• No results found

Älvdalskan som eget språk Motion 2019/20:183 av Peter Helander (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Älvdalskan som eget språk Motion 2019/20:183 av Peter Helander (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2019/20:183

av Peter Helander (C)

Älvdalskan som eget språk

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att älvdalskan bör erkännas som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige enligt Europarådets fördrag och

tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Övdalską brukes åv ringgum 3000 åv diem 5000 fuokum so byddj i Övdalim, Swerre. Övdalską stşil sig linggwistiskt mitşið frǫ swenskun og eller mǫlum i Swerre. Dier ðar linggwistisk särdraę dug an spuorå attǫter 700-talę. I dag ir mjäst it indşin ömsesiðun feståels millǫ övdalskun og swenskun. Ienn so swensker men it dalsker dug ielt ienkelt it bigrip ienn so dalsker, og twert umm. Basirað ǫ ittað finns eð įe akudiringg um ukaðier övdalską al bitraktas sos iet språk eld sos iet mǫl. Denna text är inledning en på en vetenskaplig avhandling på Köpenhamns universitet av språkforskaren Marie Skött Jensen som anser att älvdalskan ska betraktas som ett språk.

Representanter för Ulum Dalska och Älvdalens kommun har under en längre tid framfört att älvdalskan bör erkännas som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige, och det har motionerats i detta ärende i riksdagen tidigare utan att det har vunnit något stöd hos regeringen eller riksdagen. Älvdalskan är nära besläktad med närliggande

ovansiljanmål som orsamål och våmhusmål, som tillsammans förgrenade sig från fornnordiska på 1300-talet. Älvdalskan utmärker sig genom en rad arkaismer och novationer. Bland annat har älvdalskan bevarat ett äldre kasussystem, fornnordiskans stavelsekvantitetssystem med korta, långa och överlånga stavelser. Den har också bevarat ljud som [w] och [ð] och har även som ensam nordisk varietet bevarat fornnordiskans nasala vokaler.

Älvdalska ska betraktas som ett eget språk, vilket har konstaterats av en rad experter på området. Det finns likheter mellan situationen för älvdalskan och andra små och utrotningshotade språk i världen.

(2)

2 Att garantera en grupp sina språkliga rättigheter är en grundläggande mänsklig rättighet som finns förankrad i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. I dag har barn med älvdalska som modersmål ingen rätt till skolundervisning vare sig på eller i älvdalska. Dessutom är barnens rätt att utveckla och tillägna sig det egna modersmålet förankrad i den svenska språklagen, som tillkom 2009. Älvdalskan, som enbart talas i Sverige, anses vara en del av det svenska kulturarvet.

Många, både i och utanför Älvdalen, anser att denna språkliga varietet bör bevaras till kommande generationer. Det vore ett historiskt misstag om älvdalskan, Sveriges äldsta bevarade språk, skulle dö ut.

Jag anser att regeringen bör utreda möjligheterna att erkänna älvdalskan som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige enligt Europarådets fördrag. Det bör ges regeringen till känna.

References

Related documents

 Lunds kommun anser att parametrarna för omfördelning behöver ses över för att säkerställa att omfördelningen baseras på faktiska och verifierbara merkostnader och inte

förutsättningar för alla kommuner och regioner att tillhandahålla invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden.. Systemet ska alltså inte utjämna

Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen

Till exempel anges i genomförandebeslutet att antingen parametern totalt organiskt kol (TOC) eller kemisk syreförbrukning (COD) tillämpas i fråga om direkta utsläpp till

Länsråd Bengt Falemo och Verksamhetschef

Länsstyrelsen har ombetts inkomma med synpunkter på promemorian om genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. I promemorian föreslås en

Den som tillhandahåller ett allmänt elektronisk kommunikationsnät ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera risker som hotar säkerheten i nät och tjänster

Mot denna bakgrund anser Myndigheten för delaktighet att det finns ett behov av att PTS, MPRT och andra berörda normerande myndigheter inom området för ikt tillsammans analyserar

Yttrande över promemorian Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska

971 86 Luleå Stationsgatan 5 010-225 50 00 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten Remiss av promemorian Sekretess till skydd för enskilda som lämnat

Sammanfattningsvis: SYLF håller med om att landstingen rekommenderas att ställa krav på samtliga utförare att tillhandahålla såväl digital som fysisk tillgänglighet samt

Yttrande Dekan Medicinska fakulteten FS 1.5-1866-19 2019-12-13 Sid 3 (3 ) Expedieras till s.remissvar@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Ulf Näslund Olov Rolandsson

[r]

Bristen på likvärdiga villkor mellan offentliga och privat drivna verksamheter i primärvården är ett allvarligt bekymmer som påverkar likvärdigheten i vården, då olika

Den parlamentariska landsbygdskommittén redogör i sitt delbetänkande På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar

Allmänna ombudet har dock vad gäller mål som rör Försäkringskassan större möjligheter att bidra med information än i förhållande till Pensionsmyndigheten, vilket har

Förbundet ska företräda Sveriges do- mare i lagstiftnings- och rättskipningsfrågor, värna om domstolarnas självständighet och i övrigt bevaka frågor av betydelse för den

lagmannen Angelica Jonsson, rådmannen Daniel Samnerud, rådmannen Martin Prosell, rådmannen Lisa Gunnfors och f.d.. lagmannen

I den analys av fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män som lämnas varje år i en bilaga till budgetpropositionen används mikrosimuleringsmodellen FASIT för

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 42 660 634 000 kronor.. Skälen för regeringens förslag: I bistånds- ramen ingår