, där beskrivsmatematisk modellering och problemlösning i form avförmågor som undervisningen som ska ge förutsättningar för att eleverna utveck-lar.

Problemlösningsförmåga är att:

“formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, meto-der och resultat” (Skolverket, 2011, p. 1),

och modelleringsförmåga är att:

“tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och ut-värdera en modells egenskaper och begränsningar” (ibid., p. 2).

Matematisk modellering

Det finns en mängd olika beskrivningar av innebörden av matematisk modellering. En beskrivning av matematisk modellering fokuserar på modellering som en hel process, dvs. med ett holistiskt perspektiv, bestående av olika delar. Ofta används cykliska processdiagram, ett idealiserat schema, för att illustrerar vilka delar, som ingår i processen och i vilken ord-ning som delarna kommer i processen. Dessa idealiserade scheman kan ha olika form och utseende. Ett exempel på schema över modelleringsprocessen visas i figur 1 på nästa sida.

(3)

Figur 1. Modelleringsprocessen (Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006, s. 166, översatt)

Modelleringsprocessen i figur 1 har sin utgångspunkt i en frågeställning som härrör från en verklig situation, uppfattad verklighet. Frågeställningen kan t.ex. handla om att man vill analy-sera, förutsäga eller beskriva ett fenomen. En verklig situation är oftast komplex och det krävs en mer avgränsad frågeställning, formulera uppgiften, för den specifika situationen,

under-sökningsfält, för att möjliggöra identifiering och strukturering, systematisera, av de faktorer som

påverkar fenomenet. Alla faktorerna tillsammans, systemet, ger en idealiserad beskrivning av det verkliga fenomenet. Denna beskrivning översätts med hjälp av matematik, matematisera, och skapar ett matematiskt system, en matematisk modell, med exempelvis variabler, konstan-ter och parametrar. Den matematiska modellen analyseras och undersöks, matematisk

under-sökning, genom att exempelvis införa numeriska värden och genomföra kalkyler, vilket ger modellens resultat. Resultatet tolkas och dess rimlighet och meningsfullhet utvärderas dvs. tolkning och utvärdering av resultatet. Ofta baseras denna rimlighetsbedömning på personliga

erfarenheter, men det kan också baseras på statistik eller teoretiska resonemang, vilket illu-streras i figur 1 som Erfarenhet, Teori, och Data. Är utvärderingen av resultatet till belåtenhet

Uppfattad

verklighet

a) Formulera uppgiften

Undersökningsfält

b) Systematisera

System

c) Matematisera

Matematiskt system

d) Matematisk undersökning

Modellens resultat

e) Tolkning och utvärdering av

resultatet

Handling/ effekt

f) Utvärdering av modellens giltighet

Erfarenhet

Teori

(4)

så omsätts resultat i handling, men innan dess utvärderas modellens giltighet och hela modelle-ringsprocessen en sista gång. Visar denna utvärdering på brister, t.ex. att vissa antaganden har fått en alltför stor betydelse, så börjar man revidera processen. Pilarna i figur 1 pekar åt två håll, vilket betyder att det är möjligt att gå tillbaka till en tidigare del och revidera något under processens gång.

Det idealiserade schemat av modelleringsprocessen i figur 1 kan betraktas som en cyklisk process, ett helt varv, men modellering innebär mer än att kunna hantera varje enskild cyklisk del-process: att lära sig matematisk modellering enligt Blomhøj och Hoff Kjeldsen (2006) kräver en kunskap att kunna hantera alla delarna i processen vid samma tillfälle. Detta kan jämföras med hur det är att lära sig att simma. Det är möjligt att öva armtag och bentag för sig på land men det är inte förrän man är på djupt vattnet och gör både bentag och armtag samtidigt som man vet om man kan simma.

Motsatsen till holistiskt perspektiv på matematisk modellering fokuserar inte på helheten utan lyfter fram delar av processen, med ett atomistiskt perspektiv, som modellering. Exem-pelvis bedöms uppgifter i nationella prov som går ut på att använda en matematisk modell som modelleringsförmåga.

Begreppet Matematisk modell är kopplat till matematisk modellering, en aktivitet som inte heller låter sig entydigt definieras, vilket också kan komplicera diskussioner i klassrummet och yrkeslivet. Några exempel på definitioner av matematisk modell ges i tabellen nedan.

Tabell 1. Definitioner av matematisk modell

Definition Referens

En modell (eller modellering) är ett sätt att se en situation (måldomänen, ibland kallad "verkligheten") genom linsen av en annan situation (källdomänen eller "modellen", ibland "matematik")

(Williams & Goos, 2013, ss. 550-551)

En representation av ett fenomen beskriven i

mate-matisk terminologi (Matematisk modell, u.å.)

Modeller är konceptuella system (som består av ob-jekt, relationer, operationer och regler för interakt-ioner) som uttrycks med hjälp av ett externt repre-sentationssystem, och som används för att konstru-era, beskriva eller förklara beteenden av andra system […]. En matematisk modell fokuserar på strukturella egenskaper […] av de aktuella systemen

(Lesh & Doerr, 2003, s. 10)

Den första beskrivningen av modell i tabell 1 beskriver att en modell (eller modellering) är ett sätt att se (d.v.s. observera, tolka och analysera) en verklig situation genom linsen av en

(5)

annan situation (d.v.s. observera den verkliga situationen utifrån vissa givna principer och villkor).

Den andra definitionen av matematisk modell i tabell 1 antyder att en matematisk modell är en representation av ”någonting”(en verklighet, ett fenomen), dvs. den ska föreställa eller avbilda någonting. Detta kan hänga samman med det latinska ordet modellus (litet mått) som betyder att imitera någon eller förebild (model, 2014).

Enligt den sista definitionen av matematisk modell i tabell 1, så kan en modell liknas vid en tankekonstruktion eller begreppskonstruktion och uttryckas med hjälp av externa represen-tationer. Utifrån denna definition kan de naturliga talen beskrivas som en matematisk mo-dell, se vidare i fördjupningsmaterialet (Ärlebäck, 2014b).

Matematisk modellering kopplas, inom delar av matematikdidaktisk forskning (t.ex. Blom-høj & Hoff Kjeldsen, 2006), till verkliga problem. I del 1 i modulen diskuteras olika aspekter av verkligheten, som man som lärare kan fundera kring när man skapar infärgade uppgifter. En annan definition av verkliga problem är att de “inte är konstruerade i utbildningssyfte” (Vos, 2011, s. 721) och att dess äkthet kan intygas av t.ex. yrkesarbetare eller andra aktörer som bedöms som experter på området.

Andra forskare (Barquero, Bosch & Gascón, 2007) skriver att matematisk modellering är en matematisk aktivitet för att lösa matematiska uppgifter, där lösningen kräver flera steg. Detta leder oss in på problemlösning, men vi gör först en liten sammanfattning av de olika perspektiven på matematisk modellering hämtat från matematikdidaktisk forskning i form av tabell 2.

Tabell 2. Perspektiv på modellering i matematikdidaktik

Perspektiv på ma-tematisk modellering

Innebörd

Holistiskt perspektiv Matematisk modellering som en hel process som be-står av ett antal delprocesser.

Atomistiskt perspektiv Matematisk modellering som delprocesser, t.ex. att använda eller skapa en modell.

Verkliga problem

Vissa forskare skriver att modellering innebär att lösa verkliga problem (Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006), andra skriver att det går bra med andra problem också (Barquero, Bosch & Gascón, 2007). Vad som avses med verkliga problem är inte entydigt definierat. Matematisk modell

Finns en mängd beskrivningar av vad som avses med en matematisk modell, t.ex. en representation av ”någonting” hjälpt av matematik (Matematisk modell, u.å.)

(6)

Problemlösning

Problemlösning i undervisning används både som mål i sig och som medel för att nå andra mål (som t.ex. att lära matematik). I forskningslitteraturen inom matematikdidaktik kan beskrivningarna av problemlösning kategoriseras i två typer (Kongelf, 2011). Den allmänna beskrivningen av problemlösning fokuserar på innebörden av ett problem: vanligtvis relate-ras problem till en situation, där målet är att finna en lösning, men där ingen lättillgänglig lösningsmetod finns för problemlösaren. Ett exempel på denna beskrivning ges nedan:

Ett problem är en situation som innehåller någon form av öppen fråga som utmanar nå-gon intellektuellt, men där denna saknar direkta metoder/ rutiner/ algoritmer mm för att svara på frågan ( Blum & Niss, 1991, s. 37).

Från beskrivningen ovan av Blum och Niss (1991) så bestämmer alltså problemlösarens matematiska förkunskaper om uppgiften är ett problem eller inte. Detta betyder att ett pro-blem för en viss elev kanske inte behöver vara ett propro-blem för någon annan, vilket även gäller för samma elev vid ett senare tillfälle.

Ett annat sätt att beskriva problem och problemlösning handlar om lösningsstrategin för uppgiften. Kräver lösningsstrategin att uppgiftslösaren måste fatta något beslut och/eller formulera ett svar räknas uppgiften som ett problem oavsett om lösningsstrategin är lättill-gänglig eller inte för lösaren (Kongelf, 2011). En sådan beskrivning tar inte hänsyn till om det föreligger svårigheter för lösaren att finna en lösning på uppgiften, vilket går emot den allmänna beskrivningen, men är en fördel t.ex. vid analys av läromedel. Konsekvensen blir dock att även elementära matematiska uppgifter kan behöva analyseras, eftersom de kan lösas med olika metoder och strategier, där vissa strategier är bättre än andra.

Problemlösning beskrivs i en hel modul, problemlösningsmodulen, och därför är beskriv-ningen i denna text mycket kortfattad. En kompletterande och mer utförlig diskussion kring olika beskrivningar och perspektiv på begreppen problemlösning och modellering finns i Bergsten (2006) och i Ärlebäck (2014a) .

Då problemlösning och modellering kan karakteriseras på olika sätt, så försöker forskare inom matematikdidaktik skilja mellan olika typer av problem. Niss m fl. (2007) ger följande typer av problem: textuppgifter, standardtillämpningar och modelleringsproblem. Några exempel på dessa typer av problem ges i tabell 3 nedan.

(7)

Tabell 3. Exempel på typer av problem

Typ av problem Exempel

Textuppgifter

Restaurang ”Mat Ema Tik” serverar 2 förrätter, 4 varmrätter och 3 desserter. På hur många olika sätt kan man komponera sin middag, genom att välja en förrätt, en varmrätt och en dessert?

Standardtillämpningar

En snickare ska undersöka om diagonalerna i ett rek-tangulärt rum med måtten 3mx4m, är lika långa. Hur långa ska diagonalerna vara?

Modelleringsproblem Vilket pris ska du sätta för en hårklippning för att din nya frisörsalong ska gå med vinst?

Textuppgifter karakteriseras av att ett matematiskt innehåll är ”inpackat” i en text som be-skriver en situation. För att lösa problemet behöver eleverna ”packa upp” det matematiska innehållet. I tabell 3 är textuppgiften inget annat än ett vanligt kombinatoriskt problem. Standardtillämpningar karakteriseras av att en given modell redan är given för den som löser problemet; exemplet i tabell 3 är en tillämpning på Pythagoras sats. Modelleringspro-blemet om prissättning i tabell 3 är en öppen fråga och saknar data, vilket betyder att eleven själv behöver skaffa information och data, göra antaganden och uppskattningar, skapa nå-gon form av matematisk modell, och utvärdera modellens och resultatets rimlighet. Mer information och fler exempel på textuppgifter, standardtillämpningar och modellerings-problem finns i Ärlebäck (2014a).

Matematisk modellering och problemlösning i yrkeslivet

Problemlösning, matematisk modellering och matematiska modeller används på olika ni-våer inom samhället och i yrkeslivet. Man kan hitta modellering och problemlösning i så gott som alla yrken t.ex. tillverkning och hantverk, transport, sjukvård och turism. Syftet med modellerings- och problemlösningsaktiviteterna inom yrkeslivet är arbetsplatsspecifika, men vissa övergripande mål för aktiviteterna kan urskiljas och kategoriseras. Hoyles m fl. (2002) har beskrivit följande kategorier för övergripande mål: öka effektiviteten, skapa

innovat-ion i en företagskultur som ständigt är i förändring, förbättra kvaliteten, förbli konkurrenskraftig på en föränderlig marknad och underhålla utrustning.

Drivkraften att öka effektiviteten handlar om att öka vinsterna genom att bli mer effektiv. T.ex. kan hotellpersonal och hotellägare analysera insamlad data från ett antal variabler, som rumsbeläggning under en viss tid, pris per rum, rabatter, kostnader för personal och mat mm för att identifiera om det är möjligt att öka effektiviteten. Kanske kan hotellet öka vins-terna genom att minska personaltätheten och låta kunderna boka rum direkt via webben. Att skapa nya produkter (innovation) på en marknad, som ständigt förändras, beskrivs som

(8)

en central del i kategorin skapa innovation i en företagskultur som ständigt är i förändring. Exem-pelvis diskuterades inte Eco turism i samma utsträckning för tio år sedan som nu. För att ta reda på vilka produkter kunderna vill ha ”i morgon” behövs framtidsanalyser och kundana-lyser. Vidare krävs ofta tester och utvärderingar, när nya produkter skapas. Metoder att

förbättra kvaliteten är något som återkommer i många branscher i yrkeslivet. T.ex. kan en

florist få i uppgift att utvärdera vilken växtgödning och vilken mängd av denna, som ska användas för att förlänga växternas livslängd. Förbli konkurrenskraftig på en föränderlig marknad är ett mål som många företag har. Ett bageri t.ex. behöver kanske sänka priset på wiener-bröd för att vara konkurrenskraftigt, men kostnaden för att baka är samma som före pris-sänkningen. Det kan betyda att bagaren måste fundera kring om det möjligt att vara mer effektiv och baka fler wienerbröd, eller om det kanske är möjligt att byta till billigare ingre-dienser. Det sista målet för problemlösning och modellering handlar om att underhålla

ut-rustning, vilket med andra ord betyder att vårda och sköta maskiner och verktyg, men också

att hålla uppsikt över produktion, lager och leverans. Exempelvis kan en snickare få göra uppskattningar om hur stort lagret i bilen bör vara för att klara oförberedda händelser. Ex-emplen ovan illustrerar att syftet med modellering och problemlösning i yrkeslivet är att skapa underlag för att fatta beslut, medan det i den didaktiska forskningslitteraturen är kopplat till undervisning och lärande.

Inom yrkeslivet används olika beskrivningar av begreppet matematisk modellering. Vissa som använder sig av matematisk modellering i sitt yrke beskriver modellering som en aktivi-tet för att skapa en matematisk modell (Drakes, 2012). Andra beskriver modellering som en process, som inte bara innehåller att formulera en modell utan även innehåller aktiviteter som att lösa, analysera, och verifiera samt att förfina modellen för att öka noggrannhet och förbättra prediktion (ibid.). En tredje kategori av individer hävdar att det inte är nödvändigt att ta fram en definition av matematisk modellering:

Jag tror inte det behövs en definition, vissa personer bara låtsas att det [modellering och problemlösning] är olika saker. Jag tror inte att det gör någon skillnad för någon som jobbar. […] Jag menar man gör det bara. Alla som har ett problem bara gör det (Dra-kes, 2012, s. 40).

Citatet ovan kan vara relevant för många yrken, som gymnasiets yrkesprogram förbereder för och citatet kan vara en utgångspunkt för en diskussion på ett yrkesprogram.

Det finns många skillnader mellan skola och yrkesliv när det gäller användning av matema-tisk modellering och problemlösning av verkliga problem. Syftet med matemamatema-tisk modelle-ring och problemlösning i yrkeslivet är att utveckla matematiska modeller eller lösningar som ska användas som beslutsunderlag, t.ex. ”Vilket pris ska jag sätta på mina tjänster för att vara konkurrenskraftig?”, ” Vilket schema ska jag skapa för att utnyttja mina medarbe-tare på bästa sätt?” I skolan, däremot, är matematisk modellering och problemlösning ett mål och ett medel i matematikundervisningen på yrkesprogrammen, som också innebär en möjlighet att samverka med yrkeslivet. Detta diskuteras i del 8. En annan stor skillnad är riskerna med att använda de matematiska modellerna. I yrkeslivet kan mindre fördelaktiga

(9)

modeller t.ex. leda till att individer blir skadade eller förlorar pengar, medan de i klassrum-met skapade modellerna sällan används i praktiken. Andra skillnader mellan yrkeslivets och matematikundervisningens syn på modellering handlar om hur teknologiska hjälpmedel i form av dataprogram, mätinstrument o.s.v. används i processen för att skapa modeller. I gymnasieskolans läromedel är yrkeslivets teknologiska hjälpmedel en ytterst begränsad del av läromedelsmaterielen, medan de är av central betydelse för yrkeslivet (Frejd, 2014).

Referenser

Barquero, B., Bosch, M., & Gascón, J. (2007). Using research and study courses for teach-ing mathematical modellteach-ing at university level. In D. Pitta-Pantazi & G. Philppou (Eds.),

European research in mathematics education V, Proceedings of CERME5 (pp. 2050-2059).

Univer-sity of Cyprus.

Bergsten, C. (2006). En kommentar till den matematiska problemlösningens didaktik. I L. Häggblom, L. Buman & A-S. Röj-Lindberg (red.), Perspektiv på kunskapens och lärandets villkor (s. 165-176). Vasa: Åbo Akademi.

Blomhøj, M., & Hoff Kjeldsen, T. (2006). Teaching mathematical modelling through pro-ject work. ZDM, (2)3, 163-177.

Blum, W. (1993). Mathematical modelling in mathematics education and instruction. In T. Breiteig, I. Huntley, & G. Kaiser (Eds.), Teaching and learning mathematics in context (pp. 3-14). Chichester: Ellis Horwood.

Blum, W., & Niss, M. (1991). Applied mathematical problem solving, modelling, applica-tions, and links to other subjects: State, trends and issues in mathematics instruction.

Educa-tional Studies in Mathematics, 22(1), 37-68.

Drakes, C. I. (2012). Mathematical modelling: From novice to expert. Doctoral dissertation. Simon Fraser University.

Frejd, P. (2014). Modes of Mathematical Modelling. An analysis of how modelling is used and

interpret-ed in and out of school settings. Doctoral dissertation. Linköping: Linköpings universitet.

Hoyles, C., Wolf, A., Molyneux-Hodgson, S., & Kent, P. (2002). Mathematical skills in the

workplace. London: The Science, Technology and Mathematics Council. Hämtad från

http://eprints.ioe.ac.uk/1565/1/Hoyles2002MathematicalSkills.pdf

Kongelf, T. R. (2011). What characterises the heuristic approaches in mathematics text-books used in lower secondary schools in Norway? Nordic Studies in Mathematics Education,

16(4), 5–44.

Lesh, R., & Doerr, H. M. (Eds.). (2003). Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on

(10)

matematisk modell. (u.å.). Nationalencyklopedin. Hämtad 10 oktober, 2014, från http://www.ne.se/

model. (2014). Online Etymology Dictionary. Hämtad från http://www.etymonline.com/index.php?term=model

Niss, M., Blum, W., & Galbraith, P. L. (2007). Introduction. In W. Blum, P. L. Galbraith, H. Henn, & M. Niss (Eds.), Modelling and applications in mathematics education. The 14th ICMI

study (pp. 3-32). New York: Springer.

Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacogni-tion, and sense making in mathematics. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on

math-ematics teaching and learning (pp. 334-370). New York: Macmillan Publishing Company.

Vos, P. (2011). What is ‘authentic’ in the teaching and learning of mathematical modelling? In G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo Ferri, & G. Stillman (Eds.), Trends in Teaching and

Learning of Mathematical Modelling (pp. 713-722). New York: Springer.

Williams, J., & Goos, M. (2013). Modelling with mathematics and technologies. In Clem-ents, M. A. et al. (Eds.), Third international handbook of mathematics education (pp. 549-569). Berlin: Springer.

Ärlebäck, J. B. (2014a). Matematisk modellering, problemlösning och tillämpad problem-lösning – olika sidor av samma mynt?. En förkortat version av samma artikel är Ärlebäck, J. B. (2013) Matematiska modeller och modellering - vad är det? Nämnaren, 13(3), 21–26. Ärlebäck, J. B. (2014b). Ett modell‐ och modelleringsperspektiv på lärande och undervis-ning i matematik. Nämnaren, 14(3), 39–45.

(11)

Originaltext Översättning `[P]roblems´ and `problem solving´ have

had multiple and often contradictory meanings through the years – a fact that makes interpretation of the literature diffi-cult (Schoenfeld, 1992, s. 337)

`[P]roblem´ och `problemlösning´ har haft flera och ofta motstridiga betydelser under årens lopp- ett faktum som gör det svårt att tolka litteraturen (Schoenfeld, 1992, s. 337)

There are as many definitions of mathe-matical modelling as there are authors writing about it (Blum, 1993, s. 3)

Det finns lika många definitioner av ma-tematisk modellering som det finns förfat-tare som skriver om dem (Blum, 1993, s. 3)

A model (or modelling) is a means of seeing a situation (the target domain, sometimes called the ‘real’) through the lens of another situation (the source do-main or ‘model,’ sometimes the ‘mathe-matics’)

En modell (eller modellering) är ett sätt att se en situation (måldomänen, ibland kallas den "verkligheten") genom linsen av en annan situation (källdomänen eller "mo-dell", ibland "matematik") (Williams & Goos, 2013, ss. 550-551)

Models are conceptual systems (consisting of elements, relations, operations, and rules governing interactions) that are ex-pressed using external notation system, and that are used to construct, describe, or explain the behaviors of other sys-tem(s) […]. A mathematical model focus-es on structural characteristics (rather then, for example, physical or musical characteristics) of the relevant systems.

Modeller är konceptuella system (som består av objekt, relationer, operationer och regler för interaktioner) som uttrycks med hjälp av externt representationssy-stem, och som används för att konstruera, beskriva eller förklara beteenden av andra system […]. En matematisk modell foku-serar på strukturella egenskaper (snarare än t.ex. fysiska och musikaliska egenskap-er) av de aktuella systemen (Lesh & Doerr, 2003, s. 10)

...situation which carries with it certain open questions that challenge somebody intellectually who is not in immediate possession of direct

meth-ods/procedures/ algorithms etc. sufficient to answer the questions

[Ett problem är]en situation som innehål-ler någon form av öppen fråga som utma-nar någon intellektuellt, men där denna saknar direkta metoder/ rutiner/ algorit-mer mm för att svara på frågan (Blum & Niss, 1991, s. 37)

I don’t think it needs a definition really. People just pretend it’s something which is different. I don’t really think it’s any different to anybody works in any particu-lar subject you know? I mean you just do it. Everyone does it if they have a prob-lem. (Drakes, 2012, p. 40).

Jag tror inte det behövs en definition, visa personer bara låtsas att det [modellering och problemlösning] är olika saker. Jag tror inte att det gör någon skillnad för någon som jobbar. […] Jag menar man gör det bara. Alla som har ett problem bara gör det (Drakes, 2012, s. 40).

References

Related documents

4.2 Anpassning av stokastiska modeller Jonas 4.3 Spridning för SDE och Markovmodellen Joakim 4.4 Anpassning av nätverksmodell Elina, Isac 4.5 Möjligt resultat från nätverksmodell

(2012) att det är fördelaktigt att göra upp en plan vid lösning av uppgifter med problemlösnings karaktär. Se tillbaka om planen behöver revideras eller om man är nöjd

Ett alternativ hade kunnat vara att avgränsa kvinnorna till en specifik åldersgrupp för att få ett mer trovärdigt resultat, just eftersom författarna upptäckt att yngre kvinnor

För att kunna konstruera ett problem måste eleven också veta vilken struktur problemet förväntas ha, vilket leder tillbaka till att läraren måste vara klar över sin egen

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till regionala och lokala anpassningar som tas fram i samverkan mellan lokala, regionala och

Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten bland utomeuropeiskt födda med jämfört med förra året.. Som ett resultat av den misslyckade integrationen ökar kommunernas

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Västmanland till ett pilotlän för gårdsförsäljning och tillkännager detta för

Lärarnas syfte med denna arbetsform är att eleverna skall lära sig att arbeta med andra samt att de skall få ökad kunskap inom matematik, eleverna däremot anser att de bara lär

På en fotbollsmatch finns det exakt fyra gånger så många supportrar för hemmalaget som för bortalaget.. Ingen person är supporter av

Vid ett möte skakade alla hand med varandra en gång.. Det blev totalt

D Grafens skärningspunkt med y-axeln hamnar längre från origo.. Linjens lutning

Kvadraten ABCD har hörnen på en cirkel med radien

Två personer lämnar gruppen, vilket gör att medelåldern sjunker till 10 år.. En av personerna som lämnar gruppen är

Erik frågade sina 29 klasskamrater hur många timmar de hade pluggat under föregående helg.. Svaren redovisas i

Exempel: Att modellering ger upphov till ekvationer är ganska naturligt eftersom en modell av verkligheten ofta representeras av något slags samband, exempelvis volymen av

Utdraget nedan ur Keplers omfattande räkningar nedan visat omräkning av Mars positioner i förhållande till jorden – dem som Brahe hade mätt upp – till lägena i förhållande

Inledning Projekt 1 Projekt 2 Rapportskrivning Latex Matematisk modellering Avslutning Kommande..

Lärarnas syfte med denna arbetsform är att eleverna skall lära sig att arbeta med andra samt att de skall få ökad kunskap inom matematik, eleverna däremot anser att de bara lär

Det är många gånger man kanske får sätta någon på hotell, vilket varken känns tryggt eller säkert .” Även företrädaren för frivilligorganisationen menar att det är

”Anledningen till a biologer är generellt misstänksamma mot memetik är tydligen a de ser memer och kulturell evolution som en människans anpassning till omgivningen, så a

Four different filter structures have been implemented in the generator, Direct Form (DF), Differential Coefficients Method (DCM), polyphase filters and (2-by-2) filters.. The focus