• No results found

Cecilia Brinck; The Economist – kraftigt överskattad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cecilia Brinck; The Economist – kraftigt överskattad"

Copied!
2
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

The Econotnist

-kraftigt överskattad

1 av Cecilia Brinck

The Economist uppfattas som en brittiskt reserverad, opartisk och saklig tidskrift.

I praktiken är den välskriven, antiamerikansk och stöddig.

O

M MAN ÄR EN SERiös nyhetskonsument räcker det inte med det som står att läsa i dagstidningarna eller som visas i TV:s nyhetssändningar. Man har behov av ana-lys och fördjupning av ett slag som dags-press och TV inte kan erbjuda. Som svensk är man i det läget rätt illa ute - åtminstone om man inte behärskar främmande språk. Några inhemska nyhetsmagasin värda namnet finns det nämligen inte (Tempus var ett heder-värt försök som misslyckades) så man är hänvisad till den utländska marknaden. Och där finns det mycket att hämta. Tyskarna har Der Spiegel, fransmännen L'Ex-press och Nouvel Observateur (det finns flera andra). I USA finns bland annat veckomagasinen Time och News-week, båda med internationella editioner, där finns också News of the World och ett månadsmagasin som Atlantic Monthly. Dessutom finns i USA de stora dagstidningar-nas söndagsmagasin som är fulla av fördjupningsläsning om veckans nyheter och en uppsjö av specialmagasin om allt mellan himmel och jord.

Men det främsta nyhetsmagasinet av dem alla anser många engelska The Economist vara.

Jag har gjort en fullkomligt ovetenskaplig rundfråg-ning bland vänner och bekanta och den ger ett entydigt resultat. De amerikanska nyhetsmagasinen (som sagt finns det ju inga svenska värda namnet att tillgå) säger man sig läsa mera för förströelse medan man läser the Economist för den riktigt seriösa och sakliga bevak-ningen av seriösa företeelser. Ingen kommersiell ameri-kansk ytlighet alltså, utan rejäla grunkor!

Jag är ingen särskilt flitig läsare av the Economist- jag prenumererar inte på den utan bläddrar i den då och då och läser en och annan artikel om sådant som intresse-rar mig. Men inför den här artikeln har jag noga gått igenom ungefär en årgång av papperstidningen. Jag har pratat med folk som läser den mera regelbundet, jag har besökt hemsidan nästan varje dag under några

måna-El]

l Svensk Tidskrift l2oo2, nr

3-41

ders tid och jag har läst en del tidningsartiklar om the Economist. Och jag erkänner gärna att jag inte riktigt förstår vad det är som är så oerhört överlägset.

GENUINT TRÅKIG

Låt oss börja med det som först möter läsaren: layou-ten. Här har vi sådant som typsnitt, rubrikstilar, grad, bildmontage och allt annat som utgör en trycksaks visu-ella identitet och som i stor utsträckning präglar läsa-rens uppfattning redan från början. Economists röda logga med vit text sätter tonen direkt; den är ordentlig, seriös och typografiskt tämligen trist. Och tidningens inre är faktiskt ingenting annat än en typografisk kata-strof. Den två- eller trespaltiga texten är satt på 7-8

punkter och så litet radavstånd som man anständigtvis kan. Bildmontering och bildplacering är konventionell-inga typografiska nymodigheter här inte. Den enda efter-giften åt modern typografi (nåja) är den grågröna färg-platta som artikelrubriker och ingresser ligger i- myck-et 90-talsmässigt. ..

Fortfarande kan man stöta på hela sidor utan bilder -bara trespaltig finstilt text. Nu vet jag att många läsa-re rynkar på näsan här och säger att det där med typo-grafi är ju ändå bara yta - det är innehållet som räknas. Det ligger naturligtvis en del i den synpunkten. Men det finns ingen motsättning mellan kvalitet i materialet och lättillgänglig typografi. Vad Economists textmassor (arti-klarna är dessutom ofta mycket långa) säger mig är att här har vi en redaktion som fullkomligt struntar i läsa-rens komfort och som anser att typografisk funktiona-lism är för fegisar. Och det ogillar jag.

FÅ NYHETER

Men självklart är det trots allt innehållet som är det cen-trala och här påstås det då att the Economist är överläg-sen alla konkurrenter. Men hur är det egentligen med det? Tidskriften har en relativt liten egen redaktion och

(2)

använder sig i stor utsträckning av frilansmaterial och material från nyhetsbyråer och andra tidningar. Detta behöver i och för sig inte betyda att kvaliteten är dålig men då och då innebär det att man återanvänder nyhe-ter som förekommit i dagspress långt tidigare.

För tre år sedan dissekerade den konservative ame-rikanske kolumnisten Andrew SuBivan The Economist ganska grundligt. Han konstaterade bland annat att tid-skriftens USA-bevakning är dålig och dessutom har en antiamerikansk tendens som slår igenom framförallt i

rapporteringen om amerikansk ekonomi. Tidskriften presenterar sin United States-sektion som något som ska ge en bild av USA som man inte finner någon

annan-ning på marknaden och dess rykte för vederhäftighet kan inte rimligen vila på tidningens förmåga att förutspå verkligheten- för det kan den lika lite som någon annan. Så vad vilar det då på?

Ja som sagt, inte kan det vila på mängden original-material. Inte heller på formgivningen. Allsidigheten i ämnesvalet? Möjligen, även om det ibland känns gan-ska plottrigt. Europa kan inte grangan-skas på något hel-täckande sätt i fyra fem artiklar från lika många länder. Kvaliteten på det skrivna materialet? Tja, somligt är mycket bra, annat medelmåttigt - precis som fallet är hos konkurrenterna. Objektiviteten? Där tror jag vi när-mar oss något centralt. Samtliga jag har talat med om

the Economist har nämnt tid-stans och det är inte utan att

man instämmer. Somligt känns irrelevant, annat relevant men alltför summariskt rapporterat

(här är artiklarna nämligen korta, ibland rena notiser). sek-tionen är säkert tänkt att fun-gera som något slags tvärsnitt av amerikansk kultur och poli-tik men det gör den inte efter-som ämnesvalet är så slumpar-tat.

"ett välskrivet nyhetsmagasin

skriftens objektivitet som en av dess starkaste sidor och kon-trasterat detta mot de ameri-kanska nyhetsmagasinens före-givna partiskhet. "Men de är ju så outhärdligt pro-amerikan-ska!", som någon sa- vad det nu är för fel på att vara det. The Economist däremot uppfattas som brittiskt reserverad,

opar-om politik och näringsliv med

en tydlig anti-amerikansk

agenda och ett ego stort

som en fotbollsplan."

SPÅGUMMEVERKSAMHET

En annan företeelse som Andrew SuBivan kritiserade var the Economists förkärlek för att göra förutsägelser om framtiden. Han räknar i sin artikel upp ett antal sådana förutsägelser som senare visat sig ungefär lika korrekta som Rachel Carsons i Tyst vår. Ett exempel var när tid-skriften i mars 1999 hävdade att råoljepriset var på väg att sjunka och snart kanske skulle vara så lågt som fem dollar fatet. I stället steg råoljepriset snart därefter och i juni samma år låg det på strax under 20 dollar fatet. Det tycks mig dock som om tidskriftens spågummeverk-samhet har mattats något -jag har inte hittat många övningar i genren under det senaste året. Kanske har Sul-livans kritik tagit skruv.

Man bör också hålla i minnet att de flesta journalis-ter då och då faller för frestelsen att hänge sig åt kris-tallkuleskåderi och att de oftast får fel. Economists

ställ-tisk, saklig och objektiv.

Jag har starka reservationer mot att över huvud taget använda ordet objektivitet i sådana här sammanhang. Ingen journalistik är egentligen objektiv- någon har all-tid fattat ett beslut om vad det ska skrivas om, vem som ska skriva om det och vilken vinkling artikeln ska ha.

Vad man däremot bör sträva efter är saklighet och frågan är då hur the Economist lyckas med det. Inte särdeles bra, tyckte Andrew Sullivan 1999 och jag instämmer -åtminstone inte påtagligt bättre än kollegerna på kon-kurrentmagasinen.

Missuppfatta mig inte- The Economist är trots dessa invändningar en utmärkt läsvärd tidskrift. Men man ska ta den för vad den är- ett välskrivet nyhetsmagasin om politik och näringsliv med en tydlig anti-amerikansk agenda och ett ego stort som en fotbollsplan. Och gan-ska få egna nyheter. Om ens några.

Cecilia Brinck

(cbrinck@banhof.se) är frilansskribent.

~

([)

a.. OJ

References

Related documents

I kursplanen för SFI står det att elever ska ”… möta olika slags texter där ord, bild och ljud samspelar såväl med som utan digitala verktyg” (Skolverket 2018:8). Detta

Gibbons (126, 135) skriver att stöttningen när det gäller läsning av texter innebär att bygga broar till texten genom uppgifter som hjälper eleverna att komma åt

(32) därför när bor här ja nu stanna mej mycke viktig men ja göra själv å mm exempel ja gå i (.) vårdcentral i skolan utvecklingssamtal exempel ja göra själv inte med tolk

1 Enligt läroplanens formuleringar är de fem världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism 2 Huvudbonad: Något man har på sig på huvudet, till exempel

Mormodern var inte intres- serad av politik men höll sitt hem öppet för alla västsaharier som kom till staden för sjukhusbesök eller för studier.. Hon var en hjälpande hand

Vi kom också fram till att företaget beräknar ett år som 365 dagar, inte 360 dagar som Larsson och Hammarlund (2005) räknar med i sin formel. Årsredovisningarna användes även

Detta gör att förskolan tycks vara en plats för inkludering, särskilt då flera specialpedagoger menar att förskolan ska vara en plats för alla barn, och att

The above results also show that using a vocabulary in combination with TF-IDF       improves the overall results for algorithms using the RBF-kernel on lower number       of

Skolinspektionen skriver i sin rapport att lärare i vissa fall kan ta hänsyn till ”irrelevanta fakta om eleven”, till exempel att eleven har det tungt hemma (Ibid), men jag

”Abenomics” beskrivs av The Economist som en blandning av reflation (det vill säga stimulans genom att öka penningmängden eller sänka skatterna), offentliga stimulanspaket

Till offentlig granskning framställd i Gustavianska Lärosal en d.. serdeles livad angår Mnndteliga testamenten. Den föreskriiver uttryckeligen, att.. Då nu 1734 fars

 under vredet finns ventilens spindel (4k-7 eller 4k-9mm) - på toppen finns det ett spår som visar kulans läge; spåret längs är ventilen öppen, spåret tvärs är

I föreliggande studie framkom det att några av eleverna på studieväg 1, till exempel Collin och Elsa, i och med sin ovana vid både provsituationen och vissa texter i uppgifterna

Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur sexåringar uttrycker tankar och föreställningar om skolstart och skola samt var de säger att de har lärt sig detta. Min

• Välj mellan EM/nätspänning eller Uni- versella produkter som passar alla

Men är det inte alldeles uppenbart att man kan dela in människor i olika raser efter deras hudfärg.. Nej, inte om man med raser menar grupper som är inbördes genetiskt

Detta kan och bör tolkas som att det finns tjänstemän på Migrationsverket som agerar aktivistiskt och läcker vidare denna infor- mation för att på olika sätt

Att på nationell nivå underlätta för forskare inom t ex teknik, pedagogik och vård att implementera evidensbaserade lösningar utan att forskarna själva måste starta bolag och

När det gäller avhandlingens analys har jag sammanfattningsvis visat hur avhandlingen utifrån den redovisade lysslitteraturen hade kunnat ge exempel på hur olika sätt att

Genom att vara medveten om de mänskliga behoven och vart de kommer ifrån kan därför vara nyttigt för lärare som vill kunna motivera sina elever till läsning till exempel

Jordanien genomför ett antal reformer inom ramen för Internationella Valutafondens så kallade Extended Fund Facility.. Jordanien hade tidigare ett treårigt avtal, ett

– reglerna mot tobaksbruk är tydliga för eleverna och de följs upp konsekvent – eleverna upplever att tobaksfrihet är normen, det socialt accepterade – eleverna är medvetna om

På Mälarbacken vård- och omsorgsboende (Mälarbacken) arbetar vi personcentrerat enligt den nationella värdegrunden för att den äldre skall känna välbefinnande och ha ett värdigt