• No results found

Fler och bättre bostäder för seniorer Motion 2020/21:2586 av Ann-Britt Åsebol (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fler och bättre bostäder för seniorer Motion 2020/21:2586 av Ann-Britt Åsebol (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1761

Motion till riksdagen

2020/21:2586

av Ann-Britt Åsebol (M)

Fler och bättre bostäder för seniorer

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stimulera fler kommuner att arbeta långsiktigt med bostäder för seniorer och tillkännager detta för regeringen. 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tillägg i

bostadsförsörjningslagen om att socialnämnden ska medverka i planeringen av bostadsförsörjningen och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tilläggsdirektiv till utredningen Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder (dir. 2017:1) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I många av landets kommuner saknas bra och prisvärda bostäder för seniorer att flytta till eller för den delen att bo kvar i. Även om alla pensionärer bland kommunens invånare har en bostad är den sällan långsiktigt lämplig vad gäller tillgängligheten. En sådan bostad kan vara ett gissel för en äldre person när krämporna stöter till, samtidigt som en sådan bostad kan vara åtråvärd för ett ungt hushåll, kanske nyanlända eller barnhushåll. Bostäder lämpade för äldre hushåll i välkända grannskap kan locka till flytt, höga kostnader till trots, och lossgöra bostäder efterlängtade på marknaden. Allt är till fromma för samhället och en fördel för dess invånare.

Ju mer tillgängligt man bor som senior desto mer kan man klara sig själv och bibehålla livskvaliteten. Det omvända leder till större risk för isolering, fallskador och ett mer omfattande behov av vård och äldreomsorg. Det ligger således i samhällets

(2)

intresse att det finns bra och prisvärda bostäder för seniorer – i olika upplåtelseformer som riktar sig till seniorers skilda behov och intressen.

Det finns redan idag kommuner som planerar långsiktigt vad gäller seniorers bostadsbehov med hjälp av demografisk utveckling, samhällsplanering,

tillgänglighetsinventeringar och enkätundersökningar bland kommunens äldre. Detta borde fler kommuner göra. I sammanhanget skulle SKL kunna bidra med underlag, statistik och goda exempel på hur man som kommun kan arbeta framgångsrikt för att få till fler tillgängliga bostäder för äldre.

I Socialtjänstlagen står det om socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen. Däremot är samhällsplaneringens lagar inte inbjudande till sådant samarbete. Därför är det viktigt att, i samhällsplaneringen, få med kommunens socialtjänst, som är förtrogen med var äldre invånare bor och deras levnadsförhållanden. Det skulle därför vara önskvärt med ett tillägg i 2 § i bostadsförsörjningslagen om att socialnämnden ska medverka i planeringen av bostadsförsörjningen och tillföra kunskaper och erfarenheter om levnadsförhållandena i kommunen.

Nyblivna pensionärer har visat intresse för att ta egna initiativ att i egen regi bygga bra bostäder för andra halvan av livet. Några svenska kommuner har visat intresse för att uppmuntra denna nya företeelse kallad byggemenskaper. Men bankerna är emellertid sällan intresserade av att låna till sådana ekonomiska föreningar som byggemenskaper utgör, de är dessutom restriktiva när det gäller att ge bolån till pensionärer. Statliga garantier till sådana seniorbostäder skulle göra det möjligt för bankerna att ge lån till byggemenskaper och spekulationsfria kooperativa hyresrätter, särskilt på orter där tillgängligheten i bostadsbeståndet är mycket låg. Den pågående utredningen (Dir. 2017:1) ”Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder” bör därför ges ett tilläggsdirektiv att se över möjligheten att tillskapa statliga garantier för att underlätta uppförandet av bostäder för äldre i form av byggemenskaper och kooperativ hyresrätt enligt ägarmodellen.

Ann-Britt Åsebol (M)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen

Till exempel en situation där det förekommer eller finns risk för att kontakt mellan parterna leder till att någon av föräldrarna eller barnet utsätts för hot om eller faktiskt

Protokollsutdrag Rektors beslutsmöte 2020-12-22 Dnr: FS 2020/2071 Sid 1 (2) Rektors beslutsmöte Remiss - Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektör Maria Linna Angestav efter föredragning av handläggare Natalia Natasha Österman i närvaro av avdelningschef

Detta kan medföra att fler privata aktörer som erbjuder servicetjänster etablerar sig i Pajala kommun för att tillmötesgå den efterfrågan som antas finnas bland de äldre i

Utredningen anger dock att förslagen om att utvidga rutavdraget med fler tjänster för äldre personer bedöms få till följd att efterfrågan på tjänsterna ökar.. Ökad

Förslagen om statskontorets uppdrag kring utvärdering och förslaget om kommundelegationens möjlighet att ge uppdrag till forskare bör kunna vara en god grund för att samla

2(2) Mot bakgrund av vad som gäller enligt bokföringsreglerna och redovisningsreglerna för årsbokslut och årsredovisning samt då det anges att den nya förordningen om stöd

Länsstyrelsen har en central, lagstadgad roll i hela samhällsplaneringsprocessen och anser att det är självklart att även Länsstyrelsen inkluderas i uppdraget att stödja

Proven torde ha bättre specifik validitet och reliabilitet för just vad de mäter, men är å andra sidan begränsade till särskilda aspekter i endast tre ämnen, och bör dessutom

Då fritidshemmens uppgift enligt Skolverket (2007) är att erbjuda barn om- sorg och en meningsfull fritid, vilket inkluderar lek och skapande verksamhet, såväl som stöd i

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur