Många möjligheter med vallfrötork på golv

Download (0)

Full text

(1)

26 Svensk Frötidning 7/07 takt med jordbrukets

struktur-rationalisering ökar behovet av effektiv och snabb nedtork-ning av spannmål och vallfrö på gårdsnivå. Det kan tyckas aningen förmätet att propagera för effekti-vare vallfrötorkning med vikande lönsamhet i vallfröodlingen. Men lönsamheten i vallfröodlingen kommer säkerligen på sikt att har-moniera med spannmålsodlingens. Rätt utformad vallfrötork har även många användningsområden var-för risken att bygga fast sig är liten.

Flera torkar på golvet

Vissa fröarter av vallfrö kan han-teras i traditionell spannmålstork med mer eller mindre gott resultat. Exempelvis kan svårigheter att få fröet att rinna i inmatningsgrop och rör, överblåsning i satstorkar, och besvärlig tömning av fickor ställa till det.

Med en tork på golv är grödan lättare att lagra in främst med hjälp av lastmaskin och eventuellt skyffel. På marknaden idag finns flera olika sätt att bygga torkar för vallfrö. Exempelvis körbar ”Öst-götatork” med luftkanaler helt i trä, nedgjutna kanaler av stål eller monterade stålkanaler ovanpå be-fintliga betonggolv, så kallade pan-sartoppar. Flera leverantörer finns på den svenska marknaden av ut-rustning för detta ändamål.

Luftkanal på sidan är en förut-sättning och innebär att man får en vägg att lägga fröet mot. Väggar kan förstås byggas runt hela ytan men

Många möjligheter

med vallfrötork på golv

Torkning på golv är ofta en bra investering eftersom det är en flexibel lösning som möjliggör fler

användningsområden än bara torkning och lagring av vallfrö.

Text: Albin Gunnarson, Svensk Raps AB

(2)

27

Många möjligheter

med vallfrötork på golv

Torkning på golv är ofta en bra investering eftersom det är en fl exibel lösning som möjliggör fl er

användningsområden än bara torkning och lagring av vallfrö.

Text: Albin Gunnarson, Svensk Raps AB

valet av väggkonstruktion styr möj-ligheterna till alternativ användning till framförallt lagring av spannmål.

Välj tork efter fröslag

Varje tork kräver sin egen kon-struktion och dimensionering eft er vilken gröda man huvudsak-ligen avser att torka. Vallfrö eller spannmål bestämmer andel luft ad yta per kvadratmeter, storlek på fl äkt och lagringshöjd. Torkning av vallfrö kräver en luft tillför-sel av 1500-1600 kubikmeter luft per timme. Med denna luft mängd

uppnås en luft hastighet på 0,1 me-ter per sekund vid en lagringshöjd på 90 cm. Högre lagringshöjder än 150 cm vallfrö rekommende-ras inte då höga luft mängder krävs då det är avsevärt mer vatten som skall torkas bort i vallfrö än nor-malt i spannmål. Vissa konstruk-törer avråder till och med från höjder över 100 cm. Allt beror på fl äktkapacitet. Att luft fl ödet blir rätt genom hela bingen mäts enkelt med en luft fl ödesmätare.

Dimensionera kanalerna rätt

De höga luft mängderna kräver väl dimensionerade kanalsystem. Med det menas att de skall vara tillräckligt stora för att luft hastig-heten inte ska överstiga 5-6 me-ter per sekund i golvkanalerna. Byggs luft kanalen från fl äkten så att man kan gå upprätt genom den blir tvärsnittsytan normalt så stor att luft hastigheten i golvkanalerna inte blir för hög. Avstånden mellan golvkanalerna är också av betydel-se. Kanaler med stort tvärsnitt kan ligga med större avstånd men som regel bör inte den oluft ade ytan mellan kanalerna vara större än 35-40 cm.

Vid inläggning bör man också vara uppmärksam på att inte fyl-la kanalerna med frö. Därför kan särskilt småfröiga arter kräva att exempelvis fi berduk läggs ovanpå torken. Man ska också vara upp-märksam på att lägga jämna la-ger med frö och att försöka att inte trampa runt i fröet. Detta för att säkerställa jämn torkning och att inte luft en fl yr ut kortaste vägen. En bra frötork bör vara utformad så att samma lagringshöjd kan uppnås oberoende av skördad volym ge-nom att man kan stänga av enskilda luft kanaler och reglera luft fl ödet.

Pansartoppar eller nedgjutning

Luft kanal med pansartoppar på befi ntligt betonggolv kräver en mindre investering än nedgjutna kanaler. Arbetsinsatsen och un-derhållskostnaderna är dock lägre i en nedgjuten körbar tork. Utlast-ning av en tork med så kallade pan-sartoppar kräver i princip två man.

En lastmaskinsförare och en som tar bort pansartoppar en eft er en samtidigt som risken fi nns att man knycklar sönder topparna vilket bi-dar till underhållskostnaderna. En nedgjuten körbar tork kräver nor-malt bara en mans arbete.

Flera fördelar med körbart golv

Ett körbart golv med nedgjutna kanaler av trä eller stål har också Manshög luftkanal.

Luftkanalen är manshög och därmed rätt dimen-sionerad vilket gör att lufthastigheten i golv-kanalerna inte blir för hög. Uno Carlsson kan känna sig nöjd.

Foto: Hans Jonson

Vettiga väggar. 3,5 m självbärande väggar runt frötorken möjliggör hög lagringshöjd av spannmål efter avslutad frötorkning. Foto: Albin Gunnarson

(3)

28 Svensk Frötidning 7/07

Ny tork på gång

Stefan Hansson, Gullåkra Nygård utanför Staff anstorp är mitt uppe i byggan-det av en kombinerad maskinhall, verkstad och tork på golv. Hans motiv för denna stora investering är bland annat att slippa gårdshämtningen och få bra tork- och lagringsmöjligheter under tak. Han har tidigare odlat rödklöverfrö och ser många möjligheter i den nya torken.

–Jag odlar mycket ekologiskt och torken öppnar upp för många specialgrödor som behöver torkas. Och kanske provar jag fröodling igen.

Den 24 x 54 meter stora hallen rymmer ett luftat golv på 12 x 24 meter med ovan jordisk luftkanal som beräknas kunna torka och lagra 600 ton spannmål. Stefans bästa tips är att åka runt hos kollegor för att samla på sig erfarenheter av olika lösningar.

– Man ska inte snubbla på alla linor själv!

Se också till att skaff a bra byggare med bra kontakter med leverantörerna. Då fi nns det goda möjligheter att det kan bli ett riktigt bra bygge och en prima investering.

Text & foto: Hans Jonson

Stefan Hansson inför byggstarten

Färdiggjutna kanaler

Vallfrötork – tips för

att bygga och använda

• Traditionell spannmålstork passar ofta inte bra för vallfrötorkning.

• Vallfrötorkning på körbart golv är ett mycket bra och fl exibelt alternativ. Förutom vallfrö kan man torka mål, hö mm och lagra maskiner etc. • Flera olika lösningar fi nns på marknaden. Ta hänsyn till såväl investerings- som driftskostnader.

• Välj torkens konstruktion, dimen- sionering etc. efter frötyp och mängd som huvudsakligen ska torkas. • Väggkonstruktionen är viktig och avgör torknings- och lagringshöjd samt övriga användningsmöjligheter. Man ska kunna torka och lagra vid konstant höjd oavsett total frömängd. • Lagra inte vallfrö högre än 100-150 cm. • Fyll inte kanalerna med frö och trampa inte runt i fröna – det ger ojämn torkning. • Luftkanalen från fl äkten samt kanalerna i golvet ska vara rätt dimensionerad för att ge rätt lufthastighet och luftmängd. I förstnämnda fall ska kanalen gärna vara manshög medan kanalerna i golvet inte ska vara åtskilda mer än 35-40 cm. • Avsikten med torkningen är att ge hög grobarhet och lagringsdugliga frön. • Lufta direkt efter skörd.

• När vattenhalten kommit ner till 18-20 procent kan man sätta till värme. Ofta räcker det med 4-6 grader. • Efter torkning med tillsats av värme skall åter fröet snabbt kylas ned.

• Ett väl utformat fl äkt och värmesystem bör vara automatiskt som anpassar sig till förändringar i uteluftens temperatur och relativa fuktighet.

• Kontrollera gärna luftfl ödet med en fl ödesmätare.

• Stäng kanalerna efter avslutad torkning. • Mer om frötorkning, luftkanaler, väggar och fl äktar fi nns bland annat på www.mundus.se www.loekkes.dk www.akron.se

• Bra nedladdningsbar bok om torkning, 79 sidor:

(4)

29 Svensk Frötidning 7/07

ett bredare användningsområde. När fröet är färdigtorkat kan ex-empelvis torken användas som hö- och halmtork, spannmål- och po-tatisluftning. Sist men inte minst som avställningsyta för maskiner. Man skall dock vara uppmärksam på lagring av utsäde och gödsel. En trasig gödselsäck kan medföra rostangripna kanaler och väggar medan en trasig utsädessäck kan medföra spill av betat utsäde. Be-tat utsäde som hamnar i spann-mål kan innebära att ett helt parti spannmål kasseras till förbränning med avsevärda ekonomiska förlus-ter som följd.

Luftning av spannmål kan nor-malt ske till dubbla luftnings-höjden av vallfrö. För lagring av spannmål är sidoväggarnas be-skaffenhet helt avgörande. En bred frötork med hög lagringhöjd av spannmål ger enorma krafter

vid väggens nedre del mot golvet. Här krävs en väl utförd dimensio-nering för att inte riskera att en god veteskörd med hög rymdvikt trycker sönder en undermåligt konstruerad vägg. Rätt utformade väggar medger höga lagringshöj-der av spannmål.

Slutligen efter avslutad tork-ning eller inlagring av spannmål – kom ihåg att stänga luftkana-lerna. Annars kan lätt fuktig luft riskera att dra in under fröet eller spannmålen.

Det finns således många vägar att gå när det gäller effektivare hante-ring av vallfröskörden. En körbar tork har många användningsområ-den. Fundera på hur du på din gård kan effektivisera vallfrötorkningen och vilka övriga användningsom-råden du kan ha nytta av. Satsa det goda året 2007 på säker vallfrötork-ning inför skörden 2008. «

Mäter luft. Använd gärna en luftflödes-mätare för att hålla koll på att torknings-luftens hastighet är den rätta.

Foto: Albin Gunnarson

Vallfrötork – tips för

att bygga och använda

• Traditionell spannmålstork passar ofta inte bra för vallfrötorkning.

• Vallfrötorkning på körbart golv är ett mycket bra och flexibelt alternativ. Förutom vallfrö kan man torka mål, hö mm och lagra maskiner etc. • Flera olika lösningar finns på marknaden. Ta hänsyn till såväl investerings- som driftskostnader.

• Välj torkens konstruktion, dimen- sionering etc. efter frötyp och mängd som huvudsakligen ska torkas. • Väggkonstruktionen är viktig och avgör torknings- och lagringshöjd samt övriga användningsmöjligheter. Man ska kunna torka och lagra vid konstant höjd oavsett total frömängd. • Lagra inte vallfrö högre än 100-150 cm. • Fyll inte kanalerna med frö och trampa inte runt i fröna – det ger ojämn torkning. • Luftkanalen från fläkten samt kanalerna i golvet ska vara rätt dimensionerad för att ge rätt lufthastighet och luftmängd. I förstnämnda fall ska kanalen gärna vara manshög medan kanalerna i golvet inte ska vara åtskilda mer än 35-40 cm. • Avsikten med torkningen är att ge hög grobarhet och lagringsdugliga frön. • Lufta direkt efter skörd.

• När vattenhalten kommit ner till 18-20 procent kan man sätta till värme. Ofta räcker det med 4-6 grader. • Efter torkning med tillsats av värme skall åter fröet snabbt kylas ned.

• Ett väl utformat fläkt och värmesystem bör vara automatiskt som anpassar sig till förändringar i uteluftens temperatur och relativa fuktighet.

• Kontrollera gärna luftflödet med en flödesmätare.

• Stäng kanalerna efter avslutad torkning. • Mer om frötorkning, luftkanaler, väggar och fläktar finns bland annat på www.mundus.se www.loekkes.dk www.akron.se

• Bra nedladdningsbar bok om torkning, 79 sidor:

Figure

Updating...

References

Related subjects :