• No results found

Motorsport och motorhobby Motion 2020/21:514 av Josef Fransson (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Motorsport och motorhobby Motion 2020/21:514 av Josef Fransson (SD) - Riksdagen"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2020/21:514

av Josef Fransson (SD)

Motorsport och motorhobby

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna motorsporten och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet kopplat till motorutövande och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teknikutveckling, entreprenörskap och kompetensutveckling kopplat till motorhobby och tillkännager detta för regeringen.

4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om veteranfordonshobby och tillkännager detta för regeringen.

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om motorhobby för ungdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Värdet av motorsport och motorhobby är stort men många gånger motarbetas dessa utövare av andra intressen i samhället. Därför anser jag att det finns stor anledning att lyfta fram och visa på alla de goda sidor och den samhällsnytta som de för med sig. Motorintresse är en gemenskap som delas av gamla såväl som unga och män såväl som kvinnor av olika bakgrund. Få verksamheter kan visa upp en sådan mångfald och gemenskap som hos motorentusiasterna. Det är en arena där människor från olika generationer möts och där många unga får en tydlig koppling till vuxenvärlden.

Motorsport och motorhobby ger ett stort utbyte till de aktiva. Det är en livsstil som tar upp det mesta av den lediga tiden och är en del av den egna identiteten. För att ha möjlighet att satsa helhjärtat på motorsporten så krävs mycket även i det övriga livet, såsom att man sköter om både sig själv och sin situation i till exempel arbetslivet. Idrott i allmänhet och motorsport i synnerhet hjälper samhällets unga till skötsamhet och en meningsfull fritid.

(2)

Motorsport för miljö och utveckling

I all motorsport gäller det att få materialet att prestera till det yttersta. Detta faktum har drivit och driver på utvecklingen mot mer effektiva motorer och nya tekniska lösningar. Det finns de som anser att motorsport är en form av miljöbelastande resursslöseri, men det är ett fullständigt bakvänt resonemang. Mycket av bilproducenternas kunskaper om t.ex. motorer, däck, fjädring och aerodynamik är hämtat direkt från motorsporten. Det rör sig dock inte bara om prestanda, utan också om tekniska lösningar för ökad säkerhet. Som exempel kan nämnas låsningsfria bromsar som förekom på tävlingsbanan långt innan det blev etablerat i de bilar som trafikerar vägarna. Motorintresse i allmänhet och motorsport i synnerhet är därmed ett viktigt komplement till den högteknologiska industrins forskning och utveckling. Regeringen har därför anledning att inta en uttalat positiv attityd gentemot motorsporten med målet att göra den mer tillgänglig för både utövare och åskådare samt uppmuntra till fler och säkrare motorbanor. Regeringen bör också göra en översyn kring de miljö- och bullerkrav som hindrar motorbanor och motorsportsverksamhet. Likväl bör terrängkörningslagen reformeras så att det blir enklare att arrangera motortävlingar såsom enduro, utan onödiga byråkratiska hinder.

Ett trafiksäkrare Sverige

Varje år dör hundratals människor i trafiken i Sverige och långt fler skadas. Varje offer är ett för mycket. Många gånger kan förklaringen härledas till att föraren har hamnat i eller försatt sig i en situation som denne inte bemästrar. Det kan handla om felbedöm-ningar, brist på respekt för hastigheter eller underlag eller bristande kunskap och erfarenhet. Ett aktivt motorutövande bidrar till bättre förare i trafiken på alla dessa punkter. Om fler människor, under någon period i livet, får möjlighet att lära sig att hantera ett motorfordon från grunden så kommer trafiksäkerheten för oss alla att öka. Den som väl känner sig själv och sitt fordon kommer att vara bättre rustad när en oväntad situation uppstår.

Motorentusiasterna – de förbisedda entreprenörerna

Sverige har varit ett mycket framgångsrikt land vad gäller fordonsindustri och detta har varit en betydande förutsättning för den svenska välfärden. Utan alla duktiga entusiaster så hade dessa industriframgångar knappast varit möjliga. Ska vi även i framtiden vara en ledande nation på utveckling inom fordonsindustrin måste motorsporten hållas levande. Människorna är många som på sin fritid lär sig och utvecklar yrken som kommer samhället till del såsom svetsning, lackering, elektronik med mera. Detta mer eller mindre frikopplat från skattefinansierad utbildning.

Värna veteranfordonshobbyn

Veteranbilshobbyn är ett av Sveriges största folknöjen och engagerar hundratusentals människor. Vidare finns det människor som håller liv i gamla veteranmotorcyklar och mopeder. Veteranfordonskulturen är en integrerad del av den svenska kulturen och något som måste värnas. Vidare gäller ovan anförda resonemang om generations-bryggor, för samhället kostnadsfri yrkesutbildning och så vidare. Det är därför angeläget att hålla skatter nere på motorhobby t.ex. genom att värna 30-årsregeln och förenkla

(3)

import av veteranbilar och reservdelar. Det är även angeläget att se till att det finns tillgång på bränslen som fungerar i äldre fordon och så vidare. Det skulle också vara önskvärt med en särskild registreringsform för hobbyfordon som ger billigare vägskatt men också kan fås så att registreringsnummer inte kan kopplas till en person och en adress för att förebygga stölder.

Motorintresserad ungdom

Motorintresse är tätt kopplat till teknikintresse, och ska Sverige även framgent vara en högteknologisk kunskapsnation är det av yttersta vikt att fånga ungdomars teknik-intresse. Motorhobby kan för många vara en viktig ingång till högre studier inom ingenjörsvetenskaperna. För andra ungdomar, inte minst för ungdomar som inte kan eller vill söka sig till högre utbildning, kan motorhobbyn även vara en ingång till viktiga yrken såsom svetsning, lackering, elektronik, mekanik och så vidare. Att ungdomar har en meningsfull fritidssysselsättning kan också hålla ungdomar på en sund väg i livet. Jag menar därför att motorintresset bland ungdomar måste värnas redan från väldigt unga år. Idag är det väldigt dyrt att ta körkort och regeringen bör med anledning av detta göra en bred genomlysning av hur man kan minska dessa kostnader. Möjligheten att läsa trafikteori redan i skolan bör uppmuntras. Även möjligheterna att registrera nya a-traktorer bör ses över och förenklas då detta är ett stort intresse för många ungdomar. En utveckling där fler ungdomar ska kunna prova på och utöva motorsport är också önskvärd.

Josef Fransson (SD)

References

Related documents

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat samhällsstöd till offren för endometrios och andra könsspecifika

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Besök och leverans Telefon 010-698 60 00 Bankgiro 199-6669 Gullbergs Strandgata 15 Fax 010-698 61 11 Organisationsnummer Box 11 930 411 04 GÖTEBORG havochvatten@havochvatten.se

Holmen skog ställer sig därför positivt till tillfälliga ändringar i lagar och förordningar i syfte att möjliggöra en förenklad hantering vid tidsbegränsad lagring av timmer,

Domstolsverket konstaterar att det nu är fråga om omfattande ändringar och ett komplext regleverk som gör det svårt att närmare uppskatta de förväntade merkostnaderna till följd

Energiföretagen anser att Ei:s förslag bör kompletteras med en skyldighet för oberoende aggregatorer att informera elanvändarens befintliga elhandelsföretag om att

Svenska Kraftnät har ett övergripande ansvar för stamnät och balans på nationell nivå, men kan inte styra investeringarnas geografiska lokalisering och kan inte heller råda

eller uppmana till bruk av alkohol. Den får inte heller rikta sig till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. De svenska reglerna för mark- nadsföring av

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att lägenheter under 30 kvadratmeter som byggs på råvindar bör ges dispens från

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhand- lingar och vid behandling

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta