• No results found

Ändring av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga samt förlängd tid för uppdraget

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändring av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga samt förlängd tid för uppdraget"

Copied!
4
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut I: 020-02-06 2020/00363/S tatens skolverk ox 4002 71 04 Solna ocialstyrelsen 06 30 Stockholm 2 U 6 Utbildningsdepartementet S B 1 S 1 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Ändring av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga samt förlängd tid för uppdraget

Regeringens beslut

Uppdraget till Statens skolverk och Socialstyrelsen om att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (U2017/01236/GV) ändras på så vis att det inom ramen för uppdraget dessutom ska riktas särskilda insatser mot dels riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden, dels barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom ramen för utvecklingsarbetet ska Skolverket och Socialstyrelsen sprida kunskap och goda erfarenheter till kommuner, regioner och andra relevanta aktörer.

Skolverket ska även fortsättningsvis vara sammankallande och samordnande myndighet för uppdraget och ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbild-ningsdepartementet och Socialdepartementet) informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider. I arbetet ska myndigheterna samverka med berörda aktörer, exempelvis Delegationen mot segregation (Delmos). I frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck ska myndigheterna vidare samverka med Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen Östergötland (nationella kompetensteamet).

Uppdraget förlängs och ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdeparte-mentet med kopia till Socialdeparte(Utbildningsdeparte-mentet) senast den 16 juni 2023.

(2)

2 (4) av uppföljningen, utvärderingen och de särskilda insatserna samt hur

slutsatserna av arbetet har spridits framgå. Skälen för regeringens beslut

Den 16 mars 2017 gav regeringen Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra ett treårigt utvecklingsarbete i syfte att stärka samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser (U2017/01236/GV).

Tidiga och samordnade insatser är viktiga för att förhindra att barn och unga, oavsett var de bor, far illa eller riskerar en ogynnsam utveckling. För att dessa insatser ska bli framgångsrika måste det finnas strukturer för samverkan som fungerar över tid, håller hög kvalitet och utgår från alla barn och ungas behov.

Behovet av insatser i socialt utsatta områden

Den 21 september 2019 presenterade regeringen ett 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminalitet. Av programmet framgår bl.a. att Skolverket och Socialstyrelsen ska rikta särskilda satsningar mot riskgrupper i socialt utsatta områden inom ramen för det nu aktuella uppdraget.

Forskning visar att det finns många olika riskfaktorer för brott, som både förknippas med individen själv och med olika sociala sammanhang som familjen, skolan, närsamhället och kamratkretsen. Insatser som samtidigt fokuserar på ett flertal riskfaktorer i olika sociala miljöer bedöms ge bäst effekt. Forskning pekar på att de mest lovande insatserna mot en kriminell utveckling är de som sätts in tidigt. För att långsiktigt kunna minska

brottsligheten är åtgärder riktade mot barn och unga därför av stor vikt. Det handlar då om insatser på flera olika nivåer. Det rör sig dels om generella insatser inom till exempel skolan, dels om insatser som är direkt riktade mot barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk och beroende. I socialt utsatta områden kan det finnas riskfaktorer som exempelvis innebär att barn och unga utsätter andra för brott eller själva utsätts för brott. Därför är det angeläget med tidiga och samordnade insatser som kan bidra till att förebygga kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet bland barn och unga.

Regeringen bedömer att insatserna mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste intensifieras. En del i detta arbete är

(3)

3 (4) särskilda insatser som riktas mot barn och unga i socialt utsatta områden, vilket också är en viktig del i regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation.

Behovet av insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv konstaterar i sitt slutbetänkande (SOU 2018:69) att hedersrelaterat våld och förtryck är ett mångsidigt problem som kräver att myndigheter samverkar.

De barn och unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck är ofta i behov av insatser från flera aktörer. Därför är samverkan mellan skolan och dess elevhälsa, hälso- och sjukvården och socialtjänsten särskilt viktig i dessa sammanhang. För att kunna vidta effektiva åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck är det också angeläget att kunskapen om dessa frågor ökar.

Regeringen bedömer att insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck måste intensifieras. En del i detta arbete är särskilda insatser som riktas mot barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. I frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck kan barns och föräldrars intressen stå i konflikt med varandra. Det är därför viktigt med ett tydligt barnrättsperspektiv.

I myndigheternas arbete ska såväl barn som unga, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning beaktas.

På regeringens vägnar

Anna Ekström

(4)

4 (4) Kopia till

Statsrådsberedningen

Justitiedepartementet/KRIM, PO, L5 Socialdepartementet/FST, FS

Finansdepartementet/BA, OFA K, OFA FSÖ Utbildningsdepartementet/GV

Kulturdepartementet/CSM

Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM, MRB, AIS Regeringskansliets förvaltningsavdelning

Riksdagen, socialutskottet, utbildningsutskottet Delegationen mot segregation (Delmos)

Folkhälsomyndigheten

Inspektionen för vård och omsorg Jämställdhetsmyndigheten Sameskolstyrelsen Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens skolinspektion Länsstyrelsen i Östergötland Friskolornas riksförbund Handikappförbunden

Idéburna skolors riksförbund Sveriges Kommuner och Regioner

References

Related documents

Hon brinner för elever med behov av det lilla extra och arbetar aktivt med att skapa strukturer kring hur man kan planera och strukturera lärande, miljö och förhållningssätt,

Här kan du läsa om Hamnen i Gustavsberg där barn och unga med föräldrar får stöd vid psykisk ohälsa, SAGA-modellen i Sollentuna som ger tidigt stöd till barn med

– Viktitg med tid för att lära känna varandra för att skapa engagemang för det gemensamma arbetet.. Återkoppling från gruppsamtalen om vad som behövs för att få projekten att

- Vi bedömer att det finns styrning avseende insatser (förebyggande, frivilliga samt tvång) riktade till barn och unga.. - Vi bedömer att det delvis finns ett ändamålsenligt utbud

Hon föreläser över hela Sverige om värdegrund, förhållningssätt och om hur man kan skapa en skola där man planerar för elever i behov av det lilla extra först – och hur

Näringslivskontoren kunde genom sitt nätverk påverka ledarna till utveckling och förståelse av värdet till strategisk kompetensutveckling och koppla detta till informationen

Granskningen syftar till att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan, i enlighet med gällande regelverk, mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen för de barn som

Nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som riskerar svårare psykisk ohälsa...

- Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden bör fastställa former för att på ett strukturerat sätt följa upp att samverkan sker för att säkerställa att barn och unga

Utifrån fullmäktiges uppdrag till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har en gemensam förstudie genomförts för att ge förslag på hur samordnade tidiga insatser

Ibland misslyckas förskolan att skapa relationer till dessa barn. • Pedagogens roll: Lägg tid på att skapa en

När en familj har flera olika slags svårigheter (till exempel en utsatt social situation, att en eller båda föräldrarna är i behov av stöd, språksvårigheter,

Med en uppföljning av verksamheten, även vad gäller bemötande och utifrån en verksamhet bedriven i överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, skapas

Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter

Clara undervisar elever i liten grupp (2 elever) cirka 20-40 minuter. Hon berättar att eleverna varje vecka har en lästräningsläxa att göra hemma som är kopplat

Exempelvis menar pedagoger i skolan, att det inte får bli för mycket skola i förskolan, samtidigt som pedagogerna i förskolan själva anser att en del av barnen i

In this paper, and based on case study research in three large software-intensive companies, we (1) provide empirical evidence that companies do not distinguish be- tween

dokumentation framkommer att det finns styrning avseende insatser riktade till barn och unga, vilket även bekräftas genom intervjuer.. Organisation för mottagning och utredning

Utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga Kontakt: susanne.zetterquist@socialstyrelsen.se. Skottlandsmodellen

From a design perspective this would allow us to answer questions about how game rules and player interaction can be conveyed through different interface modalities,

Figure 6: Upper: Error signal spectrum without Q lter. Lower: Error signal spectrum. with Q lter... Lower: Maximum absolute position

• Syftet är också att genom insatser inom den nära vården för barn och unga som lider av psykisk ohälsa avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.. •

Denna redovisning redogör för de insatser som Skolverket har utfört under våren 2022 inom två av dessa uppdrag: stöd och insatser med anledning av den ryska invasionen av