• No results found

Konkurrensneutral biljettplattform Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konkurrensneutral biljettplattform Motion 2019/20:2873 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2112

Motion till riksdagen

2019/20:2873

av Boriana Åberg (M)

Konkurrensneutral biljettplattform

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra den marknadsledande biljettplattformen konkurrensneutral och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns ett uttalat mål om mer hållbart resande. Flera resenärer ska lockas att ta tåget istället för bilen eller flyget. Ett större utbud, som också ger lägre priser, är ett mycket verkningsfullt konkurrensmedel. Statistik visar att sedan privatägda MTR Express startade trafik på sträckan Stockholm–Göteborg år 2015 har statliga SJ:s biljettpriser sänkts med 13procent, och tågresandet har ökat.

En grundläggande förutsättning är att det råder konkurrens på lika villkor för de svenska järnvägstransportörerna. Med nuvarande förhållanden är det i princip omöjligt att etablera ny lönsam persontågstrafik, då nya bolag inte får tillgång till den helt dominerande biljettplattformen. Avregleringen av järnvägsmarknaden måste därför genomföras hela vägen, så att kunderna på ett och samma ställe kan få tillgång till information om tågavgångar och priser för alla operatörer.

Ett lyckat exempel på avreglering är apoteksmarknaden. Genom att lyfta ut

infrastrukturen för läkemedelsförsörjningen ur det statliga Apoteket AB kunde de nya apotekskedjorna konkurrera på lika villkor med det statliga apoteksbolaget, och därmed

(2)

2 erbjuda medborgarna bättre service. På motsvarande sätt bör det fungera avseende tågresandet; för att fler aktörer ska våga investera på den svenska tågmarknaden krävs det att biljettförsäljningen sker via neutrala plattformar.

References

Related documents

Regeringen avser verka för tullättnader och undanröjande av handelshinder generellt, och för medicinska produkter i synnerhet, bland annat genom förslaget Trade for

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Enligt utredaren föreslås nedkortad karenstid vid avställning från 15 dagar till 4 för personbil klass II som blev skattepliktiga den 1 juli 2018 eller senare och med denna

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Avdelningen för juridik. Germund

I den remitterade promemorian föreslår Skatteverket en ändring av vägtrafikskattelagen 2006:227 som innebär att karenstiden vid avställning sänks från nuvarande 15 dagar till

Skälen för regeringens förslag: Studiestöd får i vissa fall lämnas under tid då den studerande på grund av sjukdom eller annan ledighet inte bedriver de studier

Linköpings universitet (Barnafrid) får i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna utveckla och erbjuda kompetensstöd till kommuner och regioner