• No results found

Fluortandkrämen – en uppfinning med stor betydelse för tandhälsan i svensk forskning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fluortandkrämen – en uppfinning med stor betydelse för tandhälsan i svensk forskning"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

66 tandläkartidningen årg 105 nr 14 2013

VETENSKAP & KLINIK

SAMMANFATTAT

Den svenske

tandläkaren och professorn Yngve

Ericsson gjorde en banbrytande

uppfinning med sin fluortandkräm

och kom att bidra till både

förbätt-rad tandhälsa och stöd till svensk

forskning under lång tid.

I

dag tar de flesta en god tandhälsa för givet. Det är emellertid mindre än ett sekel sedan som karies var en utbredd folksjukdom och många människor helt eller delvis saknade tänder i vuxen ålder.

I Sverige nåddes kulmen av kariesförekomsten på 1950-talet. Då hade flertalet i befolkningen karies. Under andra världskriget hade dock en förbättring av tandhälsosituationen skett, vilket kunde kopplas samman med den begränsade tillgången till socker (sackaros) i Sverige. Det var då sedan länge känt att socker har ett direkt sam-band med karies.

Även utomlands var karies ett stort folkhälso-problem. En av de vanligaste orsakerna i usa till att unga män inte fick ta värvning vid första och andra världskriget var att de inte hade tillräckligt med tänder.

Det blev därför ett viktigt steg mot förbättrad tandhälsa när den svenske tandläkaren och pro-fessorn Yngve Ericsson (1912–1990) i slutet av 1950-talet uppfann en av de första verkligt effek-tiva fluortandkrämerna.

sveriges yngste tandläkare

Yngve Ericsson föddes i en lantbrukarfamilj på gården Lilla Skee i Harplinge utanför Halmstad. Som äldste son förväntades han ta över gården, men hans stora studiebegåvning upptäcktes ti-digt i skolan och ledde till ändrade planer. Efter

Louise Tottie teknologie doktor i organisk kemi och Europapatentombud på immaterialrätts firman Valea AB. Louise Tottie är även barnbarn till Yngve Ericsson.

E-post: louise.tottie@ swipnet.se

Godkänd för publicering 14 oktober 2013

Fluortandkrämen

– en uppfinning med stor

betydelse för tandhälsan

och svensk forskning

studentexamen, med lysande betyg vid Halm-stad läroverk, kom han överens med sina bröder om att de skulle hjälpa till med gårdens skötsel, medan han utbildade sig till ett yrke som gav goda och stadiga inkomster. Därefter skulle han

Modell av molekylen fluor-apatit, tandmineralets viktigaste byggsten efter fluor behandling. röd = syre, violett = fosfor, kopparfärgad = kalcium, grön = fluor

(2)

tandläkartidningen årg 105 nr 14 2013

Louise Tottie: Fluortandkrämen

fot o: l asse mel lq uis t 67

(3)

68 tandläkartidningen årg 105 nr 14 2013

VETENSKAP & KLINIK

hjälpa sina bröder att skaffa sig egna gårdar. Så skedde också. Valet föll på tandläkaryrket, som föreföll tryggt med tanke på tandhälsosituationen, och som hade kortare utbildningstid och därmed lägre studiekostnader jämfört med läkaryrket.

Yngve Ericsson blev Sveriges yngste tandläkare när han tog examen vid 21 års ålder. Under tio års tid arbetade han sedan som tandläkare i olika delar av Sverige. Skadeverkningarna re-laterade till karies var enorma och gjorde att det fanns gott om arbete.

Yngve Ericsson återvände se-dan till Tandläkarhögskolan i Stockholm där han sedermera blev professor i kariologi. 1949 lade han fram en doktorsavhandling om tandemaljens löslighet och dess samband med karies. I slutet av avhand-lingen konstateras att fluoridjoner har en brom-sande effekt på tandemaljens löslighet och är värda närmare undersökning.

fluorets effekt känd sedan tidigare

Fluorets gynnsamma effekt på tandhälsan var emellertid känd sedan tidigare. Under 1900-ta-lets början hade man i usa kunnat konstatera att dricksvatten som innehöll fluor hade en karies-förebyggande inverkan. Invånare i staden Colo-rado Springs, där dricksvattnet hade en naturligt hög halt av fluor, hade betydligt färre hål i tän-derna än invånare i den relativt närbelägna sta-den Boulder, som praktiskt taget saknade fluor i dricksvattnet. Tyvärr hade invånarna i Colorado Springs ofta även fula fläckar på tandemaljen, så kallad fläckemalj (mottled enamel). Senare stu-dier visade att en låg halt av fluor i dricksvattnet gav god effekt när det gällde att förebygga karies, utan att det ledde till fläckemalj. I flera stater i usa kom därför fluor att blandas i dricksvattnet, vilket hade mycket god effekt på tandhälsan.

Även i Sverige diskuterades om fluor skulle till-föras i dricksvattnet som en tandhälsofrämjande åtgärd. Yngve Ericsson tillhörde förespråkarna, medan sedermera nobelpristagaren Arvid Carls-son starkt motsatte sig detta. Förespråkarna för fluor i dricksvattnet kunde konstatera att karies-förekomsten i exempelvis Uppsala, som har fluor i dricksvattnet på naturlig väg, var lägre än i Göte-borg, som har fluorfattigt dricksvatten. Motstån-darna menade att tillsats av fluor i dricksvattnet kunde ses som en form av tvångsmedicinering som kunde ge oönskade effekter och därför var oacceptabel.

För att minska förekomsten av karies vidtogs under 1900-talets senare hälft i Sverige flera and ra åtgärder. Fluortabletter gavs till barn vars

tänder var under bildande och i skolorna genom-fördes regelbundna sköljningar av tänderna med fluorlösning vid besök av de kända »fluortanter-na«. En viss effekt hade säkert också det så kalla-de lördagsgodissystemet, som innebar att barnen tilläts att äta godis endast på lördagar.

tandkräm med fluor hade besvärliga nackdelar

Ett alternativt sätt att tillföra fluor till tänderna var att tillsätta fluor i tandkräm. Flera tandkrä-mer togs fram, men visade sig sakna klinisk ef-fekt eller hade besvärliga nackdelar. I vissa typer av tandkräm användes natriumfluorid, NaF, som fluorkälla tillsammans med krita (kalciumkar-bonat, CaCO3) som slipmedel. Tyvärr visade sig

kombinationen av natriumfluorid och krita inte ha bra klinisk effekt, eftersom natriumfluoriden och kritan reagerade kemiskt med varandra. En annan typ av tandkräm innehöll i stället tenn-fluorid, SnF2, som fluorkälla, men denna hade

problem med stabilitet och smak.

Det problem som stod att lösa var således att ta fram en tandkräm som motverkade karies utan att ha ovan nämnda nackdelar.

yngve ericsson löste problemet

Yngve Ericsson löste detta problem genom att uppfinna en tandkräm där man använde den kemiska föreningen natriummonofluorfosfat, Na2PO3F, som fluorkälla tillsammans med krita

som slipmedel. Natriummonofluorfosfat visade sig nämligen inte reagera kemiskt med slipmed-lets krita och gav en god effekt mot karies. En pa-tentansökan avseende denna tandkräm lämnades in 1959 och patent kom sedan att beviljas i flera länder än Sverige, till exempel i usa.

För en kemist kan valet av den kemiska för-eningen natriummonofluorfosfat som fluorkälla förefalla djärvt, eftersom denna förening har strukturella likheter med vanliga nervgaser. Det-ta var emellertid något som kemister i branschen funderat över och uppgifter tyder på att man på 1950-talet visste att natriummonofluorfosfat inte var giftigt.

Det visade sig dock att även andra tänkt i lik-nande banor. Företaget Colgate-Palmolive läm-nade in en patentansökan redan 1955 avseende en fluortandkräm med natriummonofluorfosfat som fluorkälla. Även denna tandkräm använde sig av krita i slipmedlet, men i en betydligt mind-re mängd än den tandkräm som Yngve Ericsson uppfann.

Eftersom Colgate-Palmolive lämnat in sin pa-tentansökan först kom patentverken i Sverige res pektive usa att avstanna handläggningen av Yngve Ericssons patentansökan till dess att skydds omfånget (det vill säga patentets omfatt-ning) i Colgate-Palmolives patentansökan be-stämts. I slutänden fick Colgate-Palmolive pa tent skydd för en tandkräm innehållande

na-Yngve Ericsson, uppfinnare av fluortandkrämen.

»Flera

tand-krämer togs

fram, men

visade sig

sakna klinisk

effekt eller

hade

besvär-liga

nackde-lar.«

(4)

69

tandläkartidningen årg 105 nr 14 2013

Louise Tottie: Fluortandkrämen

tri um monofluorfosfat tillsammans med ett slip-me del innehållande endast en mindre del krita. Yngve Ericsson fick patentskydd för en tand-kräm in ne hållande natriummonofluorfosfat och ett slip medel innehållande huvudsakligen krita. I prin cip blev skillnaden i patentskydd således att slip medlet i Yngve Ericssons tandkräm innehöll hu vud sakligen krita, medan Colgate-Palmolives tand kräm innehöll endast en mindre del krita.

grundade en forskningsstiftelse

Genom det så kallade lärarundantaget, som inne-bär att lärare och forskare vid svenska universitet och högskolor äger rätten till resultaten av den forskning de utför, kom Yngve Ericsson att äga rätten till sin fluortandkrämsuppfinning. För exakt 50 år sedan, 1963, grundade han tillsam-mans med sin kollega professor Göran Frostell en forskningsstiftelse: Stiftelsen Patentmedels-fonden för Odontologisk Profylaxforskning. Yngve Ericsson överlät sin patentansökan på Föreningen Svenska Tillverkare av Fluortand-kräm och lät royaltyinkomsterna som generera-des tillfalla denna stiftelse. Inkomsterna från pa-tentet kom att bli betydande och har under årens lopp stått för mer än 99 procent av stiftelsens royaltyinkomster. Därigenom har fonden kun-nat ge ekonomiskt stöd till vetenskaplig forsk-ning inom den del av tandhälsoområdet som kal las för odontologisk profylaxforskning, som är forskning kring förebyggande vård och åtgär-der. Patenttiden för Yngve Ericssons patent har gått ut sedan länge men stiftelsen är fortfarande verksam, för närvarande med professor Anders Linde vid Göteborgs universitet som ordförande.

urvalsuppfinning med kommersiell framgång

Yngve Ericssons uppfinning är ett exempel på en så kallad urvalsuppfinning. I patentsamman-hang är en urvalsuppfinning en uppfinning ba-serad på ett urval från ett större område. Vid den tidpunkt då uppfinningen gjordes var fluortand-kräm redan känt och användande av natriummo-nofluorfosfat som fluorkälla i fluortandkrämen var inte heller nytt. Den specifika sammansätt-ningen i Yngve Ericssons tandkräm var dock inte känd och tandkrämen hade dessutom en mycket god kariesförebyggande verkan.

Den hälsomässiga framgången åtföljdes av en kommersiell framgång. Patentet, som hindrade andra att kopiera fluortandkrämen under pa-tenttiden, blev därför mycket ekonomiskt vär-defullt. Ytterligare faktorer bidrog sannolikt till den kommersiella framgången. Tandkrämen var bland annat en av de första verkligt bra fluor-tandkrämerna på en stor och växande marknad. Den höga halten krita i tandkrämen torde också ha bidragit till att hålla en låg tillverkningskost-nad. Yngve Ericssons fluortandkräm var genia-lisk i sin enkelhet och hör tillsammans med Per- Ingvar Brånemarks tandimplantat till de

vikti-»… Yngve

Ericsson förstod

betydelsen av

att tänka på

patent tidigt i

processen.«

gaste svenska uppfinningarna inom tandvårds-området.

Det är även värt att nämna att vid den tid-punkt då patentansökningen för den nya fluortandkrämen lämnades in till Patent- och Registre-ringsverket visste varken Yngve Ericsson eller den samlade expertisen på området exakt hur fluoret i tandkrämen verkade. Denna kun-skap kom först senare. Patentlagstiftningen krä-ver emellertid inte att man förklarar hur en upp-finning fungerar. Däremot ställs krav på att man beskriver uppfinningen på ett sådant sätt att en fackman kan utföra den, och så skedde i detta fall.

ingen enstaka lyckträff

Yngve Ericssons många vetenskapliga artiklar, internationella priser och övriga patent visar att hans patenterade fluortandkräm inte var en en-staka lyckträff. Exempelvis uppfann han tillsam-mans med tandläkare LE Stjernström i början av 1950-talet ett preparat att använda som mun-vårdsmedel, som under lång tid såldes under beteckningen Ascoxal av läkemedelsföretaget Astra (sedermera AstraZeneca).

I dagens fluortandkrämer används natrium-fluorid som fluorkälla tillsammans med slipme-del som är kompatibla med natriumfluoriden, till exempel kiseldioxid. Dessa fluortandkrämer ger en bättre kariesskyddande effekt än den som Yngve Ericsson uppfann. Det är också så som pa-tentsystemet är tänkt att fungera. I utbyte mot att man beskriver sin uppfinning så att alla kan ta del av den och därmed ges möjlighet till vidare utveckling, får man ett tidsbegränsat monopol på uppfinningen.

Den av Yngve Ericsson uppfunna fluortandkrä-men blev ett stort steg framåt och kom att bidra till bättre tandhälsa, minskade tandvårdskostna-der och stöd till forskningen. Yngve Ericssons exempel visar också hur viktigt det är med en bra skola, som förmår fånga upp studiebegåvade barn från ekonomiskt mindre bemedlade hem till gagn både för barnen själva och samhället i stort. Sist men inte minst är en viktig förklaring till fram-gången med fluortandkrämsuppfinningen att Yngve Ericsson förstod betydelsen av att tänka på patent tidigt i processen.

References

Related documents

akademikersammanslutningar  kritiserar  även  den  nuvarande  utformningen   och  utvecklingen  av

buddhistiska traditioner. Detta innebär svårigheter med att finna en heltäckande operationell definition annat än i generella termer. Gemensamt för de flesta definitioner är också

Beskrivning av uppgiften: Hitta på en uppfinning till cirkusen Uppgift 1: Gör ett ordnät om energi/cirkus.. Uppgift 2: Hitta på en uppfinning till cirkusen

Även Thornberg (2011, s. 46-47) lyfter fram arbetet med matriser och menar att det gav eleverna möjlighet att förstå vad som förväntades av dem. Den egna

Jag önskar mig att kunna inspireras av min egen musik på samma sätt som jag blir inspirerad av andras i den mån att jag vill uppleva musiken som jag skriver inte är min utan står

stadsbyggnad, sektionen för arkitektur på Chalmers tekniska högskola. Det benämner hon som Gustaf Dalénsområdet. Genom en pilotstudie innehållande deltagande

De vanligaste bevekelsegrunderna bland dem som kan tänka sig att jobba som forskare är att de får möjlighet att utforska nya områden, utveckla nya lösningar samt jobba med något

Antalet publikationer under 2003 – 2008 vid de olika enheterna i förhållande till resursmått definierat som produkten av antalet forskare samt erhållna forskningsmedel 2006 –

• Behovsmotiverad forskning utan direkt samverkan mellan behovsägare och forskare är viktig för att utveckla forskning och forskningskompetens inom områden där forskningen

Flera av de forskare som intervjuats inom ramen för denna kartläggning upplever att det finns en hel del forskning som berör segregationens mekanismer och att forskning har pågått

Det har hittills inte varit möjligt att studera det totala stödet till medicinsk forskning i olika länder uppdelat på till exempel klinisk och preklinisk forskning; basal

I en större studie, omfattande alla discipliner vid sex lärosäten men med liknande design som vår, diskuterar Sandström och Sandström (2008) kvali- teten i

155 Lindqvist, under flera år ord- förande i Historielärarnas förening, skrev även om utvecklingen inom engelsk historiedidaktik och påtalade det svaga svenska intresset för

En för fältets struktur viktig åtskillnad är den mellan å ena sidan lärosäten -- främst universiteten i Göteborg, Linköping, Umeå och Stockholm samt de mindre högskolorna

På Socialstyrelsens uppdrag gjorde även Ingrid Pramling (1993) forskningsöversikten Barnomsorg för det yngsta, i syfte att samla aktuell adekvat forskning, till hjälp för utveckling

Om vi nu betraktar denna beskrivning av bedömningsforskningen i relation till bedömning som social praktik och den internationella bedöm- ningsforskningen kan vi för det

Detta gäller till exempel för det samarbete som finns i Lund om ett nytt grundutbildningsämne, Teologiska högskolans tvärvetenskapliga seminarieserie om mänskliga rättigheter,

Om inte mjukvaran bidrar till den tekniska karaktären kommer bedömningen endast utgå från hur denna mjukvara (oavsett om det är ett textbehandlingsprogram, en

De redovisas i Facit Postal IX, både för inrikes och för utrikes försändelser, fram till den 28 februari 1997.. Det finns tre artiklar från övriga källor som

Vid projekt av större omfattning kan seismislw och elektriska metoder komma till användning för att bestämma tex grundvattenytans läge, avståndet till berg och

Nu vill HRF engagera sig i forskning på bredare front och bland annat utröna intresset för forskartraditionen Disability studies i Sverige.. Disability studies handlar hur

Föreningen vill också vara ett forum för samarbete med tanke- och erfarenhetsutbyte mellan per- soner verksamma inom och intresserade av forskning och utvecklingsarbete i

Regeringens proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft framhåller redan ge- nom sin titel att forskning som sker i samver-