• No results found

Uppdrag om uppföljning av stöd som införts eller förändrats för att lindra effekterna av det nya coronaviruset

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag om uppföljning av stöd som införts eller förändrats för att lindra effekterna av det nya coronaviruset"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Regeringsbeslut I 1 2020-06-04 Fi2020/02593/BATOT Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm

Uppdrag om uppföljning av stöd som införts eller förändrats för att lindra effekterna av det nya coronaviruset

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 förvaltas hos de myndigheter som betalar ut stöden, främst avseende vilka kontrollåtgärder som vidtas i syfte att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från dem.

Uppdraget omfattar såväl genomförda som framtida reformer av detta slag. I uppdraget ingår även att vid behov bistå de utbetalande myndigheternas arbete med att införa effektiva och ändamålsenliga system för kontroll av utbetalningar av stöden, genom att ge stöd till erfarenhetsutbyte

myndigheterna emellan.

Myndigheterna ska bistå ESV vid genomförandet av uppdraget.

ESV ska beakta de resultat, överväganden och förslag som presenteras i betänkandena Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från

välfärdssystemen (SOU 2019:59) och Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37). I det förra betänkandet konstateras bl.a. att den absoluta majoriteten av felaktiga utbetalningar orsakas av att felaktiga uppgifter lämnas i samband med ansökan.

ESV ska löpande hålla utredaren av uppdraget om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset

(2)

2 (3)

ESV ska informera Regeringskansliet (Finansdepartement) löpande under arbetets gång. ESV ska senast den 31 oktober 2021 lämna en redogörelse för uppdraget till regeringen (Finansdepartementet). I redogörelsen ska bl.a. en uppskattning av konsekvenserna av vidtagna kontroller för överutnyttjande och felaktiga utbetalningar ingå.

Bakgrund

I syfte att minska smittspridningen, avlasta sjukvården och ge ekonomiskt stöd till enskilda och företag har ändringar beslutats i befintliga stödformer och nya stöd införts. Som exempel på förändringar kan nämnas stöd för korttidsarbete, kompensation för karensavdraget, att staten tar kostnaden för företagens sjuklöneansvar, slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden, slopat fribelopp för studiemedel och stöd för hyreskostnader. Vissa av stöden gäller under en tidsbegränsad period.

De myndigheter som ansvarar för handläggningen av de ovan nämnda stöden är Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, länsstyrelserna, Boverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Statens kulturråd, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för press, radio och tv,

Konstnärsnämnden, Statens skolverk och Myndigheten för yrkeshögskolan. Ytterligare stöd kan komma att beslutas och fler myndigheter kan därmed få liknande uppgifter.

Då förändringarna har genomförts i snabb takt kan myndigheterna behöva arbeta samordnat för att genomföra effektiva och ändamålsenliga

kontrollåtgärder. Myndigheterna ansvarar dock själva för att åtgärder vidtas för att minimera risken för felaktiga utbetalningar.

(3)

3 (3) På regeringens vägnar Magdalena Andersson Emma Holstad Kopia till Justitiedepartementet/KRIM och L5 Socialdepartementet/FS och SF

Finansdepartementet/EA, OFA, SBA och SKA Utbildningsdepartementet/S, U och UH Näringsdepartementet/N Kulturdepartementet/KO och MD Arbetsmarknadsdepartementet/A Infrastrukturdepartementet/US Försäkringskassan Socialstyrelsen Länsstyrelserna Boverket Skatteverket Centrala studiestödsnämnden Statens skolverk Myndigheten för yrkeshögskolan Tillväxtverket Statens kulturråd

Myndigheten för press, radio och tv Konstnärsnämnden

Arbetsförmedlingen Trafikverket

References

Related documents

• En politik för innovation och sysselsättning genom nya och snabbväxande företag måste beakta samspelet mellan nya och etablerade företag, särskilt den roll de stora

Ofta jämn rätsida, liten risk för pilling, kräver 3 system/maskrad.. Ojämn rätsida, alltid ruggad baksida,

Att framgångsrika forskare oftare är internationellt verksamma än inte, är nog lika säkert som att lovande forskare har större möjligheter att bli riktigt

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

• Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill gå på en enskild väg för att komma till skogen?.. 4 Koppling

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk genetik, diagnostik och mottagning Besöksadress Medicinaregatan 1 D, 413 45 Göteborg TELEFON växel 031-342 00 00, direkt 031-3434206..

För att öka antalet personer som utbildar sig till undersköterska kan staten genom en mängd åtgärder stimulera fler att vidareutbilda sig till undersköterska.. Vidare kan även