Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Datainspektionen

Download (0)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2019-12-19 Ju2019/04267/Å Ju2019/02224/Å I:14 Justitiedepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av

Datainspektionen

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att genomföra en myndighetsanalys av Datainspektionen i enlighet med den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/08016/OFA/SF).

Statskontoret ska:

• analysera hur Datainspektionen fullgör sitt uppdrag och använder sina resurser, och i samband med detta

• särskilt belysa myndighetens möjligheter att bedriva en effektiv tillsyn, kontroll och bevakning av samt dess möjligheter att informera om reglerna på dataskyddsområdet,

• analysera hur externa och interna faktorer påverkar myndighetens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag och att bedriva verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt,

• analysera hur myndigheten följer upp, analyserar och redovisar resultat, och

• belysa hur Datainspektionen kan arbeta med de delar av verksamheten som inte är knutna till frågor som rör enskildas personliga integritet, och hur dessa frågor bör hanteras framöver.

Statskontoret ska i sitt uppdrag särskilt ta hänsyn till Datainspektionens roll som nationell tillsynsmyndighet för Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria

(2)

2 (3)

flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Datainspektionen ska bistå Statskontoret med de underlag som behövs för analysen.

Statskontoret ska hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat under uppdragets genomförande.

Uppdraget ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 16 juni 2020.

Skälen för regeringens beslut

En viktig förutsättning för regeringens styrning av myndigheterna är bland annat de underlag som myndigheterna själva tar fram årligen samt de årliga myndighetsdialogerna. Regeringen bedömer att det är viktigt att underlag som bland annat årsredovisning och budgetunderlag kompletteras med djupare analyser av myndigheterna. Analyserna breddar regeringens beslutsunderlag och ger förutsättningar för en förbättrad och utvecklad styrning. Som ett led i detta arbete ges nu Statskontoret i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Datainspektionen.

På regeringens vägnar

Morgan Johansson

(3)

3 (3) Kopia till Datainspektionen Finansdepartementet/Ba Finansdepartementet/ESA Finansdepartementet/SFÖ

Figure

Updating...

References

Related subjects :