Energi T

21  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Energi

Vad är energi

Förbrukningen av energi i världen/Sverige

Olika energikällor

(3)

Energi

• Vad behöver vi energi till i vardagen?

För att åka till skolan, för att kunna ha belysning på hemma, för att laga mat, för att springa, för att titta på tv…

• Olika energiformer

Rörelse energi, lägesenergi, kemisk energi, elektrisk energi,

(4)

Energi

• Olika sätt att producera energi

Fossila bränslen, kärnkraft, biobränslen, vattenkraft, vindkraft, solkraft…

• Potentiell energi = lägesenergi • Kinetisk energi = rörelseenergi

Energiprincipen:

Energi kan inte skapas eller förstöras utan bara omvandlas mellan olika former

(5)

Energi eller el?

Energi är ett fysikaliskt ”fenomen” som kan förekomma i många olika former bland annat som elektrisk energi

I dagligt tal menas ofta energi som den kraft som kan användas på något sätt i människans tjänst för att till exempel transportera mat eller att värma upp bostäder.

Elektrisk energi, elektricitet (el), den energi som ”kommer ur sladdar”

(6)
(7)

Världens vs Sveriges energiförsörjning

Världens energiförsörjning Sveriges energiförsörjning

(8)

För att vårt moderna samhälle ska fungera krävs energi, i form av elektricitet, värme och bränslen. I Sverige används energi framför allt inom tre områden:

(9)

Sveriges energiförsörjning

(10)
(11)
(12)

https://el.se/artiklar/vilka_energikallor_anva nder/

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/11/i ea-fornybart-ar-nu-den-nast-storsta-elkallan-i-varlden

(13)

Fossila bränslen

Bränsle som fås från organiskt material som varit lagrade i jorden mycket länge och på så sätt ombildats till exempel till kol, olja och naturgas.

Vad händer vid förbränning av fossila bränslen?

Fossila bränslen + syre → koldioxid + vatten + svaveloxid + kväveoxid

Hur påverkar användandet av fossila bränslen miljön? • koldioxid som ”inte tillhör” kretsloppet tillförs

• svaveloxid och kväveoxid verkar försurande • tunga transporter

(14)

Växthuseffekten

Jordens atmosfär släpper in kortvågig strålning från solen men

fångar upp en del av den långvågiga värmestrålningen från jorden.

Vattenånga, koldioxid, metan och dikväveoxid är de viktigaste växthusgaserna

(15)
(16)
(17)

Biobränslen

Bränsle som fås från organiskt material som till skillnad från fossila bränslen inte varit lagrade i jorden. Exempel på biobränsle är flis, energiskog hushållsavfall.

Vad händer vid förbränning av biobränslen?

Biobränslen + syre → koldioxid + vatten

• endast koldioxid som tillhör kretsloppet tillförs • monokulturer

• transporter

(18)

Vattenkraft

Elektrisk energi utvinns från vattendragen genom att rörelseenergi omvandlas till elektrisk energi

Hur påverkar användandet av vattenkraften miljön?

• Ingen direkt miljöpåverkan av typen koldioxid utsläpp och liknande

• Omfattande ingrepp i naturen med okända orsaker som följd.

(19)

Vindkraft

Elektrisk energi utvinns från vindens rörelse genom att rörelseenergi omvandlas till elektrisk energi

Hur påverkar användandet av vindkraften miljön?

• Ingen direkt miljöpåverkan

• ”Buller” och ”förfulande” av omgivningen. •Flyttfåglarna får problem!

(20)

Solenergi

Elektrisk energi utvinns genom att fotoner från solen exciterar elektroner i ett batteri som i sin tur ger

elektrisk energi

Hur påverkar användandet av solkraften miljön?

• En del av materialet i solcellerna är mycket sällsynta metaller

(21)

Sveriges energiförsörjning

Riksdagen har de senaste tio åren, utifrån olika utgångspunkter, antagit tre energipolitiska beslut, som inte helt lätt går att förena.

• Koldioxidtak

• Kärnkraftsavveckling • Orörda älvar

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :