• No results found

Förlängt uppdrag om att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förlängt uppdrag om att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-09-24 A2020/01979/ARM I 1 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se

Förlängt uppdrag om att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas

Bakgrund

Regeringen beslutade den 7 april 2020 ett uppdrag om att under pågående spridning i samhället av det virus som orsakar covid-19 säkerställa ett

förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas (dnr A2020/00783/ARM). Enligt beslutet ska Arbetsmiljöverket löpande redovisa myndighetens arbete med uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). Enligt uppdraget ska myndigheten även, senast den 31 december 2020, lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Regeringens beslut

Regeringen förlänger Arbetsmiljöverkets uppdrag och tidpunkten för den skriftliga redovisningen av uppdraget. Arbetsmiljöverket ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2021. Arbetsmiljöverket ska fortsatt löpande redovisa myndighetens arbete med uppdraget till Regeringskansliet

(Arbetsmarknadsdepartementet).

Skälen för regeringens beslut

Regeringen konstaterar att spridningen av det virus som orsakar covid-19 fortsatt pågår och att det alltjämt finns ett behov av att säkerställa tillgången till personlig skyddsutrustning.

(2)

2 (2) På regeringens vägnar Eva Nordmark Angelica Kauntz Kopia till Statsrådsberedningen Utrikesdepartementet Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmiljöverket Socialstyrelsen Swedac

References

Related documents

De flesta initiativ som tagits under förbättringsarbetet har koppling till hörnstenen sätt kunderna i centrum vilket talar för att de lyckats landa det mest centrala i

Remissyttrande över promemorian Krav på tidsbe- gränsade anställningars varaktighet för att perma- nent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen.. Ert

FARR välkomnar förslagen i promemorian med tillägg att de även bör tillämpas för personer som får beslut enligt Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på

innebär att en viss form av subventionerad anställning – en yrkesintroduktionsanställning – ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd enligt lagen (2017:353) om

Victoria Bäckström

Förvaltningsrätten anser att detta är särskilt angeläget för att den nu föreslagna bestämmelsen i andra stycket 2 § förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar

I sammanhanget vill LO också åter uppmärksamma Justitiedepartementet på den arbetslivskriminalitet som uppstått kopplat till möjligheterna att få både tillfälliga och

I promemorian Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen (promemorian) föreslås