• No results found

Sommartid Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sommartid Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD) - Riksdagen"

Copied!
2
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion KD

Motion till riksdagen

2019/20:73

av Tuve Skånberg (KD)

Sommartid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa permanent sommartid året runt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

EU-parlamentet röstade i mars 2019 för att med start år 2021 sluta ställa om klockan med en timme en gång på hösten och en gång på våren. Länder som bestämmer sig för att det är sommartid som ska gälla ska ställa fram klockan för sista gången i mars 2021. De som vill ha vintertid, eller normaltid, som det egentligen heter, ska ställa tillbaka klockan sista gången i oktober samma år. Beslutet innebär att EU-parlamentet röstat för kommissionens förslag att sluta med sommar- och normaltid, men att förändringen senareläggs från 2019 till 2021. EU-parlamentet vill också att länderna samordnar sina beslut så att eventuella tidsskillnader mellan länder med sommar- respektive normaltid inte stör den inre marknaden. I övrigt är varje land fritt att välja sommartid eller

normaltid som sin tidszon.

Det finns mycket goda skäl för att kommissionen och EU-parlamentet nu avskaffar växlingen mellan sommartid och vintertid. Sommartiden infördes permanent i Sverige 1980, efter ett misslyckat försök 1916. Sedan dess har svenskarna vridit fram klockan en timma på våren i slutet av mars och vridit tillbaka den i slutet av oktober. De som jobbar natt när det går från vintertid till sommartid är alltid glada för att få jobba en timma mindre den natten. På hösten när klockan skall vridas tillbaka får man istället jobba en timma extra. Mycket tid går åt till att ställa om alla klockor, inte minst i offentliga lokaler, både vår och höst. På våren är det många människor som kommer en timma för sent på grund av att de missat övergången till sommartid. Och på hösten händer det i stället att många kommer en timma för tidigt därför att de missat att vrida fram klockan.

Det är också vetenskapligt bevisat att minskad ljustillgång ökar antalet depressioner i samhället. Därför upplevs det inte som särskilt positivt att ställa tillbaka klockan på hösten, eftersom det innebär att eftermiddagarna blir mörka tidigare. Vi upplever att hösten blir mörkare och dagarna kortare, när vi övergår till vintertid. Även om det blir

(2)

ljust en timma tidigare på morgonen så är det oftast mörkt när man går till jobbet och mörkt när man kommer hem ifrån jobbet eller skolan.

I några länder, till exempel Island och Argentina, har man inte omställning till sommartid, men däremot en tidszon som kan liknas vid permanent sommartid. Dessa länder får då ljusare kvällar på sommaren och ljusare eftermiddagar på vintern. Det vore en fördel för Sverige att få det likadant.

De flesta svenskar vill slippa strulet med sommartid. En undersökning som opinionsundersökningsföretaget Yougov gjorde 2014 visade att över hälften av

svenskarna – 54 procent – tycker att vi borde ha samma tid året om. Yougov intervjuade över 1 000 personer mellan 18 och 74 år om deras inställning till sommartid, via sin internetpanel.

Införande av sommartid året om skulle ha en gynnsam effekt på folkhälsan eftersom fler kan tillgodogöra sig den extra ljusa timmen på eftermiddagen än på morgonen. Förhoppningsvis skulle detta också bidra till att människor vistades mera ute, vilket även det är ett steg mot ökat välbefinnande.

När regeringen nu innan 2021 måste besluta om Sverige ska ha ständig sommartid eller ständig vintertid bör därför valet vara ständig sommartid. Det bör riksdagen ställa sig bakom.

Tuve Skånberg (KD)

References

Related documents

Även i fråga om kommunal vuxenutbildning (komvux) anger utred- ningen att det framgår av syftesbestämmelserna i skollagen att syftet inte är att uppnå vinst, utan att det

I detta kapitel redovisar vi våra överväganden och förslag. Förslagen följer av de analyser som redovisats i tidigare kapitel och på bedömningar som gjorts av utredningen

Växjö kommun vill särskilt markera vikten av tydliga demokrativillkor för att upprätthålla allmänhetens förtroende för bidragsgivningen och för tilliten mellan det offentliga

Riksdagen anförde bland annat att regeringen en gång om året ska redovisa den granskning av verksamheten som bedrivits enligt lagen (2008:717) om signalspaning i

Dessutom tillhandahåller vissa kommuner servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som kan likna sådant arbete som kan köpas som rut-

Regeringen gör i beslutet den 6 april 2020 bedömningen att för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland bör regeringen besluta att

a) En skattskyldig överför tillgångar från sitt huvudkontor till sitt fasta driftställe i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland som är part i avtalet om Europeiska

c) en missmatchning inte behandlas som en hybrid missmatchning såvida den inte uppstår mellan närstående företag, mellan en skattskyldig och ett närstående

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Subject: Remissvar - Promemorian Några frågor om straff för

Delegationens förslag på den första meningen lyder "Sverige är ledande i genomförandet av FN:s Agenda 2030 för miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling

- Jag tror att de vinnande anbudsgivarna kommer lyckas bra med att utforma området i och kring Gläntan till ett attraktivt och levande bostadsområde på ett sätt som värnar om

9.4 Länsstyrelsens roll och regional samverkan i arbetet med Agenda 2030 Länsstyrelsen i Västmanlands län bedömer förslagen som berör den regionala och lokala nivån

Länsstyrelsen bedömer att Agenda 2030-delegationens slutbetänkande lämnar en väl genomarbetad analys och många viktiga förslag i arbetet med att genomföra Agenda 2030 och verka

–(6.1) PRO stödjer delegationens förslag och menar att all erfarenhet visar att det krävs en fristående funktion för att stimulera, driva på, följa upp och reflektera för

En cirkulär ekonomi kommer att vara avgörande för möjligheten att uppnå målen i Agenda 2030.. Arbetet för ökad resurseffektivitet och en mer cirkulär ekonomi är även

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av

Based on the feedback received from the Swedish Higher Education Authority, the academic loop, course syllabus and its intended learning outcomes, as well as through observation,

8 ”Min röst kan betyda något” – Utländska medborgare om att rösta 2018, rapport från Sweden Research 9 Alfredsson, Karin (2017): Vägar till effektivare integration..

Uppfattningen är, säger Steinberg, att testpoängen inte är lika viktiga om den sökande kommer från enkla förhållanden, speciellt om han eller hon är den första att söka sig

Förutom ett intresse för barns lärande ser vi också frågan om att låta barn framträda på sina villkor i forskning och i pedagogisk praxis som en fråga om rättigher och makt.

Tomas Englund Jag tror på ämnet pedagogik även i framtiden.. INDEX

Det finns en hel del som talar för att många centrala förhållanden i skolan verkligen kommer att förändras under åren framöver:... INSTALLATIONSFÖRELÄSNING