• No results found

Gynnsam bevarandestatus i fråga om varg Motion 2020/21:779 av Daniel Bäckström (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gynnsam bevarandestatus i fråga om varg Motion 2020/21:779 av Daniel Bäckström (C) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:779

av Daniel Bäckström (C)

Gynnsam bevarandestatus i fråga om varg

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Naturvårdsverket skyndsamt bör justera miniminivån för gynnsam bevarandestatus till 170–270 vargar i enlighet med 2013 års riksdagsbeslut och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I riksdagsbeslutet från 2013 om en hållbar rovdjurspolitik står det att vargens referensvärde för en gynnsam bevarandestatus ska vara 170–270 individer.

I samband med beslutet om en hållbar rovdjurspolitik pekade riksdagen på Naturvårdsverkets ansvar för att som rapporteringsmyndighet bedöma var referens-värdet ligger inom intervallet. Naturvårdsverket har därefter efter regeringsuppdrag angivit nivåer för gynnsam bevarandestatus som är över riksdagens beslutade intervall. För att nå målet om en hållbar rovdjursförvaltning måste riksdagsbeslutet

implementeras i enlighet med intentionerna i propositionen. Regeringen bör därför skyndsamt säkerställa att Naturvårdsverket omgående justerar miniminivån för gynnsam bevarandestatus för varg till 170–270 individer i enlighet med gällande riksdagsbeslut.

References

Related documents

Företagets syfte är att hyra ut och marknadsföra konst via Internet till företag och organisationer inom en rad olika branscher (banker, advokatbyråer, sjukhus, konsultföretag). 1

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Art- och habitatdirektivet har till syfte att bidra till att säkerställa den biologiska mångfalden genom bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter i