Uppdrag till Kammarkollegiet att förbereda inordnandet av uppgifter från Radiotjänst i Kiruna AB

Download (0)

Full text

(1)

Kulturdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se Regeringsbeslut 12 2019-11-28 Ku2019/01935/MD Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm

Uppdrag till Kammarkollegiet att förbereda inordnandet av uppgifter från Radiotjänst i Kiruna AB

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att förbereda inordnandet av de uppgifter från Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag som myndigheten ska ta över från och med den 1 januari 2020 och som följer av

övergångs-bestämmelserna till lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Bakgrund

Den 1 januari 2019 infördes en ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (prop. 2017/18:261, bet 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24). Enligt övergångsbestämmelserna till lagen ska Kammar-kollegiet efter den 31 december 2019 ta över de uppgifter som Radiotjänst haft enligt den tidigare finansieringslagen. Det kommer framförallt handla om hantering av ärenden om obetalda radio- och tv-avgifter och bevakning av fodringar. För att kunna sköta denna hantering behöver Kammarkollegiet ta över register och system från Radiotjänst.

Med anledning av övertagandet har Kammarkollegiet i en framställan från den 21 oktober 2019 angett att myndigheten före årsskiftet behöver testa de system som ska tas över från Radiotjänst, vilket innefattar behandling av personuppgifter som finns i systemen.

(2)

2 (2)

Skäl för beslutet

Kammarkollegiet har behov av att förbereda inordnandet av uppgifter från Radiotjänst genom att bl.a. testa de system som myndigheten ska ta över före årsskiftet. Ett uppdrag att förbereda inordnandet bör därför ges till

myndigheten.

På regeringens vägnar

Amanda Lind

Filippa Arvas Olsson

Kopia till

Finansdepartementet (Fi/ESA) Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag

Figure

Updating...

References

Related subjects :