• No results found

Fler talanger till Sverige – nya migrationsregler för forskare, investerare, företagare och arbetstagare Motion 2018/19:1549 av Lars Hjälmered (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fler talanger till Sverige – nya migrationsregler för forskare, investerare, företagare och arbetstagare Motion 2018/19:1549 av Lars Hjälmered (M) - Riksdagen"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1134

Motion till riksdagen

2018/19:1549

av Lars Hjälmered (M)

Fler talanger till Sverige – nya

migrationsregler för forskare, investerare,

företagare och arbetstagare

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om handläggningstider och rättspraxis och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera hur de förbättrade möjligheterna att attrahera utländska studenter, forskarstuderande, forskare och medföljande som beslutades 2014 fallit ut samt att återkomma med förslag till nödvändiga förändringar för att Sverige ska kunna attrahera fler talangfulla personer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa talangvisum och tillkännager detta för regeringen.

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra

migrationsreglerna för att underlätta för fler talangfulla personer att söka sig till Sverige för att starta företag och investera pengar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett litet och öppet land som är beroende av handel. Vår handel, import och export, står för runt hälften av vår ekonomi. För många företag är det naturligt att handla med andra, inte minst då vår egen hemmamarknad är för begränsad. Produkter och tjänster som sålts till kunder i andra länder har bidragit till att företag växt, jobb har skapats och i förlängningen till vårt välstånd.

Arbetskraftsinvandring är viktigt för Sverige. Det är bra för Sverige och svenska företag om duktiga utländska personer inom it, vård, läkemedel eller andra områden väljer att söka sig till Sverige. Den fria rörligheten i Europa gör att vi, liksom personer från andra länder, kan röra oss fritt i Europa för att exempelvis plugga eller jobba i ett

(2)

2 annat land. För personer från länder utanför Europa finns andra regler. Möjligheterna att komma till Sverige för att arbeta är goda.

I världen kan vi nu se en utveckling där duktiga personer, eller talanger, rör sig lätt mellan olika länder. En karriär inom forskning eller näringsliv kan ske i såväl Sverige som städer och regioner i andra delar av världen. Det innebär att Sverige både kan attrahera, men också tappa, personer. Därför måste vi fundera och göra saker för att underlätta för att fler talangfulla personer söker sig till Sverige för att studera, forska eller arbeta.

De senaste åren har vi sett problem med arbetskraftsinvandringen i Sverige. Dels har det emellanåt varit ohemula handläggningstider hos Migrationsverket och dels en rättstillämpning där ”småfel” kan göra att arbetstillstånd inte ges eller förlängs. Det är inte rimligt. Om inte Migrationsverket klarar uppdraget bör det övervägas att istället lägga ansvaret på en annan myndighet som Skatteverket. Vidare bör ny lagstiftning läggas fram i riksdagen om det krävs för att ”småfel” inte ska stoppa en ansökan. Detta bör ges regeringen tillkänna.

2009 infördes väsentliga lättnader och förbättringar för att människor från länder utanför Europa skulle kunna få ett arbets- och uppehållstillstånd. Det har gjort att tusentals skickliga personer kunnat komma till Sverige för att arbeta inom exempelvis it-sektorn. Viktiga tillkommande steg togs också genom ett riksdagsbeslut våren 2014. Utomeuropeiska studenter fick då tid att stanna i Sverige efter examen för att söka arbete och forskare kan nu i praktiken få ett permanent uppehållstillstånd efter disputation. Det gynnar svenska lärosäten och det gynnar svenskt näringsliv.

I beslutet i riksdagen våren 2014 ingick också att lättnader vad gäller arbets- och uppehållstillstånd ska ske för medföljande till utomeuropeiska studenter och forskare. Det är helt avgörande. Får inte den medföljande mannen eller kvinnan ett arbete eller får chans att starta ett företag är risken stor att man väljer ett annat land framför Sverige.

Det har nu gått fyra år sedan riksdagsbeslutet 2014. Det är rimligt att följa upp hur de nya reglerna för utomeuropeiska forskare och studenter och dess medföljande fallit ut. Det bör klargöras vilket nytta beslutet gett i praktiken. Har fler utomeuropeiska studenter och forskare valt att stanna i Sverige eller inte? Därtill bör klargöras hur man kan göra ytterligare ändringar eller lättnader för att Sverige ska kunna attrahera fler talanger inom studier och forskning. Regeringen bör baserat på en sådan utredning återkomma med förslag till riksdagen. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Sverige bör utveckla reglerna för arbetskraftsinvandring. Särskilda talangvisum bör införas. Idag måste en person ha ett jobberbjudande för att få komma till Sverige. En särskild ”gräddfil” bör införas för högkvalificerade personer för att Sverige ska kunna attrahera fler att söka sig hit. Regeringen bör utreda och återkomma med förslag. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Ett område där det finns mer att göra är för personer som vill komma till Sverige för att starta företag eller investera pengar. Reglerna för dessa utomeuropeiska personer är både krångliga och tidsödande. Risken med detta är att Sverige ratas som förstahandsval och att vi därmed förlorar lovande personer med viktiga investeringar. Inspiration kan hämtas från länder som Kanada och Singapore. I dessa, och andra länder, finns enkla,

(3)

3 tydliga krav för att uppfylla kraven för att få ett visum, vanligen krav på en minsta summa pengar som måste investeras. Nya enkla, tydliga regler för investerare och företagare bör införas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Kommunstyrelsen avstår från att lämna synpunkter då betänkandena inte anses ge uppen- bara effekter för Malmö stads

Leachate characteristics, Leachate production, Treatment processes and systems, Biological

At SYSAV:s landfill Spillepeng, north of Malmo, Sweden, three different stages, named the old stage, stage I and stage II, with different leachate collection

8 HOW TO DO BUSINESS IN THE BAL TICS - FOCUS ON LITHUANIA Mantas Zalatorius Swedish Trade Counsil Lithuania?.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Som ett led i att omsätta visionen till praktiskt genomförande tog parterna fram en handlingsplan för arbetet under 2017–2019 (Handlingsplan för samverkan vid genomförande av

1 § Denna lag tillämpas när en myndighet uppdrar åt ett företag eller en annan enskild (tjänsteleverantör) att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter.

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att inom ramen för livsmedelsstrategin genomföra innovationsfrämjande arbete med fokus på livsmedelskedjan

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att genomföra nedan beskrivna åtgärder under åren 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin för att uppnå

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

ReLog är en innovativ miljö för utveckling av morgon- dagens handels- och citylogistik i samarbete mellan Lunds universitet, Helsingborgs stad, Familjen Helsingborg, Vinnova

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få