• No results found

Visar Studies in youth alcohol consumption and prevention

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Visar Studies in youth alcohol consumption and prevention"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

438 Socialmedicinsk tidskrift 4-5/2012 avhanlingspresentationer

Bakgrund: Alkohol är fortfarande den van-ligaste drogen bland svenska ungdomar och orsakar dödsfall och ett stor antal skador varje år. I Sverige har den totala konsumtionen och intensivkonsumtionen minskar under de se-naste tio åren. Samtidigt har antalet ungdomar i sjukhusvård till följd av sin alkoholkonsumtion ökat. Denna oväntade utveckling ger anledning till att empiriskt studera hur denna utveckling möjligen kan förklaras. Den senaste tidens ök-ning av allvarliga alkoholrelaterade skador tyder också på att det finns mer att lära om vad som fungerar i förebyggande, inklusive effekterna av samhällsbaserade strategier och riktade korta interventioner.

Syfte: Avhandlingen har två huvudsyften, dels att beskriva de senaste tendenserna i alkohol-konsumtionen bland svenska ungdomar, med särskilt fokus på polariseringseffekter (Studie I). Det andra huvudsyftet är att undersöka effek-terna av olika alkoholförebyggande som vänder sig till ungdomar, och vad man kan lära av dessa åtgärder (studie II-IV).

Metod: Studie I (Är det en polarisering bland ungdomars drickande?) använder upprepade tvärsnittsstudier där självrapport data från Stockholms Student Survey används för att ut-forska förändringar i alkoholkonsumtionen och riskfaktorer förknippade med drickande bland år 9 och år 11 elever i Stockholm mellan 2000 och 2010. Förändringar i konsumtionsfördel-ning över tiden redovisas. Studie II använder också tvärsnittsdata för att undersöka effek-terna av en omfattande alkoholförebyggande insats riktad till ungdomar i 12 kommuner i Sverige mellan åren 2003 och 2007. Studier III och IV bedöma effektiviteten i en kort hälso-undervisning program på konsumtion och at-tityder till alkohol i gymnasieskolor och den svenska militären, med bedömningar tas på 5

och 20 månaders uppföljning. Alla deltagare var mellan 15 och 20 år.

Resultat: resultaten visar att en polarisering i ungdomsdrickandet är en trolig förklaring till den senaste tidens skillnader mellan alkohol-konsumtion och allvarliga alkoholrelaterade skador bland ungdomar. Vi hittade signifi-kanta ökningar i spridningen av konsumtion över tiden, vilket tyder på mer storkonsumen-ter konsumerar mer under 2010 än år 2000. De flesta ungdomar i Stockholm fortsätter att dricka mindre eller avstå från alkohol helt och hållet, men en minoritet dricker, som nämnts, mer alkohol. Resultat om förhållandet mellan drickande och riskfaktorer var ofullständiga. Vi hittade inga signifikanta förbättringar i de sex försökskommunerna jämfört med de sex kontrollkommunerna efter fyra år. Emellertid utvecklade de vuxna i försökskommunerna mer restriktiva attityder vad gäller att erbjuda unga alkohol. Användandet av Prime for Lifes ledde inte till signifikanta förbättringar i alkohol eller attityder till alkohol, vare sig bland gymnasieele-ver eller bland värnpliktiga.

Slutsats: Vi föreslår att pågående samhällsför-ändringar kan påverka ungdomar i form av större skillnader som är förknippade med en högre frekvens av sociala problem i allmänhet, inklusive högkonsumenter. Kommunerna kan mobiliseras för att initiera de organisatoriska förändringar som är nödvändiga för effektivt alkoholförebyggande arbete. För effekter på aggregerad nivå måste strategier med visad ef-fektivitet genomföras konsekvent och ges till-räckligt med tid för att påverka alkoholvanor. Så kallade Brief interventions såsom Prime for Life, kan bidra till att förbättra kortsiktiga at-tityder till alkohol, men det är osannolikt att resultera ger en bestående beteendeförändring.

Studies in youth alcohol consumption and prevention

Mats Hallgren

Dr, Institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för socialmedicin, Karolinska Institutet. E-post: mats.hallgren@ki.se.

Avhandling vid Karolinska Institutet, 2012, Institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för socialmedicin. Återfinns på: http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41132.

References

Related documents

Under beredningen har synpunkter inhämtats från vice överåklagaren Peter Lundkvist samt kammaråklagaren

I detta avsnitt definieras fem huvudbegrepp som genom ovanstående analys kan urskönjas och som anses representera huvuddragen i vad hållbarhetsredovisning är. Även övriga ur

Answering RQ2, organisations must provide a clear privacy policy for the applications and the guidelines presented by [42] in section 4.1.4 may help organisations to improve privacy

Intervjuperson 6 pratar också om detta, och säger: “Den ena dagen jag mobbar dig för att du är gay, men liksom nästa dag jag gråter och klagar för världen för att jag inte

forskningsdata man arbetar med. Många har använt öppen eller delad data. Många har delat forskningsdata och då främst informellt, väldigt få har tillgängliggjort via

Genom deras berättelser om sina upplevelser med män inom det militära, vilka vittnade om relationskonstellationer som i min uppfattning framstod som machiavellistiska i den

Valet av var vår undersökning skulle göras var knutet till en kommun i södra Skåne, detta för att vi skulle kunna se om det finns några skillnader i de beslut som blir tagna i

That place now goes to another type of knowledge—social knowledge .” (s. 1) Med akademisk kunskap avses den kunskapstyp som bygger på tvivel och kritik i linje med ett

The mediator researchers are expected to become hybrids of new entrepreneurs and traditional researchers (cf. Etzkowitch 2005: 81, 85), working in an organisation that is folded

Studien visar bland annat på att digital marknadsföring blev relevant hos företag för tre till fem år sedan, en ökad press att prestera, att Google blivit en viktig

Anledningen till detta är att enligt studiens svar så verkar det vara svårt att motivera dess användning för de personer som inte har insikt om elektroniska

Vårt syfte med detta arbete är att försöka förstå och förklara hur klass- och etnicitets- förhållandena ser ut på en etablerad, kommunal utomhusförskola i

De 12 källorna som kunskapsöversikten involverade har nu presenterats och i nästa sektion besvaras frågeställningarna utifrån deras resultat vilket senare diskuteras

In particular, the thesis has focus on the following main topics; (I) the association between consumption of illegal alcohol and alcohol-related harm (hospitalisations) among

Fenomén zneuţívání alkoholu mladistvými byl podnětem k napsání této bakalářské práce. Jejím cílem je zmapovat jaký poměr mají v současné době dospívající k

Kopplingen mellan aktiveringsinsat- ser och sanktioner och arbete respektive fortsatt socialbidragstagande är främst relevant för klienter som har ett substan- tiellt behov av

Barn- respektive ungdomspro- blematik skiljer sig i väsentliga avseenden åt, samtidigt som ålderskategorierna ofta betraktas som skilda diskursiva fält inom

kan vara ganska svarhanterlig for lasaren. Ingenting ar fortrivialt for att det inte ska fa sin kulturhistoria och mikrosociologi. skri- ven, och i denna process antar

Om konsumtionen av varan har beroendeframkallande effekt men individer beter sig kortsiktigt, kommer tidi- gare konsumtion och pris att ha positiv in- verkan· pa ··den nuvarande

Den senaste tidens utveckling i Sverige visar vissa paralleller till denna ”jobless reco- very” – återhämtning utan arbete?.

The aim of this thesis was to generate knowledge about alcohol consumption  among  patients  in  a  Swedish  ED,  the  reach  and  effectiveness  of  a