• No results found

GMO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GMO"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

GMO, vad är det?

Genmodifierade organismer: organismer där man medvetet förändrat arvsamassan för att få

önskade egenskaper. Egenskaper som inte kan åstadkommas med andra metoder.

(2)

Växt och –djurförädling, en slags modifiering

• Något som man sysslat med i alla tider på olika

nivåer…

• Man selekterar individer med önskvärda

egenskaper och korsar dessa

(3)
(4)

cellnivå

• Tex:

Kloning av en gen, flera gener eller en hel organism…… man tömmer ett befruktat ägg på arbsamassa och stoppar in en annan arvsmassa. Placerar i livmodern. Fåret Dolly tex, har samma genuppsättning som en annan organsim, sin mamma.

(5)
(6)

Hur går det till…?

• Bakteriernas roll:

• Vissa bakterier

innehåller sk restriktionsenzym

• Dessa ”klipper ut” önskade gener

• En annan bakterie

används sedan som budbärare:

Agrobacterium tumefaciens (oftast)

• Den utklippta genen tas lätt upp av bakteriens

plasmid(dess ringformade DNA)

• Bakterien ”infekterar” sedan den organism man vill

modifiera

(7)

• Vänd dig till din bänkkamrat och diskutera

under tre minuter:

• Tycker ni att man ”får” göra så här? Är det rätt

att åstadkomma saker som inte skulle kunna

hända naturligt?

• Är det här annorlunda än vanlig

avelskorsning?

(8)

Ett exempel….

• Potatis utsätts ofta för bladmögel. Kostar 48 miljarder/år… • Vi vill ha en potatis som är motståndskraftig mot bladmögel. • Vi hittar en organism som har den genetiska egenskapen

• Använd ett restriktionsenzym för att klippa ut genen

• Stoppa in genen i Agrobacterium tumefaciens som kommer att acceptera den som sin egen.

• Infektera den potatis som ska modifieras med bakterien A. t • Vips! Vi har en bladmögelresistent potatis!!

(9)

Lite fakta o historik

• Första lansering av grödor 1990-talet

• Idag odlas 140 miljoner hektar I världen med

GMO

• Tekniken kan användas inom:

• forskning: material (spindeltrådsprotein),

medicin, mat ….

• produktion av läkemedel, insulin tex

• Jordbruks och livsmedelsproduktion

(10)

Varför? Vad är det för egenskaper man vill få

fram?

Tolerans mot ogräsmedel

Motståndskraft mot skadeinsekter

Växa snabbare

bli större

Mera mjölk

Inte mögla

Mera kött

Mogna fortare

(11)

Vanligaste grödorna

• Majs

• Soja

• Bomull

• Ris

• Raps

• Stärkelsepotatis

• Papaya

(12)

Vanligaste platserna

• Usa, Kanada, Brasilien, Argentina, Kina och Sydafrika • Sverige: stärkelsepotatis (Amflora)

( Amflora: bättre stärkelsekvalitet för industriella ändamål. Processen billigare och mer miljövänlig)

(13)

Attityder o lagstiftning

• Sverige: regeringen varken för eller emot, anser att varje

fall måste bedömas enskilt

• EU: gemensam lagstiftning:

• All GMO måste märkas, konsumenten ska ha ett fritt val

• Möjliga miljö o hälsorisker måste analyseras innan

tillstånd

• Konsekvenser av eventuella skador ska värderas

• All GMO förbjuden tills den bevisats säker för

kommersiell odling

• Folkrörelser…

(14)

Försiktighetsprincipen (2000):

• Ingen GMO får släppas på marknaden:

• om de vetenskapliga beläggen är ofullständiga eller osäkra • om det finns fara för möjliga effekter på miljö eller

(15)

Problem och möjligheter

• Minskad biodiversitet

• Genpoolen kan “spädas ut” • Antibiotikaresistens

• Allergier

• Ogräs-spridning

• Andra okända konsekvenser • ETISKA FRÅGESTÄLLNINGAR?

• Mycket större mängder mat kan produceras

• Matproduktionen kan anpassas till miljön, “rätt egenskaper” • Mindre bekämpningsmedel behövs

(16)

• Vänd dig till din bänkkamrat och diskutera:

• Vad tycker ni nu när du har lite mer

information? Kan ni komma på fler för-och

nackdelar?

References

Related documents

övergångar. Projektet leds av professor Lundahl och beräknas bli klart under 2022. Det skulle vara intressant att ta del av denna forskning som en följd av SOU 2019:4 och se

Bild II: Samhällskritik, manskritik & individens agens Upptakten till den andra bilden av ”invandrarfamiljer” är att dessa, enligt Farid, blir upphöjda av människor från

Sedan kommer det tidigare insamlade fotomaterialet att analyseras utifrån den nyfunna kunskapen från böcker och forskning för att få en större förståelse för vilka

Utredningen som Sverige själva gjorde under 2009 kom fram till att Sverige fortfarande inte var förenliga med direktivet i vissa delar, framförallt det faktum att Sverige

Därför måste vi kontrollera lösningar ( som vi får med hjälp av kvadrering) genom att substituera varje erhållen lösning i den ursprungliga ekvationen.. Några exempel med

Pyretroider har en storskalig användning och har ersatt många insektsmedel innehållande organofosfater på grund av pyretroiders högre toxicitet för insekter än för

Dessutom bryts DNA ner när den metaboliseras i kroppen, vilket minskar riskerna för att farligt intakt främmande genmaterial ska överföras till människor, likaså är risken

De utvalda intervjupersonerna har bakgrund i olika berörda branscher och lyfter på olika sätt upp vilka svårigheter som finns i mötet mellan vetenskap och värderingar, bland annat