• No results found

Uppdrag att ta fram kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att ta fram kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism"

Copied!
4
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-10-29 A2020/02203 II 1 Arbetsmarknadsdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att ta fram kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism

Regeringens beslut

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism.

I uppdraget ingår att utifrån barns och ungas perspektiv göra en kartläggning av barns och ungas utsatthet för rasism. Med rasism avses den beskrivning av olika former av rasism som omfattas av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Vidare ska myndigheten

kartlägga aktuell forskning och relevanta studier på området inklusive statistik över anmälningar av t.ex. diskriminering på grund av etnicitet och religion. Barnombudsmannen ska i genomförandet av uppdraget inhämta erfarenheter från barn och unga samt relevanta aktörer inom civilsamhället. Syftet med uppdraget är att få en samlad bild av hur rasismen mot barn och unga tar sig uttryck och i vilka sammanhang, och om hur barns och ungas livsvillkor påverkas av rasism samt hur barns och ungas utsatthet för rasism kan motverkas och förhindras.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Diskrimineringsombudsmannen, Statens skolverk, Barn- och elevombudet vid Statens skolinspektion och Statens medieråd.

Barnombudsmannen får för uppdragets genomförande 2020 använda högst 300 000 kronor från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända

(2)

2 (4) m.m., anslagsposten 10. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska senast ske den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.

Barnombudsmannen ska redovisa uppdraget senast den 1 december 2021. Kopia till Forum för levande historia och Statens medieråd. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet

(Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med slutredovisningen. Redovisningarna ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 200 000 kronor.

Skälen för regeringens beslut

Utsatthet för rasism och liknande former av fientlighet riskerar att påverka både individer och samhället i stort bland annat genom inverkan på barns och ungas psykiska hälsa, förekomsten av diskriminering, minskad tillit till myndigheter och i förlängningen på demokratin. För barn och unga riskerar bland annat skolgången och möjligheten till utveckling att påverkas negativt. Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringens arbete mot rasism utgår från den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett av planens strategiska områden är mer kunskap, utbildning och forskning.

Arbetet inom ramen för planen har bidragit till ökad kunskap om hur rasismen i Sverige tar sig uttryck. Det finns trots detta fortfarande ett stort behov av att få ökad kunskap om livsvillkor för olika grupper av människor, däribland barn och unga, som riskerar att utsättas för rasism.

Av Barnombudsmannens årsrapport 2020 som bland annat baseras på samtal med barn och unga framgår att en majoritet av barnen var medvetna om alla barns lika värde samtidigt som de beskrev situationer där de

behandlats kränkande och diskriminerats, exempelvis på grund av sin tillhörighet till en minoritet eller sin hudfärg. Rasism togs också upp av flera barn som ett problem i Sverige.

(3)

3 (4) Organisationen Friends kartläggning (årsrapport 2020) ger en liknande bild och konstaterar att etnicitet är den vanligaste orsaken till trakasserier och diskriminering i grundskolan, både på låg- och mellanstadiet.

Även anmälningar till Statens skolinspektion, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen visar på utmaningar när det gäller barns och elevers upplevelser av olika former av rasism i skolan och diskriminering. Statens medieråds undersökning Ungar och medier (2019) visar på att både barns och ungas användning av sociala medier och utsattheten för elakheter och mobbning på internet har ökat. Detta medför även en ökad risk för att utsättas för rasism och liknande former av fientlighet på nätet.

Behovet av att särskilt uppmärksamma barns och ungas utsatthet i arbetet mot rasism får stöd i barnkonventionen. Av artikel 2 framgår att de rättigheter som anges i konventionen ska tillförsäkras alla barn utan åtskillnad av något slag, exempelvis etnicitet, hudfärg eller religion, och att staten ska vidta lämpliga proaktiva åtgärder för att säkerställa att alla barn ges möjlighet att jämlikt åtnjuta dessa rättigheter. I barnkonventionen stadgas även att barn och unga ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt lidande. Därtill ska rätten till liv och utveckling samt barnets bästa beaktas, vilka utgör konventionens grundläggande värderingar.

Ytterligare en av grundprinciperna i barnkonventionen är rätten för alla barn att bli hörda och få sina åsikter beaktade. I uppdraget ingår att låta barn och unga bli delaktiga för att få en samlad bild av barns och ungas utsatthet för rasism.

FN:s barnrättskommitté påpekar i sina senaste rekommendationer att

Sverige bör fokusera mer på att arbeta förebyggande mot diskriminering och vidta åtgärder för att skydda barn i sårbara situationer, särskilt barn i

(4)

4 (4) Barnombudsmannen bör därför få i uppdrag att utifrån barnkonventionen ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism.

På regeringens vägnar Åsa Lindhagen Annilie Nyberg Kopia till Justitiedepartementet/Krim Finansdepartementet/OFA/ESA Utbildningsdepartementet/S och GV Kulturdepartementet/MD och CSM Arbetsmarknadsdepartementet/MRB Brottsoffermyndigheten Kammarkollegiet Statens skolverk

Statens skolinspektion, Barn- och elevombudet Sametinget

Statens medieråd

Forum för levande historia Diskrimineringsombudsmannen

References

Related documents

Tegelprover som har en specifik tjocklek och specifik diameter (d) placeras som ett lock till en kopp som innehåller vatten, se figur 7 (Burström, 2007). Relativ fuktighet inne

(In parenthesis: I’m not saying that this is something specific for sociology - professio- nalization characterizes academia in general .) These blind spots might disappear or at

Flera yngre informanter verkade till exempel mindre överraskade och störda av dessa för- ändringar, delvis, skulle jag säga, för att deras (eller ”vår”, jag är själv en del av

Stödets huvudsakliga syfte var att få till stånd konverteringar av upp- värmningssystem, från direktverkande elvärme till fjärrvärme, berg-sjö- eller markvärmepump,

I familjecentrerad omvårdnad ses familjen som ett system och i familjerela- terad omvårdnad är personen/patienten i centrum för vård och omsorg men hänsyn tas till hens

I benmärgen bildas pre-T-celler som söker sig till tymus, mjälte, lymfknutor för att mogna till

 I det fall kursgivaren inte är känd av SFMG kan ytterligare dokumentation i form av t ex CV från kursledning/lärare komma att begäras in.  Utvärderingsdokument

När ett nytt solvärme- stöd träder ikraft bör förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus upphävas i de delar som avser

An examination of the cohorts divided into those born in Sweden and those born abroad (figures 15 and 16) shows that solidarity features more strongly among those born

Resultat: Barn i Europa, främst Skandinavien, upplevde olika psykosomatiska symptom till följd av stressande händelser och dessa symptom varierade även mellan ålder och

Ock- så här drog korsfarare fram från många länder i dåtidens Europa och här tillkom den tyska kapitulationsurkunden år 1681, där tanke- och yttrandefriheten

Mot bakgrund av att bara hälften av 16–25-åringarna tycker att de kan ägna sig åt kultur så mycket som de vill, och mot bakgrund av vad vi vet om hur stor andel av de

Det här samtalsmaterialet låter dig förstå de barn och unga som ofta inte berättar något för sina föräldrar eller kompisar – men också mekanismerna som ligger bakom att barn

Att känna till vilka faktorer som kan påverka risken för att vissa barn och unga börjar använda eller får problem relaterade till alkohol eller narkotika är avgörande för

Om åtgärder eller beslut bedöms få konse- kvenser för barnet eller barnen ska hänsyn tas till de mänskliga rättigheter som barn har enligt Barnkonventionen.. Att på så

”Om du menar skolan som institution kan jag hänvisa till Fredrik Modhig (2004), där du finner exempel som vi kan kommentera. Ett problem är att det ofta ges för lite undervisning

Synen på barn som rättighetsbärare har fått ett allt starkare genomslag i lagstiftningen, och barns rätt till skydd och vård har kommit mer i fokus för diskussionen om den sociala

Enligt förslaget skulle den som vårdas med stöd av LVM eller vårdas på någon grund som anges i 3 § LVU och vistas i ett hem för särskilt noggrann tillsyn samt den

Utgångs- punkten för ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete bör därför vara att minska orättvisor i samhället, skapa jämlika levnads- villkor, ge barn och

Viktig signal till kommunerna att ta detta arbete på allvar; att det krävs nya kompetenser inom socialtjänsten för att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad och också utgå

Det ska säkerställas att tjänster och aktiviteter riktade till barn, unga och familjer organiseras utifrån dessas behov i stället för utifrån systemet och organisationen.. Detta

I Elevenkäten visar resultaten att andelen som tycker att måltiderna är trevliga och de som äter sig mätta minskar från sju av tio elever i skolår 3 till tre av tio elever i skolår

Kommunstrategen Anna Johansson redogör för möjliga insatser som ses framåt inom ANDT-området (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak) mot bakgrund av att en nystart kommer att göras